***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.06.2022 11:02
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 ve 2021 Yıllarına ilişkin Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 18.05.2022
Genel Kurul Tarihi 17.06.2022
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.06.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. Meydan Sokak. No:1 Kat.8 D:27 Maslak

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 - Yönetim Kurulu 2020 ve 2021 yılı faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 ve 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
4 - Yönetim Kurulunun üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması.
5 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
6 - Yönetim Kurulunun 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
7 - Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü dikkate alınarak Yönetim Kurulumuzun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 2021 ve 2022 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin teklifinin onaya sunulması.
8 - 2020 ve 2021 yılları içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2022 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2020 ve 2021 yıllarındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin 2020 ve 2021 yılları içindeki üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi.
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi.
12 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Çemaş Döküm Sanayi Anonim Şirketi'nin 18 Mayıs 2022 tarihinde yapılması gereken 2020-2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında toplantı yeter sayısı oluşmadığından toplantı ertelenmiş olup, ertelenen toplantı 17 Haziran 2022 tarihinde saat 10:00'da Dereboyu Cad. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza. No.1 Kat.8 Da.27 34398 Maslak Sarıyer-İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğü'nün 16 Haziran 2022 tarih ve 75663149 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Seda Çaycı Akkale'nin gözetiminde açılmıştır.
İkinci Toplantıya ait davet Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 25 Mayıs 2022 tarih ve 10584 sayılı nüshasında, ayrıca, Şirketimizin www.cemas.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EKGS) ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. Davete ilişkin herhangi bir itiraz olmamıştır.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 791.000.000 TL'lık sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 791.000.000 adet paydan 3.939.489,78 adet payın asaleten, 122.856.954,89 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 126.796.444,67 adet payın temsil edildiği, erteleme nedeniyle İkinci Toplantı niteleliğindeki işbu genel kurul toplantısında nisap aranmadan toplantının yapılacağı, şu an itibariyle toplam sermayenin yaklaşık % 16,03' ne tekabül eden bir katılım olduğu tespit edilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Sebahattin Levent Demirer ve Sayın Ahmet Lütfi Göktuğ'un bağımsız denetim kuruluşunu temsilen Sayın Onur Özçelik'in toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sebahattin Levent Demirer oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sitemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı'' bulunan Sayın Ahmet Çevirgen görevlendirmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyesi 27.10.2015 tarih ve 29515 sayılı resmi gazetede yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Yönetmeliği gereği toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organlarınca kontrol edildiğinin tespit edildiği ve tespit neticesinde hazır bulunanlar listesini imzalandığını Genel Kurula açıkladı, Genel Kurula gündemi okuttu, Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, bir değişiklik önerisi olmadığı için gündemin maddelerinin ilan edildiği sırada görüşülmesine geçildi.
1-Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sebahattin Levent Demirer'in seçilmesine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 3.300.000 red oyuna karşı 123.496.444,672 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı tarafından Sayın Hale Salgırboyu Demirman tutanak yazmanı olarak görevlendirildi.
2- Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanı'nın Şirketin 2020 ve 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları ve Görüşleri Bilanço ve Gelir Tabloları Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan söz konusu evrakların okunmuş kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu. Verilen önerge 4.118.901 red oyuna karşı 122.677.543,672 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
Yapılan açıklamadan sonra 01.01.2020-31.12.2020 ve 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tabloları görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda 4.118.901 red oyuna karşı 122.677.543,672 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
3-Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 ve 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2020 ve 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında oylama yapıldı.
Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Şirketin 2020 ve 2021 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı 4.173.999,643 red oyuna karşı 122.622.445,029 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
TTK 436/2 madde hükmü uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
4-Verilen önerge doğrultusunda Şirketin Yönetim Kurulu'nun ikisi (2) bağımsız üye olmak üzere toplam 9 üyeden oluşmasına, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere gösterilen adaylardan toplantıda hazır bulunmayan, ancak Genel Kurul Toplantı Başkanlığına gönderdiği T.C. Beşiktaş 9. Noterliği'nin 11.05.2022 tarih 10689 yevmiye sayı ile onaylanan aday beyannamesi ile kendisine verilen görevi kabul ettiğini bildiren Sayın Rıza Kutlu Işık (T.C Kimlik No: xxxxxxxxxxx), T.C. Beşiktaş 9. Noterliği'nin 28.04.2022 tarih 10162 yevmiye sayı ile onaylanan aday beyannamesi ile kendisine verilen görevi kabul ettiğini bildiren Sayın Uğur Işık (T.C. Kimlik No: xxxxxxxxxxx), T.C. Beşiktaş 9. Noterliği'nin 11.05.2022 tarih 10686 yevmiye sayı ile onaylanan aday beyannamesi ile kendisine verilen görevi kabul ettiğini bildiren Sayın Turgut Işık (T.C. Kimlik No: xxxxxxxxxxx ), T.C. Beşiktaş 9. Noterliği'nin 11.05.2022 tarih 10685 yevmiye sayı ile onaylanan aday beyannamesi ile kendisine verilen görevi kabul ettiğini bildiren Sayın Ela Işık (T.C. Kimlik No: xxxxxxxxxxx),
T.C. Beşiktaş 9. Noterliği'nin..11.05.2022 tarih 10688 yevmiye sayı ile onaylanan aday beyannamesi ile kendisine verilen görevi kabul ettiğini bildiren Sayın Sırrı Gökçen Odyak (T.C. Kimlik No: xxxxxxxxxxx) T.C. Beşiktaş 9. Noterliği'nin..11.05.2022 tarih 10687 yevmiye sayı ile onaylanan aday beyannamesi ile kendisine verilen görevi kabul ettiğini bildiren bağımsız üye Sayın Ziya Mehmet Günal (T.C. Kimlik No: xxxxxxxxxxx), T.C. Beşiktaş 9. Noterliği'nin 28.04.2022 tarih 10163 yevmiye sayı ile onaylanan aday beyannamesi ile kendisine verilen görevi kabul ettiğini bildiren bağımsız üye Sayın Can Özdemir (T.C. Kimlik No: xxxxxxxxxxx ), toplantıda hazır bulunan Sayın Volkan Girişken (T.C. Kimlik No: xxxxxxxxxxx) ve Sayın Sebahattin Levent Demirer (T.C. Kimlik No: xxxxxxxxxxx) 7.032.003,782 adet red oyuna karşı 119.764.440,89 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
5- Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. Işıklar İnşaat Malzameleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Işıklar Holding A.Ş. tarafından verilen önerge okundu. Verilen önergede "Yönetim Kurulu Başkan ve Yardımcısına, Turgut Işık'a, Ela Işık'a 4.000 Dolar aylık net ücret, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 10.000 TL aylık brüt ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi teklif edildiği" görüldü, onaya sunuldu. Önerge 7.032.003,782 adet red oyuna karşı 119.764.440,89 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
İbrahim Akın'ın "Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin, Bağimsız üyelere aylık net 5.000 (beşbin) TL ücret olarak, bağımsız üyelerin dışındaki diğer üyelerine ise aylık ücret ödemesi olara yapılmamasını şirket perfformansına göre şirket paydaşlarına nakit temettü ödemesi yapılması halinde, şirket esas sözleşmesinin 10. maddesi gereğince, prim olarak yıllık kardan pay alarak ödenmesine, ödenecek prim tutarının ise şirket esas sözleşmesinin 16. maddesine göre, şirket ortaklarına nakit temettü olarak dağıtılan toplam tutarın üst limit %5 (Yüzde Beş) oranını geçmeyecek şekilde, Yönetim Kurulunun bağımsız üyeleri dışındaki diğer yönetim kurulu üyelerine eşit paylaştırılarak prim ödenmesi olarak yapılmasını öneriyorum."şeklindeki önergesi okundu oya sunuldu. Önerge 122.912.053,533 adet red oyuna karşı 3.884.391,139 adet olumlu oyla oy çokluğu ile red edildi.
Ferit Meynioğlu'nun " Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin, Bağimsız üyelere aylık net 5.000 (beşbin) TL ücret olarak, bağımsız üyelerin dışındaki diğer üyelerine ise aylık ücret ödemesi olara yapılmamasını şirket perfformansına göre şirket paydaşlarına nakit temettü ödemesi yapılması halinde, şirket esas sözleşmesinin 10. maddesi gereğince, prim olarak yıllık kardan pay alarak ödenmesine, ödenecek prim tutarının ise şirket esas sözleşmesinin 16. maddesine göre, şirket ortaklarına nakit temettü olarak dağıtılan toplam tutarın üst limit %5 (Yüzde Beş) oranını geçmeyecek şekilde, Yönetim Kurulunun bağımsız üyeleri dışındaki diğer yönetim kurulu üyelerine eşit paylaştırılarak prim ödenmesi olarak yapılmasını öneriyorum. " şeklindeki önergesi okundu onaya sunuldu. Önerge 122.912.053,533 adet red oyuna karşı 3.884.391,139 adet olumlu oyla oy çokluğu ile red edildi.
Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. Işıklar İnşaat Malzameleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Işıklar Holding A.Ş. tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısına, Turgut Işık'a, Ela Işık'a 4.000 Dolar aylık net ücret ödenmesi , Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 10.000 TL aylık brüt ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine 7.032.003,782 adet red oyuna karşı 119.764.440,89 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
6- Yönetim Kurulunun 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin kâr dağıtımına ilişkin tekliflerin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun aşağıda yer alan teklifleri okundu.
Ferit Meynioğlu ‘nun kar dağımı yapılmasına ilişkin "A)Şirketimizin 2020 yılı için nakit kar dağıtımı Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda, kar dağıtılmamasına B) Şirketimiz 2021 yılı finansal tablolarında net Dağıtılabilir Dönem Karı olarak görülen 235.673.307,08 TLsından,Ortaklara 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle Şirketin sermayesi olan 791.000.000 TLsının % 10 una tekabül eden 79.100.000 TLsının nakit brüt kar payı dağıtılmasına, Nakit Kar payı ödemelerinin de 01 Ağustos 2022 tarihinde itibaren başlanılmasına, kalan 156.573.307,08 Tl'nin Oğalanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasını öneriyorum. "şeklindeki önergesi 119.819.539,533 adet red oyuna karşı 6.976.905,139 adet olumlu oyla oy çokluğu ile red edildi.
Yönetim Kurulunun 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin kâr dağıtımına ilişkin teklifi okundu.
2020 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi :
Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında bulunan net dönem kârı 39.893.279 TL, geçmiş yıl zararları 116.193.617 iken TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında net dönem kârı 64.337.299 TL, geçmiş yıl zararlarının 59.381.364 TL olduğu görülmektedir. Bu itibarla, Yönetim Kurulumuz Genel Kurulumuzun görüş ve onayına sunulmak üzere:
a) Şirketimiz TMS/TFRS'na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan 39.893.279 TL ile TTK ve Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarında bulunan 64.337.299 TL net dönem kârının geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesine,
b) Şirketimizin 2020 yılında VUK kayıtlarına göre oluşan 4.995.934 TL net dağıtılabilir dönem kârı tutarı üzerinden % 5 oranında 247.796,71 TL , birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın ,çıkarılmış sermayemizin %5'inden az olması nedeniyle kâr dağıtım politikamıza göre nakit kâr dağıtımı yapılmamasına, söz konusu tutardan kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,
karar verilmiştir.
2021 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi :
Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı" 243.035.607,18 TL, TTK ve Vergi Usul Kanunu (VUK)'a uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında Net Dönem Kârı 248.077.165,35 TL'dir. Net dönem kârı üzerinden % 5 oranında (12.403.858,27 TL) birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra "Net Dağıtılabilir Dönem Kârı" olarak 235.673.307,08 TL kaldığı görülmektedir.
TMS/TFRS ve TTK/VUK mali tablolarında yer alan kârın oluşumu incelendiğinde, kârın esas itibarıyla Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 474.000.000 TL den 791.000.000 TL'ye nakden artırılması sırasında 02-19 Mart 2021 tarihleri arasında sağlanan 317.848.398,03 TL fonun 26.02.2021 tarihininde KAP sistemi üzerinden duyurduğumuz "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nda belirtilen henüz tamamlanmayan yatırımlara ait fonların döviz mevduatı olarak tutulmasından kaynaklanan kur farkı ve faiz gelirlerinden meydana geldiği anlaşılmaktadır. Mali tablolarda yer alan net kur farkı ve faiz gelirleri 215.752.540 TL' dir.
Şirketimizin kâr dağıtım politikasının ikinci paragrafında yer alan "Şirketimizin orta ve uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansal planları ile genel ekonomi ve piyasadaki koşullar da dikkate alınarak kâr payı dağıtım kararı nihai olarak her yıl hesap döneminin kapanmasından sonra yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır" yaklaşımı çerçevesinde, nakit kâr dağıtımının Şirketimizin başladığı yatırım planlarını aksatacağı ve finansal yapısını olumsuz etkileyeceği değerlendirilerek 2021 yılında oluşan net dağıtılabilir dönem kârının dağıtılmayarak geçmiş yıl kârlarına aktarılması önerisinin Genel Kurulumuzun görüş ve onayına sunulmasına,
karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu'nun 2020 ve 2021 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin teklifleri görüşüldü, 3.939.489.782 adet red oyuna karşı 122.856.954,89 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
Elektronik ortamda söz alan, Osman AKBABA'nın "2021 yılı kar dağıtımı yapılmasını istiyorum.Bedelli yaparak topladığı sermayeyi yatırıma dönüştürmedi.Bedelli sermayeyı küçük yatırımcıdan toplayıp dolara bağlamakla olmuyor.Yatırımlar 3 yıldır tamamlanmadı bunun için 2021 yılı kar dağıtımı yapılmasını talep ediyorum.Şirket zaten kaç yıldır bedelli sermaye artırımı yapıyor küçük yatırımcıyı mağdur ediyor.Şirkete yatırımların artması ve yönetime güven duyulması için kar dağıtımı yapılmasını istiyorum.Yüzde 93 halka açık şirketin Genel kurul zamanlarınında yüzde 14 hissesini iştirakler üzerinden toplayarak pay sahibi olunmasını doğru bulmuyorum" şeklindeki beyanı eklendi.
7-Yönetim Kurulumuz bünyesinde bağımsız üyelerden oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü de dikkate alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 ve 2022 yılı hesap dönemindeki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere
bağımsız denetçi olarak Kozyatağı Mah. Bayar Cad. No.97 Demirkaya İş Merkezi Kat.3 Ofis No.7 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Sicil Müdürlüğü'nde 858385 Ticaret Sicil No ile kayıtlı Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine 3.939.489.782 adet red oyuna karşı 122.856.954,89 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
8-Toplantı Başkanı tarafından 2020 yılı içinde 247.590,19 TL tutarında, 2021 yılı içinde 261.337,78 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı Genel Kurul'a bilgi olarak sunuldu. Verilen yazılı önerge doğrultusunda 2022 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının toplam 400.000 TL olarak belirlenmesi 7.032.003,782 red oyuna karşı 119.764.440,89 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
9-Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ'inin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği konusu, Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
10-Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin 2020 ve 2021 yılları içinde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususlarında bilgi verilmesi maddesinde, Şirketimizin 31.12.2020 ve 31.12.2021 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tablo dipnotlarından "17.2 Verilen/Alınan teminatlar/ipotekler/rehinler (TRİK)" başlığı altındaki tablolarda verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verildiği, söz konusu TRİK'lerin konsolidasyon kapsamındaki şirketlerin kendi tüzel kişilikleri dışında bağlı ortaklık ve iştiraklerine verildiği, bunlardan ayrıca gelir elde edilmediği hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.
11-Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK' nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı'' başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı'' başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olup, bu kapsamda Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi hususu 3.939.489.782 adet red oyuna karşı 122.856.954,89 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
Pay sahiplerimizden 584.391,39 adet hisse sahibi Ferit Meynioğlu ( TC No: xxxxxxxxxxx) muhalefet şerhine ilişkin dilekçesi tutanağa eklenmiştir.
12- Dilek ve temennilere geçildi. Toplantıya katılan Ferit Meynioğlu söz alarak "yatırım ve istihadama her türlü destei yatırımcı olarak verdik, temettü konusunda ortaklara da verilmesi gerektiğini düşünüyorum, şirkete başarılar dileriz", dedi.Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı, Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı.
İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzenlendi, okundu, tanzim ve imza edildi.
17 Haziran 2022/ İstanbul, Saat 11.23 Sarıyer/İstanbul


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 27.06.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 ve 2021 yılllarına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 27.06.2022 tarihinde Kırşehir Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla,
Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039612


BIST
'
18:059.179
Değişim :  -1,66% |  -154,65
Açılış :  9.351  
Önceki Kapanış :  9.334  
En Düşük
9.179
En Yüksek
9.351
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISATR 1.426.550,00 1.426.550 % 11.999,80  
ISBTR 588.445,00 2.942.225 % 669,89  
KERVN 1,98 5.747.850 % 10,00  
PATEK 99,55 1.060.567.572 % 10,00  
EDATA 33,00 246.215.622 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,1443 31,1479 % 0,15  
Euro 33,8236 33,8356 % 0,12  
Sterlin 39,3870 39,5845 % 0,15  
Frank 35,2762 35,4887 % 0,24  
Riyal 8,2797 8,3212 % 0,16  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,48 22,51 % 0,66  
Platin 895,53 897,32 % 0,66  
Paladyum 957,34 958,83 % 0,66  
Brent Pet. 82,23 82,23 % 0,66  
Altın Ons 2.032,46 2.032,73 % 0,66