***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.04.2017 14:57
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 28.03.2017
Genel Kurul Tarihi 18.04.2017
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.04.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYKOZ
Adres Çubuklu Mah, Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok.Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık- Beykoz İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
4 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
5 - Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
6 - Denetimden Sorumlu Komite'nin 24.03.2017 tarihli görüşü de dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 24.03.2017 tarihli toplantısında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2017 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin teklifinin onaya sunulması.
7 - 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2017 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2016 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi.
10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi.
11 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Rıza Kutlu Işık'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı tarafından Sayın Hale Salgırboyu Demirman tutanak yazmanı olarak görevlendirildi.
2-Toplantı Başkanı'nın Şirketin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan söz konusu evrakın okunmuş kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu . Yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Şirketimizin 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu ve görüşü katılanların oybirliği ile kabul edildi.
3-Yönetim Kurulu üyeleri 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında oylama yapıldı. TTK 436/2 madde hükmü uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Şirketin 2016 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı oy hakkı olanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
4-Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 10.000 TL aylık net ücret, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 3.500 TL aylık brüt ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine katılanların oybirliği ile kabul edildi.
5- Yönetim Kurulunun 2016 yılı kârının dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun aşağıda yer alan teklifi okundu.
Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri
dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na
uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait
konsolide finansal tablolarında bulunan net dönem zararı 25.077.932 TL olup, TTK ve Vergi Usul
Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında net dönem
zararının 5.619.043,08 TL olduğu görülmektedir. Bu itibarla, Yönetim Kurulumuz Genel
Kurulumuzun görüş ve onayına sunulmak üzere:
a) Şirketimiz TMS/TFRS'na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan 25.077.932 TL ile TTK ve Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarında bulunan 5.619.043,08 TL net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesine,
b) Şirketimizin 2016 yılında net dağıtılabilir dönem kârı olmadığından kâr dağıtımı yapılmamasına, karar vermiştir.
Yönetim Kurulunun 2016 yılı kârının dağıtımına ilişkin teklifi görüşüldü, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
6-Yönetim Kurulumuz bünyesinde bağımsız üyelerden oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin 24.03.2017 tarihli toplantısındaki görüşü de dikkate alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Yıldız Posta Cad. Dedeman İşhanı No:48 Esentepe/İstanbul adresinde mukim Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin önerisi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
7- Toplantı Başkanlığı tarafından 2016 yılı içinde Şirketimizce yapılan bağış veya yardım olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu. Verilen önerge doğrultusunda 2016 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının toplam 50.000 TL olarak belirlenmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
8-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği konusu Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
9-Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususlarında bilgi verilmesi maddesinde, ‘ Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının kendi tüzel kişilikleri dışında verdikleri teminat, rehin, ipotek dışında 31.12.2016 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablo dipnotlarında "17.2 Verilen/Alınan teminatlar/ipotekler/rehinler" başlığı altındaki tablolarda "C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. Kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı" karşısında yazan 105.576.000 TL (30.000.000 USD), dipnot açıklamalarında da belirtildiği üzere bağlı ortaklığımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş. (Özışık)'nin % 44,1 oranında iştiraki olan HMF Makina ve Servis Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HMF) lehine 25.08.2014 tarihinde HMF'nin diğer ortağı STFA Yatırım Holding A.Ş. (STFA) ile birlikte verdiği kefalet tutarıdır. Şirketimizin verilen bu kefaletlerden elde ettiği gelir ve menfaat bulunmamaktadır." şeklinde Genel Kurul'a bilgi verildi.
10-Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK' nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı'' başlıklı 395.maddesinin birinci fıkrası ve ‘'Rekabet Yasağı'' başlıklı 396.maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olup, bu kapsamda Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi hususu görüşüldü ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
11-Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı, Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. 18 Nisan 2017 / İstanbul


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 25.04.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 07 2016 ÇEMAŞ Toplantı Tutanağı Tutanağı 18 Nisan 2017.pdf - Tutanak
EK: 2 Cemas Kar Dagıtim Tablosu 2016.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 Cemas Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 25.04.2017 tarihinde Kırşehir Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiştir. Saygılarımızla, ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/602586


BIST
'
13:079.219
Değişim :  0,43% |  39,51
Açılış :  9.185  
Önceki Kapanış :  9.179  
En Düşük
9.111
En Yüksek
9.223
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:07
EDATA 36,30 85.554.789 % 10,00  
INVEO 49,94 302.097.370 % 10,00  
YAYLA 17,27 64.965.117 % 10,00  
BRKVY 181,50 24.246.265 % 10,00  
KTLEV 132,00 405.475.933 % 10,00  
13:07 Alış Satış %  
Dolar 31,1807 31,1869 % 0,14  
Euro 33,7293 33,7389 % -0,21  
Sterlin 39,2729 39,4699 % -0,26  
Frank 35,2575 35,4699 % -0,04  
Riyal 8,2946 8,3362 % 0,19  
13:07 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,32 22,35 % 0,66  
Platin 884,18 885,16 % 0,66  
Paladyum 915,93 919,74 % 0,66  
Brent Pet. 81,86 81,86 % 0,66  
Altın Ons 2.025,94 2.026,21 % 0,66