***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.03.2017 22:21
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 15.02.2017
Genel Kurul Tarihi 21.03.2017
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir BURSA
İlçe NİLÜFER
Adres Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No:3 16140 Nilüfer BURSA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
4 - 2016 Yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması.
5 - Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: II-14.1 tebliği çerçevesinde hazırlanan 2016 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
6 - 2016 Yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.
7 - 2016 Yılı kar dağıtımının ve dağıtım tarihinin müzakeresi ve karara bağlanması.
8 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Esas Sözleşme'mizin Kayıtlı Sermaye Tavanı ile ilgili 6'ncı maddesinin tadillerinin müzakeresi ve karara bağlanması.
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti.
10 - Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması.
11 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu "Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi"nin Genel Kurul'un onayına sunulması.
12 - Şirketimizin sahip olduğu Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. ve Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. hisselerinin değerlendirilmesi hakkında Yönetim Kuruluna yeniden yetki verilmesi.
13 - Sermaye piyasası düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla 2016 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği, 12/4 madde hükmü gereği 2016 yılında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Şirketin 2016 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
16 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
17 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
18 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2016 Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 2016 Kar Dagıtım Tablosu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1 - S.P.K. Seri: II-14.1 Tebliğ çerçevesinde hazırlanan Faaliyet Raporumuz ve Finansal Tablolarımız görüşülerek kabul edilmiştir.
2 - Yönetim Kurulumuz ibra edilmiştir.
3 -Ortaklarımıza, 2016 yılı karından brüt 3.563.835,65 TL (ödenmiş sermayenin % 3,5294'ü oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 3,5294 Kr) net 3.029.260,30 TL (ödenmiş sermayenin % 3'ü oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 3,000 Kr) tutarındaki Nakit Kar Payının 28.06.2017 tarihinde dağıtılması kabul edilmiştir.
4 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Esas Sözleşme'mizin Kayıtlı Sermaye Tavanı ile ilgili 6'ncı maddesinin tadili kabul edilmiştir.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerine (Bağımsız Üyeler dahil) yıllık 3.100 TL net / ay ücret ödenmesi kabul edilmiştir.
6 - Yönetim Kurulunun Bağımsız Üyeler dahil 9 kişiden oluşması ve görev süresinin 1 yıl olması, (2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmaları) kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Ergün KAĞITÇIBAŞI, Sn. Mustafa Cüneyt PEKMAN, Sn. İsmail TARMAN, Sn. Mehmet Celal GÖKÇEN, Sn. Erdem SAKER, Sn. Hidayet Nalan TÜZEL, Sn. Mustafa TARMAN, Sn. Necati GELMEZ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Sn. Mevci ERGÜN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) seçilmiştir.
7 - Yönetim Kurulumuzun teklifi ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak Büyükdere Caddesi, Lale İş Merkezi, No: 62/8 Mecidiyeköy – Şişli İSTANBUL adresli, Mecidiyeköy Vergi Dairesi, 734 014 3862 vergi nolu Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi 1 yıllığına Genel Kurulca onaylanmıştır.
8- Şirketimizin sahip olduğu Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. hisselerinin satışından vazgeçilmiştir. ÇEMTAŞ A.Ş.'nin sahip olduğu Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. hisselerinin yapılan ekspertiz değeri olan 83.080.000 Amerikan doları x % 22,50 = 18.693.000 Amerikan doları üzerinden (USD) ve altı ayda bir dört eşit taksitte ödeme günündeki TCMB tarafından uygulanan dolar faizi ile Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. tarafından alımı hususu değerlendirilmiş ve bu konuda Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'ne teklif götürülmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi kabul edilmiştir.
9 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında S.P.K. 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula açıklama yapılarak 2016 yılı içinde yapılan 2.350 TL'lik bağışlar hakkında bilgi sunulmuştur. Şirketimizin 2017 yılında yapacağı bağışların üst sınırının yıllık 24.000 TL olması kabul edilmiştir.
10 - Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirket Ortaklarına üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotekler ile Şirketin 2016 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir.
11 - Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir.
12 - Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince belirtilen kişilere bu maddede belirtilen yetkilerin verilmesi, Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir. Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem bulunmadığı konusunda Genel Kurula bilgi sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 21.03.2017_Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/594332


BIST'
18:059.530
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.617  
Önceki Kapanış :  9.530  
En Düşük
9.504
En Yüksek
9.717
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ATSYH 52,25 6.766.016 % 10,00  
BURCE 237,90 132.381.870 % 9,99  
KTLEV 155,20 299.708.358 % 9,99  
ORMA 225,70 6.230.243 % 9,99  
ATATP 142,00 234.007.339 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5165 32,5263 % 0,24  
Euro 34,7695 34,8379 % 0,34  
Sterlin 40,4726 40,6755 % 0,03  
Frank 35,6782 35,8570 % 0,02  
Riyal 8,6610 8,7044 % -0,01  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,30 28,34 % 0,66  
Platin 938,95 940,71 % 0,66  
Paladyum 1.023,68 1.026,96 % 0,66  
Brent Pet. 87,47 87,47 % 0,66  
Altın Ons 2.369,28 2.369,60 % 0,66