***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

20.02.2019 18:52
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu


***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
0
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
0
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/659981
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Hayır
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
İşlem yoktur.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/659981 , https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738851 Not:4 sayfa:19 20
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
http://www.cemtas.com.tr/images/uploads/esassozlesme2017.pdf Madde:4 Fıkra:6 http://www.cemtas.com.tr/images/uploads/topanti-tutanagi-2017.pdf
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/270166
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
http://www.cemtas.com.tr/images/uploads/esassozlesme2017.pdf Madde:23
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
http://www.cemtas.com.tr/images/uploads/katilanlar-cetveli-2017.pdf
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Yoktur
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 57,73
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Yoktur
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
http://www.cemtas.com.tr/sayfa/yatirimci-iliskileri-detay/18/kar-dagitim-politikasi
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
-
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
-
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
20/03/2018 0 % 62 % 100 % 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669574 http://www.cemtas.com.tr/images/uploads/topanti-tutanagi-2017.pdf 2017 Toplantı Tutanağı Madde:13 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669574


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
http://www.cemtas.com.tr/sayfa/yatirimci-iliskileri-detay/15/denetimden-sorumlu-komite-gorev-ve-calisma-esaslari
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
http://www.cemtas.com.tr/sayfa/yatirimci-iliskileri-detay/14/kurumsal-yonetim-komitesi-gorev-ve-calisma-esaslari
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
http://www.cemtas.com.tr/sayfa/yatirimci-iliskileri-detay/14/kurumsal-yonetim-komitesi-gorev-ve-calisma-esaslari
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
http://www.cemtas.com.tr/sayfa/yatirimci-iliskileri-detay/16/riskin-erken-saptanmasi-komitesi-gorev-ve-esaslari
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
http://www.cemtas.com.tr/sayfa/yatirimci-iliskileri-detay/14/kurumsal-yonetim-komitesi-gorev-ve-calisma-esaslari
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738852 Sayfa: 28-29
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
-
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738852 Sayfa: 23
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 66,66 % 33,33 6 6
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 5 5
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 50 6 6


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
http://www.cemtas.com.tr/sayfa/yatirimci-iliskileri-detay/8/yonetim-kurulu---yoneticiler
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
-
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
-
Yönetim kurulu başkanının adı
Ergün KAĞITÇIBAŞI
İcra başkanı / genel müdürün adı
Nuri ÖZDEMİREL (G.M)
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Aynı kişi değiller
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Yoktur
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
1 - %11
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
ERGÜN KAĞITÇIBAŞI İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 21/03/1996 - Hayır (No) Hayır (No)
MUSTAFA CÜNEYT PEKMAN İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/08/1987 - Hayır (No) Hayır (No)
İSMAİL TARMAN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 13/05/2013 - Hayır (No) Hayır (No)
MEHMET CELAL GÖKÇEN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 25/03/2003 - Hayır (No) Hayır (No)
HİDAYET NALAN TÜZEL İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 14/01/2015 - Hayır (No) Hayır (No)
MUSTAFA TARMAN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 22/03/2016 - Hayır (No) Hayır (No)
NECATİ GELMEZ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/03/1989 - Hayır (No) Hayır (No)
SELAHATTİN SERBEST İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 20/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662360 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
SALİM CAN KARAŞIKLI İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 20/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662360 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Yoktur
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738852 Sayfa 32
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
-
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
-
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
-
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Türk Metal Sendikası / İnsan Kaynakları Müdürü
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
-
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
http://www.cemtas.com.tr/sayfa/kurumsal/5/insan-kaynaklari-politikasi
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
http://www.cemtas.com.tr/sayfa/kurumsal/5/insan-kaynaklari-politikasi
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
11
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
http://www.cemtas.com.tr/sayfa/yatirimci-iliskileri-detay/13/etik-kurallar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
http://www.cemtas.com.tr/sayfa/kurumsal/6/cevre---is-sagligi-ve-guvenligi-politikasi
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
http://www.cemtas.com.tr/sayfa/yatirimci-iliskileri-detay/13/etik-kurallar


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
http://www.cemtas.com.tr/sayfa/yatirimci-iliskileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
http://www.cemtas.com.tr/sayfa/yatirimci-iliskileri-detay/7/ortaklik-yapisi
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Almanca/İngilizce/Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738852 Sayfa 11-12
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738852/ Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Bölümü 20-21-22.Sayfa
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738852/ Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Bölümü 12.Sayfa
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Yoktur
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738852/ Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Bölümü 13-14.Sayfa
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Yoktur
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738852/ Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Bölümü 14.Sayfa
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738852/ Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Bölümü Üst Yönetimde Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler ve Halen Görev Başında Bulunanların Adı ve Soyadı, Ünvanı ve Mesleki Tecrübesi Sayfa 30-31 / Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Sayfa 18


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
35
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 89
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
En az 7 gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662360
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
-
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738852 Kurumsal yönetim İlkelerine Uyum Raporu Bölümü Sayfa 20-21-22
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/196430
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) SELAHATTİN SERBEST Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) SALİM CAN KARAŞIKLI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) NECATİ GELMEZ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) SELAHATTİN SERBEST Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) M.FİKRET PAMUK Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) SALİM CAN KARAŞIKLI Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) NECATİ GELMEZ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741166


BIST
'
11:269.441
Değişim :  -0,88% |  -83,79
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.488
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:26
KARSN 11,02 131.156.982 % 9,98  
EDIP 19,65 16.474.147 % 9,96  
YGYO 5,64 31.754.501 % 9,94  
CONSE 6,86 277.996.426 % 9,76  
UZERB 720,00 17.708.400 % 9,59  
11:26 Alış Satış %  
Dolar 32,5908 32,5975 % 0,38  
Euro 34,7868 34,7998 % 0,19  
Sterlin 40,2526 40,4544 % 0,07  
Frank 35,6509 35,8296 % 0,55  
Riyal 8,6270 8,6703 % 0,04  
11:26 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,25 28,28 % 0,66  
Platin 938,86 940,91 % 0,66  
Paladyum 1.014,27 1.019,99 % 0,66  
Brent Pet. 87,67 87,67 % 0,66  
Altın Ons 2.381,58 2.381,93 % 0,66