***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.08.2022 19:00
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 06.07.2022
Genel Kurul Tarihi 10.08.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.08.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Balmumcu Mahallesi, Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi, B Blok Apt No:12/17, Beşiktaş / İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5 - 2021 yılına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
6 - Yönetim Kurulunun 2021 yılına ilişkin kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılında faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
16 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021 CEO EVENT İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2 2021 CEO EVENT MEDYA A.Ş.BİGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Olçok tarafından aynı anda açıldı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığına yazılı olarak Cevat Olçok tarafından İpek Gül önerildi. Başka öneri olmadığından, yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına önerilen İpek Gül mevcudun oy birliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı Muhsin Danışman'ı ve Oy Toplama Memuru olarak Emine Aktaş'ı atadı.
2. Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu. Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda mevcudun oy birliği ile yetki verildi.
3. Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemini kapsayan 2021 Faaliyet Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Şirketin adresinde, www.ceoevent.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin yapılan önergenin oylanması neticesinde, 2021 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
Şirketin 2021 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.
4. Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim rapor özeti, Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen katılan Sinan Selimoğlu tarafından okundu.
5. Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılı bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Şirketin adresinde, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, 2021 faaliyet yılına ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosunun okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önergenin oylanması neticesinde, 2021 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Gündem maddesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
6. 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 06.07.2022 tarih ve 2022/07 sayılı teklifi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Gündem maddesi pay sahiplerinin onayına sunuldu, kar payı ödeme tarihi olarak 15.09.2022 belirlenmesi teklif edildi. Bu esnada ilgili gündem maddesine elektronik ortamda muhalefet şerhi verildi.
Muhalefet şerhini veren pay sahibi elektronik ortamda katılım sağlayan NÖMAN AKGÜL .
Muhalefet şerhi : Kar Payı dağıtım oranını 100 olarak öneriyorum.
Muhalefet şerhinde yer alan önergenin okunması oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 140.625 adet elektronik ortamda red oyu,27.000.334 adet kabul oyuyla mevcudun oy çokluğuyla önergenin okunmasına karar verildi.Önerge toplantı başkanı tarafından genel kurula okundu ve oylamaya geçildi , yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun teklifi 140.625 adet elektronik ortamda red oyu,27.000.334 adet kabul oyuyla mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.
7. Gündemin 7.maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2021
-31.12.2021 hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle Cevat Olçok, Fatih Olçok, Bülent Uygun, Fatih Aydın, İshak Bora'nın 2021 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibralarına ayrı ayrı mevcudun oy birliğiyle karar verildi.
8. Gündemin 8. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Yönetim Kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak 2022 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Olçok'a aylık net 36.000 TL, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız üyelere ise aylık net 6.000 TL huzur hakkı ödenmesi önergesi oya sunuldu, sözlü önergenin kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
9. Gündemin 9. Maddesi uyarınca, Şirketin 2022 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi ile ilgili olarak Şirket Yönetim Kurulu'nun 15.06.2022 tarih ve 2022/06 sayılı teklifi okundu., oylamaya sunuldu, Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2022 yılı hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.
10. 2021 yılı hesap döneminde herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığına ilişkin bilgi verildi. 01.01.2022- 31.12.2022 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının 200.000TL olarak tespitini içeren teklifi oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda mevcudun oybirliğiyle kabulüne karar verildi.
11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ücretlendirme Politikası okundu.
12. SPK'nın 1.3.6. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.
2021 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı bilgisi verildi.
13. Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun
395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 13. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
14. Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ'inin 10. maddesi uyarınca, Şirketin ilişkili tarafları ile ilgili yaygın ve süreklilik arz eden işlemleri ve işleme taraf şirketler hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.
16. Dilek ve temenniler maddesinde, elektronik ortamda katılan pay sahibi Okan Deniz tarafından genel kurul hayırlı olsun, yeni yönetime yeni yılda başarılar dilerim dileği okundu.Başka söz alan olmadı.Toplantı Başkanı tarafından Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 CEO 2021 OGK TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.07.2022 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonusunda,
Şirket Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:
1. Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 10.08.2022 günü saat 14:00'de, Balmumcu Mahallesi, Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi, B Blok Apt No:12/17, Beşiktaş/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmasına,
2. Bakanlık Temsilcisi atanması için Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne müracaata bulunulmasına,
3. Genel Kurul Toplantısının TTK' nın 414'üncü maddesine göre ilanlı olarak yapılmasına
Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054354


BIST
'
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VKING 37,84 53.338.791 % 10,00  
FONET 40,08 352.952.225 % 9,99  
OTTO 390,75 7.618.362 % 9,99  
TGSAS 52,75 30.216.185 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.700.407.896 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,3635 31,3757 % 0,46  
Euro 34,0210 34,0458 % 0,53  
Sterlin 39,5937 39,7923 % 0,72  
Frank 35,3816 35,5948 % 0,58  
Riyal 8,3421 8,3839 % 0,47  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,14 23,17 % 0,66  
Platin 887,15 888,04 % 0,66  
Paladyum 952,90 959,01 % 0,66  
Brent Pet. 83,43 83,43 % 0,66  
Altın Ons 2.083,22 2.083,53 % 0,66