***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

28.10.2016 12:46
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
18.450.393 19.518.227
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
29.425 -51.300
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
29.425 -51.300
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 36.781 -64.125
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.356 12.825
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24.b -7.356 12.825
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.479.818 19.466.927


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 -79.998 11.885.511 33.395.381 56.031 25.133.741 150.390.666
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
1 1
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
1 1
Yeni Bakiye
32 80.000.000 -79.998 11.885.511 33.395.382 56.031 25.133.741 150.390.667
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.a,b -51.300 -51.300
Dönem Net Karı (Zararı)
19.518.227 19.518.227
Kar Dağıtımı
3.809.830 -8.200.000 3.319 -25.133.741 -29.520.592
Dağıtılan Temettü
-8.200.000 -21.320.592 29.520.592
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
3.809.830 21.323.911 -25.133.741
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 -131.298 15.695.341 25.195.382 59.350 19.518.227 140.337.002
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 -163.232 15.695.341 25.195.382 59.350 27.201.743 147.988.584
Yeni Bakiye
32 80.000.000 -163.232 15.695.341 25.195.382 59.350 27.201.743 147.988.584
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.a,b 29.425 29.425
Dönem Net Karı (Zararı)
18.450.393 18.450.393
Kar Dağıtımı
3.316.187 324.931 -27.201.743 -23.560.625
Dağıtılan Temettü
23.560.000 23.560.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
3.316.187 324.931 -50.761.743 -47.120.625
Diğer
623 623
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 -133.807 19.011.528 25.520.313 59.973 18.450.393 142.908.400


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
8.430.743 13.018.985
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
33 64.650.785 58.714.935
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
27, 36 -56.037.697 -48.673.333
Kiralama Giderleri
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
33 17.137.829 18.104.979
Elde Edilen Diğer Kazançlar
38, 40 294.799 -137.675
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
15 249.555 1.328.102
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
37 -14.019.444 -11.447.822
Ödenen Vergiler
24 -3.845.084 -4.870.201
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
70.779.883 28.711.203
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
11 72.476.231 25.897.511
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
14, 42, 23, 25 -2.487.828 5.619.692
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
11 894.937 -2.471.350
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
14, 42, 24.d -35.562 -172.101
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
29, 31 -67.895 -162.549
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
79.210.626 41.730.188
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 12.407.194
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
21, 22 -177.291 -899.618
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
21, 22 1.517.866
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
1.340.575 11.507.576
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
27, 28 -58.341.865 -27.859.946
Temettü Ödemeleri
-23.560.000 -29.520.592
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-81.901.865 -57.380.538
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.350.664 -4.142.774
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6, 8 3.818.997 6.469.272
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6, 8 2.468.333 2.326.498


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
101.318.391 89.729.966 31.701.532 31.604.906
FAKTORİNG GELİRLERİ
33 101.318.391 89.729.966 31.701.532 31.604.906
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
84.180.562 71.624.987 26.463.474 25.577.866
İskontolu
50.485.160 46.884.095 16.489.437 17.315.280
Diğer
33.695.402 24.740.892 9.974.037 8.262.586
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
17.137.829 18.104.979 5.238.058 6.027.040
İskontolu
9.152.194 10.491.741 3.060.178 3.345.670
Diğer
7.985.635 7.613.238 2.177.880 2.681.370
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
34 0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
35 0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
36 -58.264.991 -49.796.243 -17.767.666 -18.041.588
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-31.137.770 -25.351.712 -9.763.428 -8.742.107
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0
Finansal Kiralama Giderleri
0 0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-26.491.925 -23.619.014 -7.798.223 -8.999.675
Diğer Faiz Giderleri
-41.233 -143.141 -13.970 -83.525
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-594.063 -682.376 -192.045 -216.281
BRÜT KAR (ZARAR)
43.053.400 39.933.723 13.933.866 13.563.318
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
37 -14.506.466 -11.888.908 -4.085.792 -3.877.595
Personel Giderleri
-7.758.586 -5.799.797 -2.016.860 -1.909.115
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-162.864 -159.406 2.616 -74.212
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-6.585.016 -5.929.705 -2.071.548 -1.894.268
Diğer
0 0 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
28.546.934 28.044.815 9.848.074 9.685.723
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
38 8.752.654 15.202.605 3.112.054 5.460.166
Bankalardan Alınan Faizler
113.847 27.694 95.464 13.233
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 2.411 0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 2.411 0 0
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
7.465.353 12.678.743 2.248.243 4.545.652
Diğer
1.173.454 2.493.757 768.347 901.281
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
39 -6.671.959 -5.393.468 -2.623.253 -1.802.029
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
40 -7.614.237 -13.329.802 -2.298.271 -5.185.853
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-7.481.485 -13.329.802 -2.274.697 -5.185.853
Diğer
-132.752 0 -23.574 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
23.013.392 24.524.150 8.038.604 8.158.007
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.013.392 24.524.150 8.038.604 8.158.007
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-4.562.999 -5.005.923 -1.598.091 -1.684.663
Cari Vergi Karşılığı
24.c -4.646.048 -4.993.098 -1.596.438 -1.649.977
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
24.b -12.825 -27.529 -34.686
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
24.b 83.049 0 25.876 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
18.450.393 19.518.227 6.440.513 6.473.344
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
18.450.393 19.518.227 6.440.513 6.473.344
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0 0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
18.450.393 19.518.227 6.440.513 6.473.344
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 41 0,23100000 0,24000000 0,08000000 0,08000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,23100000 0,24000000 0,08000000 0,08000000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
6 11.752 0 11.752 22.369 0 22.369
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
8 2.454.394 2.187 2.456.581 3.796.628 0 3.796.628
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
9 0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10,17,47 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
11 683.298.845 4.112.841 687.411.686 747.842.123 159.084 748.001.207
İskontolu Faktoring Alacakları
417.114.636 4.112.841 421.227.477 452.583.043 0 452.583.043
Yurt İçi
432.613.659 0 432.613.659 466.994.473 0 466.994.473
Yurt Dışı
0 4.199.999 4.199.999 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-15.499.023 -87.158 -15.586.181 -14.411.430 0 -14.411.430
Diğer Faktoring Alacakları
266.184.209 0 266.184.209 295.259.080 159.084 295.418.164
Yurt İçi
266.184.209 0 266.184.209 295.259.080 0 295.259.080
Yurt Dışı
0 0 0 0 159.084 159.084
FİNANSMAN KREDİLERİ
12 0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
13 0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
0 0 0 0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
14, 42 6.847.941 8.121 6.856.062 5.479.483 0 5.479.483
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
15 5.796.216 0 5.796.216 5.796.216 0 5.796.216
Takipteki Faktoring Alacakları
29.588.954 0 29.588.954 23.651.727 0 23.651.727
Takipteki Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Özel Karşılıklar (-)
-23.792.738 0 -23.792.738 -17.855.511 0 -17.855.511
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
16 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
17,10,47 0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
18 0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
19 0 0 0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
20 0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
21 395.122 0 395.122 641.453 0 641.453
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
22 216.680 0 216.680 129.741 0 129.741
Şerefiye
0 0 0 0 0
Diğer
216.680 0 216.680 129.741 0 129.741
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
23 1.710.664 0 1.710.664 2.084.209 0 2.084.209
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
24.a 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
24.b 201.244 0 201.244 125.552 0 125.552
DİĞER AKTİFLER
25 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
700.932.858 4.123.149 705.056.007 765.917.774 159.084 766.076.858
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
26 5.639.086 0 5.639.086 6.784.847 0 6.784.847
Satış Amaçlı
5.639.086 0 5.639.086 6.784.847 0 6.784.847
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
AKTİF TOPLAMI
706.571.944 4.123.149 710.695.093 772.702.621 159.084 772.861.705
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
7 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
27 332.669.035 4.046.879 336.715.914 296.941.510 30.942.406 327.883.916
FAKTORİNG BORÇLARI
11 1.168.402 0 1.168.402 1.243.972 0 1.243.972
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
13 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
28 224.341.262 0 224.341.262 289.882.495 0 289.882.495
Bonolar
36.776.735 0 36.776.735 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
187.564.527 0 187.564.527 289.882.495 0 289.882.495
DİĞER BORÇLAR
14, 42 1.484.449 232.119 1.716.568 1.679.888 0 1.679.888
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
29 0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
16 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
24.d 939.862 0 939.862 975.424 0 975.424
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
30 902.826 0 902.826 840.673 0 840.673
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
902.826 0 902.826 840.673 0 840.673
Diğer Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ GELİRLER
23 389.046 0 389.046 429.692 0 429.692
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
24.a 1.612.813 0 1.612.813 1.937.061 0 1.937.061
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
24.b 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
31 0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
563.507.695 4.278.998 567.786.693 593.930.715 30.942.406 624.873.121
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
26 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
32 142.908.400 0 142.908.400 147.988.584 0 147.988.584
Ödenmiş Sermaye
32.1 80.000.000 0 80.000.000 80.000.000 0 80.000.000
Sermaye Yedekleri
32.2 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
32.3.a -133.807 0 -133.807 -163.232 0 -163.232
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
32.4 44.531.841 0 44.531.841 40.890.723 0 40.890.723
Yasal Yedekler
19.011.528 0 19.011.528 15.695.341 0 15.695.341
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
25.520.313 0 25.520.313 25.195.382 0 25.195.382
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
18.510.366 0 18.510.366 27.261.093 0 27.261.093
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
32.5 59.973 0 59.973 59.350 0 59.350
Net Dönem Karı veya Zararı
18.450.393 0 18.450.393 27.201.743 0 27.201.743
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
PASİF TOPLAMI
706.416.095 4.278.998 710.695.093 741.919.299 30.942.406 772.861.705


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
739.569.559 0 739.569.559 408.842.301 0 408.842.301
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
1.346.974.550 133.653 1.347.108.203 1.050.960.783 44.898 1.051.005.681
ALINAN TEMİNATLAR
43.1.a 21.337.413.707 51.546.670 21.388.960.377 151.715.295.615 44.267.947 151.759.563.562
VERİLEN TEMİNATLAR
43.1.b 10.000.000 0 10.000.000 0 0 0
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 222.432 222.432
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 222.432 222.432
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 222.432 222.432
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
43.2 1.289.570.466 741.503.743 2.031.074.209 549.497.111 76.218.907 625.716.018
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
24.723.528.282 793.184.066 25.516.712.348 153.724.595.810 120.754.184 153.845.349.994http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/564635


BIST
'
18:059.525
Değişim :  -0,06% |  -5,88
Açılış :  9.565  
Önceki Kapanış :  9.530  
En Düşük
9.476
En Yüksek
9.602
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DERIM 46,42 54.246.959 % 10,00  
SNICA 41,80 331.575.716 % 10,00  
SELGD 60,50 127.585.318 % 10,00  
BEYAZ 27,30 151.754.191 % 9,99  
GSRAY 8,93 904.141.603 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5162 32,5397 % 0,28  
Euro 34,7073 34,7812 % 0,17  
Sterlin 40,2375 40,4392 % -0,55  
Frank 35,4687 35,6465 % -0,57  
Riyal 8,6225 8,6657 % -0,45  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,31 28,35 % 0,66  
Platin 940,60 942,64 % 0,66  
Paladyum 1.023,73 1.029,04 % 0,66  
Brent Pet. 87,13 87,13 % 0,66  
Altın Ons 2.384,03 2.384,38 % 0,66