***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

27.04.2018 18:12
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.075.924 6.980.510
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24.b 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.075.924 6.980.510


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Yasal Yedekler Olağanüstü Yedekler Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 -37.694 19.011.528 25.520.313 59.973 25.391.985 149.946.105
Yeni Bakiye
32 80.000.000 -37.694 19.011.528 25.520.313 59.973 25.391.985 149.946.105
Kar Dağıtımı
6.980.510 6.980.510
Dağıtılan Temettü
25.391.685 -25.391.985
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
25.391.985 -25.391.985
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 -37.694 19.011.528 25.520.313 25.451.958 6.980.510 156.926.616
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 -34.694 19.011.528 25.520.313 59.973 25.391.985 149.946.105
Yeni Bakiye
32 80.000.000 -27.987 22.109.606 25.529.606 59.973 22.970.330 150.641.357
Dönem Net Karı (Zararı)
6.075.924 6.075.924
Kar Dağıtımı
22.970.330 -22.970.330
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
22.970.330 -22.970.330
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 -27.987 22.109.606 25.529.435 23.030.303 6.075.924 156.717.281


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
-1.557.577 -7.325.055
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
33 11.039.244 10.832.716
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
27, 36 -11.687.125 -17.899.506
Kiralama Giderleri
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
33 5.424.159 5.883.381
Elde Edilen Diğer Kazançlar
38, 40 -314.314 -174.827
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
15 249.850 72.474
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
37 -4.540.482 -4.100.246
Ödenen Vergiler
24 -1.728.909 -1.939.047
Diğer
0 0
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
36.838.172 12.611.299
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
11 36.185.046 13.189.729
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
14, 42, 23, 25 -77.620 -111.266
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
11 155.490 74.606
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
14, 42, 24.d -121.958 -16.548
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
29, 31 697.214 -525.222
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
35.280.595 5.286.244
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
21, 22 -1.714 -91.805
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
21, 22 1.299 1.145.761
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0 0
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-415 1.053.956
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
27, 28 -36.170.560 -4.857.815
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-36.170.560 -4.857.815
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-890.380 1.482.385
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6, 8 2.926.159 3.818.997
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6, 8 2.035.779 5.301.382


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
33.275.307 33.357.862
FAKTORİNG GELİRLERİ
33 33.275.307 33.357.862
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
27.851.148 26.672.572
İskontolu
23.555.750 17.251.665
Diğer
4.295.398 9.420.907
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.424.159 6.685.290
İskontolu
3.835.113 3.418.279
Diğer
1.589.046 3.267.011
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
34 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
35 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
36 -20.853.235 -18.453.707
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-19.387.372 -9.223.397
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Finansal Kiralama Giderleri
0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.350.780 -8.688.967
Diğer Faiz Giderleri
-72.511 -71.961
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-42.572 -469.382
BRÜT KAR (ZARAR)
12.422.072 14.904.155
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
37 -4.595.347 -4.481.038
Personel Giderleri
-2.408.715 -2.268.673
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-175.095 -8.674
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-2.011.537 -2.203.691
Diğer
0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
7.826.725 10.423.117
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
38 2.654.456 5.194.814
Bankalardan Alınan Faizler
21.011 67.199
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden
0 0
Diğer
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
2.360.472 4.925.672
Diğer
272.973 201.943
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
39 0 -1.884.351
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
40 -2.676.348 -4.993.002
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar Değer Düşüş Gideri
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-2.675.919 -4.993.002
Diğer
-429 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
7.804.833 8.740.578
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.804.833 8.740.578
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-1.728.909 -1.760.068
Cari Vergi Karşılığı
24.c -1.771.001 -1.762.534
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
24.b 0 2.466
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
24.b 42.092 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
6.075.924 6.980.510
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.075.924 6.980.510
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
6.075.924 6.980.510
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,07600000 0,08700000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,07600000 0,08700000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
6 4.946 0 4.946 3.301 0 3.301
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 0 0 0 0 0 0
BANKALAR
8 2.030.833 0 2.030.833 2.922.858 0 2.922.858
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
9 0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10, 17 ve 47 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
11 663.363.393 2.649.427 666.012.820 680.576.864 4.809.098 685.385.962
İskontolu Faktoring Alacakları
530.565.477 2.649.427 533.214.904 541.546.297 4.809.098 546.355.395
Yurt İçi
553.286.838 0 553.286.838 564.035.144 0 564.035.144
Yurt Dışı
0 2.661.154 2.661.154 0 4.866.810 4.866.810
Kazanılmamış Gelirler (-)
-22.721.361 -11.727 -22.733.088 -22.488.847 -57.712 -22.546.559
Diğer Faktoring Alacakları
132.797.916 0 132.797.916 139.030.567 0 139.030.567
Yurt İçi
132.797.916 0 132.797.916 139.030.567 0 139.030.567
FİNANSMAN KREDİLERİ
12 0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
13 0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
0 0 0 0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
14, 42 8.013.954 51.392 8.065.346 7.570.969 49.824 7.620.793
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
15 2.954.077 0 2.954.077 2.954.077 0 2.954.077
Takipteki Faktoring Alacakları
22.197.924 0 22.197.924 22.241.140 0 22.241.140
Takipteki Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Özel Karşılıklar (-)
-19.243.847 0 -19.243.847 -19.287.063 0 -19.287.063
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
16 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
17, 10 ve 47 0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
18 0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
19 0 0 0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
20 0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
21 192.967 0 192.967 214.875 0 214.875
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
22 226.481 0 226.481 231.614 0 231.614
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
226.481 0 226.481 231.614 0 231.614
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
23 572.708 0 572.708 457.788 0 457.788
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
24.a 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
24.b 179.980 0 179.980 137.888 0 137.888
DİĞER AKTİFLER
25 0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
677.539.339 2.700.819 680.240.158 695.070.234 4.858.922 699.929.156
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
26 6.661.666 0 6.661.666 6.661.666 0 6.661.666
Satış Amaçlı
6.661.666 0 6.661.666 6.661.666 0 6.661.666
AKTİF TOPLAMI
684.201.005 2.700.819 686.901.824 701.731.900 4.858.922 706.590.822
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
7 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
27 520.598.655 2.061.919 522.660.574 484.329.346 4.295.250 488.624.596
FAKTORİNG BORÇLARI
11 1.196.744 14.948 1.211.692 1.042.080 14.122 1.056.202
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
13 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
28 0'
12:359.814
Değişim :  0,59% |  57,50
Açılış :  9.808  
Önceki Kapanış :  9.757  
En Düşük
9.747
En Yüksek
9.849
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:35
ATSYH 45,00 427.843 % 0,00  
BRMEN 6,05 698.382 % 0,00  
CMENT 633,00 2.175.190 % 0,00  
BRKO 4,99 2.278.355 % 0,00  
CASA 98,00 2.516.542 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 32,3194 32,3349 % 0,10  
Euro 34,4365 34,4833 % -0,55  
Sterlin 40,4540 40,6568 % -0,58  
Frank 35,4850 35,6629 % -0,38  
Riyal 8,6414 8,6847 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 29,18 29,21 % 0,66  
Platin 1.002,13 1.003,62 % 0,66  
Paladyum 1.059,66 1.064,75 % 0,66  
Brent Pet. 90,76 90,76 % 0,66  
Altın Ons 2.399,63 2.399,99 % 0,66