***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

24.02.2017 18:16
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
25.391.985 27.201.743
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
125.538 -83.234
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
125.538 -83.234
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 156.923 -104.043
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-31.385 20.809
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24.b -31.385 20.809
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.517.523 27.118.509


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 -79.998 11.885.511 33.395.381 56.031 25.133.741 150.390.666
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
1 1
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
1 1
Yeni Bakiye
32 80.000.000 -79.998 11.885.511 33.395.382 56.031 25.133.741 150.390.667
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32 a.b -83.234 -83.234
Dönem Net Karı (Zararı)
27.201.743 27.201.743
Kar Dağıtımı
3.809.830 -8.200.000 3.319 -25.133.741 -29.520.592
Dağıtılan Temettü
-8.200.000 -21.320.592 -29.520.592
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
3.809.830 21.323.911 -25.133.741 0
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 -163.232 15.695.341 25.195.382 59.350 27.201.743 147.988.584
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 0 0 0 0 0 -163.232 15.695.341 0 25.195.382 59.350 27.201.743 147.988.584
Yeni Bakiye
32 80.000.000 0 0 0 0 0 -163.232 15.695.341 0 25.195.382 59.350 27.201.743 147.988.584
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.a, b 125.538 125.538
Dönem Net Karı (Zararı)
25.391.985 25.391.985
Kar Dağıtımı
3.316.187 324.931 -27.201.743 -23.560.625
Dağıtılan Temettü
23.560.000 23.560.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
3.316.187 324.931 -50.761.743 -47.120.625
Diğer
623 623
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 -37.694 19.011.528 0 25.520.313 59.973 25.391.985 0 149.946.105


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
18.015.957 23.627.050
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
33 91.145.690 85.499.570
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
27, 36 -74.209.234 -67.123.396
Kiralama Giderleri
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
33 23.525.144 24.934.528
Elde Edilen Diğer Kazançlar
38, 40 845.628 593.587
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
15 249.850 1.663.090
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
37 -18.892.686 -15.420.116
Ödenen Vergiler
24 -4.648.435 -6.520.213
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
43.487.629 -45.250.961
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
11 43.694.760 -46.845.938
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
14, 42, 23, 25 -271.300 5.034.927
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
11 -828.997 -3.694.458
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
14, 42, 24.d 133.893 63.489
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
29, 31 759.273 191.019
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
61.503.586 -21.623.911
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 12.407.194
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
21, 22 -358.254 -957.143
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
21, 22 1.747.115 1.058.331
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
1.388.861 12.508.382
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
27, 28 -40.083.120 35.985.846
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-23.560.000 -29.520.592
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-63.643.120 6.465.254
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-750.673 -2.650.275
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6, 8 3.818.997 6.469.272
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6, 8 3.068.324 3.818.997


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
134.815.274 124.686.542
FAKTORİNG GELİRLERİ
33 134.815.274 124.686.542
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
111.290.130 99.752.014
İskontolu
67.457.728 65.127.137
Diğer
43.832.402 34.624.877
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
23.525.144 24.934.528
İskontolu
12.484.278 14.343.871
Diğer
11.040.866 10.590.657
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
34 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
35 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
36 -76.630.350 -70.138.523
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-42.041.445 -35.740.107
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Finansal Kiralama Giderleri
0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-33.587.608 -33.298.867
Diğer Faiz Giderleri
-93.070 -240.775
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-908.227 -858.774
BRÜT KAR (ZARAR)
58.184.924 54.548.019
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
37 -19.407.346 -15.793.734
Personel Giderleri
-9.865.558 -7.860.679
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-138.766 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-9.403.022 -7.933.055
Diğer
0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
38.777.578 38.754.285
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
38 13.267.948 19.663.742
Bankalardan Alınan Faizler
129.625 38.574
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 2.411
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 2.411
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden
0 0
Diğer
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
10.987.566 16.180.839
Diğer
2.150.757 3.441.918
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
39 -8.990.605 -7.735.458
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
40 -11.263.522 -16.548.291
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar Değer Düşüş Gideri
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-11.130.771 -16.405.214
Diğer
-132.751 -143.077
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
31.791.399 34.134.278
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.791.399 34.134.278
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-6.399.414 -6.932.535
Cari Vergi Karşılığı
24.c -6.406.146 -6.931.791
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
24.b 0 -744
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
24.b 6.732 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
25.391.985 27.201.743
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
25.391.985 27.201.743
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
25.391.985 27.201.743
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 41 0,31700000 0,34000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,31700000 0,34000000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
6 6.812 0 6.812 22.369 0 22.369
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 0 0 0 0 0 0
BANKALAR
8 3.038.820 22.692 3.061.512 3.796.628 0 3.796.628
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
9 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10, 17 ve 47 0 0 0 0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
11 708.845.508 6.422.053 715.267.561 747.842.123 159.084 748.001.207
İskontolu Faktoring Alacakları
433.523.090 6.422.053 439.945.143 452.583.043 0 452.583.043
Yurt İçi
449.119.130 449.119.130 466.994.473 0 466.994.473
Yurt Dışı
0 6.475.831 6.475.831 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-15.596.040 -53.778 -15.649.818 -14.411.430 0 -14.411.430
Diğer Faktoring Alacakları
275.322.418 0 275.322.418 295.259.080 159.084 295.418.164
Yurt İçi
275.322.418 0 275.322.418 295.259.080 0 295.259.080
Yurt Dışı
0 0 0 0 159.084 159.084
FİNANSMAN KREDİLERİ
12 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
13 0 0 0 0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
14, 42 6.660.994 21.378 6.682.372 5.479.483 0 5.479.483
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
15 3.477.570 0 3.477.570 5.796.216 0 5.796.216
Takipteki Faktoring Alacakları
21.515.307 0 21.515.307 23.651.727 0 23.651.727
Takipteki Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Özel Karşılıklar (-)
-18.037.737 -18.037.737 -17.855.511 0 -17.855.511
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
16 0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
17, 10 ve 47 0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
18 0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
19 0 0 0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
20 0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
21 314.321 0 314.321 641.453 0 641.453
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
22 308.837 0 308.837 129.741 0 129.741
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
308.837 0 308.837 129.741 0 129.741
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
23 1.152.306 0 1.152.306 2.084.209 0 2.084.209
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
24.a 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
24.b 100.899 0 100.899 125.552 0 125.552
DİĞER AKTİFLER
25 0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
723.906.067 6.466.123 730.372.190 765.917.774 159.084 766.076.858
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
26 5.639.086 0 5.639.086 6.784.847 0 6.784.847
Satış Amaçlı
5.639.086 0 5.639.086 6.784.847 0 6.784.847
AKTİF TOPLAMI
729.545.153 6.466.123 736.011.276 772.702.621 159.084 772.861.705
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
7 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
27 316.183.838 6.417.588 322.601.426 296.941.510 30.942.406 327.883.916
FAKTORİNG BORÇLARI
11 414.975 414.975 1.243.972 0 1.243.972
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
13 0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
28 256.594.754 0 256.594.754 289.882.495 0 289.882.495
Bonolar
109.790.798 109.790.798 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0
Tahviller
146.803.956 146.803.956 289.882.495 0 289.882.495
DİĞER BORÇLAR
14, 42 2.309.418 2.309.418 1.679.888 0 1.679.888
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
29 0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
16 0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
24.d 1.109.003 1.109.003 975.424 0 975.424
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
30 766.815 0 766.815 840.673 0 840.673
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
766.815 766.815 840.673 0 840.673
Diğer Karşılıklar
0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ GELİRLER
23 478.025 33.044 511.069 429.692 0 429.692
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
24.a 1.757.711 1.757.711 1.937.061 0 1.937.061
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
24.b 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
31 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
579.614.539 6.450.632 586.065.171 593.930.715 30.942.406 624.873.121
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
26 0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
32 149.946.105 0 149.946.105 147.988.584 0 147.988.584
Ödenmiş Sermaye
32.1 80.000.000 80.000.000 80.000.000 0 80.000.000
Sermaye Yedekleri
32.2 0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
32.3.a -37.694 -37.694 -163.232 0 -163.232
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
32.3.b 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
32.4 44.531.841 0 44.531.841 40.890.723 0 40.890.723
Yasal Yedekler
19.011.528 19.011.528 15.695.341 0 15.695.341
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
25.520.313 25.520.313 25.195.382 0 25.195.382
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
25.451.958 0 25.451.958 27.261.093 0 27.261.093
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
32.5 59.973 59.973 59.350 0 59.350
Net Dönem Karı veya Zararı
25.391.985 25.391.985 27.201.743 0 27.201.743
PASİF TOPLAMI
729.560.644 6.450.632 736.011.276 741.919.299 30.942.406 772.861.705


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
705.267.408 705.267.408 408.842.301 0 408.842.301
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
1.429.335.927 474.064 1.429.809.991 1.050.960.783 44.898 1.051.005.681
ALINAN TEMİNATLAR
43.1.a 22.836.946.501 61.628.610 22.898.575.111 151.715.295.615 44.267.947 151.759.563.562
VERİLEN TEMİNATLAR
43.1.b 10.000.000 10.000.000 0 0 0
TAAHHÜTLER
44 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 835.810 835.810 0 222.432 222.432
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 835.810 835.810 0 222.432 222.432
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 835.810 835.810 0 222.432 222.432
EMANET KIYMETLER
43.2 545.818.845 154.684.779 700.503.624 549.497.111 76.218.907 625.716.018
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
25.527.368.681 217.623.263 25.744.991.944 153.724.595.810 120.754.184 153.845.349.994http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/588566


BIST
'
15:469.730
Değişim :  -0,86% |  -84,31
Açılış :  9.759  
Önceki Kapanış :  9.814  
En Düşük
9.683
En Yüksek
9.824
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:46
LUKSK 122,10 39.293.957 % 10,00  
FLAP 10,68 133.730.853 % 9,99  
RYGYO 30,64 224.792.849 % 9,98  
PKART 81,55 47.653.868 % 9,98  
ENTRA 16,10 241.645.898 % 9,97  
15:46 Alış Satış %  
Dolar 32,4034 32,4110 % 0,17  
Euro 34,5495 34,5581 % 0,37  
Sterlin 40,3813 40,5837 % 0,07  
Frank 35,4196 35,5972 % -0,10  
Riyal 8,6314 8,6746 % -0,11  
15:46 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,69 % 0,66  
Platin 974,07 974,63 % 0,66  
Paladyum 1.036,87 1.041,38 % 0,66  
Brent Pet. 89,75 89,75 % 0,66  
Altın Ons 2.357,00 2.357,35 % 0,66