***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

04.08.2017 18:11
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
12.246.328 12.009.881
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 20.254
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 20.254
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 0 25.318
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -5.064
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24.b 0 -5.064
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.246.328 12.030.135


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 -163.232 15.695.341 25.195.382 59.350 27.201.743 147.988.584
Yeni Bakiye
32 80.000.000 -163.232 15.695.341 25.195.382 59.350 27.201.743 147.988.584
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.a,b 20.254 20.254
Dönem Net Karı (Zararı)
12.009.881 12.009.881
Kar Dağıtımı
3.316.187 324.931 623 -27.201.743 -23.560.000
Dağıtılan Temettü
-23.560.000 -23.560.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
3.316.187 -3.641.743 -325.556
Diğer
324.931 623 325.556
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 -142.978 19.011.528 25.520.313 59.973 12.009.881 136.458.717
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 -37.694 19.011.528 25.520.313 59.973 25.391.985 149.946.105
Yeni Bakiye
32 80.000.000 -37.694 19.011.528 25.520.313 59.973 25.391.985 149.946.105
Dönem Net Karı (Zararı)
12.246.328 12.246.328
Kar Dağıtımı
25.391.985 -25.391.985
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
25.391.985 -25.391.985
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 -37.694 19.011.528 25.520.313 25.451.959 12.246.328 162.192.434


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
5.821.476 2.672.259
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
33 38.650.336 41.648.125
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
27. 36 -32.468.922 -36.972.533
Kiralama Giderleri
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
33 12.249.510 11.899.771
Elde Edilen Diğer Kazançlar
38. 40 -806.157 -151.858
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
15 249.850 74.475
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
37 -10.259.406 -9.980.637
Ödenen Vergiler
24 -1.793.735 -3.845.084
Diğer
0 0
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
26.888.630 16.942.363
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
11 27.842.213 17.850.353
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
14.42.23.25 -634.639 -107.338
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
11 -49.882 -380.740
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
14.42.24.d 252.014 36.461
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
29. 31 -521.076 -456.373
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
32.710.106 19.614.622
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
21. 22 -54.422 -177.291
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 1.446.647
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0 0
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-54.422 1.269.356
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
27. 28 -31.328.511 6.098.540
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -23.560.000
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-31.328.511 -17.461.460
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.327.173 3.422.518
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6. 8 3.068.324 3.818.997
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6. 8 4.395.497 7.241.515


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
66.541.737 69.616.859 33.183.875 35.734.265
FAKTORİNG GELİRLERİ
33 66.541.737 69.616.859 33.183.875 35.734.265
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
54.292.227 57.717.088 27.619.655 29.717.874
İskontolu
37.835.749 33.995.723 20.584.084 17.254.859
Diğer
16.456.478 23.721.365 7.035.571 12.463.015
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
12.249.510 11.899.771 5.564.220 6.016.391
İskontolu
7.160.445 6.092.016 3.742.166 3.200.202
Diğer
5.089.065 5.807.755 1.822.054 2.816.189
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
34 0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
35 0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
36 -37.568.462 -40.497.325 -19.114.755 -20.831.870
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-20.076.091 -21.374.342 -10.852.694 -11.133.179
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Giderleri
0 0 0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-16.394.340 -18.693.702 -7.705.373 -9.479.914
Diğer Faiz Giderleri
-171.405 -27.263 -99.444 -10.371
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-926.626 -402.018 -457.244 -208.406
BRÜT KAR (ZARAR)
28.973.275 29.119.534 14.069.120 14.902.395
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
37 -10.378.561 -10.420.674 -5.897.523 -5.966.216
Personel Giderleri
-5.784.526 -5.741.726 -3.515.853 -3.525.039
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-46.359 -165.480 -37.685 128.648
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-4.547.676 -4.513.468 -2.343.985 -2.569.825
Diğer
0 0 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
18.594.714 18.698.860 8.171.597 8.936.179
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
38 6.791.327 5.640.601 1.596.513 2.700.086
Bankalardan Alınan Faizler
231.360 18.383 164.161 5.142
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
6.262.703 5.217.110 1.337.031 2.497.025
Diğer
297.264 405.108 95.321 197.919
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
39 -3.633.635 -4.048.706 -1.749.284 -1.941.725
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
40 -6.421.009 -5.315.966 -1.428.007 -2.466.710
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-6.421.010 -5.206.788 -1.428.008 -2.466.710
Diğer
1 -109.178 1
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
15.331.397 14.974.789 6.590.819 7.227.830
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.331.397 14.974.789 6.590.819 7.227.830
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
24.c -3.085.069 -2.964.908 -1.325.002 -1.416.791
Cari Vergi Karşılığı
24.c -3.092.021 -3.049.610 -1.329.487 -1.442.667
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
24.b 0 25.876 -2.467 -32.950
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
24.b 6.952 58.826 6.952 58.826
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
12.246.328 12.009.881 5.265.817 5.811.039
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.246.328 12.009.881 5.265.817 5.811.039
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0 0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
12.246.328 12.009.881 5.265.817 5.811.039
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 41 0,15300000 0,15000000 0,06600000 0,07000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,15300000 0,15000000 0,06600000 0,07000000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
6 15.132 0 15.132 6.812 0 6.812
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
8 4.268.731 111.633 4.380.364 3.038.820 22.692 3.061.512
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
9 0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10, 17 ve 47 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
11 698.483.846 1.473.251 699.957.097 708.845.508 6.422.053 715.267.561
İskontolu Faktoring Alacakları
527.461.254 872.559 528.333.813 433.523.090 6.422.053 439.945.143
Yurt İçi
548.859.982 0 548.859.982 449.119.130 0 449.119.130
Yurt Dışı
0 872.559 872.559 0 6.475.831 6.475.831
Kazanılmamış Gelirler (-)
-21.398.728 0 -21.398.728 -15.596.040 -53.778 -15.649.818
Diğer Faktoring Alacakları
171.022.592 600.692 171.623.284 275.322.418 0 275.322.418
Yurt İçi
171.022.592 0 171.022.592 275.322.418 0 275.322.418
Yurt Dışı
0 600.692 600.692 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİ
12 0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
13 0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
0 0 0 0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
14, 42 7.490.852 32.573 7.523.425 6.660.994 21.378 6.682.372
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
15 2.954.077 0 2.954.077 3.477.570 0 3.477.570
Takipteki Faktoring Alacakları
24.568.046 0 24.568.046 21.515.307 0 21.515.307
Takipteki Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Özel Karşılıklar (-)
-21.613.969 0 -21.613.969 -18.037.737 0 -18.037.737
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
16 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
17, 10 ve 47 0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
18 0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
19 0 0 0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
20 0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
21 263.671 0 263.671 314.321 0 314.321
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
22 292.657 0 292.657 308.837 0 308.837
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
292.657 0 292.657 308.837 0 308.837
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
23 945.892 0 945.892 1.152.306 0 1.152.306
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
24.a 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
24.b 107.851 0 107.851 100.899 0 100.899
DİĞER AKTİFLER
25 0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
714.822.709 1.617.457 716.440.166 723.906.067 6.466.123 730.372.190
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
26 5.639.086 0 5.639.086 5.639.086 0 5.639.086
Satış Amaçlı
5.639.086 0 5.639.086 5.639.086 0 5.639.086
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
AKTİF TOPLAMI
720.461.795 1.617.457 722.079.252 729.545.153 6.466.123 736.011.276
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
7 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
27 395.711.783 1.687.339 397.399.122 316.183.838 6.417.588 322.601.426
FAKTORİNG BORÇLARI
11 1.229.827 884.356 2.114.183 414.975 0 414.975
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
13 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
28 154.641.461 0 154.641.461 256.594.754 0 256.594.754
Bonolar
113.443.285 0 113.443.285 109.790.798 0 109.790.798
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
41.198.176 0 41.198.176 146.803.956 0 146.803.956
DİĞER BORÇLAR
14, 42 1.897.846 10.319 1.908.165 2.309.418 0 2.309.418
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
29 0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
16 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
24.d 1.361.017 0 1.361.017 1.109.003 0 1.109.003
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
30 822.237 0 822.237 766.815 0 766.815
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
822.237 0 822.237 766.815 0 766.815
Diğer Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ GELİRLER
23 201.520 134.303 335.823 478.025 33.044 511.069
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
24.a 1.304.810 0 1.304.810 1.757.711 0 1.757.711
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
24.b 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
31 0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
557.170.501 2.716.317 559.886.818 579.614.539 6.450.632 586.065.171
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
26 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
32 162.192.434 0 162.192.434 149.946.105 0 149.946.105
Ödenmiş Sermaye
32.1 80.000.000 0 80.000.000 80.000.000 0 80.000.000
Sermaye Yedekleri
32.2 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
32.3.a -37.694 0 -37.694 -37.694 0 -37.694
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
32.3.b 0 0
Kar Yedekleri
32.4 44.531.841 0 44.531.841 44.531.841 0 44.531.841
Yasal Yedekler
19.011.528 0 19.011.528 19.011.528 0 19.011.528
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
25.520.313 0 25.520.313 25.520.313 0 25.520.313
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
37.698.287 0 37.698.287 25.451.958 0 25.451.958
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
32.5 25.451.959 0 25.451.959 59.973 0 59.973
Net Dönem Karı veya Zararı
12.246.328 0 12.246.328 25.391.985 0 25.391.985
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32.6 0 0
PASİF TOPLAMI
719.362.935 2.716.317 722.079.252 729.560.644 6.450.632 736.011.276


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
885.324.814 0 885.324.814 705.267.408 0 705.267.408
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
1.468.348.995 3.109.023 1.471.458.018 1.429.335.927 474.064 1.429.809.991
ALINAN TEMİNATLAR
43.1.a 25.862.813.294 62.202.168 25.925.015.462 22.836.946.501 61.628.610 22.898.575.111
VERİLEN TEMİNATLAR
43.1.b 20.000.000 0 20.000.000 10.000.000 0 10.000.000
TAAHHÜTLER
44 0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 832.936 832.936 0 835.810 835.810
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 832.936 832.936 0 835.810 835.810
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 832.936 832.936 0 835.810 835.810
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
43.2 704.266.367 890.959.633 1.595.226.000 545.818.845 154.684.779 700.503.624
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
28.940.753.470 957.103.760 29.897.857.230 25.527.368.681 217.623.263 25.744.991.944http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/622929


BIST
'
18:059.722
Değişim :  0,80% |  77,07
Açılış :  9.716  
Önceki Kapanış :  9.645  
En Düşük
9.668
En Yüksek
9.767
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BURCE 258,50 246.466.441 % 10,00  
EDIP 23,76 11.400.951 % 10,00  
VAKBN 18,59 2.543.228.297 % 10,00  
SNKRN 40,26 4.902.534 % 10,00  
KENT 1.408,00 21.600.128 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5424 32,5508 % 0,01  
Euro 34,7934 34,8220 % -0,13  
Sterlin 40,1962 40,3977 % -0,28  
Frank 35,3612 35,5384 % -0,41  
Riyal 8,6196 8,6628 % -0,15  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,21 27,25 % 0,66  
Platin 904,91 906,70 % 0,66  
Paladyum 1.003,50 1.008,05 % 0,66  
Brent Pet. 87,96 87,96 % 0,66  
Altın Ons 2.322,78 2.323,17 % 0,66