***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.04.2022 14:06
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 15.03.2022
Genel Kurul Tarihi 28.04.2022
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3 - 2021 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
4 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
5 - 2021 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - Yönetim Kurulunun, 2021 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
10 - 2021 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması
11 - 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi
12 - 2021 yılı içerisinde 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için şirketimizin Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.01 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' de yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde yazılı muameleler kapsamında 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
16 - Dilek ve temenniler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021 Olağan Genel Kurul Çağrı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Kar Payı Oranları Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Verilen sözlü önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Selin DURMAZ 'ın, Oy Toplama Memurluğuna Mehmet KEKİN' in ve Tutanak Yazmanlığına Özgür KESKİN' ın seçilmelerine fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.
3. Toplantı başkanı tarafından verilen önergeye göre şirketin 2021 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosunun Olağan Genel Kurul'dan 3 (üç) hafta önce şirketin internet sitesinde (www.creditwest.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde (EGKS) ve şirket merkezinde ortaklarımızın bilgisine sunulduğu belirtildi ve 2021 yılı kar/zarar hesapları ve şirket bilançosunun okunmuş sayılmasına fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.
2021 yılı kar/zarar hesapları ve şirket bilançosunun kabulü ve tasdikine fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.
4. Toplantı başkanı tarafından verilen önergeye göre şirketin 2021 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ve Kurumsal Uyum Raporu Olağan Genel Kurul'dan 3 (üç) hafta önce şirketin internet sitesinde (www.creditwest.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde (EGKS) ve şirket merkezinde ortaklarımızın bilgisine sunulduğu belirtildi. Faaliyet Raporu'nun ve sonuç kısmı faaliyet raporunda yer alan Bağlı şirket raporu ile Kurumsal Uyum Raporunun okunmuş sayılmasına fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.
2021 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ve Kurumsal Uyum Raporunun kabul edilmesine fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.
5. Toplantı başkanı tarafından verilen önergeye göre şirketin 2021 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu' nun Genel Kurul'dan 3 (üç) hafta önce şirketin internet sitesinde (www.creditwest.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde (EGKS) ve şirket merkezinde ortaklarımızın bilgisine sunulduğu belirtildi. 2021 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu' nun okunmuş sayılmasına fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.
2021 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu' nun kabulüne fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin ibraları müzakere edildi ve oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
7. Yönetim Kurulunun, 2021 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun 15.03.2022-13 tarih ve sayılı kararı doğrultusunda 2021 yılında oluşan net kar' ın dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine gelecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar ödenecek aylık ücretlere ilişkin müzakereye geçildi. Sn. Dilber BIÇAKÇI' nın ücret istemediğini beyan etmesi üzerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 14.000-TL brüt ücret ödenmesine, bağımsız olmayan üyelerden Sn. Nusret ALTINBAŞ' a aylık 14.000-TL brüt ücret, Sn. Serdar ALTINBAŞ' a aylık 14.000-TL brüt ücret, Sn. Altuğ ALTINBAŞ SÜRER' e aylık 14.000-TL brüt ücret ve Sn. Haluk Levent ÜNAL'a aylık 14.000-TL brüt ücret ödenmesine ve Sn. Dilber BIÇAKÇI' ya ise ücret ödenmemesine fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulunca 2022 yılı faaliyet ve hesaplarını denetlemek üzere seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin Yönetim Kurulunun 15.03.2022-13 tarih ve sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda onaylanmasına fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.
Bağımsız Denetim yapacak firmanın:
Unvanı : HSY Danışmanlık Ve Bağımsız Denetim A.Ş
Ticaret sicili numarası : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü- 866048
Mersis numarası : 0773025085395666
Vergi numarası : Şişli VD – 773 025 0853
Adres : Cumhuriyet Mh. Yeniyol Sk. Bomonti Business Center
No:8 K:4 D:22 Bomonti-Şişli / İstanbul
Telefon no : 0212 217 02 30
10. Şirket yönetimince 2021 yılı içerisinde yapılan 600-TL tutarındaki yardım ve bağışlara ilişkin bilgi sunuldu.
11. 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında 36 no'lu bilanço dipnotu doğrultusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
12. 2021 yılı içerisinde şirketin 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotekler bulunmadığı bu kapsamda gelir ve menfaat elde edilmediği hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ve şirketin Ücretlendirme Politikası kapsamında, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
14. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesine fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oy çokluğu ile karar verildi.
15. Sermaye Piyasası Kurulu' nun II.17.01 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' de yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde yazılı muameleler kapsamında 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
16. Dilek ve temenniler maddesine geçildi.
Elektronik ortamda katılım sağlayan pay sahibi Sn. Erkan Umut MERGEN aşağıdaki metni iletmiş olup, sorusu şirket Genel Müdürü Sn. Dilber BIÇAKÇI tarafından cevaplanmıştır.
"Şirketimizin 42 oranında ortak olduğu Joint Company West Finance And Credit Bank, Rusya Ukrayna savaşından ne ölçüde etkilenmiştir KAPa şirketin faaliyetlerine devam ettiği şeklinde bir açıklama yapılmıştı. Hali hazırda banka fiili olarak çalışmaya devam edebiliyor mu Bu şirketteki ortaklığın geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz Saygılarımla."
Elektronik ortamda katılım sağlayan pay sahibi Sn. Murat BERBEROĞLU aşağıdaki metni iletmiş olup, sorusu şirket Genel Müdürü Sn. Dilber BIÇAKÇI tarafından cevaplanmıştır.
"Bedelli Sermaye Arttırımı Konusunda Bilgi Verir misiniz"
Fiziki olarak katılım sağlayan pay sahibi Sn. Hamza İNAN iyi niyet ve temennilerde bulunmuştur.
Ortaklar, yöneticilere teşekkür ettiler ve gelecek dönemin iyi geçmesini temenni ettiler.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 KAP HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 KAP TUTANAK.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu, şirketin 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 28 Nisan 2022 Perşembe günü saat 10:30'da "Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul" adresinde aşağıda belirtilen gündem dahilinde yapılmasına karar vermiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024741


BIST
'
12:359.814
Değişim :  0,59% |  57,50
Açılış :  9.808  
Önceki Kapanış :  9.757  
En Düşük
9.747
En Yüksek
9.849
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:35
ATSYH 45,00 427.843 % 0,00  
BRMEN 6,05 698.382 % 0,00  
CMENT 633,00 2.175.190 % 0,00  
EMNIS 256,00 908.238 % 0,00  
BASCM 16,22 683.396 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 32,3378 32,3574 % 0,17  
Euro 34,3972 34,4392 % -0,68  
Sterlin 40,3114 40,5134 % -0,93  
Frank 35,5707 35,7490 % -0,14  
Riyal 8,6409 8,6842 % -0,00  
12:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 29,45 29,48 % 0,66  
Platin 996,11 1.001,93 % 0,66  
Paladyum 1.073,60 1.075,94 % 0,66  
Brent Pet. 91,80 91,80 % 0,66  
Altın Ons 2.413,65 2.414,14 % 0,66