***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.02.2018 17:52
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 18 Ocak 2018 Tarihli Olağan Üstü Genel Kurulu'nun tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 15.12.2017
Genel Kurul Tarihi 18.01.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.01.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Levent Cad. No:49 34330 Levent, Beşiktaş-İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Bas¸kanlıgˆı'nın oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanagˆı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Bas¸kanlıgˆı'na yetki verilmesi.
3 - Gündemin 6 ıncı maddesinde görüşülecek olan Şirketimizin bağlı ortaklığı Toma Finance Ltd'in Tayyar Raci ŞAŞMAZ'ın Pana Proje ve Gayrimenkul Yatırımları Geliştirme Anonim Şirketi'nde (Eski unvanı Pana Holding A.Ş.) sahip olduğu paylarının Şirket sermayesinin %51'ine karşılık gelen kısmının devir alınmasına ilişkin olarak a) SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca (Tebliğ) • 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendinde belirtilen kritere ilişkili taraflardan önemli ölçüde mal varlığı edinilmesi ve bu işlem tutarının kamuya açıklanan 30.06.2017 tarihli son konsolide finansal tablolarımıza göre varlık (aktif) toplamına oranının %50'den fazla olması nedeniyle , • ve aynı tebliğin 6. Maddesinin 2 inci fıkrasında belirlenen önemlilik kriteri uyarınca, söz konusu işlem önemlilik kriterlerini taşıdığından b) SPKn.'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri dâhilinde, söz konusu işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacakları, c) Yukarıda 2 inci maddede belirtilen ayrılma hakkının kullanılmasında 6362 sayılı SPKn.'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10 uncu maddesi hükümleri dahilinde, Şirketimizin 1,00-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu işleme ilişkin kararın ilk defa kamuya açıklandığı 22.11.2017 tarihinden önceki otuz gün içinde (20.10.2017-21.11.2017 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 6,84 TL olduğu, d) Ayrılma hakkının kullanımı ile ilgili olarak SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II- 23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6 ıncı fıkrası hükümleri dâhilinde Ayrılma hakkı kullandırılmasına işlemin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısından itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği, e) SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II- 23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9 uncu fıkrasına göre Ayrılma Hakkının pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu, f) SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II- 23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7 inci fıkrasına göre ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizn ayrılma hakkına konu paylarını, Ayrılma Hakkının kullanımında aracılık yapacak olan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden iş günü Şirketimizce ödeneceği, g) İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda reddedilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
4 - SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II- 23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dâhilinde ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin ortaklığın çıkarılmış sermayesinin % 10'u oranını aşamayacağına (ortaklığın katlanacağı toplam maliyet tutarı 1.100.000 TL.), bu oranın aşılması halinde Genel Kurul tarafından onaylanmış olsa bile 6 no.lu gündem maddesinde onaya sunulan işlemin gerçekleştirilemeyeceğine ilişkin Yönetim Kurulu kararı alınmış olduğu hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine.
5 - Pana Proje ve Gayrimenkul Yatırımları Geliştirme Anonim Şirketi ile ilgili olarak Alternatif Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. tarafından yapılmış olan 25.10.2017 tarihli Değerleme Raporu sonuç ve özet kısmı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
6 - Şirketimizin, sermayesinde %99,99 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Toma Finance Ltd'in Şirketimiz paylarının %48,50'sine, oy haklarının 81,23'üne sahip olan Tayyar Raci ŞAŞMAZ'ın İstanbul Ticaret Siciline 678268 sicil numarası ile kayıtlı Pana Proje ve Gayrimenkul Yatırımları Geliştirme Anonim Şirketi'nde (Eski unvanı Pana Holding A.Ş.) sahip olduğu Şirket sermayesinin %51'ine karşılık gelen 2.550.000 TL nominal değerli kısmının Alternatif Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. tarafından yapılmış olan 14.11 2017 tarihli Değerleme Raporu sonuçları esas alınmak üzere belirlenmiş olan 66.500.000 TL bedel üzerinden devir alınması hususunun pay sahiplerimizin onayına sunulması.
7 - SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II- 23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dâhilinde gündemin 6 ıncı maddesi uyarınca Ayrılma Hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin ortaklığın çıkarılmış sermayesinin %10'u oranını aşamayacağına (ortaklığın katlanacağı toplam maliyet tutarı 1.100.000 TL.), bu oranın aşılması halinde Genel Kurul tarafından onaylanmış olsa bile 6 no.lu gündem maddesinde onaya sunulan işlemden vazgeçilmesinin onaya sunulması.
8 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 28 Aralik 2017 Tarihli Olaganustu GK Davet ve Vekaletname Ornegi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Pana Holding AS Degerleme Raporu Sonuc.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 18 Ocak 2018 Tarihli Olaganustu GK Davet ve Vekaletname Ornegi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 18 Ocak 2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu bugün saat 11.00'de Levent Mah. Levent Cad. No:49 34330 Levent, Beşiktaş-İstanbul adresinde toplanmıştır.
Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi kopyaları ekte yer almaktadır.
Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.
Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Hayır
Tescil Edilmeme Nedeni Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 DYH-18 OCAK 2018 OUGK - TOPLANTI TUTANAGI.pdf - Tutanak
EK: 2 DYH-18 OCAK 2018 OUGK - HAZIRUN LISTESI.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizce 06/02/2018 Tarihinde 48974 Başvuru No. ve 54612-PA Ödeme No.su ile İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na yapılan başvuru neticesinde "Olağan Üstü Genel Kurulu Kararında , tescil ve ilan tabi hususları içermediğinden, iade edilmiştir " açıklaması ile İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından söz konusu 18 Ocak 2018 Tarihli Olağanüstü Genel Kurulu'nun tesciline gerek duyulmadığı belirtilmiştir.
Pay Sahiplerimizin ve Kamuoyunun bilgilerine arz olunur.
Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/660921


BIST'
12:519.663
Değişim :  1,20% |  114,84
Açılış :  9.617  
Önceki Kapanış :  9.548  
En Düşük
9.617
En Yüksek
9.717
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:51
SELGD 58,30 33.930.352 % 10,00  
BURCE 237,90 82.777.990 % 9,99  
SNICA 38,78 261.437.017 % 9,98  
TMSN 184,20 910.002.900 % 9,97  
YAYLA 25,44 63.582.026 % 9,94  
12:51 Alış Satış %  
Dolar 32,5336 32,5393 % 0,27  
Euro 34,6692 34,6826 % 0,40  
Sterlin 40,5571 40,7604 % 0,49  
Frank 35,6895 35,8684 % 0,32  
Riyal 8,6688 8,7123 % 0,12  
12:51 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,53 28,56 % 0,66  
Platin 955,55 956,90 % 0,66  
Paladyum 1.023,76 1.026,63 % 0,66  
Brent Pet. 89,52 89,52 % 0,66  
Altın Ons 2.391,69 2.392,04 % 0,66