***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.01.2022 22:31
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 17.01.2022 tarihinde yapılan 2020 yılı genel kurul toplantısı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 20.12.2021
Genel Kurul Tarihi 17.01.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.01.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No: 181 Kağıthane İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Yeni Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.
7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
8 - 2020 yılı karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin karara bağlanması,
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2020 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, daha önce Genel Kurul'da onaylanmış Bağımsız Denetim Kuruluşu ile ilgili sözleşmenin fesh edilmesi nedeniyle, Yönetim Kurul'unun 10.11.2021 tarih ve 2021.25 sayılı kararı ile 2021 yılı için yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.08.2021 tarih ve 2021/39 Sayılı Bülteni'nde yayınlanarak kamuya açıklanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimize uyguladığı idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine, söz konusu para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması,
12 - Şirketin 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Şirketin 2020 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL ÇAĞRISI VE VEKALETNAME.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 DYH 2020 YILI KAR DAGITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Bilgilendirme-Dokümanı 2020 ogk.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 DENGE 2020 AUDIT RAPORU.pdf - Denetim Kurulu Raporu


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. 1. Toplantı başkanlığına Bircesu Mert KAYA'nın seçilmesi sözlü olarak teklif edildi, başka teklif olmadığından bu teklif oylandı, katılanların 39.034.585 kabul oyuna karşılık 41.866 ret oyuna karşılık öneri oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantı başkanı Bircesu Mert KAYA toplantı yazmanı olarak Melike KAVAS'ı, oy toplayıcı olarak da Fatma Arzu KEMERBAŞ'ı atadı. Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na ve Yazman'a katılanların 39.034.586 kabul oyuna karşılık 41.865 ret oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.
2. Gündemin 2. Maddesinde Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden, okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, öneri oybirl KAYA tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, öneri katılanların 39.034.586 kabul oyuna karşılık, 41.865 ret oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.
4. Gündemin 4. Maddesinde yer alan
2020 hesap dönemine ilişkin Finansal Raporların Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiğinden okunmuş sayılması Toplantı Başkanı Bircesu Mert KAYA tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, 39.015.585 kabul oyuna karşılılık, 56.866 ret oyuyla öneri oy çokluğuyla kabul edildi.
Toplantı Başkanı Bircesu Mert KAYA Denge Yatırım Holding A.Ş. 2020 yılı Finansal Raporları'nın görüşülmesi adına müzakereye açtı, müzakere ve söz almak için hissedarlara söz verildi. Söz alan olmadı. 2020 yılına ait Faaliyet Raporu
katılanların
39.015.585 kabul oyuna karşılılık 56.866 ret oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.
5. Denge Yatırım Holding A.Ş. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi.
Toplantı başkanı tarafından yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı tek tek oylamaya sunuldu
2020 yılına ait yönetim kurulu üyesi Erdal KILIÇ ibraya sunuldu ve katılanların 39.019.585 kabul oyuna karşılık, 56.866 ret oyuyla oy çokluğuyla ibra edildi.
2020 yılına ait yönetim kurulu üyesi Veysi KAYNAK ibraya sunuldu ve katılanların 31.548.085 kabul oyuna karşılık, 58.366 ret oyuyla oyçokluğuyla ile ibra edildi.
2020 yılına ait yönetim kurulu üyesi Ramadan KUMOVA katılanların 31.549.586 kabul oyuna karşılık, 56.865 ret oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.
2020 yılına ait yönetim kurulu üyesi Mehmet TANYAŞ ibraya sunuldu ve katılanların 39.019.586 kabul oyuna karşılık, 56.865 ret oyuyla oyçokluğuyla ibra edildi.
2020 yılına ait yönetim kurulu üyesi Mustafa SAKA ibraya sunuldu ve katılanların 39.019.585 kabul oyuna karşılık, 56866 ret oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi.
2020 yılına ait yönetim kurulu üyesi Bülent GÜVEN ibraya sunuldu ve katılanların 39.019.585 kabul oyuna karşılık, 56866 ret oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi.
Yönetim Kurulu Üyeleri her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
6. Gündemin yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine ilişkin 6. maddesine geçildi.Toplantı Başkanı Bircesu Mert KAYA tarafından Yönetim Kurulu üye sayısının 5 kişi olması ve 3 yıl için seçim yapılması ve aşağıda yazılı şekilde teklif edildi.Başka teklif olmadı teklife uygun olarak, Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğine
T.C. Kimlik Numaralı MEHMET TANYAŞ
T.C. Kimlik Numaralı MEHMET HORASAN
T.C. Kimlik Numaralı CENK MERİÇ
T.C. Kimlik Numaralı RAMADAN KUMOVA,
T.C. Kimlik Numaralı ERDAL KILIÇ'ın
3 YIL için seçilmesi oylamaya sunuldu. Katılanların 38.888.018 kabul oyuna karşılık 188.433 ret oyuyla oyçokluğuyla ile kabul edildi.
7. Yönetim kurulu üyelerine aylık net 7.500,00 TL (yedibinbeşyüzTürkLirası) ödenmesine, katılanların 39.018.085 kabul oyuna karşılık, 56.865 ret oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi.
8. Şirketimizde 2020 yılında oluşan karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine 2020 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması hakkındaki 17.11.2021 tarih ve 2021/27 sayılı Yönetim Kurulu kararı genel kurulun onayına sunuldu ve katılanların 39.019.585 kabul oyuna karşılık 56866 ret oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2020 yılında yapılan ödemeler olmadığı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, daha önce Yönetim Kurulu'nun 18.05.2021 tarihli ve 2021/29 Sayılı kararı ile seçilerek Şirketimizin 09.08.2021 tarihli Genel Kurul'unda onaylanmış Bağımsız Denetim Kuruluşu olan Ser-Berker Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavir A.Ş.'nin 2021 hesap dönemini kapsamak üzere Şirket'in finansal tabloların denetlenmesi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi katılanların 39.019.585 kabul oyuna karşılık, 56866 ret oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.08.2021 tarih ve 2021/39 Sayılı Bülteni'nde yayınlanarak kamuya açıklanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirket'imize uyguladığı idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir sorumluluk atfedilmesine yer olmadığından rucüya gerek olmadığına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından verilen sözlü teklif oylandı ve katılanların 39.019.585 kabul oyuna karşılık, 56866 ret oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi.
12. Şirketin 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler verilmediği hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
13. 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler bulunmadığı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
14. Şirketin 2020 yılında yaptığı bağışların bulunmadığı hususunda Pay Sahiplerine bilgi verildi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır olarak 100.000,00 TL. (yüzbinTürkLirası) olmasına katılanların 38.928.555 kabule karşı, 147.866 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.
15. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine katılanların 38.928.555 kabule karşı, 147.866 red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi. 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
16.Gündemin son maddesine geçildi. Dilek ve görüşler bölümünde ortaklar 2021 yılı faaliyet sonuçlarının önceki yılı faaliyet sonuçlarından daha iyi olması dileğinde bulundular. Toplantı başkanı söz alarak alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu. Toplantı Başkanı Bircesu Mert KAYA E-genel Kurul Sistemi üzerinde hissedar Zafer Erol'un sorusuna ilişkin bilgi vererek
"
Şirketin, Pana Proje'nin Cevdet Taşçeken'e olan devrinden kaynaklı alacağının derhal ödenmesi amacıyla ilgili gördüğümüz Tayyar Raci Şaşmaz, Cevdet Taşçeken ve Harun Taşçeken'e Beyoğlu 18. Noterliği'nin 14043 Yevmiye Numaralı ve 30/09/2020 tarihli ihtarıyla sözleşmeden kaynaklı bedellerin derhal ödenmesi ihtar edilmiştir. Anılan hususta ödeme yapılmaması üzerine ilgili taraflara Tayyar Raci Şaşmaz da dahil olmak üzere İstanbul 32. İcra Müdürlüğü'nün 2021/11880 E. sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmıştır." Dedi. Toplantı hazirunundan ve E-GKS üzerinden gelen başkaca sorulara ilişkin yönetim kurulu üyesi Erdal Kılıç söz alarak soruları cevapladı ve Şirket'in gelecek dönemdeki hedeflerini anlattı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 17.01.2022 tarihinde yapılan 2020 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait tutanak ve hazirun cetveli ekte sunulmuştur.
Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994813


BIST'
11:049.555
Değişim :  0,26% |  24,30
Açılış :  9.565  
Önceki Kapanış :  9.530  
En Düşük
9.532
En Yüksek
9.602
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:04
VERUS 289,50 17.764.899 % 9,97  
MEGMT 45,02 306.398.665 % 9,97  
UZERB 657,00 2.321.838 % 9,96  
CONSE 6,25 39.239.668 % 9,84  
IHGZT 1,27 59.188.331 % 9,48  
11:04 Alış Satış %  
Dolar 32,5191 32,5228 % 0,23  
Euro 34,8373 34,8578 % 0,39  
Sterlin 40,4965 40,6995 % 0,09  
Frank 35,7171 35,8961 % 0,13  
Riyal 8,6558 8,6991 % -0,07  
11:04 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,46 28,49 % 0,66  
Platin 944,48 945,95 % 0,66  
Paladyum 1.045,44 1.047,86 % 0,66  
Brent Pet. 86,67 86,67 % 0,66  
Altın Ons 2.379,15 2.379,53 % 0,66