***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.03.2018 21:05
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin Bedelsiz Sermaye Arttırımına ilişkin işlemlerin tamamlanması amacıyla 14.02.2018 tarih, 2018/6 Sayılı kararının revize edilerek güncellenmesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2018
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 11.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 50.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDNGH00024 1.369.500 4.855.500 354,54545 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDNGH00024 Nâma
B Grubu, DENGE, TREDNGH00016 9.630.500 34.144.500 354,54545 B Grubu B Grubu, DENGE, TREDNGH00016 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 11.000.000 39.000.000,000 354,54545

İç Kaynakların Detayı :
Yeniden Değerleme Farkları (TL) 39.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 20.02.2018
SPK Başvuru Tarihi 20.02.2018
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak, 06.03.2018 tarih, 2018/7 sayılı kararı ile 14/02/2018 Tarih, 2018/6 Sayılı kararının aşağıdaki şekilde revize edilerek güncellenmesine
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin verdiği yetkiye istinaden Yönetim Kurulumuzun 14/02/2018 tarih ve 2018/4 sayılı kararı ile 50.000.000.-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ortaklığımızın 11.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin bağlı ortaklığımızdaki geçmiş yıl karlarının sermayeye ilave edilmesi suretiyle elde ettiği hisseleri 523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları Hesabına 43.391.260,92.-TL kaydetmiş olup, artırılan 39.000.000.-TL'nin tamamının Şirketimiz'in öz kaynakları içerisinde yer alan 523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları hesabından olmak üzere 50.000.000.-TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak şirket defterleri üzerinde yapılan tetkikte
Yönetim Kurulumuzun 14/02/2018 tarih ve 2018/4 sayılı kararı ile başlatılan sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığı (Sermaye artırımında A grubu paylar karşılığında A, B grubu paylar karşılığında B verilecektir),
Şirketimizin bağlı ortaklığının geçmiş yıl karlarının sermayeye ilave edilmesi suretiyle elde ettiği hisseleri 523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları Hesabına 43.391.260,92.-TL olarak kaydedildiği ve arttırılan 39.000.000.-TL'nin 06/03/2018 tarihinde sermaye hesabına aktarıldığı
tespit edilmiştir.
Bu işlemler kapsamında
1) Sermaye Piyasası Kurulu'ndan sermaye artırımına ilişkin "ihraç Belgesi" alınmasına,
2) Şirketimiz Esas Sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6' ncı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,
3) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci Maddesinin 7'nci fıkrası hükmü gereğince çıkarılmış sermayeyi gösteren Esas Sözleşme'nin Sermayeye ilişkin 6'ncı maddesinin yeni şeklinin tescil ve ilan ettirilmesine,
4) Ortaklarımıza mevcut çıkarılmış sermaye üzerinden %354,5454 oranında dağıtılacak bedelsiz paylara ilişkin olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılmasına,
5) Gerekli yasal prosedürlerin tamamlanarak onay için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI
ESKİ ŞEKİL
YENİ ŞEKİL

SERMAYE VE PAYLAR
Madde-6 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2012 tarih ve 1132 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL (EllimilyonTürkLirası) olup her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerde 50.000.000 (Ellimilyon) paya bölünmüştür
Şirket'in çıkarılmış sermayesi 11.000.000 TL (OnbirmilyonTürkLirası) olup, muvazaadan arî şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (BirTürkLirası) kıymetinde 11.000.000 (Onbirmilyon) paya bölünmüş olup 1.369.500 adet pay A Grubu ve nama yazılı, 9.630.500 adet pay ise B Grubu ve hamiline yazılıdır.
Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2017-2021 yılları için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.
Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullandıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkının kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin altında veya üstünde halka arz edilir.
Sermaye artırımı yoluyla yeni hisse senedi ihraç edilmesi halinde, yeni çıkarılan (A) Grubu hisse senetleri nama, (B) Grubu hisse senetleri ise hamiline yazılı olur.
Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
SERMAYE VE PAYLAR
Madde-6 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2012 tarih ve 1132 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000.-TL (ellimilyon TürkLirası) olup her biri 1.-TL (Bir TürkLirası) itibari değerde 50.000.000 (ellimilyon) paya bölünmüştür
Şirket'in çıkarılmış sermayesi 50.000.000.-TL (ellimilyon TürkLirası) olup, muvazaadan arî şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1.-TL (bir TürkLirası) kıymetinde 50.000.000.-TL (ellimilyon) paya bölünmüş olup 6.225.000 (altımilyonikiyüzyirmibeşbin) adet pay A Grubu ve nama yazılı, 43.775.000 (kırküçmilyonyediyüzyetmişbeşbin) adet pay ise B Grubu ve hamiline yazılıdır. Önceki sermayeyi teşkil eden 11.000.000.-TL (onbirmilyon Türk Lirası) tamamen ödenmiş olup, bu defa artırılan 39.000.000.-TL (otuzdokuzmilyon Türk Lirası) TTK 462. Maddesine istinaden mevzuatın bilançoya konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdiği bağlı ortaklıklardan elde edilen fonlardan bedelsiz karşılanmıştır. Artırılan sermaye için pay sahiplerine payları oranında bedelsiz pay verilecektir.
Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2017-2021 yılları için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.
Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullandıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkının kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin altında veya üstünde halka arz edilir.
Sermaye artırımı yoluyla yeni hisse senedi ihraç edilmesi halinde, yeni çıkarılan (A) Grubu hisse senetleri nama, (B) Grubu hisse senetleri ise hamiline yazılı olur.
Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Paydaşlarımız ve Kamuoyunun Bilgisine Saygılarımızla sunulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667219


BIST'
12:359.814
Değişim :  0,59% |  57,50
Açılış :  9.808  
Önceki Kapanış :  9.757  
En Düşük
9.747
En Yüksek
9.849
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:35
CASA 98,00 2.516.542 % 0,00  
BRMEN 6,05 698.382 % 0,00  
FONET 25,86 94.661.331 % 0,00  
ATSYH 45,00 427.843 % 0,00  
BRKO 4,99 2.278.355 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 32,3524 32,3565 % 0,17  
Euro 34,3983 34,4292 % -0,71  
Sterlin 40,3487 40,5509 % -0,84  
Frank 35,4520 35,6297 % -0,48  
Riyal 8,6402 8,6835 % -0,01  
12:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,84 27,90 % 0,66  
Platin 975,34 978,32 % 0,66  
Paladyum 1.049,74 1.055,49 % 0,66  
Brent Pet. 90,10 90,10 % 0,66  
Altın Ons 2.343,36 2.344,21 % 0,66