***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.12.2021 18:58
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Denge Yatırım Holding A.Ş. "(Şirket veya Ana Ortaklık)", 3 Ağustos 2007 tarihinde tescil edilerek kurulmuştur. Şirket, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim konularının toplu bünye içerisinde güvenli, sağlıklı ve yüksek randıman ile yönetilerek gelişmelerini ve devamlılıklarını sağlamak amacı ile kurulmuştur. Şirket'in ortaklık yapısı cari dönemde önemli oranda değişmiş olup Erdal Kılıç, Veysi Kaynak ve Ramadan Kumova kontrol gücünü elinde tutan hâkim ortaklar konumuna gelmiştir.
Denge Holding, 2007 yılında kurulmuş ve faaliyete geçmiş finansal hizmetler ve bankacılık, dış ticaret ve enerji sektörlerine odaklanmış ve hedeflediği yatırımlarını yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren iştirakleri ve bağlı ortaklıkları vasıtası ile gerçekleştirmektedir, Grup Şirketleri faaliyetlerini "Denge Yatırım Holding A.Ş." şemsiyesi altında sürdürmektedir.
Denge Holding'in hali hazırda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren Toma Finance Limited unvanlı, İstanbul/Türkiye'de faaliyet gösteren Site Lojistik A.Ş, Metrobil Teknoloji A.Ş, Al Bawakir Konut İnşaat A.Ş. ve Denge Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. ile Fer Gayrimenkul Geliştirme İnşaat A.Ş. unvanlı bağlı ortaklıkları bulunmaktadır.
Şirketin büyüme süreci içerisinde sermaye gücünün artırılmasına yönelik olarak, Şirket Ana Sözleşmesinin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 50.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 250.000.000 TL(%500 ), artırılarak 300.000.000, TL`ye çıkartmıştır. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüchan hakkının) kısıtlanmaması ve beheri 1 TL nominal değerli olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot payın nominal değeri olan 1 TL üzerinden Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemi esasları çerçevesinde kullandırmıştır. 250.000.000 TL tutarındaki sermaye arttırımı ile A grubu hamiline yazılı paylar karşılğında sermaye artırımı oranında A grubu hamiline yazılı pay, B grubu hamiline yazılı paylar karşılığında sermaye artırımı oranında B grubu hamiline yazılı pay çıkartmıştır.
Şirket'in, maliyet oluşturmadan sinema ve dizi film sektöründeki tecrübe, bilgi ve iş potansiyelini bedelsiz olarak faaliyetlerine eklemek adına, şirket iştiraki olarak ulusal ve uluslararası sinema, televizyon ve dijital yayın platformlarına her türlü sinema filmi, dizi film, belgesel filmi, reklam filmi, televizyon programları ve diğer içerikleri hazırlamak, bu içeriklerin yurtiçine ve yurtdışına pazarlanmasında faaliyet göstermek, Sinemalar, Televizyonlar, Dijital Platformlar ve çeşitli mecralarda yayın kuruluşları ile yayın, içerik üretme, ortak projeler yapmak için anlaşmalar yapmak üzere Denge Film Prodüksiyon Eğlence Anonim Şirketi unvanlı bir şirket kurmuştur.
Grup Yönetimi gayrimenkul yatırımları, medya hizmetleri ve prodüksiyon yatırımları yapmayı planlamaktadır. Şirket, sektörde etkinliğini artırıp yabancı finansal ve stratejik partnerlerle uluslararası boyutta daha büyük projelere yatırım yapma hedefleri doğrultusunda Al Bawakir Konut İnşaat A.Ş.'nin Tayyar Raci Şaşmaz'a ait 20.000.001 TL nominal değerli %50.01 hissesini, tüm hak ve yükümlülükleriyle 10.000.000 TL 'ye satın almıştır.
01.02.2018 tarih, 2018/2 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, yetkili değerleme kuruluşu Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından yapılan 25.10.2017 tarihli raporunda 137.110.132 TL olarak değerlenen İstanbul Ticaret Sicilinin 678268 üye numarasında kayıtlı Pana Proje ve Gayrimenkul Yatırımları Geliştirme Anonim Şirketi`nin Tayyar Raci ŞAŞMAZ'a ait 2.450.000 TL nominal değerli ve ilgili değerleme raporuna göre 67.183.964 TL değerlenen %49,99 hissesini, tüm hak ve yükümlülükleriyle nominal değer üzerinden 2.450.000 TL'ye satın almaya karar vermiştir.
Şirket'in 31.05.2018 tarihinde KAP'a yaptığı açıklamada Pana Yapım Sinema Prodüksiyon Turizm Yatırım ve Ticaret A.Ş.'nin %42 payının satın alındığı duyurulmuştu. Pana Yapım Sinema Prodüksiyon Turizm Yatırım ve Ticaret A.Ş.'nin iştirak edinilmesi ile başlayan faaliyet alanlarının yurtiçi ve yurt dışında karlı ve etkin sektörlerde genişletme stratejisi çerçevesinde konjonktür ve inşaat sektöründeki stres göz önünde bulundurularak bu sektördeki yatırımların azaltılması amacıyla Pana Proje ve Gayrimenkul Yatırımları Geliştirme Anonim Şirketi'nin %100 iştiraki Toma Finance Limited `e ait %51 ve şirkete ait %49 payını tüm hak ve yükümlülükleri ile 75.000.000 TL karşılığı satmak üzere Şirket ve Cevdet TAŞÇEKEN arasında Yönetim Kurulu 17.07.2018 Tarih, 2018/24 sayılı kararı doğrultusunda 17.07.2018 tarihinde satış sözleşmesi imzalanmıştır. Şirketin 07.11.2018 Tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında satışı onaylanan Pana Proje ve Gayrimenkul Yatırımları Geliştirme Anonim Şirketi'nin devir işlemi 21.12.2018 tarihinde Şirket ile Cevdet TAŞÇEKEN arasında imzalanan hisse devir anlaşması ile tamamlanmıştır.
Satış sonucu oluşan 6.050.000 TL kar tutarı, 2018 yılında yatırım faaliyetlerinden gelirler altında sınıflandırılmıştır.
Şirket'in 21 Haziran 2018 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu Toplantısında Şirket hisselerinde sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması amacıyla, gerekli görüldüğü takdirde, Borsa İstanbul'dan, DENGE hissesi geri alımı yapılması konusunda Şirket Yönetiminin yetkilendirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar ile ilgili olarak 21 Temmuz ve 25 Temmuz 2016 tarihlerinde yaptığı duyurular ve alınan Yönetim Kurulu Kararı kapsamında Şirket hisselerinin geri alımı için belirlenen azami fon tutarının 3.000.000 TL olmasına ve geri alınacak azami hisse adedinin ise bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.
11 Şubat 2019 tarihi itibarı ile şirketin toplam sermayesinin %12,45'ine karşılık gelen Borsa'da işlem görmeyen?nitelikteki 6.224.999.937 adet A Grubu imtiyazlı payları ve ayrıca Şirket sermayesinin % 30,41'ine karşılık gelen15.206.290,341 adet TL nominal değerli Borsada işlem görmeyen nitelikteki B Grubu payları borsa dışında?Mustafa Uğur Bayraktar tarafından devralınmış ve bu durum Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 11 Şubat 2019 tarihinde duyurulmuştur. Devir alınmış bulunan payların Şirket sermayesine oranı %42,86, toplam oy haklarına oranı ise %79,17'dir.
24 Eylül 2020 tarihinde görüşülmeye başlanan ve 2 Ekim 2020 tarihinde yapılan hisse ödeme protokolü ile Şirket'in Mustafa Uğur Bayraktar'a ait 6.225.000 Adet A grubu imtiyazlı payın??3.735.000??Adet payı Erdal Kılıç'a, 1.245.000??Adet payı Veysi Kaynak'a ve??1.245.000 Adet payı Ramadan Kumova'ya geçmiş olup, Şirket üzerindeki nihai kontrol hakkı Erdal KILIÇ, Ramadan Kumova ve Veysi KAYNAK'a ait olmuştur.
Denge Yatırım Holding'in teknoloji destekli lojistik ürünler geliştirmek vizyonu uyarınca, 9 Ekim 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Site Lojistik ve iştiraki Cihangiroğlu Nakliyat'ın iştirak edinilmesine karar verilmiş?ve yetkili değerleme kuruluşu Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılan 11 Ocak 2021 tarihli raporunda 29.553.107 TL olarak değerlenen Site'nin %75 hissesi, 21.000.000 TL'ye satın alınmıştır.
Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin teknoloji vizyonu kapsamında, akıllı şehir teknolojilerinin geliştirilmesi ve teknoloji hizmet ihracatı hedefine yönelik, Metrobil Teknoloji A.Ş. ile 30 Kasım 2020 tarihinde iştirak edinilmesine yönelik görüşmeye başlanmış ve yetkili değerleme kuruluşu Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılan 26 Şubat 2021 tarihli raporunda 61.353.262 TL olarak değerlenen Metrobil'in %75 hissesi, 31 Aralık 2020'de 45.000.000 TL bedel üzerinden %75 hissesi satın alınmıştır.
Denge Yatırım Holding A.Ş. 27.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile yetkili değerleme kuruluşu Tera Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılan 08.01.2021 tarihli değerleme raporunda 243.132.631 TL olarak değerlenen gayrimenkul alanında faaliyet gösteren Fer Gayrimenkul Geliştirme İnşaat A.Ş.'nin 15 Ocak 2021' de 75.000.000 TL bedel üzerinden %25 hissesi satın alınmıştır. Fer Gayrimenkul Geliştirme İnşaat A.Ş 17.03.2021 tarih ve??05 sayılı yönetim kurul kararı ile sermayesini, 150.000.000 TL artırmaya ve rüçhan haklarının Şirketimiz lehine kısıtlanmasına karar vermiştir. Bu çerçevede diğer ortakların kısıtlanan rüçhan haklarının, beher 120 TL'den toplamda 150.000.000 TL ödenmek suretiyle nakten ve primli olarak kullanılmasına ve böylece Şirketimiz'in İştirak sermayesindeki payının % 53.84 olması sağlanmıştır.
Mevcut durum itibarıyla Şirket ve Bağlı Ortaklıkları Site Lojistik A.Ş, Metrobil Teknoloji A.Ş, Toma Finance Ltd, Al Bawakir Konut İnşaat Anonim Şirketi, Denge Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. ile Fer Gayrimenkul Geliştirme İnşaat A.Ş. bundan böyle finansal tablolarda ve dipnotlarda Denge Yatırım Holding A.Ş. ve konsolide edilmiş bağlı ortaklığı "Grup" olarak adlandırılacaktır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Şirketin finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmekle görevli bağımsız denetim kuruluşu Önder ?Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'dir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980577


BIST
'
12:359.814
Değişim :  0,59% |  57,50
Açılış :  9.808  
Önceki Kapanış :  9.757  
En Düşük
9.747
En Yüksek
9.849
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:35
CASA 98,00 2.516.542 % 0,00  
BRMEN 6,05 698.382 % 0,00  
FONET 25,86 94.661.331 % 0,00  
ATSYH 45,00 427.843 % 0,00  
BRKO 4,99 2.278.355 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 32,3524 32,3565 % 0,17  
Euro 34,3983 34,4292 % -0,71  
Sterlin 40,3487 40,5509 % -0,84  
Frank 35,4520 35,6297 % -0,48  
Riyal 8,6402 8,6835 % -0,01  
12:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,84 27,90 % 0,66  
Platin 975,34 978,32 % 0,66  
Paladyum 1.049,74 1.055,49 % 0,66  
Brent Pet. 90,10 90,10 % 0,66  
Altın Ons 2.343,36 2.344,21 % 0,66