***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.04.2018 12:10***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescil İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 27.02.2018
Genel Kurul Tarihi 29.03.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Denizbank A.Ş. Genel Müdürlüğü Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Şişli/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Toplantı açılışı ve Denizbank A.Ş Olağan genel kurul toplantısı (bundan böyle "Toplantı") için Esas Sözleşme uyarınca Toplantı Başkanlığı'nın (Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı, 2 adet Oy Toplayıcısı) seçilmesi,
2 - Toplantı tutanakları ve katılımcı listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığının yetkilendirilmesi,
3 - 2017 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2017 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş. (Ernst & Young Global Limited'in üye şirketi) tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında karar alınması,
4 - Denizbank A.Ş.'nin 2017 yılı net karının dağıtımı hakkında karar alınması,
5 - İstifa eden yönetim kurulu üyelerinin ibrası ve anılan istifalar dolayısıyla kalan süreyi tamamlamak üzere atanan Yönetim Kurulu Üye atamasının onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi uyarınca 2017 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası,
7 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler hakkında karar alınması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Denizbank A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilerine Bankamız "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Denizbank A.Ş. Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı için önerilen Denizbank A.Ş. Bağımsız Denetçisi'nin atanması,
11 - 2017 Yılı içerisinde yapılan bağışların Denizbank A.Ş. pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
12 - 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde hareket etmeleri için izin verilmesi,
13 - Dilekler ve Toplantının kapatılması.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Denizbank 29.03.2018 Olagan Genel Kurul Gundem ve Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Denizbank 29.03.2018 Olagan GK Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Denizbank 29.03.2018 Olagan Genel Kurul Vekaletname Ornegi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Bankamızın 29.03.2018 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında
1. 2017 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2017 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına,
2. Denizbank A.Ş'nin 2017 finansal yılı bilançosuna göre tahakkuk eden net karı 1.879.791.967,32.-TL'den
·
Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca %5 oranında 93.989.598,37.-TL kanuni yedek akçe ayrılmasına,
· kalan 1.785.802.368,95.-TL net karın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
3. 26 Nisan 2017 tarihinde istifa eden Mykyta VOLKOV ve 26 Ağustos 2017 tarihinde istifa eden Igor KONDRASHOV'un ibraları ve Mykyta VOLKOV'un istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine uygun olarak atanan Igor KOLOMEYSKIY'in atamasının onaylanmasına,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 409. Maddesi uyarınca 2017 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine,
5. Yönetim Kurulu üye sayısının 12 olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu'na, 2021 yılının Mart ayının sonuna kadar görev yapmak üzere
Bankacılık Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun tabii üyesi olan Hakan Ateş'in, gerçek kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak Herman GREF, Igor KOLOMEYSKIY, Wouter G.M. Van ROSTE, Alexander TITOV, Alexander VEDYAKHIN, Alexander MOROZOV, Pavel BARCHUGOV, Derya KUMRU, Timur KOZINTSEV ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Nihat SEVİNÇ ve Deniz Ülke ARIBOĞAN'ın seçilmelerine,
6. Yönetim Kurulu üyelerinden Herman GREF, Igor KOLOMEYSKIY, Pavel BARCHUGOV, Alexander MOROZOV, Alexander VEDYAKHIN ve Alexander TITOV'a bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar ücret verilmemesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar aylık brüt 15.000.-TL'sına kadar ücret verilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,
7. Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Bankamızın 2018 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak belirlenen ve Genel Kurul onayına sunulan "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) 2018 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu/Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Tebliği ekinde yer alan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin 1.3.6 maddesinde belirtilen kişilere bu maddede belirtilen işlemler için gerekli izinlerin verilmesine,
OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
Ayrıca, gündemin 9. Maddesi kapsamında Denizbank A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilerine "Ücretlendirme Politikası" kapsamında 2017 yılında 76.869.000.-TL ödeme yapıldığı hususunda genel kurul bilgilendirilmiştir. Yine gündemin 11. Maddesi kapsamında 2017 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Mali İşler Grubundan alınan liste doğrultusunda bu bağışların toplamının 450.825.-TL olduğu hususunda Genel kurul bilgilendirilmiştir.
Kar dağıtım tablosu, imzalı toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ektedir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 02.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 İmzalı Toplantı Tutanağı 29032018.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi 29032018.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 2017 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 29032018 Olagan Genel Kurul 2017 TTSG.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Bankamızın 29.03.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları 02.04.2018 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve tescil hususu 06.04.2018 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmış olup ektedir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/674025


BIST
09:55120.982
Değişim :  0,69% |  830,52
Açılış :  120.982  
Önceki Kapanış :  120.151  
En Yüksek
120.982
En Düşük
120.982
BIST En Aktif Hisseler
DGKLB 2,26 32.972.368 % 0,00  
BJKAS 2,88 694.570.339 % 0,00  
TIRE 8,35 240.641.615 % 0,00  
SNGYO 1,25 1.656.754 % 0,00  
VAKBN 6,55 249.688.672 % 0,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8564 7,8958 % -0,25  
Frank 6,1281 6,1650 % -0,21  
Riyal 1,6064 1,6145 % -0,19  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.582 1.582 -0,37  
Altın Gr. 307 307 -0,71  
Cumhuriyet 2.043 2.065 -2,00  
Tam 2.031 2.081 8,30  
Yarım 981 1.007 4,01  
Çeyrek 492 503 2,01  
Gümüş.Ons 17,85 17,89 0,15  
Gümüş Gr. 3,47 3,48 0,02  
B. Petrol 57,27 57,27 -0,06