***DENIZ***DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

31.03.2016 16:29***DENIZ***DENİZBANK A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Büyükdere Cad. No:141 Esentepe Şişli
Telefon 212 - 3482000
Faks 212 - 3363080
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3485995
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3366186
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 31 Mart 2016 tarihli Olağan Genel Kurul Kararları


EK AÇIKLAMALAR:
Bankamızın 31.03.2016 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında

1.2015 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2015 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına,

2.Banka’nın 2015 yılı net karının dağıtılmayarak

Banka’nın 762,645,179.19.-TL tutarındaki 2015 yılı net karından
Türk Ticaret Kanunu’nun 519/1’inci maddesi uyarınca %5 oranında 38,132,258.96.-TL kanuni yedek akçe ayrılmasına,
2015 finansal yılında Denizbank A.Ş tarafından elde edilen gayrimenkul satış kârının Kurumlar Vergisi 5/1-e maddesinde belirtilen istisnadan faydalanmak üzere istisna edilen 9,421,458.70.-TL’nin Tasarrufu Zorunlu Fonlar hesabında bırakılmasına,
kalan 715,091,461.53.-TL’nin de Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

3.31 Mart 2015 tarihinde görevden ayrılan Denis Bugrov’un ve görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine,

4.37 maddeden oluşan Banka esas sözleşmesinin 6. maddesi hariç diğer tüm maddelerinin tutanak ekinde yer alan şekilde değiştirilmesine,

5. Banka sermayesinin 1.816.100.000.-TL’sından 3.316.100.000.-TL’sına çıkartılması ve bu suretle esas sözleşmenin 6. maddesinin tutanak ekinde yer alan şekilde değiştirilmesine,
6.Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun ilgili Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Bankamızın 2016 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak belirlenen ve Genel Kurul onayına sunulan "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) 2016 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine,
7.Yönetim Kurulu Üyelerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı izinler ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Tebliği ekinde yer alan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin 1.3.6 maddesi gereğince Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususlarında gerekli izinlerin verilmesine,
8.Gerektiği takdirde, yurtiçi ve yurtdışında ihraç edilmek üzere her türlü tahvil, kâr ortaklığı belgesi, finansman bonosu, banka bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet ve mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının çıkarılması, çıkarılacak olan her türlü tahvil, kâr ortaklığı belgesi, finansman bonosu, banka bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet ve mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının vadesinin, tutarının, türünün, faiz oranının ve sair tüm özelliklerinin belirlenmesi, ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili tebliğlerinde ve diğer sair mevzuatta belirtilen tüm işlemlerin takip ve neticelendirilmesi hususlarında Yönetim kuruluna yetki verilmesine,
21.005,099 red oyuna karşılık 1.813.422.610,039 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.
Ayrıca, gündemin 8. Maddesi kapsamında Denizbank A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilerine Ücretlendirme Politikası kapsamında 2015 yılında 63.462.000.-TL ödeme yapıldığı hususunda genel kurul bilgilendirilmiştir. Yine gündemin 10. Maddesi kapsamında 2015 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Mali İşler Grubundan alınan liste doğrultusunda bu bağışların toplamının 790.318.-TL olduğu hususunda Genel kurul bilgilendirilmiştir.
Kar dağıtım tablosu, imzalı toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ektedir.


Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 31.03.2016 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Bankamızın 31.03.2016 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında

1.2015 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2015 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına,

2.Banka?nın 2015 yılı net karının dağıtılmayarak

Banka?nın 762,645,179.19.-TL tutarındaki 2015 yılı net karından
Türk Ticaret Kanunu?nun 519/1?inci maddesi uyarınca %5 oranında 38,132,258.96.-TL kanuni yedek akçe ayrılmasına,
2015 finansal yılında Denizbank A.Ş tarafından elde edilen gayrimenkul satış kârının Kurumlar Vergisi 5/1-e maddesinde belirtilen istisnadan faydalanmak üzere istisna edilen 9,421,458.70.-TL?nin Tasarrufu Zorunlu Fonlar hesabında bırakılmasına,
kalan 715,091,461.53.-TL?nin de Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

3.31 Mart 2015 tarihinde görevden ayrılan Denis Bugrov?un ve görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine,

4.37 maddeden oluşan Banka esas sözleşmesinin 6. maddesi hariç diğer tüm maddelerinin tutanak ekinde yer alan şekilde değiştirilmesine,

5. Banka sermayesinin 1.816.100.000.-TL?sından 3.316.100.000.-TL?sına çıkartılması ve bu suretle esas sözleşmenin 6. maddesinin tutanak ekinde yer alan şekilde değiştirilmesine,
6.Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu?nun ilgili Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Bankamızın 2016 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak belirlenen ve Genel Kurul onayına sunulan "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) 2016 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine,
7.Yönetim Kurulu Üyelerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu?nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu?nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı izinler ile Sermaye Piyasası Kurulu?nun (II-17.1) sayılı Tebliği ekinde yer alan ?Kurumsal Yönetim İlkeleri?nin 1.3.6 maddesi gereğince Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususlarında gerekli izinlerin verilmesine,
8.Gerektiği takdirde, yurtiçi ve yurtdışında ihraç edilmek üzere her türlü tahvil, kâr ortaklığı belgesi, finansman bonosu, banka bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet ve mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının çıkarılması, çıkarılacak olan her türlü tahvil, kâr ortaklığı belgesi, finansman bonosu, banka bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet ve mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının vadesinin, tutarının, türünün, faiz oranının ve sair tüm özelliklerinin belirlenmesi, ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu?nun ilgili tebliğlerinde ve diğer sair mevzuatta belirtilen tüm işlemlerin takip ve neticelendirilmesi hususlarında Yönetim kuruluna yetki verilmesine,
21.005,099 red oyuna karşılık 1.813.422.610,039 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.
Ayrıca, gündemin 8. Maddesi kapsamında Denizbank A.Ş.?nin Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilerine Ücretlendirme Politikası kapsamında 2015 yılında 63.462.000.-TL ödeme yapıldığı hususunda genel kurul bilgilendirilmiştir. Yine gündemin 10. Maddesi kapsamında 2015 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Mali İşler Grubundan alınan liste doğrultusunda bu bağışların toplamının 790.318.-TL olduğu hususunda Genel kurul bilgilendirilmiştir.
Kar dağıtım tablosu, imzalı toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ektedir
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü? Evet
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Kabul Edildi mi? Evet
Mevcut Sermaye (TL) 1.816.100.000,000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 3.316.100.000,000
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) 750.000.000,000
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü? Evet
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Kabul Edildi mi? Evet
Mevcut Sermaye (TL) 1.816.100.000,000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 3.316.100.000,000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 750.000.000,000
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü ÖdenmeyecekPay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
DENIZ(Eski),TREDZBK00015 0,0000000 0,0000000

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayırhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=519001


BIST
18:05105.520
Değişim :  0,15% |  160,71
Açılış :  105.183  
Önceki Kapanış :  105.360  
En Yüksek
105.669
En Düşük
104.671
BIST En Aktif Hisseler
MRSHL 63,25 11.913.183 % 10,00  
ISBTR 58.900,00 1.631.752 % 9,99  
PKENT 188,50 2.474.454 % 9,98  
FENER 11,83 203.792.841 % 9,94  
EGGUB 66,40 5.944.724 % 9,93  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3988 8,4410 % 0,36  
Frank 7,0616 7,1041 % 0,35  
Riyal 1,8090 1,8181 % 0,02  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.730 10,99  
Altın Gr. 379 380 3,17  
Cumhuriyet 2.460 2.492 18,60  
Tam 2.533 2.561 11,50  
Yarım 1.236 1.250 9,30  
Çeyrek 618 626 4,60  
Gümüş.Ons 17,84 17,87 0,49  
Gümüş Gr. 3,91 3,91 0,11  
B. Petrol 37,57 37,57 1,54