***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.05.2018 17:17
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUÇLARI TESCİLİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 06.04.2018
Genel Kurul Tarihi 04.05.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.05.2018
Ülke Türkiye
Şehir TEKİRDAĞ
İlçe ÇORLU
Adres Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi No:38 Divan Çorlu Otel

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması
2 - Divan heyetinin seçimi
3 - Divan heyetine yetki verilmesi
4 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık faaliyet raporlarının okunması ve karar alınması
5 - 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve karar alınması
6 - 2017 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, müzakeresi ve karar alınması
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibraları
8 - 05.04.2018 tarih ve 2018/03 nolu karar gereği, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan denetim sözleşmesi ile ilgili karar alınması
9 - 2017 dönemi ile ilgili kar dağıtımı hakkında karar alınması
10 - Şirketin Kar Dağıtım politikasının onaylanması hakkında karar alınması
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti
12 - Sermaye Piyasası Kurulu, Seri IV, No:41 numaralı tebliğin 4. Ve 5. Maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerleme yükümlülüğü hakkında ortaklara bilgi sunulması
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı çerçevesinde, 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi sunulması
14 - Yıl içinde yapılan bağışların okunması, kabulü veya reddine dair karar alınması
15 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin T.T.K.'nın 395 ve 396' ıncı maddeleri kapsamına giren işler ile SPK Seri IV, No:56 sayılı tebliğin 1.3.7. maddesinde yazılı işlemlerin yapılabilmesi için yetki verilmesi
16 - Temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 KONFEKSİYON 2018 YILI GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ İLAN METİNLERİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Açılış ve 1 Dk. Saygı duruşuna bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu.
2- Toplantı Başkanlığı'na Zafer UYSAL fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile seçildi. Toplanı Başkanı tarafından Oy toplayıcılığına Ali OĞUZ ve tutanak yazmanlığına Firdevs Sultan ÖZDEMİR görevlendirildi.
3- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
4- 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Firdevs Sultan ÖZDEMİR tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı, yapılan oylama neticesinde Fiziki ve elektronik ortamda oy birliği ile kabul edildi.
5- 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve karar alınması maddesine geçildi . Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisini Genel Kurul Toplantısına katılmadığı görüldü. Bağımsız Denetim Raporu Firdevs Sultan ÖZDEMİR tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı, Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
6- 2017 yılı Bilânço ve Gelir tablosu okundu ve müzakere edildi. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda Bilânço ve Gelir-Gider hesapları oy birliği ile aynen kabul edildi.
7- 2017 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri her biri ayrı ayrı fiziki ve elektronik ortamda oy birliğiyle ibra edilmiştir. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
8- PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesi ile ilgili karar alınmasıyla ilgili olarak fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada, 05.04.2018 tarih 2018/03 karar numarası ile 2018 yılı içinde bağımsız denetim şirketi ile devam edilmesine, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada oy birliği ile karar verildi.
9- Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun Seri XI, No:29 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 693.520,43 TL ve Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolara göre 565.222,83 TL dağıtılabilir dönem net kârı oluşmuştur. Dağıtılabilir net dönem kârının, büyümekte olan iş hacmi ve yatırımlar nedeniyle Öz Kaynak yapının güçlendirilmesi için Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması için teklifte bulunuldu, müzakere yapılarak, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada kar dağıtımının yapılmamasına ve Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.
10- Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kar dağıtım politikası Genel Kurulda okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Gelecek yıllarda dağıtılabilir karın oluşması yönünde politika uygulanmasına fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada oy birliği ile karar verildi.
11- Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 6.000,00(Altıbin)TL, Yönetim Kurulu Başkanı Vekili' ne aylık net 5.500.00(Beşbinbeşyüz) TL, Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 1.750,00 (Binyediyüzelli) TL ücret verilmesine fiziki ve elektronik ortamda oy birliği ile karar verildi.
12- Sermaye piyasası Kurulunun Seri IV,41 sayılı tebliğinin 4.ve 5.maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi. Hazırlanan rapor okundu.
13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı çerçevesinde üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında ortaklara, Faaliyet raporunda belirtildiği şekilde Teminat, Rehin, İpotek kısmı okunup, Pay sahiplerine bilgi verildi.
14- 2017 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığına açıklandı. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.
15- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin T.T.K.'nın 395 ve 396' ıncı maddeleri kapsamına giren işler ile SPK Seri IV, No:56 sayılı tebliğin 1.3.7. maddesinde yazılı işlemlerin yapılabilmesi için fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
16-Temenniler ve kapanış maddesine geçildi. Toplantı Başkanı ve Şirket Genel Müdürü Zafer UYSAL söz alarak 2018 yılının Şirket için daha iyi geçmesi dileğinde bulundu.
Başka da söz alan olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı süresince toplantı nisabının toplantı süresince korunduğu bildirilerek toplantıya saat 11:41 da son verildi. Bu tutanak toplantı mahalinde tanzim edilerek imza edildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 11.05.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 04.05.2018 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 2 Hazırda Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Tescil.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin pay sahipleri 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.05.2018 Cuma günü saat: 11:00 'de şirket merkezinin bulunduğu Tekirdağ ili,Çorlu ilçesi, Kazımiye Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi, No:38'deki Divan Çorlu adresinde yapılmış olup 11.05.2018 tarihinde Genel Kurul Toplantısı tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683279


BIST
18:052.554
Değişim :  0,43% |  10,87
Açılış :  2.555  
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BASCM 3,52 877.400 % 10,00  
ECZYT 52,80 106.283.262 % 10,00  
BRSAN 34,36 93.804.188 % 9,99  
MAKIM 15,56 74.989.625 % 9,96  
SANEL 7,20 5.424.035 % 9,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,8097 16,8683 % -0,10  
Euro 17,7656 17,7863 % -0,23  
Sterlin 20,5776 20,6808 % -2,88  
Frank 17,4683 17,5735 % -2,70  
Riyal 4,4675 4,4899 % -3,00  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.827 1.827 4,52  
Altın Gr. 987 987 -28,32  
Cumhuriyet 6.782 6.885 -62,00  
Tam 6.525 6.761 -101,00  
Yarım 3.203 3.307 -49,00  
Çeyrek 1.605 1.653 -25,00  
Gümüş.Ons 21,11 21,17 0,19  
Gümüş Gr. 11,42 11,44 -0,25  
B. Petrol 113 113 2,99