***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 22:34
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 208.272 193.088
Satışların Maliyeti
21 -132.253 -118.266
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
76.019 74.822
BRÜT KAR (ZARAR)
76.019 74.822
Genel Yönetim Giderleri
22 -13.112 -14.621
Pazarlama Giderleri
22 -28.854 -32.740
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 50.241 41.263
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -13.329 -10.014
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
70.965 58.710
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 33.450 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -116
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-75.280 5.619
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.135 64.213
Finansman Gelirleri
26 610 966
Finansman Giderleri
26 -26.680 -3.070
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.065 62.109
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.617 -10.531
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -14.487 -9.805
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 2.870 -726
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.552 51.578
DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.552 51.578
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2 8
Ana Ortaklık Payları
-8.550 51.570
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 28 -0,01250000 0,07520000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-114.340 43.741
Dönem Karı (Zararı)
-8.550 51.578
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.428 30.112
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15,16 5.352 3.107
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13 1.535
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9,24 0 1.133
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 13 402
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.191 658
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18,23 1.162 617
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17,24 29 41
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
25 -2 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-7.321 -7.383
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -13.983 -9.909
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24,26 6.662 2.526
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
11.085 27.020
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20.767 760
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -281 -40
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
26 21.048 800
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 280 -5.619
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 11.617 10.531
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
4.613 -497
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -43 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -33.124 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-114.800 -38.823
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.094 -48.835
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-93.847 -23.859
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9.479 1.037
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.155 -4.137
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.841 31.479
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.141 3.453
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-165 2.039
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-108.922 42.867
Ödenen Faiz
-2.126 0
Alınan Faiz
10.613 11.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -40 -22
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-13.865 -8.816
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -1.951
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
160.782 -4.806
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
85.888 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
3 75.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
46 212
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15,16 -719 -5.795
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 1.698 1.681
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -1.133 -904
Alınan Temettüler
2 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.298 11.416
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.071 12.255
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.425 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 307
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-6.524 0
Ödenen Faiz
-4.420 -1.146
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.144 50.351
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 -631
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.144 49.720
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
618.571 505.251
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
662.715 554.971


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 663.161 619.899
Finansal Yatırımlar
1.215 1.146
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.215 1.146
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 1.215 1.146
Ticari Alacaklar
217.976 186.135
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.189 468
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 216.787 185.667
Diğer Alacaklar
86.018 490
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 8 370
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 86.010 120
Stoklar
11 78.044 87.536
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.345 2.522
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 454 13.810
Diğer Dönen Varlıklar
19 2.410 845
ARA TOPLAM
1.053.623 912.383
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.053.623 912.383
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.023.276 3.023.135
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.604 3.392
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 3.604 3.392
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 3.019.672 3.019.743
Diğer Alacaklar
12 343
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 0 331
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 12 12
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 70.843 123.873
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 355.121 357.183
Maddi Duran Varlıklar
15 5.805 6.048
Kullanım Hakkı Varlıkları
22.802 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 14.250 14.396
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.468 1.136
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 7.810 5.777
Diğer Duran Varlıklar
19 10.802 12.198
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.512.189 3.544.089
TOPLAM VARLIKLAR
4.565.812 4.456.472
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
57.755 35.902
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.635 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 2.635 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
55.120 35.902
Banka Kredileri
7 47.049 35.870
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 8.071 32
Ticari Borçlar
203.251 193.681
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 6.786 7.065
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 196.465 186.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 3.220 1.060
Diğer Borçlar
7.024 6.123
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 7.024 6.123
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
3 56.250 0
Türev Araçlar
14.524 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 285 450
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.043 4.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 3.561 2.956
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.482 1.453
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
192 112
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 192 112
ARA TOPLAM
347.544 241.737
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
347.544 241.737
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
60.423 48.076
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.409 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 5.409 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
55.014 48.076
Banka Kredileri
7 48.000 48.076
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 7.014 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8, 12 19.498 19.498
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.596 4.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 4.596 4.079
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 144.400 145.238
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
228.917 216.891
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
576.461 458.628
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.989.316 3.997.807
Ödenmiş Sermaye
20 685.260 685.260
Sermaye Düzeltme Farkları
20 105.777 105.777
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.742.185 2.742.126
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.742.185 2.742.126
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.058 -4.058
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.746.243 2.746.184
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.010 10.010
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.010 10.010
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 199.697 199.697
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
254.937 14.818
Net Dönem Karı veya Zararı
-8.550 240.119
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
35 37
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.989.351 3.997.844
TOPLAM KAYNAKLAR
4.565.812 4.456.472


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
685.260 105.777 -3.874 10.010 2.332.744 168.095 36.481 146.095 3.480.588 67 3.480.655
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.332.744 -2.332.744 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
685.260 105.777 -3.874 2.332.744 10.010 0 168.095 36.481 146.095 3.480.588 67 3.480.655
Transferler
146.095 -146.095 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
47 51.570 51.617 8 51.625
Dönem Sonu Bakiyeler
685.260 105.777 -3.874 2.332.791 10.010 0 168.095 182.576 51.570 3.532.205 75 3.532.280
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
685.260 105.777 -4.058 2.746.184 10.010 199.697 14.818 240.119 3.997.807 37 3.997.844
Transferler
240.119 -240.119 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
59 -8.550 -8.491 -2 -8.493
Dönem Sonu Bakiyeler
685.260 105.777 -4.058 2.746.243 10.010 0 199.697 254.937 -8.550 3.989.316 35 3.989.351


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.552 51.578
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
59 47
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
12 47
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
3 12 47
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
47 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
59 47
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.493 51.625
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2 8
Ana Ortaklık Payları
-8.491 51.617http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760096


BIST'
16:159.703
Değişim :  -0,20% |  -19,43
Açılış :  9.754  
Önceki Kapanış :  9.722  
En Düşük
9.696
En Yüksek
9.827
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:15
CMENT 544,50 6.654.429 % 10,00  
PEKGY 8,36 463.471.147 % 10,00  
MAGEN 23,10 165.625.048 % 10,00  
SNKRN 44,28 5.206.611 % 9,99  
YONGA 85,90 1.966.162 % 9,99  
16:15 Alış Satış %  
Dolar 32,5273 32,5415 % 0,00  
Euro 34,8232 34,9153 % 0,25  
Sterlin 40,3586 40,5609 % 0,16  
Frank 35,3887 35,5660 % 0,17  
Riyal 8,6327 8,6760 % 0,15  
16:15 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,14 27,16 % 0,66  
Platin 898,66 899,88 % 0,66  
Paladyum 982,49 987,10 % 0,66  
Brent Pet. 88,17 88,17 % 0,66  
Altın Ons 2.314,40 2.314,86 % 0,66