***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2021 19:48
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 280.132 268.944
Satışların Maliyeti
21 -201.910 -172.776
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
78.222 96.168
BRÜT KAR (ZARAR)
78.222 96.168
Genel Yönetim Giderleri
22 -21.120 -18.259
Pazarlama Giderleri
22 -33.947 -32.747
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 124.736 72.382
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -36.124 -23.118
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
111.767 94.426
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 49.818 2.112
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-43 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 3.502 2.275
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
165.044 98.813
Finansman Gelirleri
26 6.472 13.497
Finansman Giderleri
26 -8.173 -6.068
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
163.343 106.242
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-22.117 -19.030
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -22.484 -15.664
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 367 -3.366
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
141.226 87.212
DÖNEM KARI (ZARARI)
141.226 87.212
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1 21
Ana Ortaklık Payları
141.225 87.191
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 28 0,20610000 0,12720000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
102.364 76.950
Dönem Karı (Zararı)
141.226 87.212
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-31.023 6.649
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,15,16 5.976 5.274
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
665 238
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 665 238
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.366 1.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 1.266 1.841
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 100 -28
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
25 -49.007 -2
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-10.492 -3.288
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -13.584 -7.694
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24,26 3.092 4.406
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.076 1.076
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
779 -13.674
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
2.190 -567
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
26 -1.411 -13.107
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -3.502 -2.275
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 22.117 19.030
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -1 -1.257
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 0 -286
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
61.971 -23.822
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.933 -33.531
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.122 -578
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7.970 -10.482
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.095 -3.214
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.581 35.783
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
66.875 -11.945
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.495 145
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
172.174 70.039
Alınan Faiz
0 7.834
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -200 -279
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-69.610 -644
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
46.469 -181
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 286
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
33 1.281
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15,16 -2.261 -1.678
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -310 -72
Alınan Temettüler
25 49.007 2
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.642 55.242
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.794 84.087
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.685 -22.218
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.522 -3.366
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-3.301 -1.584
Ödenen Faiz
-3.092 -1.677
Alınan Faiz
9.164 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
127.191 132.011
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
127.191 132.011
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
854.776 672.294
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
981.967 804.305


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 983.006 856.115
Finansal Yatırımlar
28.165 25.074
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
28.165 25.074
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 28.165 25.074
Ticari Alacaklar
259.178 225.504
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 3.925 1.968
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 255.253 223.536
Diğer Alacaklar
1.581 388
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 336 160
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.245 228
Türev Araçlar
981 0
Stoklar
11 111.164 149.134
Peşin Ödenmiş Giderler
12 8.292 4.024
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
83 6.978
Diğer Dönen Varlıklar
19 1.941 219
ARA TOPLAM
1.394.391 1.267.436
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
30 31.625 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.426.016 1.267.436
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4.216.841 4.222.122
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
98.930 104.211
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 98.930 104.211
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 4.117.911 4.117.911
Ticari Alacaklar
0 21
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 21
Diğer Alacaklar
12 292
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 0 280
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 12 12
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 87.910 84.408
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 331.884 333.008
Maddi Duran Varlıklar
15 4.288 5.344
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 17.845 20.112
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 10.201 10.429
Peşin Ödenmiş Giderler
12 9.465 8.933
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 6.397 6.031
Diğer Duran Varlıklar
19 11.185 12.095
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.696.028 4.702.795
TOPLAM VARLIKLAR
6.122.044 5.970.231
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
125.210 87.379
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.105 3.309
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7, 8 3.105 3.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
122.105 84.070
Banka Kredileri
7 111.825 72.882
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 10.280 11.188
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 30.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 0 30.000
Ticari Borçlar
292.571 274.990
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 19.256 15.752
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 273.315 259.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 3.673 1.011
Diğer Borçlar
8.923 8.889
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 8.923 8.889
Türev Araçlar
523 4.254
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 997 3.492
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 18.888 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.068 3.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 2.851 2.835
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.217 1.117
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 182 143
ARA TOPLAM
455.035 414.110
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
30 2.030 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
457.065 414.110
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.703 50.090
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.703 50.090
Banka Kredileri
7 10.000 40.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 8.703 10.090
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8, 12 19.498 19.498
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.111 7.091
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 6.111 7.091
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 197.133 197.134
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
241.445 273.813
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
698.510 687.923
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.423.471 5.282.246
Ödenmiş Sermaye
20 685.260 685.260
Sermaye Düzeltme Farkları
20 105.777 105.777
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.794.573 3.794.573
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.794.573 3.794.573
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.051 -4.051
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.798.624 3.798.624
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.010 10.010
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.010 10.010
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 284.078 284.078
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
402.548 80.459
Net Dönem Karı veya Zararı
141.225 322.089
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
63 62
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.423.534 5.282.308
TOPLAM KAYNAKLAR
6.122.044 5.970.231


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
685.260 105.777 -4.056 3.067.069 10.010 231.153 19.280 162.728 4.277.221 37 4.277.258
Transferler
162.728 -162.728 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
87.191 87.191 21 87.212
Dönem Sonu Bakiyeler
685.260 105.777 -4.056 3.067.069 10.010 231.153 182.008 87.191 4.364.412 58 4.364.470
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
685.260 105.777 -4.051 3.798.624 10.010 284.078 80.459 322.089 5.282.246 62 5.282.308
Transferler
322.089 -322.089 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
141.225 141.225 1 141.226
Dönem Sonu Bakiyeler
685.260 105.777 -4.051 3.798.624 10.010 284.078 402.548 141.225 5.423.471 63 5.423.534


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
141.226 87.212
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
141.226 87.212
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1 21
Ana Ortaklık Payları
141.225 87.191http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933710


BIST
'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4915 32,5004 % 0,08  
Euro 34,5977 34,6901 % -0,12  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5546 35,7328 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,24 87,24 % 0,66  
Altın Ons 2.391,52 2.392,09 % 0,66