***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

04.05.2021 18:22
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor


***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 5.888.865 5.779.079
Satışların Maliyeti
15 -4.173.188 -4.215.418
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.715.677 1.563.661
BRÜT KAR (ZARAR)
1.715.677 1.563.661
Genel Yönetim Giderleri
16 -684.552 -606.798
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 128.093 130.467
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -219.341 -255.188
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
939.877 832.142
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
939.877 832.142
Finansman Gelirleri
18 60.690 1.320
Finansman Giderleri
18 -335.397 -401.814
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
665.170 431.648
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-133.186 -90.580
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -287.208 -132.521
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 154.022 41.941
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
531.984 341.068
DÖNEM KARI (ZARARI)
531.984 341.068
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
531.984 341.068
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç (kr) 13 0,45000000 0,29000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.591.259 604.686
Dönem Karı (Zararı)
531.984 341.068
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
152.449 338.377
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 10, 11 105.345 100.131
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6, 8 135.310 231.165
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
31.463 29.515
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
283.733 391.362
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -51.664 -1.320
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 335.397 392.682
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-4.327 94.817
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-56.597 -112.454
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 133.186 90.580
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
23 -475.664 -486.739
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
47.047 -565.628
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-400.662 -404.592
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
84.816 -144.508
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-34.952 -11.406
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-244.234 -870.889
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
642.079 865.767
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
731.480 113.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-47.264 -33.826
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -179.003 -79.898
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
23 1.086.046 604.593
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-476.638 -694.446
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
126.108 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.954 -27.578
Alınan Faiz
65.053 5.567
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
23 -624.845 -672.435
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-490.480 664.288
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.232.158 11.213.504
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.028.771 -9.971.724
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-30.884 -26.977
Ödenen Faiz
-662.983 -550.515
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
624.141 574.528
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
624.141 574.528
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 588.571 469.786
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.212.712 1.044.314


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 1.212.712 588.571
Finansal Yatırımlar
0 126.108
Ticari Alacaklar
6 3.174.629 2.943.668
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 17.584 17.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.157.045 2.925.872
Diğer Alacaklar
7 839.848 588.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
839.848 588.922
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
8 2.218.706 2.348.112
Türev Araçlar
21 165.764 36.066
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
165.764 36.066
Stoklar
204.491 169.539
Peşin Ödenmiş Giderler
62.402 44.112
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
62.402 44.112
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 15 14
Diğer Dönen Varlıklar
12.478 7.758
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12.478 7.758
ARA TOPLAM
7.891.045 6.852.870
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.891.045 6.852.870
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 633.622 933.739
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
633.622 933.739
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
8 9.051.301 9.121.848
Türev Araçlar
21 7.038 63
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
21 7.038 63
Maddi Duran Varlıklar
10 905.170 902.255
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 180.297 140.771
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 6.297.633 6.357.036
Peşin Ödenmiş Giderler
6.449 4.507
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.449 4.507
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 384.872 362.026
Diğer Duran Varlıklar
4.233 390
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
4.233 390
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.470.615 17.822.635
TOPLAM VARLIKLAR
25.361.660 24.675.505
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 708.261 1.098.798
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20 3.013.577 1.573.117
Diğer Finansal Yükümlülükler
20 74.582 68.743
Ticari Borçlar
6 1.666.495 1.914.357
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 60.329 129.599
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.606.166 1.784.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
79.164 57.939
Diğer Borçlar
7 3.828.149 2.579.077
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 1.133.826 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.694.323 2.579.077
Türev Araçlar
21 570 140.060
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
21 570 140.060
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
758 6.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
758 6.964
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 281.281 173.075
Kısa Vadeli Karşılıklar
311.928 345.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.467 46.423
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
308.461 299.124
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
472.769 329.933
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
472.769 329.933
ARA TOPLAM
10.437.534 8.287.610
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.437.534 8.287.610
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20 5.970.623 7.090.385
Diğer Finansal Yükümlülükler
20 343.898 340.383
Türev Araçlar
21 0 1.619
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
21 0 1.619
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
367.549 211.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
367.549 211.044
Uzun Vadeli Karşılıklar
242.000 224.179
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
242.000 224.179
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 1.277.819 1.366.979
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.701 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.701 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.204.590 9.234.589
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.642.124 17.522.199
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.719.536 7.153.306
Ödenmiş Sermaye
13 1.181.069 1.181.069
Sermaye Düzeltme Farkları
13 1.954.164 2.416.412
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.464 -3.464
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.464 -3.464
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.464 -3.464
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
105.585 -62.487
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
105.585 -62.487
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
105.585 -62.487
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 693.663 485.378
Diğer Özkaynak Payları
4.340 4.340
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.252.195 2.044.375
Net Dönem Karı veya Zararı
531.984 1.087.683
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.719.536 7.153.306
TOPLAM KAYNAKLAR
25.361.660 24.675.505


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.181.069 2.626.532 -3.464 -2.248 251.545 4.340 1.743.107 1.033.622 6.834.503 6.834.503
Transferler
-210.120 187.463 1.056.279 -1.033.622 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
92.830 341.068 433.898 433.898
Kar Payları
-708.641 -708.641 -708.641
Dönem Sonu Bakiyeler
1.181.069 2.416.412 -3.464 0 90.582 439.008 4.340 2.090.745 341.068 6.559.760 6.559.760
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.181.069 2.416.412 -3.464 -62.487 485.378 4.340 2.044.375 1.087.683 7.153.306 7.153.306
Transferler
-462.248 208.285 1.341.646 -1.087.683 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
168.072 531.984 700.056 700.056
Kar Payları
-1.133.826 -1.133.826 -1.133.826
Dönem Sonu Bakiyeler
1.181.069 1.954.164 -3.464 0 105.585 693.663 4.340 2.252.195 531.984 6.719.536 6.719.536


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
531.984 341.068
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
168.072 92.830
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 210.088 119.011
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
21 210.088 119.011
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19 -42.016 -26.181
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
168.072 92.830
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
700.056 433.898
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
700.056 433.898http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934482


BIST
'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4915 32,5004 % 0,08  
Euro 34,5977 34,6901 % -0,12  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5546 35,7328 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,24 87,24 % 0,66  
Altın Ons 2.391,52 2.392,09 % 0,66