***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

18.02.2022 19:03
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor


***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 30.547.681 21.757.203
Satışların Maliyeti
20 -22.265.854 -16.117.831
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.281.827 5.639.372
BRÜT KAR (ZARAR)
8.281.827 5.639.372
Genel Yönetim Giderleri
21 -3.382.729 -2.543.194
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 831.971 646.102
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.216.478 -1.004.435
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.514.591 2.737.845
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.514.591 2.737.845
Finansman Gelirleri
23 108.090 64.091
Finansman Giderleri
23 -1.479.567 -1.389.230
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.143.114 1.412.706
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-860.746 -325.023
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -989.969 -537.986
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 129.223 212.963
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.282.368 1.087.683
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.282.368 1.087.683
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.282.368 1.087.683
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse başına kazanç (kr) 18 1,93000000 0,92000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.057.411 3.870.421
Dönem Karı (Zararı)
2.282.368 1.087.683
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
679.338 1.211.934
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12, 13 472.588 444.078
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6, 10 570.085 854.429
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
178.908 161.897
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.308.716 1.286.381
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -108.090 -64.091
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 1.416.806 1.350.472
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
299.533 107.406
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
26 -310.479 -30.148
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 860.746 325.023
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
28 -2.700.759 -1.937.132
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.112.854 -368.059
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.362.830 -965.769
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-480.832 916.762
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-277.912 -37.586
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.064.398 -674.626
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
944.322 393.160
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.848.852 1.931.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -64.265 -48.413
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -1.257.523 -444.598
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
28 4.530.347 2.431.874
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.265.918 -2.227.778
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
126.108 -121.455
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-753.880 -310.179
Alınan Faiz
111.545 49.097
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
28 -2.749.691 -1.845.241
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.968.072 -1.523.858
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
25 16.479.807 14.075.458
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
25 -15.608.222 -13.519.861
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
25 -148.644 -110.433
Ödenen Temettüler
-1.133.826 -708.641
Ödenen Faiz
-1.557.187 -1.260.381
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-176.579 118.785
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-176.579 118.785
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28 588.571 469.786
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
411.992 588.571


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
28 411.992 588.571
Finansal Yatırımlar
0 126.108
Ticari Alacaklar
6 5.572.805 2.943.668
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 34.942 17.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.537.863 2.925.872
Diğer Alacaklar
7 1.193.566 588.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.193.566 588.922
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
10 3.316.298 2.348.112
Türev Araçlar
26 1.548.306 36.066
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
1.548.306 36.066
Stoklar
8 447.450 169.539
Peşin Ödenmiş Giderler
9 65.010 44.112
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
65.010 44.112
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 187.648 14
Diğer Dönen Varlıklar
17 52.554 7.758
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
52.554 7.758
ARA TOPLAM
12.795.629 6.852.870
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.795.629 6.852.870
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 685.077 933.739
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
685.077 933.739
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
10 9.537.341 9.121.848
Türev Araçlar
26 62.210 63
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
62.210 63
Maddi Duran Varlıklar
12 1.444.088 902.255
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 256.196 140.771
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 6.225.435 6.357.036
Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.828 4.507
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.828 4.507
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 318.901 362.026
Diğer Duran Varlıklar
17 4.936 390
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
4.936 390
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
18.538.012 17.822.635
TOPLAM VARLIKLAR
31.333.641 24.675.505
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
25 1.040.267 1.098.798
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
25 5.294.870 1.573.117
Diğer Finansal Yükümlülükler
25 118.387 68.743
Ticari Borçlar
6 3.981.140 1.914.357
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 87.373 129.599
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.893.767 1.784.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 81.812 57.939
Diğer Borçlar
7 2.888.202 2.579.077
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.888.202 2.579.077
Türev Araçlar
26 43.717 140.060
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
43.717 140.060
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 450 6.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
450 6.964
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 93.155 173.075
Kısa Vadeli Karşılıklar
369.721 345.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 76.968 46.423
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 292.753 299.124
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 344.655 329.933
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
344.655 329.933
ARA TOPLAM
14.256.376 8.287.610
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.256.376 8.287.610
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 4.381.083 7.090.385
Diğer Finansal Yükümlülükler
25 457.604 340.383
Türev Araçlar
26 2.419 1.619
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
2.419 1.619
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 1.062.094 211.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.062.094 211.044
Uzun Vadeli Karşılıklar
315.419 224.179
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 315.419 224.179
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 1.504.908 1.366.979
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.716 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.716 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.726.243 9.234.589
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.982.619 17.522.199
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.351.022 7.153.306
Ödenmiş Sermaye
18 1.181.069 1.181.069
Sermaye Düzeltme Farkları
18 1.954.164 2.416.412
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.464 -3.464
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.464 -3.464
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.464 -3.464
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
986.687 -62.487
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
986.687 -62.487
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
986.687 -62.487
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 394.232 320.115
Diğer Özkaynak Payları
4.340 4.340
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.551.626 2.209.638
Net Dönem Karı veya Zararı
2.282.368 1.087.683
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.351.022 7.153.306
TOPLAM KAYNAKLAR
31.333.641 24.675.505


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.181.069 2.626.532 -3.464 -2.248 251.545 4.340 1.743.107 1.033.622 6.834.503 6.834.503
Transferler
-210.120 68.570 1.175.172 -1.033.622 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-60.239 1.087.683 1.027.444 1.027.444
Kar Payları
-708.641 -708.641 -708.641
Dönem Sonu Bakiyeler
1.181.069 2.416.412 -3.464 -62.487 320.115 4.340 2.209.638 1.087.683 7.153.306 7.153.306
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.181.069 2.416.412 -3.464 -62.487 320.115 4.340 2.209.638 1.087.683 7.153.306 7.153.306
Transferler
-462.248 74.117 1.475.814 -1.087.683 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.049.174 2.282.368 3.331.542 3.331.542
Kar Payları
-1.133.826 -1.133.826 -1.133.826
Dönem Sonu Bakiyeler
1.181.069 1.954.164 -3.464 986.687 394.232 4.340 2.551.626 2.282.368 9.351.022 9.351.022


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.282.368 1.087.683
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.049.174 -60.239
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
26 1.359.451 -76.151
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
26 1.359.451 -76.151
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 -310.277 15.912
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.049.174 -60.239
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.331.542 1.027.444
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.331.542 1.027.444



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002909


BIST




'
12:359.814
Değişim :  0,59% |  57,50
Açılış :  9.808  
Önceki Kapanış :  9.757  
En Düşük
9.747
En Yüksek
9.849
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:35
CASA 98,00 2.516.542 % 0,00  
BRMEN 6,05 698.382 % 0,00  
FONET 25,86 94.661.331 % 0,00  
ATSYH 45,00 427.843 % 0,00  
BRKO 4,99 2.278.355 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 32,3524 32,3565 % 0,17  
Euro 34,3983 34,4292 % -0,71  
Sterlin 40,3487 40,5509 % -0,84  
Frank 35,4520 35,6297 % -0,48  
Riyal 8,6402 8,6835 % -0,01  
12:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,84 27,90 % 0,66  
Platin 975,34 978,32 % 0,66  
Paladyum 1.049,74 1.055,49 % 0,66  
Brent Pet. 90,10 90,10 % 0,66  
Altın Ons 2.343,36 2.344,21 % 0,66