***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

25.08.2017 18:22
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
25/08/2017
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
25/08/2017
Saati
10:00
Adresi
Sabancı Center, 4. Levent İSTANBUL
Gündem
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. 2- Türk Ticaret Kanunu'nun 174 ve 175'nci maddeleri gereğince yapılan duyurular hakkında ortakların bilgilendirilmesi. 3- Türk Ticaret Kanunu'nun 171'nci maddesi gereğince yapılan duyuru hakkında ortakların bilgilendirilmesi. 4- Kısmi bölünmeye konu olan iştirak paylarının değerinin tespitine ilişkin raporun okunarak ortakların bilgilendirilmesi. 5- Türk Ticaret Kanunu'nun 175'inci maddesinin öngördüğü gibi net mal varlığının borçları karşılamaya yeterli olduğuna ilişkin rapor hakkında bilgi verilmesi. 6- Türk Ticaret Kanunu'nun 175'inci maddesinin öngördüğü hususlar hakkında karar alınması. 7- Türk Ticaret Kanunu'nun 159 ve 161'nci maddelerinin öngördüğü hususlar hakkında karar alınması. 8- Türk Ticaret Kanunu'nun 165'nci maddesi gereğince hazırlanan 30.04.2017 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülmesi. 9- Türk Ticaret Kanunu'nun 167'nci maddesi gereğince hazırlanan Bölünme Planının okunması, müzakeresi ve tasdiki konusunda karar alınması. 10- Türk Ticaret Kanunu'nun 169'uncu maddesi gereğince hazırlanan Bölünme Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki konusunda karar alınması. 11- Şirketin 30.04.2017 tarihli bilançosundaki, Enerjisa Enerji Üretim A.Ş., Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ve Enerjisa Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş. unvanlı şirketlerin iştirak paylarının kısmi bölünme yoluyla yeni kurulacak ENERJİSA ÜRETİM SANTRALLERİ ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirkete devredilmesi ve ENERJİSA ÜRETİM SANTRALLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin paylarının %50'sinin HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.'ye, %50'sinin ise DD TURKEY HOLDINGS S.A.R.L. unvanlı şirkete ait olması hususunun görüşülüp karara bağlanması. 12- Türk Ticaret Kanunu'nun 168 ve 172'nci maddelerinin öngördüğü hususlarının görüşülmesi ve karara bağlanması. 13- Kısmi bölünme sonucunda sermaye ve payları ihtiva eden 7'nci maddenin değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanması.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1) Şirket esas sözleşmesinin 13. maddesi gereği Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET GÖÇMEN üstlendi. Toplantı Başkanı MEHMET GÖÇMEN, Oy Toplama Memurluğu görevini ZEYNEP KALAYCI'ya, Tutanak Yazmanlığı görevini ise DİDEM MUTLU'ya verdi. Toplantı Başkanı MEHMET GÖÇMEN, toplantının ana gündeminin kısmi bölünmeye ilişkin olduğunu, Şirketin 30.04.2017 tarihli bilançosundaki, Enerjisa Enerji Üretim A.Ş., Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ve Enerjisa Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş. unvanlı şirketlerin iştirak paylarının kısmi bölünme yoluyla yeni kurulacak ENERJİSA ÜRETİM SANTRALLERİ ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirkete devredilmesine ilişkin olarak Şirket Yönetim Kurulunun 05.05.2017 tarihinde karar aldığını, buna istinaden Yeminli Mali Müşavir Ahmet Cesur'dan 08/05/2017 tarihli ve YMM 778.2017-16 sayılı Özel Amaçlı Yeminli Mali Müşavir Raporu alındığını belirtti. Bu doğrultuda gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 2) Türk Ticaret Kanunu'nun 174 ve 175'inci maddelerinin öngördüğü çağrı ve alacakların teminat altına alınması hususu ile ilgili olarak • Birinci ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.05.2017 tarih ve 9323 sayılı nüshasının 292'inci sahifesinde ve şirketin resmi internet sitesinde yayınlandığı, • İkinci ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17.05.2017 tarih ve 9328 sayılı nüshasının 292'inci sahifesinde ve şirketin resmi internet sitesinde yayınlandığı, • Üçüncü ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24.05.2017 tarih ve 9332 sayılı nüshasının 292'inci sahifesinde ve şirketin resmi internet sitesinde yayınlandığı, • Bugün itibariyle herhangi bir alacaklıdan alacaklarının teminat altına alınması hususunda bir talep olmadığı, ortakların bilgisine sunuldu. 3) Türk Ticaret Kanunu'nun 171'inci maddesinin öngördüğü inceleme hakkı ile ilgili duyurunun Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.05.2017 tarih ve 9323 sayılı nüshasının 1492'inci sahifesinde ve şirketin resmi internet sitesinde yayınlandığı hususu ortakların bilgisine sunuldu. Şirket ortakları gerekli incelemenin yapıldığını, bölünme planının ve raporun genel kurulun onayına sunulabileceğine oy birliği ile karar verdiler. 4) Kısmi bölünmeye konu Enerjisa Enerji Üretim A.Ş., Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ve Enerjisa Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş. unvanlı şirketlerin iştirak paylarının değerlerinin tespitine ilişkin Yeminli Mali Müşavir Ahmet Cesur tarafından hazırlanan 08/05/2017 tarihli ve YMM-/ 778–2017.16 sayılı Özel Amaçlı Yeminli Mali Müşavir Raporu okunarak ortakların bilgisine sunuldu. 5) Şirketin 30.04.2017 tarihli bilançosundaki, Enerjisa Enerji Üretim A.Ş., Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ve Enerjisa Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş. unvanlı şirketlere ait payların, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159'uncu maddesinin "b" fıkrası ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü bendinin "b" fıkrası ile 20'nci maddeleri hükümleri kapsamında kısmi bölünme yoluyla yeni kurulacak ENERJİSA ÜRETİM SANTRALLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin sermayesini teşkil edeceğinden, 08/05/2017 tarihli ve 778.2017-6 sayılı Özel Amaçlı Yeminli Mali Müşavir Raporu uyarınca ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirketin sermayesi 8.409.616.452,88 TL tutarında azalarak 1.181.068.967,12 TL.na indirilecektir. Kısmi bölünme, oranların korunduğu bölünme şeklinde gerçekleştirilecek olup, yeni kurulacak şirketin paylarının %50'si HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.'ye, %50'si ise DD TURKEY HOLDINGS S.A.R.L. unvanlı şirkete ait olacaktır. Bu itibarla, Yeminli Mali Müşavir tarafından hazırlanan raporda şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktif varlığın mevcut olduğu hususu okunarak ortakların bilgisine sunuldu. 6) Türk Ticaret Kanunu'nun 174 ve 175'inci maddelerinin öngördüğü duyurular kanuni süresi içinde yapılmıştır. Kısmi bölünme nedeniyle alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediği yönetim kurulu kararı ve 08/05/2017 tarihli ve YMM-/ 778–2017-16 sayılı Özel Amaçlı Yeminli Mali Müşavir Raporu ile ispat edilmiştir. Açıklanan hususların değerlendirilmesi neticesinde alacakların teminat altına alınması konusunda TTK 175'inci maddenin 3. bendine göre hareket edilmesine oy birliği ile karar verildi. 7) Kısmi bölünmenin Türk Ticaret Kanunu'nun 159'uncu maddesinin "b" fıkrasına uygun yapılmasına, Enerjisa Enerji Üretim A.Ş., Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ve Enerjisa Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş. unvanlı şirketlerin iştirak paylarının yeni kurulacak ENERJİSA ÜRETİM SANTRALLERİ ANONİM ŞİRKETİ'ne devrine ve ENERJİSA ÜRETİM SANTRALLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin paylarının %50'sinin HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.'ye, %50'sinin ise DD TURKEY HOLDINGS S.A.R.L. unvanlı şirkete ait olmasına ve Türk Ticaret Kanunu'nun 161'inci maddesinin 2. bendinin "a" fıkrası gereğince kısmi bölünmenin "oranların korunduğu" bölünme şeklinde tamamlanmasına, oy birliği ile karar verildi. 8) Kısmi bölünmeye esas alınan 30.04.2017 tarihli bilanço ve gelir tablosu okundu ve müzakereye açıldı. 30.04.2017 tarihli bilanço ve gelir tablosunun kabul ve tasdik edilmesine, oy birliği ile karar verildi. 9) Türk Ticaret Kanunu'nun 167'nci maddesine göre hazırlanan Bölünme Planı okundu ve müzakereye açıldı. Bölünme Planı'nın kabul ve tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi. 10) Türk Ticaret Kanunu'nun 169'uncu maddesine göre hazırlanan Bölünme Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Bölünme Raporu'nun kabul ve tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi. 11) Türk Ticaret Kanunu'nun 159'uncu maddesinin "b" fıkrası ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü bendinin "b" fıkrası ile 20'nci maddelerine uygun olarak Enerjisa Enerji Üretim A.Ş., Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ve Enerjisa Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş. unvanlı şirketlerin iştirak paylarının kısmi bölünme yoluyla sermayesi 8.409.616.452,88 TL tutarında yeni kurulacak ENERJİSA ÜRETİM SANTRALLERİ ANONİM ŞİRKETİ'ne devrine ve devrin ENERJİSA ÜRETİM SANTRALLERİ ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin esas sözleşmesinin İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescili tarihi itibariyle gerçekleşmesine, oy birliği ile karar verildi. 12) Türk Ticaret Kanunu'nun 172'nci maddesi gereğince, şirketimizin 30.04.2017 tarihli bilançosundan yeni kurulacak ENERJİSA ÜRETİM SANTRALLERİ ANONİM ŞİRKETİ'ne devredilecek iştirak payları, şirketimizin kuruluşunda yani 27.12.2011 tarihinde ayni sermaye olarak edinilmiş olup, şirketimizin yasal defterlerinde 21.12.2011 tarihli 1 numaralı yevmiye maddesi ile muhasebeleştirilerek şirket aktiflerine dahil edilmiştir. 13) Kısmi bölünme şirketimiz sermayesinin 8.409.616.452,88 TL tutarında azalarak 1.181.068.967,12 TL olması nedeniyle esas sözleşmenin 7. maddesinin değiştirilmesine ilişkin Değişiklik Tasarısı okundu ve müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinin değiştirilmesine ve yeni metnin aynen kabulüne oy birliği ile kabul edildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
25/08/2017
Açıklamalar

ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN  25.08.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI  TUTANAĞIDIR.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/627733


BIST
'
18:059.645
Değişim :  -0,50% |  -48,44
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.693  
En Düşük
9.645
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KONKA 59,40 226.066.049 % 10,00  
REEDR 47,54 1.389.861.758 % 10,00  
ISGSY 34,32 129.557.024 % 10,00  
KLGYO 5,61 191.853.035 % 10,00  
SNICA 47,30 289.234.773 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5211 32,5790 % 0,20  
Euro 34,6735 34,7764 % 0,33  
Sterlin 39,8170 40,0166 % 0,01  
Frank 35,3519 35,5291 % 0,01  
Riyal 8,5952 8,6383 % -0,03  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,24 27,27 % 0,66  
Platin 918,69 924,35 % 0,66  
Paladyum 1.010,92 1.013,86 % 0,66  
Brent Pet. 87,19 87,19 % 0,66  
Altın Ons 2.331,11 2.331,47 % 0,66