***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.07.2017 16:47***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 17.06.2017
Genel Kurul Tarihi 21.07.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.07.2017
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe YENİMAHALLE
Adres Crowne Plaza Ankara , Mevlana Bulvarı No:2 06330 Akköprü/ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık divanı seçimi,
2 - Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,
3 - 2016 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onayı,
4 - 2016 yılı bağımsız denetleme raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
5 - 2016 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı,
6 - Yıl içerisinde yönetim kurulu üyeliğine atanan üyelerin onaylanması,
7 - 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8 - 2016 yılına ait karın kullanım şekli, dağıtılacak kar kar payı oranına ilişkin durumun görüşülerek karara bağlanması,
9 - Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
10 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretlerinin belirlenmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 399.Maddesi gereğince, Yönetim kurulu tarafından 2017 hesap dönemi için denetçi olarak seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş'nin ve verilecek ücretin Genel Kurul'un onayına sunulması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olunması kaydıyla şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar " başlıklı 11.'nci maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
13 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat,rehin ve ipotekler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.
14 - Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.
15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin (1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi.
16 - Yönetim Kurulu'nun yıl içinde belirlenecek gereksinimlerine göre 2017 yılı gelir ve giderlerinde gerekli tasarrufları yapma konusunda yetkilendirilmesi
17 - Yönetim kurulu kararıyla gerçekleştirilen hisse geri alım programıyla ilgili ortakların bilgilendirilmesi,
18 - Şirketimizde mevcut A Grubu İmtiyazlı payları üzerinde yaşanan gelişmeler hususunda genel kurulun bilgilendirilmesi,
19 - Yıl içerisinde şirketimiz aleyhine açılan dava ve sonucuyla ilgili ortakların bilgilendirilmesi,
20 - Dilek , temenni ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel kurul bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları -Toplantı Fiziken ve Elektronik olarak saat 11.00'de eş zamanlı olarak başlatılmış olup, ortak temsilcisi tarafından verilen önergeye göre, toplantı Başkanlığına Orkun ŞAHİN'in seçilmesi hususu oylanmış ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Toplantı başkanı tarafından Tutanak yazmanlığına Esra ÖZKAYA oy toplama memurluğuna Tarkan KIRLANGIÇ ve Elektronik genel kurul sistem sürecinin yürütülmesi için Seda BAYRAK görevlendirilmiş ve toplantı başkanlığı oluşturulmuştur.
- Toplantı heyetine toplantı sonunda tutanakları imzalamak üzere yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. -2016 Yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, toplantı tarihinden üç hafta önce, şirketimiz internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu E-genel kurul sistemin de yayınlandığından dolayı okunmadan geçilmesi hususunda ortak temsilcisinin önerge verildiği görüldü. Önerge oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda Yönetim Kurulu faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.
-2016 yılı bağımsız denetçi raporunun toplantı tarihinden üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesinde yayınlandığından dolayı, sadece görüş kısmının okunması hususunda verilen önerge oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş tarafından hazırlanan 2016 yılı bağımsız denetçi raporunun görüş kısmı, denetim firması yetkilisi Mithat HIZLI tarafından okundu.
- 2016 yılına ait finansal tabloların toplantı tarihinden üç hafta önce Kamuyu aydınlatma platformu ve şirket internet sitesinde yayınlandığından dolayı okunmaması hususunda verilen önerge oylandı ve oy birliği ilke kabul edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2016 yılı finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi. Onaylandı.
-2016 Yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliğine atanan üyelerinkabulü ortakların onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
-Dönem içerisinde görev alan yönetim kurulu üyeleri ile denetçi Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri TTK'nın 436'ıncı maddesi hükmü gereğince kendi ibralarında oy kullanmamışladır.
-Yönetim Kurulu'nun 17.05.2017 tarih ve 2017/8 sayılı kararı gereğince, 31.12.2016 tarihli finansal tablolarda oluşan 1.323.116-TL kar nedeniyle, yasal yedekler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karından 255.000-TL'nin Birinci kar payı olarak ortaklarımıza dağıtılmasına, dağıtımdan sonra kalan tutarın ise olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi. Yapılan oylama sonucunda temettü dağıtımına 25 Temmuz 2017 Salı günü başlanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
-Yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Esas sözleşmenin 11.maddesinde A grubu imtiyazlı payların Yönetim Kurulu Üye Seçiminde her bir payın 1.000 oy hakkına haiz olduğu tespit edildi. Ortak temsilcisi tarafından verilen önergenin görüşülmesi ve yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeliklerine Orkun ŞAHİN, Ali ARSLAN, Tarkan KIRLANGIÇ ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sevinç BOZKURT ve Av.Gülnur BERBER CİVELEK üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere oybirliği ile seçilmişlerdir.
- Şirket yönetim kurulu ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine bu görevlerinden dolayı aylık Net 1.000-TL( Bintürklirası) Huzur Hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir
-Yönetim Kurulu tarafından 2016 faaliyet yılı için bağımsız denetim firması olarak seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş oy birliği ile kabul edildi. Denetim firmasına 2017 yılı denetim ücreti olarak KDV hariç 22.000-TL ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.05.2017 tarih ve 12233903-320.06-E.6801 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.06.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00025453023 sayılı izin yazılarıyla, onaylanan şirket esas sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 11.ci maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesine geçildi. Tadil metninin toplantı tarihinden üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesinde yayınlandığından dolayı okunmaması hususunda verilen önerge oylandı ve 600.000 adet kabul oyuna karşılık 800.000 red oyu ile kabul edilmemiştir. Tadil tasarısı genel kurula okundu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda esas sözleşme tadil tasarısı 600.000 adet kabul oyuna karşılık 800.000 red oyu ile kabul edilmemiştir.
-2016 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir rehin teminat ve ipotek 'in bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.
-2016 yılı içerisinde bağış ve yardımın yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.
- Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin (1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
-Yönetim Kurulu'nun yıl içinde belirlenecek gereksinimlerine göre 2017 yılı gelir ve giderlerinde gerekli tasarrufları yapma konusunda yetki 600.000 adet kabul oyuna karşılık 800.000 red oyu ile kabul edilmemiştir.
- Divan başkanı Orkun ŞAHİN şirket paylarının geri alınmasına ilişkin genel kurula bilgi vermiştir
- A grubu imtiyazlı paylar üzerinde yaşanan gelişmeler ile ilgili divan başkanı Orkun ŞAHİN genel kurula bilgi vermiştir.
- Dönem içerisinde A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından, tasfiye gündemi ile genel kurul yapılmasına ilişkin Ankara Asliye Ticaret Mahkemesine 07.11.2016 tarih ve 2016/841 Esas no ile dava açılmıştır. 27.04.2017 tarihinde görülen dava duruşmasında A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş şirkete açtığı davadan feragat etmiş ve Ankara 11.Asliye Ticaret Mahkemesi görülen davanın reddine karar vermiştir.
-Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından, ayrıca toplantı dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından genel kurul toplantısı divan başkanı tarafından saat:11:38' de kapatılmıştır. İş bu toplantı genel kurul tutanağı toplantı mahallinde bilgisayar marifeti ile düzenlenerek okunup imza altına alındı.21 Temmuz 2017 Ankara.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edilmedi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır bulunanlar listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Kar dağıtım tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 Bağımsızlık beyanları.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/619567


BIST
18:0592.382
Değişim :  0,34% |  310,69
Açılış :  93.174  
Önceki Kapanış :  92.071  
En Yüksek
94.779
En Düşük
92.382
BIST En Aktif Hisseler
BFREN 214,50 5.350.333 % 10,00  
IHEVA 2,42 6.976.654 % 10,00  
IDEAS 2,42 291.636 % 10,00  
METAL 0,88 62.767 % 10,00  
PGSUS 40,28 574.800.689 % 9,99  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3370 8,3788 % 0,90  
Frank 6,9558 6,9977 % 0,87  
Riyal 1,7959 1,8049 % -0,06  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.649 1.650 -11,88  
Altın Gr. 358 358 -3,63  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,00 15,03 0,01  
Gümüş Gr. 3,27 3,28 0,01  
B. Petrol 32,59 32,59 -0,46