***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.12.2017 17:10***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye artırımının tamamlanması ve Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.06.2017
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 5.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 6.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
FRIGO, TRAFRIGO91A8 5.500.000 500.000 9,09090 FRIGO, TRAFRIGO91A8 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 5.500.000 500.000,000 9,09090

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi ALİ HAYDAR GÜÇLÜ

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 05.12.2017
SPK Başvuru Tarihi 23.06.2017
SPK Başvuru Sonucu Değiştirerek Onay
SPK Onay Tarihi 19.10.2017
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
A- Yönetim Kurulu
1) İflas erteleme müracaatında sunulan iyileştirme projesinde belirtildiği üzere Şirketimizin 25.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayemizin 500.000.-TL artırılarak 5.500.000.-TL'dan 6.000.000.-TL'sına çıkarılmasına,
2) Artırılan 500.000.-TL'nın tamamının ortaklarımızca nakden karşılanmasına,
3) Nakit olarak artırılan 500.000.-TL'sı için ortaklarımızın rüçhan haklarının nominal değerden kullandırılmasına (1 TL nominal değerli pay için 1 TL),
4) Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra, kalan payların satışının Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri uyarınca Borsa İstanbul (BİST) yönetmeliği çerçevesinde Borsa İstanbul (BİST)'da yapılmasına, alıcı çıkmaması durumunda kalan payların hakim ortaklardan Ali Haydar Güçlü tarafından satın alınacağına dair taahhütname alınmasına,
5) Sermaye artırımı nedeniyle şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
6) Çıkarılacak nakit karşılığı payların halka arzına aracılık etmek üzere Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile araık sözleşmesi imzalanmasına,
7) Bu işlemlerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ,Borsa İstanbul A.Ş. (BİST),Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK), IMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.(TAKASBANK) ve diğer resmi ve özel kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve sermaye artırımının gerektirdiği işlemlerin SPK tebliğleri ve diğer mevzuat çerçevesinde tamamlanmasına, bu işlemlerin yürütülmesi için Ali Haydar Güçlü ve Hüsnü Hakan Güner'in görevlendirilmesine oy birliği ile karar vermiştir.
B- 13 Haziran 2017 tarihinde Yönetim Kurulumuzca alınan 500.000 TL. bedelli sermaye artırımı için gerekli izin ve onayları almak amacıyla 23 Haziran 2017 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması talebi ile başvurumuz ekinde göndermiş olduğumuz Duyuru Metni (HENÜZ KURULCA ONAYLANMAMIŞ) ekte kamuoyu ile paylaşılmıştır.
C- Yönetim Kurulu kararına bağlanmış sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin rapor ekte kamuoyuna duyurulmuştur.
D- Sermaye Piyasası Kurulu'nun değiştirerek onayladığı karar:
Şirketimizin II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 6/3 fıkrası çerçevesinde izahname düzenleme zorunluluğundan muaf tutulması suretiyle,
Yeniden belirlenebilecek sermaye artırımı tutarı çerçevesinde ihraç edilecek payların satışının Ali Haydar GÜÇLÜ ve/veya Satyaş Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne, Borsa'nın "Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları" çerçevesinde nominal değerden aşağı olmamak üzere belirlenecek baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde tahsisli olarak gerçekleştirilmesi,
Şirketimiz tarafından bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payların Ali Haydar GÜÇLÜ ve/veya Satyaş Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne tahsisli olarak satılması sonrasında, Şirketimizin Ali Haydar GÜÇLÜ ve/veya Satyaş Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. dışındaki ortaklarına, Ali Haydar GÜÇLÜ ve/veya Satyaş Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tahsisli olarak payları satın aldığı tarihte Şirketimizde sahip oldukları payları oranında ödenen fiyat üzerinden talep etmeleri durumunda, Ali Haydar GÜÇLÜ ve/veya Satyaş Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, Şirketimizden tahsisli satış suretiyle edinilen paylardan 15 gün boyunca alma hakkının tanınması, bu çerçevede tahsisli sermaye artımından önce Kurulumuz onayına sunulan duyuru metni ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunda sermaye artırım tutarı da dahil gerekli düzeltmelerin yapılması,
Şirketimizin iflas erteleme sürecinde olduğu dikkate alınarak, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek 500.000 TL. nominal değerli payları tahsisli olarak satın alacak olan Ali Haydar GÜÇLÜ ve/veya Satyaş Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin söz konusu payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde hesaplarına geçtiği tarihten itibaren altı ay süreyle borsada satmalarının kısıtlanması ve bu amaçla gerekli işlemlerin tesis edilmesi için MKK'ya bilgi verilmesi
koşullarıyla olumlu karşılanmış olup kurulca onaylı "DUYURU METNİ" ekte kamuoyuna duyurulmuştur.
E- Tahsisli sermaye artışı toptan alış satış işlem bildirimi
Şirketimizin sermayesinin 5.500.000 TL.'den 6.000.000 TL.'ye artırılması dolayısıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde 06.11.2017 tarihinde "Borsada İşlem gören" statüde ihraç edilen toplam 500.000 TL. nominal değerli payların,rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL. nominal değerli pay için 1,03 TL. fiyatla alıcı Ali Haydar Güçlü'ye satışı Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usül ve Esasları çerçevesinde bugün (07.11.2017) gerçekleştirilmiştir.
F- Tahsisli satış sonrası ortakların pay alma hakkı ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu ilanı
Şirketimiz tarafından bedelli sermaye artırım yoluyla çıkarılan 500.000.-TL nominal değerli paylar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.10.2017 tarih 29833736-105.01.01.01-E.11777 sayılı yazılı onayına istinaden ve Kurul'un Seri:II-5.1 sayılı "İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği"nin 6/3 fıkrası çerçevesinde izahname düzenleme zorunluluğundan muaf tutulması suretiyle 07.11.2017 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'de "Toptan Alış Satış İşlemleri Uygulama Usul ve Esasları Çerçevesi" nde belirlenen 1,03.-TL baz fiyattan, Şirket pay sahiplerinden Ali Haydar Güçlü'ye tahsisli olarak satılmıştır.
Kurulun aynı yazılı onayına istinaden, Ali Haydar Güçlü ve Satyaş Gıda Turizm İnşaat San.ve Tic.A.Ş. dışındaki ortaklarına Ali Haydar Güçlü'nün şirketimizden tahsisli satış suretiyle edindiği paylardan, Ali Haydar Güçlü'nün tahsisli olarak payları satın aldığı tarihte şirketimizde sahip oldukları payları oranında ödenen fiyat (1.-TL nominal değerli pay için 1.03.-TL) üzerinden talep etmeleri durumunda, ekte yayınlanmış "Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu" nda da belirtilen 13.11.2017 – 27.11.2017 tarihleri arasında 15 gün boyunca satın alma hakkı tanınmıştır.
FRİGO paylarını alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız, hem bu duyuru ekinde hem de Ali Haydar Güçlü'nün yapacağı duyuru ekinde yer alacak "Frigo-Pak Gıda Mad.San.ve Tic.A.Ş.'nin Paylarını Alma Hakkına İlişkin Talep Formu" ile Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne başvuruda bulunabileceklerdir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca 11.08.2017 tarihinde onaylanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ve FRİGO Pay Alma Hakkı Talep Formu ektedir.
G- Ortakların pay alma hakkı satış sonuçları, sermaye artırımı tamamlanması ve sağlanan toplam fon miktarı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.10.2017 tarih 29833736-105.01.01.01-E.11777 sayılı yazılı onayına istinaden, Ali Haydar Güçlü ve Satyaş Gıda Turizm İnşaat San.ve Tic.A.Ş. dışındaki ortaklarına Ali Haydar Güçlü'nün şirketimizden tahsisli satış suretiyle edindiği paylardan, Ali Haydar Güçlü'nün tahsisli olarak payları satın aldığı tarihte şirketimizde sahip oldukları payları oranında ödenen fiyat (1.-TL nominal değerli pay için 1.03.-TL) üzerinden talep etmeleri durumunda "Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu" nda da belirtilen 13.11.2017 – 27.11.2017 tarihleri arasında 15 gün boyunca satın alma hakkı tanınmıştı.
Ortaklara tanınan 15 günlük pay alma hakkı süresi 27.11.2017 (bugün) saat 17:00 itibari ile sona ermiş olup, herhangi bir katılım olmamıştır.
Durum itibariyle çıkarılan 500.000 TL. nominal değerli payların 1,03 TL. fiyattan toplam 515.000 TL. bedelle Ali Haydar Güçlü'ye tahsisli olarak satışı gerçekleştirilerek sermaye artışı tamamlanmıştır.
Şirketin bu sermaye artışından sağladığı fon miktarı 515.000 TL. 'sı olmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YÖNETİM KURULU KARARI (BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI).pdf
EK: 2 DUYURU METNİ (SPK TARAFINDAN HENÜZ ONAYLANMAMIŞ).pdf
EK: 3 YÖNETİM KURULU KARARI (SERMAYE ARTIRIMI ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACI).pdf
EK: 4 DUYURU METNİ (SPK TARAFINDAN ONAYLANMIŞ).pdf
EK: 5 TASARRUF SAHIPLERINE SATIS DUYURUSU (SPK TARAFINDAN ONAYLANMIS).pdf
EK: 6 FRIGO Pay Alım Hakkı Kullanım Formu.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/644314


BIST
18:051.393
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.413  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.415
En Düşük
1.374
BIST En Aktif Hisseler18:05
TUREX 14,52 347.769 % 10,00  
MTRKS 40,98 645.804 % 9,98  
NTGAZ 16,53 44.332.815 % 9,98  
TKURU 304,40 10.323.774 % 9,97  
KRONT 67,50 90.990.109 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1847 8,1996 % 0,55  
Euro 9,7424 9,7551 % 0,53  
Sterlin 11,1689 11,2249 % 0,24  
Frank 8,8032 8,8562 % 0,20  
Riyal 2,1761 2,1870 % 0,38  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.741 1.741 -2,96  
Altın Gr. 458 458 0,45  
Cumhuriyet 3.026 3.072 -18,00  
Tam 3.012 3.088 -19,46  
Yarım 1.456 1.494 -9,41  
Çeyrek 730 747 -4,70  
Gümüş.Ons 25,14 25,18 -0,10  
Gümüş Gr. 6,61 6,62 -0,01  
B. Petrol 62,67 62,67 -0,28