***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

24.02.2021 19:41
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu


***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
20 Konferans / 350 toplantı
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
-
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
-
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911212
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Sunulmuştur.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911214
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Bağış ve yardımlara ilişkin üst limit her yıl genel kurulda belirlenmekte olup ayrıca bir politika bulunmamaktadır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Bağış ve yardımlara ilişkin üst limitin onaylandığı genel kurul toplantısına ilişkin bildirim: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829537
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Madde 15
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmıştır.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 41,04
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
-
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Kurumsal internet sitemizde Yatırımcılar-Kurumsal Yönetim-Politikalarımız başlığı altında yer almaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/documents/Documents/yatirimci_iliskileri/Kar_Dagitim_Politikasi.pdf
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Kar payı dağıtılmıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Kar payı dağıtılmıştır.
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
16/03/2020 % 92 % 0 % 92 Kurumsal internet sitemizde Yatırımcılar-Duyurular-Genel Kurul Duyuruları başlığı altında yer almaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/tr/yatirimcilar/duyurular/genel-kurul-duyurulari - - 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829537


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal internet sitemizde Yatırımcılar - Kurumsal Yönetim - Komiteler başlığı altında bulunmaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/documents/komite/1-denetim-sorumlu-komite.pdf
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal internet sitemizde Yatırımcılar - Kurumsal Yönetim - Komiteler başlığı altında bulunmaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/documents/komite/2-kurumsal-yonetim-komitesi.pdf
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal yönetim komitesi tarafından görevleri yerine getirilmektedir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal internet sitemizde Yatırımcılar - Kurumsal Yönetim - Komiteler başlığı altında bulunmaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/documents/komite/3-riskin-erken-saptanmasi-ve-yonetimi.pdf
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal internet sitemizde Yatırımcılar - Kurumsal Yönetim - Komiteler başlığı altında bulunmaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/documents/komite/4-ucret-komitesi.pdf
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulu Raporu ve Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Kurumsal internet sitemizde Yatırımcılar - Kurumsal Yönetim - Politikalarımız başlığı altında bulunmaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/documents/Documents/yatirimci_iliskileri/Ucret_Politikasi.pdf
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar-Dipnot 26 (m)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 75 % 25 4 4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 33 7 7
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) % 100 % 33 1 1


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
4
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Risk Yönetimi ve İç Denetim
Yönetim kurulu başkanının adı
Ali Y. Koç
İcra başkanı / genel müdürün adı
Haydar Yenigün
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
-
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
2 (%14)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Ali Y. KOÇ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 24/07/1997 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) -
Stuart John ROWLEY İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/05/2019 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) -
Rahmi M. KOÇ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 11/02/1961 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) -
O. Turgay DURAK İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 10/04/2002 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) -
Ali İhsan İLKBAHAR İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 25/03/2014 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) -
İ. Cenk ÇİMEN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 25/03/2014 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) -
Joerg M. Alfred BEYER İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/03/2019 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) -
William R. PERIAM İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 11/09/2013 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) -
Johan Egbert SCHEP İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/11/2019 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) -
Dave JOHNSTON İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 11/09/2019 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) -
Haydar YENİGÜN İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/02/2012 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) -
Kay Marie HART İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 07/08/2020 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) -
Fatma Füsun AKKAL BOZOK İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 19/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911215 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Leonard Martin MEANY İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 29/03/2016 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911215 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
-
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
61
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
İç Denetim Müdürü, İK Direktörü, Baş Hukuk Müşaviri, Şirket Etik Koordinatörü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
https://www.fordotosan.com.tr/tr/kurumsal/ford-otosan-hakkinda/etik
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
İç düzenlemelerin kamuya açık bağlantısı bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Gerek sendikalı, gerekse sendikasız çalışma arkadaşlarımız çeşitli yöntemlerle yönetime katılmakta, görüşlerini paylaşmaktadır. Her yıl uygulanan Çalışan Bağlılığı Araştırması ile her çalışma arkadaşımızın görüşü anket ve açık uçlu yanıtlar şeklinde anonim olarak alınmaktadır. Yapılan muhtelif iletişim toplantıları ile şirket ile ilgili bilgiler çalışanlar, bayiler ve diğer paydaşlarla paylaşılmakta, hem de bu paydaşların soru ve yorumları alınmaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Yönetim Kurulu bu işlevin etkin bir şekilde yapıldığını kontrol etmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Kurumsal internet sitemizde Sürdürülebilirlik - Sürdürülebilirlik Politikaları - İşte Eşitlik Bildirgesi başlığı altında yer almaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/documents/Documents/Surd_Raporlari/Iste-Esitlik-Bildirgesi.pdf
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Kurumsal internet sitemizde Sürdürülebilirlik - Sürdürülebilirlik Politikaları - Ford Otosan Çalışma İlkeleri başlığı altında yer almaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/documents/Documents/Surd_Raporlari/FO_calisma_ilkeleri_13_06_16(1).pdf
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
2
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Kurumsal internet sitemizde Yatırımcılar - Kurumsal Yönetim - Politikalarımız - Etik Politikası başlığı altında yer almaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/documents/Kurumsal_Politikalar/Etik_Politikasi_TR.pdf
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Kurumsal internet sitemizde Sürdürülebilirlik başlığı altında yer almaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/documents/Documents/Surd_Raporlari/ford-otosan-cevre-ve-enerji-politikasi-TR.pdf https://www.fordotosan.com.tr/tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporlari
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Kurumsal internet sitemizde Sürdürülebilirlik - Sürdürülebilirlik Politikaları - Yolsuzlukla Mücadele Politikası başlığı altında yer almaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/documents/Documents/Surd_Raporlari/FO_YOLSUZLUKLA_MUCADELE_POLITIKASI.PDF


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Kurumsal Yönetim - Yönetim Kurulu, Üst Yönetim, Politikalarımız, Ortaklık Yapısı, Ana Sözleşme, Genel Kurul İç Yönergesi, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Ticaret Sicil Belgeleri Duyurular - Özel Durum Açıklamaları, Genel Kurul Duyuruları, Finansal Duyurular
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Kurumsal internet sitemizde Yatırımcılar - Kurumsal Yönetim - Ortaklık Yapısı başlığı altında yer almaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/tr/yatirimcilar/kurumsal-yonetim/ortaklik-yapisi
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulu ve Bağımsızlık Beyanı
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulu Raporu
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
İnsan Kaynakları ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
6
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 60
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829544
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Fatma Füsun Akkal Bozok Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Leonard Martin Meany Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Leonard Martin Meany Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ali İhsan İlkbahar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) William R. Periam Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) İ. Oğuz Toprakoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Fatma Füsun Akkal Bozok Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) İ. Cenk Çimen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) William R. Periam Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Fatma Füsun Akkal Bozok Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) İ. Cenk Çimen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Stuart John Rowley Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912428


BIST
'
18:0510.677
Değişim :  -1,07% |  -115,88
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,2054 32,2474 % 0,21  
Euro 34,9347 34,9676 % 0,35  
Sterlin 40,7645 40,9689 % 0,32  
Frank 34,9897 35,1651 % -0,02  
Riyal 8,5317 8,5745 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,34 30,37 % 0,66  
Platin 1.029,74 1.031,63 % 0,66  
Paladyum 966,52 970,40 % 0,66  
Brent Pet. 82,11 82,11 % 0,66  
Altın Ons 2.333,87 2.334,08 % 0,66