***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.03.2020 18:28***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 24.02.2020
Genel Kurul Tarihi 26.03.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe MALTEPE
Adres Ofis Park Maltepe Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No : 21 Kat:12

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2019 Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunması ve müzakeresi,
4 - 2019 Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu' nun okunması ve müzakeresi,
5 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Seçilmesine ve görev süresinin tespitine,
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin belirlenmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2020 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kâr dağıtım teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,
12 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine TTK.nun 395-396. Maddelerinde yazılı işleri yapabilmelerine izin verilmesi için karar alınması,
14 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 BILGILENDIRME DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 GUNDEM ILANI.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ‘NİN 26.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı 26.03.2020 günü, saat 10:00 da, Ofis Park Maltepe Altayçeşme Mah.Çamlı Sok. No : 21 Kat: 12 Maltepe/ İstanbul, adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 25.03.2020 tarih ve 53493095 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Demet Bozer 'in gözetiminde yapılmıştır.
Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin davetin, toplantı günü, gündemi, yeri, saati ve vekaletname örneğini ihtiva edecek şekilde 28.02.2020 tarih ve 10026 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 24.02.2020 tarihinde KAP' ta, şirketimizin internet sitesi olan www.gedik.com adresinde ve 25.02.2020 tarihinde MKK nezdindeki elektronik genel kurul sisteminde ilan edilerek süresi içinde yapıldığı anlaşılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 67.392.000,00 TL.lik sermayesine tekabül eden 67.392.000 Adet hisseden 62.245.639,512 TL.lik sermayeye karşılık 62.245.639,512 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğini, Bağimsiz Denetim Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Erdi Acet' in hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, toplantı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tevfik Metin Ayışık tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1-) Toplantı Başkanı olarak Sayın Tevfik Metin Ayışık'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sayın Murat Esen'i, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Kadircan Karadut'u ve Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için Sayın Hasan Vidin'i belirleyerek Toplantı Başkanlığını oluşturdu.
2-) Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
4-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
5-) Verilen önerge doğrultusunda, şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olan 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
6-) 2019 Yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak oybirliği ile ibra edildiler.
7-) 12.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Kurul‘ un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Meltem Akol‘ un Yönetim Kurulu Üyeliği onaylandı.
Yönetim Kurulu Üyeliği'ne bir yıllığına görev yapmak üzere, toplantı mahalinde hazır bulunmayan ve görev kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden TC uyruklu ....... adresinde muhkim ....... TC Kimlik Numaralı Meltem Akol' un seçilmesine 158.251 ret oyuna karşılık 48.524.286,112 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verilmiştir.
8-) Yönetim Kurulu Üyelerine 2020 yılı için aylık net 3.000,00 TL ücret ödenmesine, 158.251 ret oyuna karşılık 48.524.286,112 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verilmiştir.
9-) 24.02.2020 tarih ve 1974 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen,
" Şirketin kâr dağıtım politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, ve Esas Sözleşmesi çerçevesinde belirlenmekte olup, kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.
İlgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçları ve finansal imkanlar elverdiği sürece, Yönetim Kurulu tarafından Gedik Yatırım her sene oluşan net dağıtılabilir kârın en az %30 nispetindeki kısmının nakit ve/veya bedelsiz payların sermayeye ilave edilmesi suretiyle ortaklara dağıtılmasını benimsemiştir. Şirketin kâr dağıtımı, TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşme'de imtiyaz bulunmamaktadır.
Kâr dağıtımı mevzuatta öngörülen süreler içerisinde, Genel Kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır" şeklindeki 2020 ve izleyen yıllara ilişkin temettü politikası ve Yönetim Kurulu'nun bu politikayı her yıl gözden geçirebileceği hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
9.1. 2019 yılı faaliyet karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi hakkında bilgi verildi ve 2019 yılı karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi değiştirilerek 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği doğrultusunda hesaplanan 65.338.417,00 TL net dönem karından,
Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 maddesi hükmü uyarınca, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 70.716.083,86 TL net dönem karından,
%5 oranında 3.535.804,19 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, 4.923.840.,00 TL 2. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, iştirak satış karı istisnası olarak 548.231,35 TL Özel Yedek ayrılmasına,
9.2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği hükümlerince belirlenen 2019 yılı dönem karından 52.608.000,00 TL olmak üzere sermayemizi temsil eden hisse senetlerine sahip ortaklarımıza % 78,062678062 oranında, (1 TL nominal bedelli hisse senedi için 0,78062678062 TL ) 52.608.000,00 TL temettünün nakit olarak dağıtılmamasına ilgili tutarın bedelsiz hisse senedi olarak verilmesine,
9.3. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 2019 yılı karından kalan tutar olan 9.100.208,32 TL nin dağıtılmayarak Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği doğrultusunda hesaplanan 2019 yılı karından kalan tutar olan 3.722.541,46 TL nin Olağanüstü Yedek olarak Geçmiş Yıl Karlarında izlenmesine oybirliği ile karar verildi.
10-) 25.03.2020 tarih ve 1981 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.' nin 2020 hesap döneminde görev yapacak bağımsız dış denetim firması olarak onaylanmasına 158.251 ret oyuna karşılık 48.524.286,112 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verilmiştir.
11-) Üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediğine ilişkin Genel Kurul' a bilgi verildi.
12-) 2019 yılında 16.689,99 TL bağış veya yardım yapıldığına ilişkin Genel Kurul' a bilgi verildi.
13-) Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK.nun 395-396. Maddelerinde yazılı işleri yapabilmelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
14-) Dilekler ve görüşlerde söz alan olmadı, görüşülecek başkaca bir husus olmadığından toplantıya Ticaret Bakanlığı Temsilcisi gözetiminde son verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL TUTANAGI GEDIK.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZIRUN CETVELI GEDIK.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832458


BIST
18:0589.085
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  88.286  
Önceki Kapanış :  89.085  
En Yüksek
90.399
En Düşük
87.889
BIST En Aktif Hisseler
DMSAS 2,75 21.621.181 % 10,00  
IHGZT 5,50 677.202 % 10,00  
DARDL 4,62 2.662.270 % 10,00  
DAGI 2,09 2.706.270 % 10,00  
BMELK 1,21 129.581 % 10,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2734 8,3149 % 1,04  
Frank 6,9149 6,9565 % 0,89  
Riyal 1,7767 1,7856 % 1,37  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.584 1.585 -6,70  
Altın Gr. 342 343 6,80  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,98 14,01 0,04  
Gümüş Gr. 3,02 3,03 0,01  
B. Petrol 26,17 26,17 1,43