***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.07.2018 17:01***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 28.06.2018
Genel Kurul Tarihi 25.07.2018
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.07.2018
Ülke Türkiye
Şehir KÜTAHYA
İlçe GEDİZ
Adres Kütahya yolu 3.km 43600 Gediz/Kütahya

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ,
2 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2017 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi ,
4 - 2017 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ,
5 - 2017 yılı hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması müzakere edilmesi ve onaylanması ,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - 2017 yılı karının kullanımı ve dağıtım şeklinin görüşülmesi,dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun karara bağlanması ,
8 - Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,
9 - SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2018 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,
10 - Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşülmesi ve onaylanması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2017 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
12 - 2017 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek,ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13 - 2017 yılında yapılmış bulunan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2018 yılı içinde yapılabilecek Bağış ve Yardımların üst sınırı hakkında yetkilendirme konusunun görüşülmesi ve onaylanması ,
14 - Dilek ve Temenniler,
15 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GEDZA 2017 OGK GENEL KURUL BİLGİ DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 2017 YILI KAR DAĞITIM ÖNERİSİ TABLOSU (25.07.2018).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 2018-13- (2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
25 Temmuz 2018-Çarşamba GÜNÜNDE YAPILAN
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI
GEDİZ Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Toplantısını yapmak üzere 25 TEMMUZ 2018- Çarşamba günü saat: 13:00'da Kütahya yolu 3. Km Gediz/KÜTAHYA adresindeki Fabrika binasında Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23/07/2018 Tarih ve 85536610-430-E-00036063624 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri İl Müdürü İsmail Hakkı UYGUN (TC: 45742574952) ve Şef Fatma KARAKAYA (TC: 61486395844) gözetiminde toplanıldı.
Toplantıya ait davet, TTK ve SPK mevzuatı ile şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03 Temmuz 2018 tarih ve 9612 sayılı nüshasında, 28.06.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr internet sitesinde ve aynı tarihte şirketin internet sitesi www.gedizambalaj.com adresinde yayınlandığı ve yine 28.06.2018 tarihinde 115330 Referans numarası ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul tanımlama sistemindeki www.egk.mkk.com.tr internet sayfasında Genel Kurul Bilgilendirmesinin yapıldığı, MKK A.Ş.'nin E-Şirket sistemi üzerinden de ilan edilmek suretiyle süresi içinde bilgilendirmenin yapılmış olduğu Genel Kurula açıklandı. Bu duruma Genel Kurulda itiraz eden ortak olmadı.
Toplantı açılmadan önce yapılan incelemelerde ve Hazirun Cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 11.664.000,00.-TL Sermayesine tekabül eden 11.664.000 adet paydan 405.109,156.-TL sermayeye tekabül eden 405.109,156- adet payın asaleten, 4.505.458,00.- TL sermayeye tekabül eden 4.505.458,000- adet payın temsilen olmak üzere toplam 4.910.567.156.- TL sermayeye tekabül eden 4.910.567,156- adet pay sahibinin toplantıda hazır bulunduğu,
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere ‘'Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası Uzmanlığı'' bulunan Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL atanmıştır. Toplantının fiziki ve Elektronik ortamda başlaması için kanuni uygulamaların ve Ana Sözleşme hükümlerinin yerine getirildiği, Toplantı için gerekli nisabın var olduğu anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ve 2017 yılı Finansal Tabloların Bağımsız Dış Denetimini gerçekleştiren Rehber Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. firması temsilcisi Adil ÖNER Bey hazır bulunduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine Gündem Maddelerinin görüşülmesine geçilerek aşağıdaki kararlar alındı.
E-Genel Kurul sistemini kullanan Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziken katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir. Elektronik ortamda Genel Kurula katılan Pay sahibinin bulunmadığı Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilmiştir.
GÜNDEM MADDESİ 1) Genel kurul Toplantısı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim BAŞOL tarafından açıldı.
GÜNDEM MADDESİ 2) Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Verilen yazılı önerge ile Toplantı Başkanlığına Şirket Ana Sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim BAŞOL, Divan 2. Başkanlığına Murat KARAOĞUL, Katipliğe Gökhan Bayram GÖKKAYA, Oy Toplama Memurluğuna ise Hanım ÖZMEN teklif edildi. Oylandı, oybirliği ile seçildiler. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına oy birliği ile yetki verildi.
GÜNDEM MADDESİ 3) 2017 Yılı faaliyet raporunun okunmasına geçildi. Verilen yazılı önerge ile 2017 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun süreleri içerisinde KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle raporunun okundu sayılmasına ve rapor başlığında "Başkanın Mesajının" okunması yazılı olarak teklif edildi. Teklif oya sunuldu.Genel Kurulun 197.078,526.-TL. sermayeye tekabül eden 197.078,526- adet pay sahibinin RED oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi. Özet bilgi şeklinde okunan Raporlar Genel Kurula Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDESİ 4) 2017 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunmasına geçildi. Verilen yazılı önerge ile 2017 Yılı Bağımsız Denetçi Raporunun süreleri içerisinde KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle raporunun okundu sayılmasına ve rapor başlığında "Görüş" kısmının okunması yazılı olarak teklif edildi. Teklif oya sunuldu.2017 Yılı Bağımsız Denetçi Raporunun süreleri içerisinde KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle oybirliği ile okunmuş kabul edildi. Raporun Görüş kısmı okundu, Denetçi Raporu Genel Kurula Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDESİ 5) 2017 Yılı Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu ve Bilanço ve Gelir Tablosunun okunmasına geçildi.Verilen yazılı önerge ile 2017 Yılı süreleri içerisinde Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu ve Bilanço ve Gelir Tablosunun KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle raporunun okundu sayılmasına ve "Ana Hesaplar Üzerinde Bilgi verilmesi" yazılı olarak teklif edildi.2017 Yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenmiş Bilanço ve Gelir Tablosunun süreleri içerisinde KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle oybirliği ile okunmuş kabul edildi. Genel Kurula ana hesaplar üzerinde bilgi verildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Okunan tablolar Oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDESİ 6) Yönetim Kurulu üyeleri 2017 Yılı yapılan faaliyetlerinden dolayı, genel kurulda ayrı ayrı ibraya sunuldu, yapılan oylama neticesinde oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyelerinin kendi ibralarında oy kullanmadılar.
GÜNDEM MADDESİ 7) 2017 yılı dönem faaliyet karının kullanım ve dağıtım şeklinin görüşülmesine geçildi, Kar dağıtımı hakkında verilen yazılı önerge genel kurula okundu, Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile teklif kabul edildi. SPK düzenlemeleri gereği dağıtılabilir kar olarak hesaplanan 4.074.403,97 TL. kardan mezvuat ve esas sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken yasal yedek olarak 203.720,19 TL'nın ayrılmasına ve kalan 3.870.683,78.-TL'nin tamamının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve geçmiş yıl karlarına ilavesine genel kurulun oybirliği ile karar verildi.
GÜNDEM MADDESİ 8) Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelerine ödenecek ücretlerinin görüşülmesine geçildi. Verilen yazılı önerge üzerine Yönetim Kurulu Başkanına bordro dahilinde aylık Net: 15.000,00-TL. ödenmesi, Yönetim Kurulu Başkan vekiline Bordro dahilinde aylık Net:10.000,00.-TL. ödenmesi, Yönetim Kurulu Asil Üyelerine huzur hakkı olarak aylık Net: 2.000,00-TL. ödenmesi, Yönetim Kurulu Bağımsız üyelerine aylık 2.000,00-TL Net ücret ödenmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDESİ 9) SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2018 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesine geçildi. Verilen yazılı önerge ile şirketin 2018 yılı Bağımsız Dış Denetimini yapmak üzere REHBER Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ‘' Bağımsız Dış Denetim Firması'' olarak seçilmesi önerisi oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDESİ 10) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine genel kurulun oy birliği ile izin verildi.
GÜNDEM MADDESİ 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2017 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verildi.
GÜNDEM MADDESİ 12) 2017 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verildi.
GÜNDEM MADDESİ 13) 2017 yılında yapılmış bulunan Bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2018 Yılında yapılacak Bağış ve yardımlarla ilgili görüşmeye geçildi. Verilen yazılı önerge üzerine 2018 yılında azami 25.000,00-TL'ye kadar bağış ve yardım yapabilmesi için Yönetim Kuruluna oybirliği ile yetki verildi.
GÜNDEM MADDESİ 14) Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı.
GÜNDEM MADDESİ 15) Alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu, herhangi bir itiraz olmadığı görüldü. Gündemde görüşülecek Başka konu olmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.
İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Bakanlık Temsilcileri ve Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alınmıştır. GEDİZ-25.07.2018 Saat:14:01
SAYGILARIMIZLA
GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 26.07.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 toplantı tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 hazır bulunanlar lıstesı.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin , 25.07.2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tutanağı ve ekleri : Gediz Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 99 ilan sıra no ile 26.07.2018 tarihinde tescil edilmiştir.
Yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697886


BIST
18:051.531
Değişim :  0,15% |  2,23
Açılış :  1.539  
Önceki Kapanış :  1.529  
En Yüksek
1.554
En Düşük
1.527
BIST En Aktif Hisseler18:05
DGATE 17,82 60.351.091 % 10,00  
INDES 27,72 298.706.428 % 10,00  
KRONT 61,60 42.899.349 % 10,00  
ISBIR 6.655,00 5.749.920 % 10,00  
BOSSA 24,42 30.433.154 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4298 7,4351 % 1,02  
Euro 8,9623 8,9727 % 0,79  
Sterlin 10,3199 10,3716 % 0,72  
Frank 8,0593 8,1078 % 0,55  
Riyal 1,9746 1,9845 % 0,96  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.713 1.713 -20,40  
Altın Gr. 409 409 -0,88  
Cumhuriyet 2.714 2.755 -2,00  
Tam 2.701 2.771 0,35  
Yarım 1.305 1.340 0,17  
Çeyrek 655 670 0,08  
Gümüş.Ons 26,10 26,13 -0,59  
Gümüş Gr. 6,25 6,25 -0,06  
B. Petrol 63,67 63,67 0,97