***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.05.2017 18:05***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU HK.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 03.04.2017
Genel Kurul Tarihi 03.05.2017
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.05.2017
Ülke Türkiye
Şehir KÜTAHYA
İlçe GEDİZ
Adres KÜTAHYA YOLU 3.KM 43600 GEDİZ/KÜTAHYA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış
2 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3 - 2016 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
4 - 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
5 - 2016 yılı hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması,yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması müzakere edilmesi ve onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7 - 2016 yılı karının kullanımı ve dağıtım şeklinin görüşülmesi,dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun karara bağlanması.
8 - Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması
9 - 2016 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Asil Üyesinin İstifası sonrası boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yeni atama yapılmamış olması nedeniyle,Esas Sözleşmemizin 8/a hususları gereği mevcut Yönetim Kurulu üyeleriyle var olan görev sürelerinin devamına ilişkin olarak görüşülme ve onaylanması.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ön izinleri alınmış bulunan,Şirket Esas Sözleşmesinin ''Sermaye ve Paylar'' başlıklı 6.maddesinin tadiline ilişkin olarak görüşülmesi ve onaylanması.
11 - SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2017 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay geri alım duyuruları çerçevesinde,Yönetim Kurulumuzca karar verilmiş bulunan şirketimiz paylarının geri alımına ilişkin olarak genel kurula bilgi verilmesi.
13 - Esas Sözleşmemizde yer alan ana faaliyetimizdeki amaç ve konusuna ilaveten,TTK hükümleri çerçevesinde yan faaliyet olarak ''karayolu ile şehirler arası Yük taşımacılığı'' faaliyetine başlanılmış olduğu bilgisinin genel kurula verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396.maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşülmesi ve onaylanması.
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2016 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
16 - 2016 yılında şirketin 3.kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
17 - 2016 Yılında yapılmış bulunan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2017 yılı içinde yapılabilecek Bağış ve Yardımların üst sınırı hakkında yetkilendirme konusunun görüşülmesi ve onaylanması.
18 - Dilek ve Temenniler.
19 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GEDZA -OGK BİLGİ DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 GEDZA- OGK VEKALETNAME .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 GEDZA- YKK OGK KARARI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 GEDZA- YKK KAR DĞT ÖNRS TBL.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
03 MAYIS 2017-Çarşamba TARİHİNDE YAPILAN
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI
GEDİZ Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Toplantısı 03 MAYIS 2017- Çarşamba günü saat: 13,00'da Kütahya yolu 3. Km Gediz/KÜTAHYA adresindeki Fabrika binamızda Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03/05/2017 Tarih ve 89818538-430/24692893 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri İsmail Hakkı UYGUN (TC: 45742574952) ve Fatma KARAKAYA (TC: 61486395844) gözetiminde toplanıldı.
Toplantıya ait davet, TTK ve SPK mevzuatı ile şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemide ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 6 Nisan 2017 tarih ve 9300 sayılı nüshasında, 03.04.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr internet sitesinde ve aynı tarihte şirketin internet sitesi www.gedizambalaj.com. adresinde yayınlandığı ve yine 03.04.2017 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul tanımlama sistemindeki www.egk.mkk.com.tr internet sayfasında Genel Kurul Bilgilendirmesinin yapıldığı, MKK A.Ş.'nin E-Şirket sistemi üzerinden de ilan edilmek suretiyle süresi içinde bilgilendirmenin yapılmış olduğu Genel Kurula açıklandı. Bu duruma Genel Kurulda itiraz eden ortak görülmedi.
Toplantı açılmadan önce yapılan incelemelerde ve Hazirun Cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 5.832.000,00-TL Sermayesine tekabül eden 5.832.000- adet paydan 554.059,773- TL sermayeye tekabül eden 554.059,773- adet payın asaleten, 2.252.729,00- TL sermayeye tekabül eden 2.252.729,00- adet payın temsilen olmak üzere toplam 2.806.788,773- TL sermayeye tekabül eden 2.806.788,773- adet pay sahibinin toplantıda hazır bulunduğu,
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere ‘'Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası Uzmanlığı'' bulunan Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL atanmıştır. Toplantının fiziki ve Elektronik ortamda başlaması için kanuni uygulamaların ve Ana Sözleşme Hükümlerinin yerine getirildiği, Toplantı için gerekli nisabın var olduğu anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ve 2016 yılı Finansal Tabloların Bağımsız Dış Denetimini gerçekleştiren Rehber Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. firması temsilcisinin hazır bulunduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine Gündem Maddelerinin görüşülmesine geçilerek aşağıdaki kararlar alındı.
E-Genel Kurul sistemini kullanan Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziken katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir. Elektronik ortamda Genel Kurula katılan Pay sahibinin bulunmadığı Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilmiştir.
GÜNDEM MADDESİ 1) Genel kurul Toplantısı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim BAŞOL tarafından açıldı.
GÜNDEM MADDESİ 2) Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. İbrahim BAŞOL tarafından verilen yazılı öneri ile Toplantı Başkanlığına Şirket Ana Sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim BAŞOL, Divan 2. Başkanlığına Murat KARAOĞUL, Katipliğe Bayram Ali ÇOBAN, Oy Toplama Memurluğuna ise Hanım ÖZMEN teklif edildi. Oylandı, oybirliği ile seçildiler. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
GÜNDEM MADDESİ 3) 2016 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun süreleri içerisinde KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle oybirliği ile okunmuş kabul edildi. Özet bilgi şeklinde okunan Raporlar Genel Kurula Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu .Oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDESİ 4) 2016 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun süreleri içerisinde KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle oybirliği ile okunmuş kabul edildi. Özet bilgi şeklinde okunan Raporlar Genel Kurula Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDESİ 5) 2016 Yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenmiş Bilanço ve Gelir Tablosunun süreleri içerisinde KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle oybirliği ile okunmuş kabul edildi. Özet bilgi şeklinde okunan Raporlar Genel Kurula Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDESİ 6) Toplantı Başkanlığınca yapılan ayrı ayrı oylama sonucunda 2016 Yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri oya sunuldu, oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadığı gözlendi.
GÜNDEM MADDESİ 7) 2016 yılı dönem faaliyet karının kullanım ve dağıtım şeklinin görüşülmesine geçildi, Kar dağıtımı hakkında verilen öneri okundu, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve SPK düzenlemeleri gereği dağıtılabilir kar olarak hesaplanan 2.297.281,33-TL nin tamamının dağıtılmayarak Olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve geçmiş yıl karlarına ilavesine Hikmet ÖZDEMİR'in (B) gurubu 9.119,00- TL sermayeye tekabül eden 9.119,00- adet pay, Ercan KÖKER'in (B) gurubu 5.675,362- TL sermayeye tekabül eden 5.675,362- adet pay, ve (A) grubu 153,536- TL sermayeye tekabül eden 153,536- adet pay, Abdullah Nur BEYDEMİR'in (B) gurubu 93.756,27- TL sermayeye tekabül eden 93.756,27- adet pay, ve (A) grubu 1.482,993- TL sermayeye tekabül eden 1.482,993- adet pay, Nurullah DÖNMEZ'in (B) gurubu 0,692- TL sermayeye tekabül eden 0,692- adet pay, ve (A) grubu 233,99- TL sermayeye tekabül eden 233,99- adet pay olmak üzere toplamda 110.421,600- TL sermayeye tekabül eden 110.421,600- adet ret oyuna karşılık 2.696.367,173- TL sermayeye tekabül eden 2.696.367,173-adet kabul oyu ve oy çokluğuyla ile karar verildi.
GÜNDEM MADDESİ 8) Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelerine ödenecek ücretlerinin görüşülmesine geçildi. Verilen yazılı önerge üzerine Yönetim Kurulu Başkanına bordro dahilinde aylık Net: 7.500,00-TL. ödenmesi, Yönetim Kurulu Asil Üyelerine oturum başına Net: 250-TL. ödenmesi, Yönetim Kurulu Bağımsız üyelerine aylık 1.500,00-TL Net ücret ödenmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDESİ 9) 2016 yılı içerisinde istifa sonrası boşalan Yönetim Kurulu asil üyesinin yerine Esas Sözleşmenin 8/a maddesine göre yeterli bulunduğundan yeni atama yapılmadığı, mevcut Yönetim Kurulu üyeleriyle görev sürelerinin sonuna kadar görev yapmaları Genel Kurul'a teklif edildi. Teklif Oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDESİ 10) SPK ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan ön izinleri alınmış bulunan Esas Sözleşmenin ‘'Sermaye ve paylar'' başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin tasarı Genel Kurul'a teklif edildi. Teklif Oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi. (Ek, onaylı Esas Sözleşme tadil tasarısı)
GÜNDEM MADDESİ 11) SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2017 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesine geçildi. Yazılı önerge ile 2016 yılı Bağımsız Denetimini yapmak üzere REHBER Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ‘' Bağımsız Dış Denetim Firması'' olarak seçilmesi önerisi oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDESİ 12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Geri Alım duyuruları çerçevesinde, gerçekleştirilmiş bulunan Şirket paylarının geri alımına ilişkin Genel Kurula bilgi verildi.
GÜNDEM MADDESİ 13) Şirketin esas Sözleşmesinde yer alan ana faaliyetindeki amaç ve konusuna ilaveten yan faaliyet konusu olarak‘' karayolu ile şehirler arası yük taşımacılığı'' faaliyetine de başlanılmış olduğu bilgisi Genel Kurula verildi.
GÜNDEM MADDESİ 14) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine oy birliği ile izin verildi.
GÜNDEM MADDESİ 15) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2016 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verildi.
GÜNDEM MADDESİ 16) 2016 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verildi.
GÜNDEM MADDESİ 17) 2016 yılında yapılmış bulunan Bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2017 Yılında yapılacak Bağış ve yardımlarla ilgili görüşmeye geçildi. Verilen yazılı önerge üzerine 2017 yılında azami 25.000,00-TL'ye kadar bağış ve yardım yapabilmesi için Yönetim Kuruluna oybirliği ile yetki verildi.
GÜNDEM MADDESİ 18) Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı.
GÜNDEM MADDESİ 19) Alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu, herhangi bir itiraz olmadığı görüldü. Gündemde görüşülecek Başka konu olmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.
İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Bakanlık Temsilcileri ve Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alınmıştır. GEDİZ-03.05.2017 Saat:15:00


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2016 OGK TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 2016 OGK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 2016 OGK KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 2016 OGK ESAS SÖZLEŞME TADİLİ.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
KARAR TOPLANTI TARİHİ : 03/04/2017-Pazartesi
KARAR TOPLANTI NO'SU : -2017-05-
KARARIN KONUSU: ) 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında.
Şirketimiz Yönetim Kurulu,
1.) Şirketimizin 2016 Yılı Faaliyetleri ile ilgili olarak 03.05.2017- Çarşamba günü saat: 13,00'da Kütahya yolu 3. Km Gediz/KÜTAHYA adresindeki Fabrika binamızda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının fiziken ve elektronik ortamda yapılmasına,
2.) Toplantıya fiziken katılmak isteyen hissedarların kimlik belgelerini ibraz suretiyle MKK tarafından temin edilen Pay sahipliği bilgileri kontrol edilerek toplantıya alınmalarını, Elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların MKK üzerinden elektronik imza ile toplantıya katılmalarına ve MKK pay sahipliği bilgilerinin dikkate alınmasına,
3.) Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarların kendilerini fiziken veya elektronik ortamda vekil ile temsil etmeleri mümkündür. Vekiller ile Kamu Kuruluşu veya tüzel kişi pay sahiplerinin göndereceği temsilciler, toplantıya geldiklerinde veya elektronik ortamda katıldıklarında aşağıdaki örneğe ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen diğer hususlara uygun düzenlenen vekâletname veya temsilci belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziken vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahipleri vekâletname formunu doldurup imzalayarak, imzalarını notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerine ekleyerek temsil ettirmelerini rica ederiz. Elektronik ortamda vekalet vermek isteyen pay sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun Elektronik imza ile düzenlenmiş MKK Elektronik işlemlerini gerçekletirmeleri gerekmektedir. Şirketimizin 2016 yılı Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ve şirketin internet sitesinde (www.gedizambalaj.com) ortaklarımızın incelemesine açık tutulacaktır.
4.) Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği Olağan Genel Kurul Toplantı çağrısını TTSG'de yasal sürede tescil ve ilanı ile Kamuyu Aydınlatma Platformu, EGKS ve şirketimizin kurumsal internet sitesinde yasal sürede ilan edilmesine ve mevzuat uyarınca gerekli tüm iş, işlem, ilan ve tebligatların tamamlanmasına,
Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir.
Gündeme ilişkin maddeler ve vekaletname örneği ek'te sunulmuştur.
SAYGILARIMIZLA
GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/604611


BIST
18:051.529
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.526  
Önceki Kapanış :  1.529  
En Yüksek
1.537
En Düşük
1.519
BIST En Aktif Hisseler18:05
EPLAS 49,28 13.292.705 % 10,00  
SEKFK 12,98 94.184.931 % 10,00  
AYEN 8,91 96.414.448 % 10,00  
ISATR 227.690,00 227.690 % 10,00  
ISBIR 6.050,00 6.908.024 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3392 7,3446 % -0,21  
Euro 8,8738 8,8835 % -0,22  
Sterlin 10,2108 10,2621 % -0,34  
Frank 7,9865 8,0346 % -0,35  
Riyal 1,9508 1,9605 % -0,26  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.733 1.733 -0,06  
Altın Gr. 409 409 -0,70  
Cumhuriyet 2.716 2.757 19,00  
Tam 2.702 2.771 16,22  
Yarım 1.306 1.340 7,84  
Çeyrek 655 670 3,93  
Gümüş.Ons 26,62 26,66 -0,07  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 -0,01  
B. Petrol 62,98 62,98 0,28