***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.05.2017 18:05***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TESCİLİ HK..
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 03.04.2017
Genel Kurul Tarihi 03.05.2017
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.05.2017
Ülke Türkiye
Şehir KÜTAHYA
İlçe GEDİZ
Adres KÜTAHYA YOLU 3.KM 43600 GEDİZ/KÜTAHYA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış
2 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3 - 2016 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
4 - 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
5 - 2016 yılı hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması,yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması müzakere edilmesi ve onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7 - 2016 yılı karının kullanımı ve dağıtım şeklinin görüşülmesi,dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun karara bağlanması.
8 - Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması
9 - 2016 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Asil Üyesinin İstifası sonrası boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yeni atama yapılmamış olması nedeniyle,Esas Sözleşmemizin 8/a hususları gereği mevcut Yönetim Kurulu üyeleriyle var olan görev sürelerinin devamına ilişkin olarak görüşülme ve onaylanması.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ön izinleri alınmış bulunan,Şirket Esas Sözleşmesinin ''Sermaye ve Paylar'' başlıklı 6.maddesinin tadiline ilişkin olarak görüşülmesi ve onaylanması.
11 - SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2017 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay geri alım duyuruları çerçevesinde,Yönetim Kurulumuzca karar verilmiş bulunan şirketimiz paylarının geri alımına ilişkin olarak genel kurula bilgi verilmesi.
13 - Esas Sözleşmemizde yer alan ana faaliyetimizdeki amaç ve konusuna ilaveten,TTK hükümleri çerçevesinde yan faaliyet olarak ''karayolu ile şehirler arası Yük taşımacılığı'' faaliyetine başlanılmış olduğu bilgisinin genel kurula verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396.maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşülmesi ve onaylanması.
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2016 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
16 - 2016 yılında şirketin 3.kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
17 - 2016 Yılında yapılmış bulunan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2017 yılı içinde yapılabilecek Bağış ve Yardımların üst sınırı hakkında yetkilendirme konusunun görüşülmesi ve onaylanması.
18 - Dilek ve Temenniler.
19 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GEDZA -OGK BİLGİ DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 GEDZA- OGK VEKALETNAME .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 GEDZA- YKK OGK KARARI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 GEDZA- YKK KAR DĞT ÖNRS TBL.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
03 MAYIS 2017-Çarşamba TARİHİNDE YAPILAN
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI
GEDİZ Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Toplantısı 03 MAYIS 2017- Çarşamba günü saat: 13,00'da Kütahya yolu 3. Km Gediz/KÜTAHYA adresindeki Fabrika binamızda Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03/05/2017 Tarih ve 89818538-430/24692893 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri İsmail Hakkı UYGUN (TC: 45742574952) ve Fatma KARAKAYA (TC: 61486395844) gözetiminde toplanıldı.
Toplantıya ait davet, TTK ve SPK mevzuatı ile şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemide ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 6 Nisan 2017 tarih ve 9300 sayılı nüshasında, 03.04.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr internet sitesinde ve aynı tarihte şirketin internet sitesi www.gedizambalaj.com. adresinde yayınlandığı ve yine 03.04.2017 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul tanımlama sistemindeki www.egk.mkk.com.tr internet sayfasında Genel Kurul Bilgilendirmesinin yapıldığı, MKK A.Ş.'nin E-Şirket sistemi üzerinden de ilan edilmek suretiyle süresi içinde bilgilendirmenin yapılmış olduğu Genel Kurula açıklandı. Bu duruma Genel Kurulda itiraz eden ortak görülmedi.
Toplantı açılmadan önce yapılan incelemelerde ve Hazirun Cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 5.832.000,00-TL Sermayesine tekabül eden 5.832.000- adet paydan 554.059,773- TL sermayeye tekabül eden 554.059,773- adet payın asaleten, 2.252.729,00- TL sermayeye tekabül eden 2.252.729,00- adet payın temsilen olmak üzere toplam 2.806.788,773- TL sermayeye tekabül eden 2.806.788,773- adet pay sahibinin toplantıda hazır bulunduğu,
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere ‘'Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası Uzmanlığı'' bulunan Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL atanmıştır. Toplantının fiziki ve Elektronik ortamda başlaması için kanuni uygulamaların ve Ana Sözleşme Hükümlerinin yerine getirildiği, Toplantı için gerekli nisabın var olduğu anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ve 2016 yılı Finansal Tabloların Bağımsız Dış Denetimini gerçekleştiren Rehber Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. firması temsilcisinin hazır bulunduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine Gündem Maddelerinin görüşülmesine geçilerek aşağıdaki kararlar alındı.
E-Genel Kurul sistemini kullanan Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziken katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir. Elektronik ortamda Genel Kurula katılan Pay sahibinin bulunmadığı Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilmiştir.
GÜNDEM MADDESİ 1) Genel kurul Toplantısı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim BAŞOL tarafından açıldı.
GÜNDEM MADDESİ 2) Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. İbrahim BAŞOL tarafından verilen yazılı öneri ile Toplantı Başkanlığına Şirket Ana Sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim BAŞOL, Divan 2. Başkanlığına Murat KARAOĞUL, Katipliğe Bayram Ali ÇOBAN, Oy Toplama Memurluğuna ise Hanım ÖZMEN teklif edildi. Oylandı, oybirliği ile seçildiler. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
GÜNDEM MADDESİ 3) 2016 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun süreleri içerisinde KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle oybirliği ile okunmuş kabul edildi. Özet bilgi şeklinde okunan Raporlar Genel Kurula Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu .Oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDESİ 4) 2016 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun süreleri içerisinde KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle oybirliği ile okunmuş kabul edildi. Özet bilgi şeklinde okunan Raporlar Genel Kurula Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDESİ 5) 2016 Yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenmiş Bilan17:491.535
Değişim :  0,44% |  6,65
Açılış :  1.539  
Önceki Kapanış :  1.529  
En Yüksek
1.554
En Düşük
1.527
BIST En Aktif Hisseler17:49
INDES 27,72 298.685.971 % 10,00  
DGATE 17,82 59.716.949 % 10,00  
BOSSA 24,42 30.367.196 % 10,00  
ISBIR 6.655,00 2.928.200 % 10,00  
GOZDE 7,93 135.911.372 % 9,99  
17:49 Alış Satış %  
Dolar 7,4181 7,4254 % 0,89  
Euro 8,9515 8,9585 % 0,63  
Sterlin 10,3260 10,3778 % 0,78  
Frank 8,0551 8,1037 % 0,50  
Riyal 1,9732 1,9831 % 0,89  
17:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.712 1.712 -21,11  
Altın Gr. 408 408 -1,76  
Cumhuriyet 2.714 2.755 -2,00  
Tam 2.701 2.771 0,35  
Yarım 1.305 1.340 0,17  
Çeyrek 655 670 0,08  
Gümüş.Ons 26,10 26,13 -0,59  
Gümüş Gr. 6,24 6,25 -0,07  
B. Petrol 63,63 63,63 0,93