***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Banka Finansal Rapor

28.02.2020 18:11
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
299.002 34.010 333.012 264.754 125.226 389.980
GARANTİ VE KEFALETLER
1 0 0
TAAHHÜTLER
1 264.077 264.077 156.535 156.535
Cayılamaz Taahhütler
264.077 264.077 156.535 156.535
Diğer Cayılamaz Taahhütler
264.077 264.077 156.535 156.535
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2 34.925 34.010 68.935 108.219 125.226 233.445
Alım Satım Amaçlı İşlemler
34.925 34.010 68.935 108.219 125.226 233.445
Para ve Faiz Swap İşlemleri
34.925 34.010 68.935 108.219 125.226 233.445
Swap Para Alım İşlemleri
34.925 34.925 108.219 108.219
Swap Para Satım İşlemleri
34.010 34.010 125.226 125.226
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
5 0 0 4.377 4.377
EMANET KIYMETLER
0 0 4.377 4.377
Tahsile Alınan Çekler
4.377 4.377
REHİNLİ KIYMETLER
0 0
Menkul Kıymetler
0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
299.002 34.010 333.012 269.131 125.226 394.357


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 630.541 387.628
Kredilerden Alınan Faizler
629.210 383.902
Bankalardan Alınan Faizler
1.331 3.726
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -143.266 -103.643
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-135.175 -87.852
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-7.593 -15.791
Kiralama Faiz Giderleri
-498
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
487.275 283.985
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-30.663 -35.581
Alınan Ücret ve Komisyonlar
12 3.173 51
Diğer
3.173 51
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
12 -33.836 -35.632
Diğer
-33.836 -35.632
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 15.706 -14.641
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
3.020 -20.597
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
12.686 5.956
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 9.541 5.289
FAALİYET BRÜT KÂRI
481.859 239.052
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
6 -215.834 -112.682
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-69.229 -54.429
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -64.608 -58.649
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
132.188 13.292
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 132.188 13.292
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -27.317 -2.952
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-27.317 -2.952
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 104.871 10.340
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
11 104.871 10.340
Grubun Karı (Zararı)
104.871 10.340
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İptal Karları Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
106500 9.213 15.393 140 7.190 138.436 138.436
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
87.441 23.793 111.234 111.234
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
-8.657 -8.657 -8.657
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
96.098 23.793 119.891 119.891
Yeni Bakiye
106500 9.213 15.393 87.581 30.983 249.670 249.670
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.340 10.340 10.340
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
20000 20.000 20.000
Kar Dağıtımı
30.983 -30.983 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0
Diğer
30.983 -30.983 0
Dönem Sonu Bakiyeler
126500 9.213 15.393 118.564 10.340 280.010 280.010
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
126500 9.213 15.393 118.564 10.340 280.010 280.010
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
126500 9.213 15.393 118.564 10.340 280.010 280.010
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
104.871 104.871 104.871
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
62 62 62
Kar Dağıtımı
1.206 9.134 -10.340 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.206 9.134 -10.340 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
126500 9.213 15.393 127.760 104.871 384.943 384.943


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
13.067 352 13.419 72.428 39.876 112.304
Nakit ve Nakit Benzerleri
1 13.067 352 13.419 72.358 39.876 112.234
Bankalar
3 13.067 352 13.419 72.358 39.876 112.234
Türev Finansal Varlıklar
70 70
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2 70 70
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.083.458 81.946 1.165.404 919.579 114.796 1.034.375
Krediler
5 1.640.444 248.275 1.888.719 1.345.206 195.109 1.540.315
Özel Karşılıklar (-)
5 -556.986 -166.329 -723.315 -425.627 -80.313 -505.940
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
16 52.271 52.271 26.607 26.607
Satış Amaçlı
52.271 52.271 26.607 26.607
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.269 1.269 1.269 1.269
Bağlı Ortaklıklar (Net)
8 1.269 1.269 1.269 1.269
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
1.269 1.269 1.269 1.269
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
9 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12 20.090 20.090 4.504 4.504
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13 4.497 4.497 4.499 4.499
Diğer
4.497 4.497 4.499 4.499
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
14 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 0 2 2
DİĞER AKTİFLER
17 9.051 9.051 11.988 57 12.045
VARLIKLAR TOPLAMI
1.183.703 82.298 1.266.001 1.040.876 154.729 1.195.605
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
1 0 0
ALINAN KREDİLER
3 765.145 765.145 589.100 57.361 646.461
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
4 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 164.119 164.119
Bonolar
164.119 164.119
FONLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
281 281 34.817 34.817
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2 281 281 34.817 34.817
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
6 8.287 8.287
KARŞILIKLAR
8.310 8.310 6.159 6.159
Çalışan Hakları Karşılığı
8 7.608 7.608 5.857 5.857
Diğer Karşılıklar
702 702 302 302
CARİ VERGİ BORCU
9 4.576 4.576 3.004 3.004
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
9 78.310 78.310 50.845 50.845
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
10 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
11 0 0
Krediler
0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5 15.029 1.120 16.149 9.490 700 10.190
ÖZKAYNAKLAR
12 384.943 384.943 280.010 280.010
Ödenmiş Sermaye
126.500 126.500 126.500 126.500
Sermaye Yedekleri
10.419 10.419 9.213 9.213
Hisse Senedi İhraç Primleri
9.213 9.213 9.213 9.213
Diğer Sermaye Yedekleri
1.206 1.206
Kar Yedekleri
15.393 15.393 15.393 15.393
Yasal Yedekler
15.393 15.393 15.393 15.393
Kar veya Zarar
232.631 232.631 128.904 128.904
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
127.760 127.760 118.564 118.564
Dönem Net Kâr veya Zararı
104.871 104.871 10.340 10.340
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.264.881 1.120 1.266.001 1.137.544 58.061 1.195.605


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
104.871 10.340
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
104.871 10.340


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.479 5.448
Alınan Faizler
404.926 300.611
Ödenen Faizler
-118.909 -87.844
Alınan Ücret ve Komisyonlar
-30.663 -35.466
Elde Edilen Diğer Kazançlar
25.055 5.149
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-69.229 -54.429
Ödenen Vergiler
-61.390 -13.564
Diğer
-147.311 -109.009
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
81.504 40.161
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-96.075 -58.953
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
3.391 -6.021
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
101.920 91.693
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
72.268 13.442
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
83.983 45.609
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-11.086 5.225
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-12.106 -3.822
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
374 4.112
Diğer
646 4.935
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-171.712 53.361
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
33.361
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-171.712
Diğer
20.000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-98.815 104.195
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
112.234 8.039
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.419 112.234http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822898


BIST
'
16:129.522
Değişim :  -0,09% |  -8,88
Açılış :  9.565  
Önceki Kapanış :  9.530  
En Düşük
9.508
En Yüksek
9.602
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:12
DERIM 46,42 50.821.764 % 10,00  
SNICA 41,80 321.554.919 % 10,00  
VERUS 289,50 22.299.917 % 9,97  
UZERB 657,00 5.797.368 % 9,96  
ASUZU 114,80 554.705.836 % 9,96  
16:12 Alış Satış %  
Dolar 32,4898 32,4933 % 0,14  
Euro 34,7484 34,7674 % 0,13  
Sterlin 40,2649 40,4667 % -0,48  
Frank 35,5080 35,6859 % -0,46  
Riyal 8,6143 8,6575 % -0,55  
16:12 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,49 28,53 % 0,66  
Platin 941,59 943,48 % 0,66  
Paladyum 1.034,67 1.038,45 % 0,66  
Brent Pet. 87,40 87,40 % 0,66  
Altın Ons 2.389,49 2.389,81 % 0,66