***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Banka Finansal Rapor

25.08.2020 22:20
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
106.500 9.213 22.723 112.073 17.037 267.546
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
20.000 1.121 21.121
Yeni Bakiye
126.500 9.213 22.723 112.073 18.158 288.667
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34.740 34.740
Kar Dağıtımı
18.158 -18.158
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
18.158 -18.158
Dönem Sonu Bakiyeler
126.500 9.213 22.723 130.231 34.740 323.407
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
126.500 9.213 1.206 15.393 127.760 104.871 384.943
Yeni Bakiye
126.500 9.213 1.206 15.393 127.760 104.871 384.943
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.062 16.062
Kar Dağıtımı
158 78.495 -104.871 -26.218
Dağıtılan Temettü
-26.218 -26.218
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
158 78.495 26.218 -104.871
Dönem Sonu Bakiyeler
126.500 9.213 1.364 93.888 127.760 16.062 374.787


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
300.005 34.010 334.015 299.002 34.010 333.012
GARANTİ VE KEFALETLER
0 0
TAAHHÜTLER
1 265.080 265.080 264.077 264.077
Cayılamaz Taahhütler
265.080 265.080 264.077 264.077
Diğer Cayılamaz Taahhütler
265.080 265.080 264.077 264.077
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2 34.925 34.010 68.935 34.925 34.010 68.935
Alım Satım Amaçlı İşlemler
34.925 34.010 68.935 34.925 34.010 68.935
Para ve Faiz Swap İşlemleri
34.925 34.010 68.935 34.925 34.010 68.935
Swap Para Alım İşlemleri
34.925 34.925 34.925 34.925
Swap Para Satım İşlemleri
34.010 34.010 34.010 34.010
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
5 0 0
EMANET KIYMETLER
0 0
REHİNLİ KIYMETLER
0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
300.005 34.010 334.015 299.002 34.010 333.012


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
106.851 35.394
Alınan Faizler
202.932 33.157
Ödenen Faizler
-27.251 -53.761
Alınan Ücret ve Komisyonlar
-13.979 -14.943
Elde Edilen Diğer Kazançlar
19.963 3.675
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-38.743 -33.468
Ödenen Vergiler
-8.691 -4.860
Diğer
-27.380 105.594
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-47.708 1.292
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
18.479 -39.569
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.659 -1.475
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-65.113 35.826
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
585 6.510
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
59.143 36.686
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.261 -9.723
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-660 -10.226
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
38
Diğer
-1.601 465
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-26.218 -131.711
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-131.711
Temettü Ödemeleri
-26.218
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
30.664 -104.748
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.557 112.304
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
44.221 7.556


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
16.062 34.740
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.062 34.740


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
43.649 5 43.654 13.067 352 13.419
Nakit ve Nakit Benzerleri
1 43.649 5 43.654 13.067 352 13.419
Bankalar
3 44.216 5 44.221 13.205 352 13.557
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-567 -567 -138 -138
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 1.007.160 101.343 1.108.503 1.083.458 81.946 1.165.404
Krediler
1.598.415 293.062 1.891.477 1.640.444 248.275 1.888.719
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
5 -591.255 -191.719 -782.974 -556.986 -166.329 -723.315
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
16 48.257 48.257 52.271 52.271
Satış Amaçlı
48.257 48.257 52.271 52.271
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.269 1.269 1.269 1.269
Bağlı Ortaklıklar (Net)
8 1.269 1.269 1.269 1.269
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
1.269 1.269 1.269 1.269
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12 14.786 14.786 20.090 20.090
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13 4.610 4.610 4.497 4.497
Diğer
4.610 4.610 4.497 4.497
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
14 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
17 11.149 11.149 9.051 9.051
VARLIKLAR TOPLAMI
1.130.880 101.348 1.232.228 1.183.703 82.298 1.266.001
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
1 0 0
ALINAN KREDİLER
3 732.265 732.265 765.145 765.145
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
4 0 0
Bonolar
0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0
Tahviller
0 0
FONLAR
0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0
Diğer
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.005 5.005 281 281
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2 5.005 5.005 281 281
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
6 3.456 3.456 8.287 8.287
KARŞILIKLAR
6.761 6.761 8.310 8.310
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
8 6.034 6.034 7.608 7.608
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
727 727 702 702
CARİ VERGİ BORCU
9 4.171 4.171 4.576 4.576
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
9 82.441 82.441 78.310 78.310
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
11 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5 21.723 1.619 23.342 15.029 1.120 16.149
ÖZKAYNAKLAR
12 374.787 374.787 384.943 384.943
Ödenmiş Sermaye
126.500 126.500 126.500 126.500
Sermaye Yedekleri
10.577 10.577 10.419 10.419
Hisse Senedi İhraç Primleri
9.213 9.213 9.213 9.213
Diğer Sermaye Yedekleri
1.364 1.364 1.206 1.206
Kar Yedekleri
93.888 93.888 15.393 15.393
Yasal Yedekler
93.888 93.888 15.393 15.393
Kar veya Zarar
143.822 143.822 232.631 232.631
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
127.760 127.760 127.760 127.760
Dönem Net Kâr veya Zararı
16.062 16.062 104.871 104.871
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.230.609 1.619 1.232.228 1.264.881 1.120 1.266.001


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 205.724 275.330
Kredilerden Alınan Faizler
205.388 274.373
Bankalardan Alınan Faizler
336 957
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -59.484 -69.522
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-59.107 -62.977
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-6.545
Kiralama Faiz Giderleri
-377 0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
146.240 205.808
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-13.979 -14.943
Alınan Ücret ve Komisyonlar
268 1.362
Diğer
268 1.362
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
12 -14.247 -16.305
Diğer
12 -14.247 -16.305
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 17.020 7.903
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-4.724 -718
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
21.744 8.621
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 2.943 3.535
FAALİYET BRÜT KÂRI
152.224 202.303
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
6 -60.088 -88.797
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-38.743 -33.468
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -33.200 -34.329
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
20.193 45.709
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 20.193 45.709
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -4.131 -10.969
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-4.131 -10.969
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 16.062 34.740
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
11 16.062 34.740
Grubun Karı (Zararı)
16.062 34.740
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871175


BIST'
11:529.741
Değişim :  1,00% |  96,15
Açılış :  9.716  
Önceki Kapanış :  9.645  
En Düşük
9.696
En Yüksek
9.742
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:52
KENT 1.408,00 5.249.024 % 10,00  
EDIP 23,76 9.655.850 % 10,00  
YGYO 6,82 5.801.310 % 10,00  
ISATR 2.295.242,50 2.295.243 % 10,00  
UZERB 749,00 13.307.483 % 9,99  
11:52 Alış Satış %  
Dolar 32,5047 32,5127 % -0,10  
Euro 34,7733 34,7881 % -0,22  
Sterlin 40,1240 40,3251 % -0,46  
Frank 35,3195 35,4965 % -0,53  
Riyal 8,6123 8,6554 % -0,23  
11:52 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,20 27,24 % 0,66  
Platin 918,98 920,33 % 0,66  
Paladyum 1.024,87 1.028,35 % 0,66  
Brent Pet. 88,35 88,35 % 0,66  
Altın Ons 2.317,41 2.317,81 % 0,66