***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Banka Finansal Rapor

09.08.2021 23:57
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
126.500 9.213 1.206 15.393 127.760 104.871 384.943 384.943
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
126.500 9.213 1.206 15.393 127.760 104.871 384.943 384.943
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-200 16.062 15.862 15.862
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
78.495 -104.871 -26.018 -26.018
Dağıtılan Temettü
-26.218 -26.018 -26.018
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
358 78.495 26.218 -104.871 200 200
Dönem Sonu Bakiyeler
126.500 9.213 1.564 -200 93.888 127.760 16.062 374.787 374.787
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
126.500 9.213 1.684 -320 93.888 127.760 102.276 461.001 461.001
Yeni Bakiye
126.500 9.213 1.684 -320 93.888 127.760 102.276 461.001 461.001
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-111 95.241 95.130 95.130
Kar Dağıtımı
323 -17.688 101.359 -102.276 -18.282 -18.282
Dağıtılan Temettü
1 -18.282 -18.282 -18.282
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
323 -17.688 119.641 -102.276 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
126.500 9.213 2.007 -431 76.200 229.119 95.241 537.849 537.849


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
320.948 320.948 292.058 0 292.058
GARANTİ VE KEFALETLER
0 0
TAAHHÜTLER
1 320.948 320.948 292.058 292.058
Cayılamaz Taahhütler
320.948 320.948 292.058 292.058
Diğer Cayılamaz Taahhütler
320.948 320.948 292.058 292.058
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
0
Swap Para Satım İşlemleri
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
0 0
EMANET KIYMETLER
0 0
REHİNLİ KIYMETLER
0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
320.948 320.948 292.058 0 292.058


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
67.088 36.563
Alınan Faizler
280.460 180.845
Ödenen Faizler
-59.580 -27.251
Alınan Ücret ve Komisyonlar
-28.319 -13.979
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.507 19.963
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-47.138 -38.743
Ödenen Vergiler
-33.874 -8.691
Diğer
-46.968 -75.581
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-111.090 21.105
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-7.666 88.768
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-14.426 -8.455
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-106.000 -65.113
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
17.002 5.905
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-44.002 57.668
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
3.727 4.535
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
657
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.471 -660
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
5.541 6.796
Diğer
-1.601
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
23.368 -31.539
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
116.915 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
-70.000
Temettü Ödemeleri
5-5 -18.282 -26.218
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-5.265 -5.321
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-16.907 30.664
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5-6-1 26.457 13.557
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5-6-2 9.550 44.221


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
95.241 16.062
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-111 -200
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-111 -200
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-139 -250
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28 50
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
95.130 15.862


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
9.446 10 9.456 26.295 14 26.309
Nakit ve Nakit Benzerleri
1 9.446 10 9.456 26.295 14 26.309
Bankalar
3 9.540 10 9.550 26.443 14 26.457
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-94 -94 -148 -148
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 1.035.848 53.167 1.089.015 1.017.840 52.016 1.069.856
Krediler
1.658.821 186.273 1.845.094 1.604.082 159.067 1.763.149
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
5 -622.973 -133.106 -756.079 -586.242 -107.051 -693.293
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
16 78.155 78.155 71.303 71.303
Satış Amaçlı
78.155 78.155 71.303 71.303
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 1.269 1.269
İştirakler (Net)
8 0 0 1.269 1.269
Konsolide Edilmeyenler
0 0 1.269 1.269
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12 14.883 14.883 12.556 12.556
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13 6.542 6.542 6.112 6.112
Diğer
6.542 6.542 6.112 6.112
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
17 24.589 24.589 9.720 9.720
VARLIKLAR TOPLAMI
1.169.463 53.177 1.222.640 1.145.095 52.030 1.197.125
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0 0
ALINAN KREDİLER
3 456.486 456.486 583.171 583.171
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
47.643 47.643
Bonolar
47.643 47.643
FONLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2 0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
6 4.148 4.148 1.058 1.058
KARŞILIKLAR
16.251 16.251 22.118 22.118
Çalışan Hakları Karşılığı
8 7.783 7.783 8.740 8.740
Diğer Karşılıklar
8.468 8.468 13.378 13.378
CARİ VERGİ BORCU
9 21.565 21.565 10.064 10.064
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
9 119.258 119.258 102.329 102.329
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5 16.159 3.281 19.440 15.281 2.103 17.384
ÖZKAYNAKLAR
12 537.849 537.849 461.001 461.001
Ödenmiş Sermaye
126.500 126.500 126.500 126.500
Sermaye Yedekleri
11.220 11.220 10.897 10.897
Hisse Senedi İhraç Primleri
9.213 9.213 9.213 9.213
Diğer Sermaye Yedekleri
2.007 2.007 1.684 1.684
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-431 -431 -320 -320
Kar Yedekleri
76.200 76.200 93.888 93.888
Yasal Yedekler
76.200 76.200 93.888 93.888
Kar veya Zarar
324.360 324.360 230.036 230.036
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
229.119 229.119 127.760 127.760
Dönem Net Kâr veya Zararı
95.241 95.241 102.276 102.276
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.219.359 3.281 1.222.640 1.195.022 2.103 1.197.125


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 325.845 183.637
Kredilerden Alınan Faizler
325.283 183.301
Bankalardan Alınan Faizler
562 336
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -39.623 -59.484
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-34.626 -59.107
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-4.104 0
Kiralama Faiz Giderleri
-893 -377
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
286.222 124.153
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-28.319 -13.979
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6 268
Diğer
6 268
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
12 -28.325 -14.247
Diğer
12 -28.325 -14.247
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 27.665 17.020
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
0 -4.724
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
27.665 21.744
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 3.682 2.943
FAALİYET BRÜT KÂRI
289.250 130.137
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
6 -62.493 -38.001
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
6 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-45.961 -38.743
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -46.652 -33.200
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
134.144 20.193
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 134.144 20.193
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -38.903 -4.131
Cari Vergi Karşılığı
-21.946
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-16.957 -4.131
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 95.241 16.062
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
11 95.241 16.062
Grubun Karı (Zararı)
95.241 16.062
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956622


BIST'
11:499.737
Değişim :  0,95% |  92,01
Açılış :  9.716  
Önceki Kapanış :  9.645  
En Düşük
9.696
En Yüksek
9.741
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:49
KENT 1.408,00 5.249.024 % 10,00  
EDIP 23,76 9.655.850 % 10,00  
YGYO 6,82 5.801.310 % 10,00  
ISATR 2.295.242,50 2.295.243 % 10,00  
UZERB 749,00 13.307.483 % 9,99  
11:49 Alış Satış %  
Dolar 32,5134 32,5157 % -0,10  
Euro 34,7715 34,7839 % -0,23  
Sterlin 40,0960 40,2970 % -0,53  
Frank 35,2899 35,4668 % -0,61  
Riyal 8,6064 8,6495 % -0,30  
11:49 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,21 27,24 % 0,66  
Platin 918,25 919,49 % 0,66  
Paladyum 1.020,79 1.024,36 % 0,66  
Brent Pet. 88,10 88,10 % 0,66  
Altın Ons 2.318,92 2.319,22 % 0,66