***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Banka Finansal Rapor

01.11.2021 20:40
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
126.500 9.213 1.206 15.393 127.760 104.871 384.943 384.943
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
126.500 9.213 1.206 15.393 127.760 104.871 384.943 384.943
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-200 55.216 55.016 55.016
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
78.495 -104.871 -26.018 -26.018
Dağıtılan Temettü
-26.218 -26.218 -26.218
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
358 78.495 26.218 -104.871 200 200
Dönem Sonu Bakiyeler
126.500 9.213 1.564 -200 93.888 127.760 55.216 413.941 413.941
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
126.500 9.213 1.684 -320 93.888 127.760 102.276 461.001 461.001
Yeni Bakiye
126.500 9.213 1.684 -320 93.888 127.760 102.276 461.001 461.001
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-111 137.589 137.478 137.478
Kar Dağıtımı
316 43.352 319 -102.276 -58.289 -58.289
Dağıtılan Temettü
1 -58.289 -58.289 -58.289
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
316 43.352 58.608 -102.276 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
126.500 9.213 2.000 -431 137.240 128.079 137.589 540.190 540.190


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
322.445 322.445 292.058 0 292.058
GARANTİ VE KEFALETLER
0 0
TAAHHÜTLER
1 322.445 322.445 292.058 292.058
Cayılamaz Taahhütler
322.445 322.445 292.058 292.058
Diğer Cayılamaz Taahhütler
322.445 322.445 292.058 292.058
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
0
Swap Para Satım İşlemleri
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
0 0
EMANET KIYMETLER
0 0
REHİNLİ KIYMETLER
0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
322.445 322.445 292.058 0 292.058


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
140.807 102.133
Alınan Faizler
441.398 285.294
Ödenen Faizler
-69.228 -52.409
Alınan Ücret ve Komisyonlar
-43.610 -23.455
Elde Edilen Diğer Kazançlar
14.957 40.801
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-70.897 -58.977
Ödenen Vergiler
-59.075 -13.163
Diğer
-72.738 -75.958
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-143.831 -77.601
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-31.177 78.306
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-9.333 -452
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-116.595 -156.925
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
13.274 1.470
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-3.024 24.532
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
4.359 8.123
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
657
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-5.057 -2.281
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
8.759 12.004
Diğer
-1.600
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-21.447 -38.237
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
164.700 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
-120.000
Temettü Ödemeleri
5-5 -58.289 -26.218
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-7.858 -12.019
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-20.112 -5.582
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5-6-1 26.457 13.557
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5-6-2 6.345 7.975


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
137.589 55.216
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-111 -200
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-111 -200
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-139 -250
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28 50
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
137.478 55.016


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.300 974 6.274 26.295 14 26.309
Nakit ve Nakit Benzerleri
1 5.300 974 6.274 26.295 14 26.309
Bankalar
3 5.371 974 6.345 26.443 14 26.457
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-71 -71 -148 -148
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 1.042.386 47.997 1.090.383 1.017.840 52.016 1.069.856
Krediler
1.668.061 182.064 1.850.125 1.604.082 159.067 1.763.149
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
5 -625.675 -134.067 -759.742 -586.242 -107.051 -693.293
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
16 78.155 78.155 71.303 71.303
Satış Amaçlı
78.155 78.155 71.303 71.303
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 1.269 1.269
İştirakler (Net)
8 0 0 1.269 1.269
Konsolide Edilmeyenler
0 0 1.269 1.269
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12 11.897 11.897 12.556 12.556
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13 8.016 8.016 6.112 6.112
Diğer
8.016 8.016 6.112 6.112
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
17 19.454 19.454 9.720 9.720
VARLIKLAR TOPLAMI
1.165.208 48.971 1.214.179 1.145.095 52.030 1.197.125
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0 0
ALINAN KREDİLER
3 455.595 455.595 583.171 583.171
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
46.429 46.429
Bonolar
46.429 46.429
FONLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2 0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
6 2.003 2.003 1.058 1.058
KARŞILIKLAR
11.995 11.995 22.118 22.118
Çalışan Hakları Karşılığı
8 9.063 9.063 8.740 8.740
Diğer Karşılıklar
2.932 2.932 13.378 13.378
CARİ VERGİ BORCU
9 24.348 24.348 10.064 10.064
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
9 115.601 115.601 102.329 102.329
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5 14.910 3.108 18.018 15.281 2.103 17.384
ÖZKAYNAKLAR
12 540.190 540.190 461.001 461.001
Ödenmiş Sermaye
126.500 126.500 126.500 126.500
Sermaye Yedekleri
11.213 11.213 10.897 10.897
Hisse Senedi İhraç Primleri
9.213 9.213 9.213 9.213
Diğer Sermaye Yedekleri
2.000 2.000 1.684 1.684
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-431 -431 -320 -320
Kar Yedekleri
137.240 137.240 93.888 93.888
Yasal Yedekler
137.240 137.240 93.888 93.888
Kar veya Zarar
265.668 265.668 230.036 230.036
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
128.079 128.079 127.760 127.760
Dönem Net Kâr veya Zararı
137.589 137.589 102.276 102.276
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.211.071 3.108 1.214.179 1.195.022 2.103 1.197.125


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 470.885 324.806
Kredilerden Alınan Faizler
470.151 324.045
Bankalardan Alınan Faizler
734 761
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -59.977 -79.348
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-52.193 -78.971
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-6.485 0
Kiralama Faiz Giderleri
-1.299 -377
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
410.908 245.458
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-43.610 -23.455
Alınan Ücret ve Komisyonlar
29 283
Diğer
29 283
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
12 -43.639 -23.738
Diğer
12 -43.639 -23.738
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 31.589 36.175
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
0 -2.199
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
31.589 38.374
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 9.603 4.626
FAALİYET BRÜT KÂRI
408.490 262.804
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
6 -72.216 -80.600
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
6 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-71.000 -58.977
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -73.568 -53.947
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
191.706 69.280
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 191.706 69.280
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -54.117 -14.064
Cari Vergi Karşılığı
-40.823
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-13.294 -14.064
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 137.589 55.216
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
11 137.589 55.216
Grubun Karı (Zararı)
137.589 55.216
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973811


BIST'
18:059.645
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.645  
En Düşük
9.645
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
AKYHO 6,90 29.290.868 % 0,00  
AVTUR 12,95 30.940.993 % 0,00  
AYEN 29,38 72.532.047 % 0,00  
BRMEN 5,97 1.331.606 % 0,00  
ATAGY 14,00 14.293.674 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5740 32,5798 % 0,10  
Euro 34,8747 34,8953 % 0,08  
Sterlin 40,3327 40,5349 % 0,06  
Frank 35,5090 35,6870 % 0,01  
Riyal 8,6347 8,6780 % 0,03  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,28 27,31 % 0,66  
Platin 913,18 913,79 % 0,66  
Paladyum 1.026,61 1.030,02 % 0,66  
Brent Pet. 88,54 88,54 % 0,66  
Altın Ons 2.327,31 2.327,73 % 0,66