***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Banka Finansal Rapor

05.05.2022 19:13
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
126.500 9.213 1.684 -320 93.888 127.760 102.276 461.001 461.001
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
126.500 9.213 1.684 -320 93.888 127.760 102.276 461.001 461.001
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-86 50.044 49.958 49.958
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
323 -17.688 101.359 -102.276 -18.282 -18.282
Dağıtılan Temettü
-18.282 -18.282 -18.282
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
323 -17.688 119.641 -102.276 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
126.500 9.213 2.007 -406 76.200 229.119 50.044 492.677 492.677
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
139.700 170.707 2.007 -539 137.240 128.079 173.873 751.067 751.067
Yeni Bakiye
139.700 170.707 2.007 -539 137.240 128.079 173.873 751.067 751.067
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.261 4.834 79.799 83.372 83.372
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Kar Dağıtımı
24.000 0 149.873 -173.873 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
24.000 0 149.873 -173.873 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
139.700 170.707 26.007 -1.800 4.834 137.240 277.952 79.799 834.439 834.439


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
315.938 315.938 324.537 0 324.537
GARANTİ VE KEFALETLER
0 0
TAAHHÜTLER
1 315.938 315.938 324.537 324.537
Cayılamaz Taahhütler
315.938 315.938 324.537 324.537
Diğer Cayılamaz Taahhütler
315.938 315.938 324.537 324.537
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
0
Swap Para Satım İşlemleri
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
0 0
EMANET KIYMETLER
0 0
REHİNLİ KIYMETLER
0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
315.938 315.938 324.537 0 324.537


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
51.709 43.468
Alınan Faizler
205.534 141.943
Ödenen Faizler
-11.934 -28.523
Alınan Ücret ve Komisyonlar
-20.930 -14.875
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-28.584 2.301
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-35.541 -21.844
Ödenen Vergiler
-31.718 -11.290
Diğer
-25.118 -24.244
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-70.714 -109.016
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-11.272 -2.957
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-12.266 -5.502
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-63.999 -106.750
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
16.823 6.193
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-19.005 -65.548
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
2.108 -2.880
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-179 -2.880
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2.287 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.910 45.688
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
51.109 66.623
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-50.000
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
5-5 0 -18.282
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-3.019 -2.653
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-18.807 -22.740
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5-6-1 57.753 26.457
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5-6-2 38.946 3.717


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
79.799 50.044
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
3.573 -86
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.261 -86
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.638 -108
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
377 22
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.834
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
6.278
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.444
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
83.372 49.958


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
66.753 2.340 69.093 55.586 1.362 56.948
Nakit ve Nakit Benzerleri
1 36.308 2.340 38.648 55.586 1.362 56.948
Bankalar
3 36.606 2.340 38.946 56.391 1.362 57.753
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-298 -298 -805 -805
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 30.445 30.445
Diğer Finansal Varlıklar
30.445 30.445
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 1.157.267 49.336 1.206.603 1.122.463 48.751 1.171.214
Krediler
1.799.592 289.174 2.088.766 1.759.894 269.329 2.029.223
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
5 -642.325 -239.838 -882.163 -637.431 -220.578 -858.009
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
16 74.349 74.349 73.513 73.513
Satış Amaçlı
74.349 74.349 73.513 73.513
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0
İştirakler (Net)
8 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12 23.616 23.616 21.201 21.201
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13 6.939 6.939 7.897 7.897
Diğer
6.939 6.939 7.897 7.897
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
17 24.570 24.570 12.721 12.721
VARLIKLAR TOPLAMI
1.353.494 51.676 1.405.170 1.293.381 50.113 1.343.494
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0 0
ALINAN KREDİLER
3 312.615 312.615 370.900 370.900
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
4 48.362 48.362 48.633 48.633
Bonolar
48.362 48.362 48.633 48.633
FONLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2 0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
6 5.066 5.066 6.041 6.041
KARŞILIKLAR
10.684 10.684 11.822 11.822
Çalışan Hakları Karşılığı
8 9.332 9.332 10.641 10.641
Diğer Karşılıklar
1.352 1.352 1.181 1.181
CARİ VERGİ BORCU
9 31.535 31.535 23.674 23.674
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
9 132.561 132.561 110.098 110.098
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5 20.239 9.669 29.908 16.674 4.585 21.259
ÖZKAYNAKLAR
12 834.439 834.439 751.067 751.067
Ödenmiş Sermaye
139.700 139.700 139.700 139.700
Sermaye Yedekleri
196.714 196.714 172.714 172.714
Hisse Senedi İhraç Primleri
170.707 170.707 170.707 170.707
Diğer Sermaye Yedekleri
26.007 26.007 2.007 2.007
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.800 -1.800 -539 -539
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.834 4.834
Kar Yedekleri
137.240 137.240 137.240 137.240
Yasal Yedekler
137.240 137.240 137.240 137.240
Kar veya Zarar
357.751 357.751 301.952 301.952
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
277.952 277.952 128.079 128.079
Dönem Net Kâr veya Zararı
79.799 79.799 173.873 173.873
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.395.501 9.669 1.405.170 1.338.909 4.585 1.343.494


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 205.534 141.943
Kredilerden Alınan Faizler
203.518 141.537
Bankalardan Alınan Faizler
2.016 406
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -16.269 -18.396
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-12.884 -16.528
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.214 -1.264
Kiralama Faiz Giderleri
-1.171 -604
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
189.265 123.547
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-20.930 -14.875
Alınan Ücret ve Komisyonlar
108
Diğer
108
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
13 -21.038 -14.875
Diğer
13 -21.038 -14.875
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
25.966 20.414
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
0
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
25.966 20.414
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 2.080 2.392
FAALİYET BRÜT KÂRI
196.381 131.478
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
6 -2.882 -22.521
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
6 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-34.003 -23.526
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -35.360 -22.819
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
124.136 62.612
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9 124.136 62.612
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
10 -44.337 -12.568
Cari Vergi Karşılığı
-23.064 -5.529
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-21.273 -7.039
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
11 79.799 50.044
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
12 79.799 50.044
Grubun Karı (Zararı)
79.799 50.044
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026903


BIST'
18:059.645
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.645  
En Düşük
9.645
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
AKYHO 6,90 29.290.868 % 0,00  
AVTUR 12,95 30.940.993 % 0,00  
AYEN 29,38 72.532.047 % 0,00  
BRMEN 5,97 1.331.606 % 0,00  
ATAGY 14,00 14.293.674 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5687 32,5827 % 0,11  
Euro 34,9010 34,9248 % 0,17  
Sterlin 40,3230 40,5251 % 0,04  
Frank 35,5109 35,6889 % 0,01  
Riyal 8,6331 8,6764 % 0,01  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,43 27,47 % 0,66  
Platin 913,04 914,78 % 0,66  
Paladyum 1.030,30 1.034,13 % 0,66  
Brent Pet. 88,56 88,56 % 0,66  
Altın Ons 2.330,81 2.331,20 % 0,66