***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Banka Finansal Rapor

10.08.2022 18:43
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
126.500 9.213 1.684 -320 93.888 127.760 102.276 461.001 461.001
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
126.500 9.213 1.684 -320 93.888 127.760 102.276 461.001 461.001
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-111 95.241 95.130 95.130
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
323 -17.688 101.359 -102.276 -18.282 -18.282
Dağıtılan Temettü
-18.282 -18.282 -18.282
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
323 -17.688 119.641 -102.276 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
126.500 9.213 2.007 -431 76.200 229.119 95.241 537.849 537.849
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
139.700 170.707 2.007 -539 137.240 128.079 173.873 751.067 751.067
Yeni Bakiye
139.700 170.707 2.007 -539 137.240 128.079 173.873 751.067 751.067
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.005 190.206 188.201 188.201
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Kar Dağıtımı
24.498 104.992 915 -173.873 -43.468 -43.468
Dağıtılan Temettü
1 -43.468 -43.468 -43.468
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
24.498 104.992 44.383 -173.873 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
139.700 170.707 26.505 -2.544 242.232 128.994 190.206 895.800 895.800


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
466.445 466.445 324.537 0 324.537
GARANTİ VE KEFALETLER
0 0
TAAHHÜTLER
1 466.445 466.445 324.537 324.537
Cayılamaz Taahhütler
466.445 466.445 324.537 324.537
Diğer Cayılamaz Taahhütler
466.445 466.445 324.537 324.537
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
0
Swap Para Satım İşlemleri
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
0 0
EMANET KIYMETLER
0 0
REHİNLİ KIYMETLER
0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
466.445 466.445 324.537 0 324.537


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
157.804 67.088
Alınan Faizler
443.841 zler
-54.619 -59.580
Alınan Ücret ve Komisyonlar
-42.398 -28.319
Elde Edilen Diğer Kazançlar
4.298 2.507
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-68.677 -47.138
Ödenen Vergiler
-80.013 -33.874
Diğer
-44.628 -1.583
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-181.555 -111.090
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-24.000
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-83.745 -7.666
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-13.414 -14.426
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-88.790 -106.000
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
28.394 17.002
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-23.751 -44.002
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-11.557 3.727
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 657
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-16.707 -2.471
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
5.150 5.541
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-12.357 23.368
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
137.282 116.915
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-100.000 -70.000
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
5-5-1 -43.468 -18.282
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-6.171 -5.265
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-47.665 -16.907
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5-6-1 57.753 26.457
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5-6-2 10.088 9.550


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
190.206 95.241 110.407 45.197
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-2.005 -111 -744 -25
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.005 -111 -744 -25
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.673 -139 -1.036 -31
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
668 28 292 6
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
188.201 95.130 109.663 45.172


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
40.569 1.241 41.810 55.586 1.362 56.948
Nakit ve Nakit Benzerleri
1 8.706 1.241 9.947 55.586 1.362 56.948
Bankalar
3 8.847 1.241 10.088 56.391 1.362 57.753
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-141 -141 -805 -805
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
31.863 31.863
Diğer Finansal Varlıklar
31.863 31.863
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 1.242.897 49.985 1.292.882 1.122.463 48.751 1.171.214
Krediler
1.881.054 321.669 2.202.723 1.759.894 269.329 2.029.223
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
5 -638.157 -271.684 -909.841 -637.431 -220.578 -858.009
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
16 74.430 74.430 73.513 73.513
Satış Amaçlı
74.430 74.430 73.513 73.513
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0
İştirakler (Net)
8 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12 21.899 21.899 21.201 21.201
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13 9.353 9.353 7.897 7.897
Diğer
9.353 9.353 7.897 7.897
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
17 25.731 25.731 12.721 12.721
VARLIKLAR TOPLAMI
1.414.879 51.226 1.466.105 1.293.381 50.113 1.343.494
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0 0
ALINAN KREDİLER
3 262.907 262.907 370.900 370.900
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
4 85.346 85.346 48.633 48.633
Bonolar
85.346 85.346 48.633 48.633
FONLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2 0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
6 2.784 2.784 6.041 6.041
KARŞILIKLAR
17.032 17.032 11.822 11.822
Çalışan Hakları Karşılığı
8 15.673 15.673 10.641 10.641
Diğer Karşılıklar
1.359 1.359 1.181 1.181
CARİ VERGİ BORCU
9 46.604 46.604 23.674 23.674
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
9 130.099 130.099 110.098 110.098
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5 17.005 8.528 25.533 16.674 4.585 21.259
ÖZKAYNAKLAR
12 895.800 895.800 751.067 751.067
Ödenmiş Sermaye
139.700 139.700 139.700 139.700
Sermaye Yedekleri
197.212 197.212 172.714 172.714
Hisse Senedi İhraç Primleri
170.707 170.707 170.707 170.707
Diğer Sermaye Yedekleri
26.505 26.505 2.007 2.007
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-2.544 -2.544 -539 -539
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0
Kar Yedekleri
242.232 242.232 137.240 137.240
Yasal Yedekler
242.232 242.232 137.240 137.240
Kar veya Zarar
319.200 319.200 301.952 301.952
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
128.994 128.994 128.079 128.079
Dönem Net Kâr veya Zararı
190.206 190.206 173.873 173.873
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.457.577 8.528 1.466.105 1.338.909 4.585 1.343.494


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 443.841 280.460 238.307 138.516
Kredilerden Alınan Faizler
440.826 279.898 237.308 138.360
Bankalardan Alınan Faizler
3.015 562 999 156
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -34.848 -39.623 -18.579 -21.227
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-27.297 -34.626 -14.413 -18.098
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-5.510 -4.104 -3.296 -2.840
Kiralama Faiz Giderleri
-2.041 -893 -870 -289
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
408.993 240.837 219.728 117.289
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-42.398 -28.319 -21.468 -13.444
Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 6 6
Diğer
6 6
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
12 -42.398 -28.325 -21.468 -13.450
Diğer
12 -42.398 -28.325 -21.468 -13.450
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
72.704 27.665 46.738 7.251
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
7.863 7.863
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
0
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
64.841 27.665 38.875 7.251
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 5.294 3.682 3.214 6.704
FAALİYET BRÜT KÂRI
444.593 243.865 248.212 117.800
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
6 -28.730 -17.108 -25.848 0
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
6 0 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-72.322 -45.961 -38.319 -22.435
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -75.383 -46.652 -40.023 -23.833
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
268.158 134.144 144.022 71.532
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9 268.158 134.144 144.022 71.532
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
10 -77.952 -38.903 -33.615 -26.335
Cari Vergi Karşılığı
-57.283 -21.946 -34.219 -16.417
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-20.669 -16.957 -9.918
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
604
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
11 190.206 95.241 110.407 45.197
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
12 190.206 95.241 110.407 45.197
Grubun Karı (Zararı)
190.206 95.241 110.407 45.197
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054343


BIST
'
17:099.491
Değişim :  -0,41% |  -39,06
Açılış :  9.565  
Önceki Kapanış :  9.530  
En Düşük
9.476
En Yüksek
9.602
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:07
SNICA 41,80 327.703.699 % 10,00  
DERIM 46,42 51.734.644 % 10,00  
NETAS 87,15 182.731.146 % 9,97  
VERUS 289,50 22.445.535 % 9,97  
UZERB 657,00 5.797.368 % 9,96  
17:07 Alış Satış %  
Dolar 32,4921 32,4944 % 0,14  
Euro 34,7246 34,7480 % 0,08  
Sterlin 40,2763 40,4782 % -0,45  
Frank 35,5272 35,7053 % -0,40  
Riyal 8,6230 8,6662 % -0,45  
17:07 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,41 28,45 % 0,66  
Platin 943,61 945,57 % 0,66  
Paladyum 1.038,38 1.041,72 % 0,66  
Brent Pet. 87,22 87,22 % 0,66  
Altın Ons 2.383,22 2.383,52 % 0,66