***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Banka Finansal Rapor

31.10.2022 18:13
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
126.500 9.213 1.684 -320 93.888 127.760 102.276 461.001 461.001
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
126.500 9.213 1.684 -320 93.888 127.760 102.276 461.001 461.001
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-111 137.589 137.478 137.478
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
316 43.352 319 -102.276 -58.289 -58.289
Dağıtılan Temettü
-58.289 -58.289 -58.289
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
316 43.352 58.608 -102.276 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
126.500 9.213 2.000 -431 137.240 128.079 137.589 540.190 540.190
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
139.700 170.707 2.007 -539 137.240 128.079 173.873 751.067 751.067
Yeni Bakiye
139.700 170.707 2.007 -539 137.240 128.079 173.873 751.067 751.067
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.242 307.109 304.867 304.867
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Kar Dağıtımı
24.498 105.907 0 -173.873 -43.468 -43.468
Dağıtılan Temettü
1 -43.468 -43.468 -43.468
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
24.498 105.907 43.468 -173.873
Dönem Sonu Bakiyeler
139.700 170.707 26.505 -2.781 243.147 128.079 307.109 1.012.466 1.012.466


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
462.444 462.444 324.537 0 324.537
GARANTİ VE KEFALETLER
0 0
TAAHHÜTLER
1 462.444 462.444 324.537 324.537
Cayılamaz Taahhütler
462.444 462.444 324.537 324.537
Diğer Cayılamaz Taahhütler
462.444 462.444 324.537 324.537
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
0
Swap Para Satım İşlemleri
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
0 0
EMANET KIYMETLER
0 0
REHİNLİ KIYMETLER
0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
462.444 462.444 324.537 0 324.537


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
273.535 140.807
Alınan Faizler
706.712 441.398
Ödenen Faizler
-70.784 -69.228
Alınan Ücret ve Komisyonlar
-62.642 -43.610
Elde Edilen Diğer Kazançlar
6.812 14.957
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-114.644 -70.897
Ödenen Vergiler
-124.708 -59.075
Diğer
-67.211 -72.738
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-323.594 -143.831
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-24.000
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-116.461 -31.177
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-13.875 -9.333
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-205.098 -116.595
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
35.840 13.274
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-50.059 -3.024
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-27.804 4.359
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 657
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-35.527 -5.057
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
7.723 8.759
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
41.155 -21.447
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
282.061 164.700
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-188.000 -120.000
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
5-5-1 -43.468 -58.289
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-9.438 -7.858
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-36.708 -20.112
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5-6-1 57.753 26.457
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5-6-2 21.045 6.345


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
307.109 137.589 116.903 42.348
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-2.242 -111 -237 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.242 -111 -237 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.989 -139 -316
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
747 28 79
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
304.867 137.478 116.666 42.348


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
51.501 3.474 54.975 55.586 1.362 56.948
Nakit ve Nakit Benzerleri
1 17.390 3.474 20.864 55.586 1.362 56.948
Bankalar
3 17.571 3.474 21.045 56.391 1.362 57.753
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-181 -181 -805 -805
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
34.111 34.111
Diğer Finansal Varlıklar
34.111 34.111
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 1.294.404 50.649 1.345.053 1.122.463 48.751 1.171.214
Krediler
1.956.014 351.508 2.307.522 1.759.894 269.329 2.029.223
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
5 -661.610 -300.859 -962.469 -637.431 -220.578 -858.009
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
16 89.444 89.444 73.513 73.513
Satış Amaçlı
89.444 89.444 73.513 73.513
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0
İştirakler (Net)
8 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12 18.368 18.368 21.201 21.201
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13 8.876 8.876 7.897 7.897
Diğer
8.876 8.876 7.897 7.897
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
17 26.102 26.102 12.721 12.721
VARLIKLAR TOPLAMI
1.488.695 54.123 1.542.818 1.293.381 50.113 1.343.494
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0 0
ALINAN KREDİLER
3 147.724 147.724 370.900 370.900
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
4 145.491 145.491 48.633 48.633
Bonolar
145.491 145.491 48.633 48.633
FONLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2 0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
6 375 375 6.041 6.041
KARŞILIKLAR
20.016 20.016 11.822 11.822
Çalışan Hakları Karşılığı
8 18.638 18.638 10.641 10.641
Diğer Karşılıklar
1.378 1.378 1.181 1.181
CARİ VERGİ BORCU
9 41.925 41.925 23.674 23.674
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
9 138.040 138.040 110.098 110.098
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5 29.684 7.097 36.781 16.674 4.585 21.259
ÖZKAYNAKLAR
12 1.012.466 1.012.466 751.067 751.067
Ödenmiş Sermaye
139.700 139.700 139.700 139.700
Sermaye Yedekleri
197.212 197.212 172.714 172.714
Hisse Senedi İhraç Primleri
170.707 170.707 170.707 170.707
Diğer Sermaye Yedekleri
26.505 26.505 2.007 2.007
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-2.781 -2.781 -539 -539
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0
Kar Yedekleri
243.147 243.147 137.240 137.240
Yasal Yedekler
243.147 243.147 137.240 137.240
Kar veya Zarar
435.188 435.188 301.952 301.952
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
128.079 128.079 128.079 128.079
Dönem Net Kâr veya Zararı
307.109 307.109 173.873 173.873
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.535.721 7.097 1.542.818 1.338.909 4.585 1.343.494


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 706.738 441.398 262.897 160.938
Kredilerden Alınan Faizler
703. 3.356 734 341 172
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -55.504 -59.977 -20.656 -20.354
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-39.350 -52.193 -12.053 -17.567
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-13.188 -6.485 -7.678 -2.381
Kiralama Faiz Giderleri
-2.966 -1.299 -925 -406
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
651.234 381.421 242.241 140.584
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-62.642 -43.610 -20.244 -15.291
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.538 29 1.538 23
Diğer
1.538 29 1.538 23
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
12 -64.180 -43.639 -21.782 -15.314
Diğer
12 -64.180 -43.639 -21.782 -15.314
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
110.541 31.589 37.837 3.924
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
10.111 2.248
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
0
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
100.430 31.589 35.589 3.924
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 7.959 9.603 2.665 5.921
FAALİYET BRÜT KÂRI
707.092 379.003 262.499 135.138
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
6 -45.022 -42.729 -16.292 -25.621
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
6 0 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-120.998 -71.000 -48.676 -25.039
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -116.530 -73.568 -41.147 -26.916
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
424.542 191.706 156.384 57.562
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9 424.542 191.706 156.384 57.562
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
10 -117.433 -54.117 -39.481 -15.214
Cari Vergi Karşılığı
-88.743 -40.823 -31.460 -18.877
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-28.690 -13.294 -8.021
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
3.663
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
11 307.109 137.589 116.903 42.348
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
12 307.109 137.589 116.903 42.348
Grubun Karı (Zararı)
307.109 137.589 116.903 42.348
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075402


BIST
'
18:059.645
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  9.645  
En Düşük
0
En Yüksek
0
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
SNPAM 92,55 6.252.031 % 0,00  
VESTL 86,85 472.826.560 % 0,00  
VKFYO 22,58 17.837.996 % 0,00  
VKGYO 1,95 158.476.242 % 0,00  
VKING 46,90 73.915.891 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5664 32,5729 % 0,08  
Euro 34,8700 34,8841 % 0,05  
Sterlin 40,3003 40,5023 % -0,02  
Frank 35,4817 35,6596 % -0,07  
Riyal 8,6329 8,6761 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,27 27,31 % 0,66  
Platin 911,79 913,29 % 0,66  
Paladyum 1.025,39 1.028,46 % 0,66  
Brent Pet. 88,57 88,57 % 0,66  
Altın Ons 2.325,56 2.325,97 % 0,66