***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.06.2017 14:52
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 09.05.2017
Genel Kurul Tarihi 02.06.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.06.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 K:2 D:5-6 Maslak Sarıyer / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Başkanlık Divanının teşkili,
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2016 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunun görüşülerek karara bağlanması,
5 - Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması,
6 - Güncellenen kar dağıtım politikasının ortakların bilgi ve onayına sunulması,
7 - Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
8 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, yönetim kurulu tarafından 2017 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması,
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
10 - 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
11 - T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda 2016 yılı içerisinde şirketimiz paylarının geri alımına ilişkin karar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 A1 Capital Faaliyet Raporu - İmzalı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 A1 CAPITAL Rapor 12.2016 (imzalı).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 GLRYH 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 GLRYH Bilgilendirme Politikası.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 GLRYH Genel Kurul Toplantısı Davet Yazısı - Kopya.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 GLRYH Kar Dağıtım Tablosu 2016.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7 GLRYH Ücret Politikası.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 8 Güler Holding Rapor 12.2016 (imzalı).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 9 Kar Dağıtım Politikası.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 10 Ortaklık yapısı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 11 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 12 Güler Yatırım Faaliyet Raporu İmzalı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin,2016 yılı olağan genel kurulu 02.06.2017 tarihinde saat 11.00'de Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 K:2 D:5-6 Maslak / İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.06.2017 tarih ve 25445292 sayılı görev emri gereğince görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sn. Adnan ATEŞ gözetiminde toplandı. Toplantıya ait davet Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva eden 12.05.2017 tarihli İstiklal Gazetesi'nde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 16.05.2017 tarih ve 9327 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesi www.gulerholding.com.tr adresinde ve KAP'ta 09.05.2017 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.
TTK ‘nın 414. maddesine göre yapılmak istenen bu toplantıda pay sahiplerinin ve yetkililerin herhangi bir itirazları olmadığı ve hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin 16.000.000 TL (On altı milyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 16.000.000 adet paydan, 4.084.943,3 TL tutarında sermayeyi temsil eden 4.084.943,3 adet payın asaleten, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece TTK'nın ve SPK'nın öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmasıyla toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi tarafından ifade edilmesi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Murat GÜLER tarafından toplantı açıldı.
1- Toplantı Divan Başkanlığına Murat GÜLER, oy toplama memurluğuna Ayşe TERZİ, Divan Katipliğine Özcan CAN'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2- Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
3- 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile 2016 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunmuş sayılması müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
3.1- 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile 2016 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okunmuş sayılarak oy birliği ile kabul edildi.
4- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu ortakların onayına sunuldu.
4.1- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi (İlgililer kendi ibralarında oy kullanmadılar).
5- Şirketimizin yasal kayıtlara göre 2016 yılı faaliyetlerinin zararla kapanması nedeniyle kar dağıtılamayacağı hususuna ilişkin Yönetim Kurulu kararının okunmuş sayılması müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
5.1- Şirketimizin yasal kayıtlara göre 2016 yılı faaliyetlerinin zararla kapanması nedeniyle kar dağıtılamayacağı hususuna ilişkin Yönetim Kurulu kararı okunmuş sayılarak oy birliği ile kabul edildi.
6- 2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının okunmuş sayılması müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
6.1- 2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası okunmuş sayılarak oybirliği ile kabul edildi.
7- Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri yerine, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Murat GÜLER, Ayşe TERZİ, Ferat GÜLER, Ender ŞAHİN ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Ender VARLIK ve Hüsnü Cemal YANGÖZ'ün seçilmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 750 TL net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
8- 2017 yılı hesap dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının seçilmesi yönündeki Yönetim Kurulu kararı okunmuş sayılarak oy birliği ile kabul edildi.
8.1- 2017 yılı faaliyetlerinin denetlenmesi konusunda Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firması ile sözleşme imzalanması hususu oy birliği ile kabul edildi.
9- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi hususu ortakların onayına sunularak, oy birliği ile kabul edildi.
10- 2016 yılı içinde şirketimiz tarafından herhangi bir kişi veya kuruma bağış ve yardım yapılmamış olup, 2017 yılı için yapılabilecek yardım ve bağışların maksimum 25.000 TL ile sınırlandırılacağı hususu ortakların bilgisine sunuldu.
11- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda 2016 yılı içerisinde şirketimiz paylarının geri alımına ilişkin karar hakkında ortaklara bilgi verildi.
12- Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefaletler verilmediği hususu ortakların bilgisine sunuldu.
13- Dilek ve temennilere geçildi. Toplantı Başkan'ı tarafından saat 11:30‘da kapatıldı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 09.05.2017 tarih ve 2017/10 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 02.06.2017 günü saat 11:00'de Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 K:2 D:5-6 Maslak Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.
Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.gulerholding.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur.
Gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta (21 Gün) önce Şirket merkezinde ve www.gulerholding.com.tr adresindeki internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/610437


BIST
17:452.044
Değişim :  1,97% |  39,39
Açılış :  2.010  
Önceki Kapanış :  2.005  
En Yüksek
2.053
En Düşük
2.010
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:45
NIBAS 11,44 45.627.323 % 10,00  
FLAP 2,86 121.999.774 % 10,00  
POLTK 495,50 17.317.053 % 9,99  
RALYH 15,30 5.329.633 % 9,99  
ISBIR 60,55 4.848.905 % 9,99  
17:45 Alış Satış %  
Dolar 13,7823 13,7844 % 0,71  
Euro 15,5912 15,6245 % 0,48  
Sterlin 18,1692 18,2603 % 0,82  
Frank 14,8861 14,9758 % 0,59  
Riyal 3,6666 3,6850 % 0,94  
17:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 -8,55  
Altın Gr. 791 791 5,85  
Cumhuriyet 5.215 5.294 18,00  
Tam 5.190 5.322 13,04  
Yarım 2.508 2.574 6,30  
Çeyrek 1.258 1.287 3,16  
Gümüş.Ons 22,00 22,02 -0,43  
Gümüş Gr. 9,81 9,82 -0,05  
B. Petrol 75,24 75,24 -0,58