***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.10.2017 16:39
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 12.09.2017
Genel Kurul Tarihi 04.10.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.10.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 K:2 D:5-6 Maslak Sarıyer / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Başkanlık Divanının teşkili,
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2016 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunun görüşülerek karara bağlanması,
5 - Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması,
6 - Güncellenen kar dağıtım politikasının ortakların bilgi ve onayına sunulması,
7 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, yönetim kurulu tarafından 2017 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması,
8 - 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
9 - T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda 2016 yılı içerisinde şirketimiz paylarının geri alımına ilişkin karar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul YKK_12092017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 GLRYH Bilgilendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 GLRYH Kar Dağıtım Tablosu 2016.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 GLRYH Ücret Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Güler Holding Rapor 12.2016 (imzalı).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 Güler Yatırım Faaliyet Raporu İmzalı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7 Kar Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 9 GLRYH Genel Kurul Toplantısı Davet Yazısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin,2016 yılı olağan genel kurulu 04.10.2017 tarihinde saat 11.00'de Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 K:2 D:5-6 Maslak / İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.10.2017 tarih ve 28362655 sayılı görev emri gereğince görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sn.Mustafa ÇALIŞKAN gözetiminde toplandı. Toplantıya ait davet Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva eden 14.09.2017 tarihli İstiklal Gazetesi'nde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18.07.2017 tarih ve 94107 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesi www.gulerholding.com.tr adresinde ve KAP'ta 12.09.2017 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.
TTK ‘nın 414. maddesine göre yapılmak istenen bu toplantıda pay sahiplerinin ve yetkililerin herhangi bir itirazları olmadığı ve hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin 16.000.000 TL (On altı milyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 16.000.000 adet paydan, 5.086.823,348 TL tutarında sermayeyi temsil eden 5.086.823,348 adet payın asaleten, toplam 5.086.823,348 TL tutarında sermayeyi temsil eden 5.086.823,348 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece TTK'nın ve SPK'nın öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetim şirketi Ata Uluslararası Bağımsız Denetim denetçisi Sn. Abdullah Belge'nin de toplantıda hazır bulunmasının anlaşılmasıyla, toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi tarafından ifade edilmesi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Murat GÜLER tarafından toplantı açıldı.
1- Toplantı Başkanlığına Murat GÜLER oy birliği ile seçildi. Oy toplama memurluğuna Ayşe TERZİ, Tutanak Yazmanlığına Özcan CAN'ı görevlendirdi.
2- Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
3- 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile 2016 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunmuş sayılması müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
3.1- 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile 2016 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okunmuş sayılarak oy birliği ile kabul edildi.
4- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu ortakların onayına sunuldu.
4.1- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi (İlgililer kendi ibralarında oy kullanmadılar).
5- Şirketimizin yasal kayıtlara göre 2016 yılı faaliyetlerinin zararla kapanması nedeniyle kar dağıtılamayacağı hususuna ilişkin Yönetim Kurulu kararının okunmuş sayılması müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
5.1- Şirketimizin yasal kayıtlara göre 2016 yılı faaliyetlerinin zararla kapanması nedeniyle kar dağıtılamayacağı hususuna ilişkin Yönetim Kurulu kararı okunmuş sayılarak oy birliği ile kabul edildi.
6- 2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının okunmuş sayılması müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
6.1- 2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası okunmuş sayılarak oybirliği ile kabul edildi.
7- 2017 yılı hesap dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının seçilmesi yönündeki Yönetim Kurulu kararı okunmuş sayılarak oy birliği ile kabul edildi.
7.1- 2017 yılı faaliyetlerinin denetlenmesi konusunda Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firması ile sözleşme imzalanması hususu oy birliği ile kabul edildi.
8- 2016 yılı içinde şirketimiz tarafından herhangi bir kişi veya kuruma bağış ve yardım yapılmamış olup, 2017 yılı için yapılabilecek yardım ve bağışların maksimum 25.000 TL ile sınırlandırılacağı hususu ortakların bilgisine sunuldu.
9- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda 2016 yılı içerisinde şirketimiz paylarının geri alımına ilişkin karar hakkında ortaklara bilgi verildi.
10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11- Dilek ve temennilere geçildi. Toplantı Başkan'ı tarafından saat 11:30 ‘da kapatıldı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 06.10.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GLRYH Hazirun .pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 GLRYH Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
04.10.2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 04.10.2017 tarih ve 2017/21 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 04.10.2017 günü saat 11:00'de Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 K:2 D:5-6 Maslak Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.
Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.gulerholding.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur.
Gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta (21 Gün) önce Şirket merkezinde ve www.gulerholding.com.tr adresindeki internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.
GÜNDEM
1- Açılış, Başkanlık Divanının teşkili,
2- Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3- 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2016 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,
4- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunun görüşülerek karara bağlanması,
5- Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması,
6- Güncellenen kar dağıtım politikasının ortakların bilgi ve onayına sunulması,
7- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, yönetim kurulu tarafından 2017 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması,
8- 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
9- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda 2016 yılı içerisinde şirketimiz paylarının geri alımına ilişkin karar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11- Dilek ve Temenniler.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/633312


BIST
18:051.910
Değişim :  1,61% |  30,35
Açılış :  1.897  
Önceki Kapanış :  1.880  
En Yüksek
1.914
En Düşük
1.894
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKENT 4.478,20 22.928.132 % 10,00  
SELVA 11,11 36.007.943 % 10,00  
MAKTK 3,74 66.866.320 % 10,00  
ISKUR 550.000,00 550.000 % 10,00  
ISATR 342.861,20 342.861 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,7256 13,7316 % 0,50  
Euro 15,5138 15,5576 % 0,31  
Sterlin 18,1119 18,2027 % -0,26  
Frank 14,8895 14,9792 % 0,50  
Riyal 3,6495 3,6678 % 0,27  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.780 1.781 12,85  
Altın Gr. 784 784 5,32  
Cumhuriyet 5.186 5.264 106,00  
Tam 5.159 5.293 110,82  
Yarım 2.493 2.561 53,60  
Çeyrek 1.251 1.280 26,81  
Gümüş.Ons 22,39 22,42 0,02  
Gümüş Gr. 9,86 9,87 0,01  
B. Petrol 71,23 71,23 1,56