***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2021 18:17***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 22.102 8.222
Satışların Maliyeti
24 -13.334 -9.285
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.768 -1.063
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
1 1
Kambiyo Gelirleri
25 1 1
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-385 -258
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
25 -385 -258
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-384 -257
BRÜT KAR (ZARAR)
8.384 -1.320
Genel Yönetim Giderleri
26 -1.297 -1.502
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 2.011 781
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -353 -74
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.745 -2.115
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 198 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.943 -2.115
Finansman Giderleri
30 -1.224 -4.543
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.719 -6.658
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
102 705
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 18 661
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 84 44
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.821 -5.953
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.821 -5.953
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.821 -5.953
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 0,15300000 -0,12200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.918 6.503
Dönem Karı (Zararı)
7.821 -5.953
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.821 -5.953
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-11.263 -7.466
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15,16 5.490 4.383
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
74 -48
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
74 -48
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.171 1.329
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-53 -21
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.224 1.350
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-17.896 -13.434
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-102 304
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
25.696 20.086
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.610 659
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-137 68
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.747 591
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-2 -1
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 91 69
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 346 153
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
61 79
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2 1
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
59 78
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
5 3
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.768 1.003
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.768 1.003
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.868 -149
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.951 18.270
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
20.073 19.097
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.122 -827
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.254 6.667
Alınan Faiz
59 21
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-48 184
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-347 -369
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
198 -330
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -330
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -328
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -2
Alınan Temettüler
29 198 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.357 -5.451
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 388
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 388
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
173.597 0
Kredilerden Nakit Girişleri
173.597 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-192.062 -4.341
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-192.062 -4.341
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-148 -151
Ödenen Faiz
-1.744 -1.347
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.759 722
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.184 138
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.943 860
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.910 3.573
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2(o) 14.853 4.433


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 14.859 11.923
Ticari Alacaklar
7.1 1.599 4.209
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 387 250
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.212 3.959
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 16 14
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8.1 16 14
Diğer Alacaklar
9 44 42
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.1 44 42
Stoklar
10 466 557
Peşin Ödenmiş Giderler
11 335 681
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 335 681
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 8 0
Diğer Dönen Varlıklar
22 1.117 1.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 1.117 1.045
ARA TOPLAM
18.444 18.471
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
13 76 76
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.520 18.547
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 1.655 1.457
Maddi Duran Varlıklar
14 303.753 272.564
Taşıtlar
14 303.601 272.402
Mobilya ve Demirbaşlar
14 152 162
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 454 482
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 70 95
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 70 95
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 1.131 1.041
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
307.063 275.639
TOPLAM VARLIKLAR
325.583 294.186
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 93.022 97.205
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
17.2 91.326 95.652
Banka Kredileri
17.2 91.326 95.652
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.696 1.553
Banka Kredileri
1.696 1.553
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.075 9.897
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 305 406
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 305 406
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.770 9.491
Banka Kredileri
17.2 10.610 9.353
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
160 138
Ticari Borçlar
7.2 198 137
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 19 17
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
179 120
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
8 57 52
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
8.2 57 52
Diğer Borçlar
9 1.976 208
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.2 1.976 208
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 3.410 1.542
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 3.410 1.542
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 1.843
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 261 213
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21.1 261 213
ARA TOPLAM
109.999 111.097
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
109.999 111.097
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.586 9.305
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.586 9.305
Banka Kredileri
17.2 10.491 9.249
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
95 56
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 763 733
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.2 763 733
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.349 10.038
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
121.348 121.135
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
204.235 173.051
Ödenmiş Sermaye
23.1 52.181 52.181
Sermaye Düzeltme Farkları
23.2 24.085 24.085
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.3 9.189 9.189
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
23.4 -12.181 -12.181
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.5 -22 -19
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22 -19
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.6 159.113 135.728
Yabancı Para Çevrim Farkları
159.113 135.728
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.7 19.505 19.505
Yasal Yedekler
19.505 19.505
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.8 -55.456 -38.302
Net Dönem Karı veya Zararı
7.821 -17.135
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
204.235 173.051
TOPLAM KAYNAKLAR
325.583 294.186


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -71 98.537 19.158 -32.139 -5.745 140.462 140.462
Transferler
-5.745 5.745
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
65 15.826 -71 -5.953 9.867 9.867
Dönem Karı (Zararı)
-5.953 -5.953 -5.953
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
65 15.826 -71 15.820 15.820
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
388 1.209 1.597 1.597
Dönem Sonu Bakiyeler
23 52.181 24.085 -2.835 1.069 -12.181 -6 114.363 19.158 -37.955 -5.953 151.926 151.926
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 52.181 24.085 9.189 -12.181 -19 135.728 19.505 -38.302 -17.135 173.051 173.051
Transferler
-17.135 17.135
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3 23.385 -19 7.821 31.184 31.184
Dönem Karı (Zararı)
7.821 7.821 7.821
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3 23.385 -19 23.363 23.363
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
23 52.181 24.085 9.189 -12.181 -22 159.113 19.505 -55.456 7.821 204.235 204.235


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.821 -5.953
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-22 -6
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22 -6
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
23.385 15.826
Yabancı Para Çevrim Farkları
23.385 15.826
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
23 23.385 15.826
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.363 15.820
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.184 9.867
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
31.184 9.867http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941481


BIST18:051.402
Değişim :  -0,53% |  -7,50
Açılış :  1.415  
Önceki Kapanış :  1.410  
En Yüksek
1.420
En Düşük
1.401
BIST En Aktif Hisseler18:05
KENT 243,20 1.553.511 % 10,00  
TUCLK 11,33 38.501.294 % 10,00  
CEOEM 14,98 35.576.098 % 9,99  
TKURU 185,20 16.135.869 % 9,98  
OZBAL 12,24 76.198.035 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6333 8,6508 % 0,12  
Euro 10,3100 10,3422 % 0,31  
Sterlin 12,0313 12,0917 % 0,02  
Frank 9,3731 9,4296 % -0,09  
Riyal 2,2972 2,3088 % -0,10  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.779 0,26  
Altın Gr. 494 494 -0,76  
Cumhuriyet 3.292 3.342 3,00  
Tam 3.275 3.360 2,39  
Yarım 1.583 1.625 1,16  
Çeyrek 794 813 0,58  
Gümüş.Ons 25,87 25,91 0,13  
Gümüş Gr. 7,19 7,20 0,00  
B. Petrol 75,41 75,41 0,00