***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sigorta Finansal Rapor

13.02.2017 20:20***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sigorta Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
4.2, 14 665.210.904 500.867.514
Kasa
1.186 13.193
Bankalar
14 556.902.445 408.230.506
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 108.299.498 92.621.611
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
14 7.775 2.204
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
4.2, 11 0 182.095
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4.2, 11 0 182.095
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
4.2, 12 395.166.808 403.038.868
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 399.041.568 401.043.583
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
4.2, 12 -8.062.991 -2.495.043
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 135.285.580 103.101.704
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
4.2,12 -131.097.349 -98.611.376
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
DİĞER ALACAKLAR
47 3.708.745 4.239.350
Diğer Çeşitli Alacaklar
47 3.708.745 4.239.350
Şüpheli Diğer Alacaklar
403.151 403.151
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
-403.151 -403.151
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
99.188.353 90.914.866
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 91.138.398 83.866.181
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
17 8.049.955 7.048.685
DİĞER CARİ VARLIKLAR
8.631.893 6.958.143
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
4.2, 12 7.209.385 5.263.228
Personele Verilen Avanslar
4.2, 45 58.822 156.009
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
47 1.363.686 1.538.906
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
1.171.906.703 1.006.200.836
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 166.047 151.066
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12 166.047 151.066
FİNANSAL VARLIKLAR
9 356.886.871 307.690.542
Bağlı Menkul Kıymetler
9 374.603.827 325.970.350
Bağlı Ortaklıklar
9 0 1.076.713
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
-17.716.956 -19.356.521
MADDİ VARLIKLAR
198.655.368 185.133.569
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 15.205.000 14.924.000
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 176.095.000 164.680.000
Makine ve Teçhizatlar
6 7.299.635 9.532.061
Demirbaş ve Tesisatlar
6 5.776.796 5.731.758
Motorlu Taşıtlar
6 418.444 586.107
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 1.535.635 1.528.427
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 8.840.627 6.092.141
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -16.515.769 -17.940.925
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
9.707.669 12.589.889
Haklar
8 8.530.812 8.119.769
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 16.507.653 16.507.653
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -15.427.262 -12.133.999
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
96.466 96.466
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
0 0
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21 18.713.702 25.030.858
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21 18.713.702 25.030.858
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
584.129.657 530.595.924
TOPLAM VARLIKLAR
1.756.036.360 1.536.796.760
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 1.658.420 1.818.764
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.2, 20 1.739.714 1.972.523
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
4.2, 20 -81.294 -153.759
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
176.526.366 181.543.075
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
4.2, 19 176.526.366 181.543.075
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
4.2, 45 12.105 15.066
Ortaklara Borçlar
4.2, 45 0 15.066
Personele Borçlar
12.105 0
DİĞER BORÇLAR
19 20.339.837 21.194.279
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19 4.790.622 4.780.422
Diğer Çeşitli Borçlar
19 15.633.863 16.480.461
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
19 -84.648 -66.604
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 1.005.752.475 919.161.634
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 377.625.836 349.973.798
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.24, 17 1.778.282 48.509.456
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17 604.851.235 518.592.525
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
10, 17 21.497.122 2.085.855
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
22.672.388 18.524.350
Ödenecek Vergi ve Fonlar
21.071.396 17.146.105
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
1.600.992 1.378.245
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 3.763.879 3.987.399
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 3.763.879 3.987.399
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
10, 19 55.594.535 54.530.906
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
10, 19 55.594.535 54.530.906
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.286.320.005 1.200.775.473
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 0 278.195
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.2, 20 0 287.370
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 -9.175
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
DİĞER BORÇLAR
3.050.696 2.426.450
Alınan Depozito ve Teminatlar
3.050.696 2.426.450
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
2.26, 17 22.917.755 18.479.283
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
2.26, 17 22.917.755 18.479.283
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 10.552.843 8.734.945
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 10.552.843 8.734.945
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
36.521.294 29.918.873
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13, 15 270.000.000 150.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13, 15 270.000.000 150.000.000
SERMAYE YEDEKLERİ
15 78.403.322 17.822.568
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 654.992 0
Diğer Sermaye Yedekleri
15 77.748.330 17.822.568
KAR YEDEKLERİ
433.790.832 377.035.804
Yasal Yedekler
15 4.949.441 4.949.441
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15 286.146.708 239.953.208
Diğer Kar Yedekleri
15 142.694.683 132.133.155
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
-298.236.645 -76.187.078
NET DÖNEM KARI/ZARARI
37 -50.762.448 -162.568.880
Dönem Net Zararı ( -)
-51.418.200 -222.494.642
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
15 655.752 59.925.762
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
433.195.061 306.102.414
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
1.756.036.360 1.536.796.760


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
841.704.113 763.252.915
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
769.888.495 664.111.435
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17 750.809.359 724.034.071
Brüt Yazılan Primler (+)
17 1.372.978.363 1.288.378.653
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10, 17 -597.714.030 -541.978.659
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
4, 10, 17 -24.454.974 -22.365.923
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -27.652.038 -24.000.363
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17 -50.379.548 -54.248.820
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10, 17 19.272.219 32.768.164
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
10, 17 3.455.291 -2.519.707
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 46.731.174 -35.922.273
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
17 49.805.600 -47.079.237
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10, 17 -3.074.426 11.156.964
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
40.918.811 52.327.372
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
3.100.841 406.259
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
3.100.841 406.259
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
27.795.966 46.407.849
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-823.782.558 -906.139.184
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-613.787.149 -688.751.465
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-527.528.439 -521.178.847
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-757.106.144 -696.390.840
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 229.577.705 175.211.993
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -86.258.710 -167.572.618
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
17 -150.528.287 -261.315.875
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10, 17 64.269.577 93.743.257
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -4.438.471 -3.824.359
Faaliyet Giderleri (-)
32 -205.556.938 -213.563.360
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
17.921.555 -142.886.269
HAYAT TEKNİK GELİR
0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
17.921.555 -142.886.269
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
17.921.555 -142.886.269
YATIRIM GELİRLERİ
82.849.995 100.241.570
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26 47.253.274 33.307.334
Finansal Yatırımların Değerlemesi
26 -1.470.343 3.301.412
Kambiyo Karları
26 33.102.066 37.600.560
İştiraklerden Gelirler
26 491.575 8.695.000
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
26 561.013
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
26 2.904.823 17.138.926
Diğer Yatırımlar
26 7.587 198.338
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-89.647.014 -91.510.436
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
4.2 -3.771.294 -3.540.315
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
-222
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
4.2 -40.918.811 -52.327.372
Kambiyo Zararları (-)
4.2 -33.211.246 -23.949.663
Amortisman Giderleri (-)
4.2, 6, 8 -7.057.503 -6.369.916
Diğer Yatırım Giderleri (-)
-4.687.938 -5.323.170
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-61.886.984 -28.413.745
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -59.543.634 -40.891.816
Reeskont Hesabı (+/-)
-109.318 -497.741
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
21, 35 -2.951.458 10.846.647
Diğer Gelir ve Karlar
2.563.615 2.424.870
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-1.846.189 -295.705
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 -50.762.448 -162.568.880
Dönem Karı veya Zararı
37 -50.762.448 -162.568.880
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
0 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
-50.762.448 -162.568.880
Azınlık Payları
0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
1.651.409.844 1.544.949.807
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-1.627.697.014 -1.554.740.507
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
23.712.830 -9.790.700
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-7.087.991 -1.647.744
Diğer Nakit Girişleri
2.563.615
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-13.801.829 -13.785.105
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
5.386.625 -25.223.549
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
1.897.903 93.643.000
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6, 8 -4.613.011 -3.982.731
Mali Varlık İktisabı (-)
11 -2.054.180
Mali Varlıkların Satışı
11 182.095 8.580.044
Alınan Faiz
47.253.273 36.295.687
Alınan Temettüler
9, 45 491.575 8.695.000
Diğer Nakit Girişleri
553.534 738.926
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-3.771.294 -5.181.124
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
41.994.075 136.734.622
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Hisse Senedi İhracı
2.13, 15 120.654.992
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
-3.052.258 -1.539.200
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-932.000
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
117.602.734 -2.471.200
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
-5.695.470 20.990.715
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
159.287.964 130.030.588
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 360.867.854 230.837.266
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 520.155.818 360.867.854


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
150.000.000 186.842.726 4.949.441 121.125.600 13.439.548 -89.853.704 386.503.611 0 386.503.611
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0
Yeni Bakiye
150.000.000 186.842.726 4.949.441 121.125.600 13.439.548 -89.853.704 386.503.611 0 386.503.611
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
15 53.110.482 -136.371 52.974.111 0 52.974.111
Varlıklarda Değer Artışı
29.162.003 29.162.003 29.162.003
Diğer Kazanç ve Kayıplar
6 -224.249 255.818 31.569 0 31.569
Dönem Net Karı (Zararı)
-162.568.880 -162.568.880 0 -162.568.880
Yedeklere Transfer
28.740 -13.439.548 13.410.808 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
150.000.000 239.953.208 4.949.441 149.955.723 -162.568.880 -76.187.078 306.102.414 0 306.102.414
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
150.000.000 239.953.208 4.949.441 149.955.723 -162.568.880 -76.187.078 306.102.414 0 306.102.414
Yeni Bakiye
150.000.000 239.953.208 4.949.441 149.955.723 -162.568.880 -76.187.078 306.102.414 0 306.102.414
Sermaye Arttırımı
15 120.000.000 654.992 120.654.992 120.654.992
Nakit
120.000.000 654.992 120.654.992 120.654.992
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
15 46.193.500 -578.815 45.614.685 0 45.614.685
Varlıklarda Değer Artışı
11.524.727 11.524.727 11.524.727
Diğer Kazanç ve Kayıplar
6 -384.384 445.075 60.691 0 60.691
Dönem Net Karı (Zararı)
-50.762.448 -50.762.448 0 -50.762.448
Yedeklere Transfer
59.925.762 162.568.880 -222.494.642
Dönem Sonu Bakiyesi
270.000.000 286.146.708 4.949.441 221.098.005 -50.762.448 -298.236.645 433.195.061 0 433.195.061http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/586309


BIST
18:05102.649
Değişim :  0,48% |  491,40
Açılış :  102.224  
Önceki Kapanış :  102.158  
En Yüksek
103.227
En Düşük
102.149
BIST En Aktif Hisseler
IZMDC 11,66 18.377.642 % 10,00  
GEDZA 9,68 24.024.573 % 10,00  
AYCES 31,08 1.460.381 % 9,98  
JANTS 68,35 25.704.923 % 9,98  
ISATR 414.914,10 414.914 % 9,97  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2785 8,3200 % -0,10  
Frank 6,9701 7,0121 % -0,60  
Riyal 1,8038 1,8128 % 0,03  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.727 1.727 -0,19  
Altın Gr. 377 377 -4,58  
Cumhuriyet 2.437 2.474 -29,10  
Tam 2.508 2.538 -29,80  
Yarım 1.224 1.241 -14,50  
Çeyrek 612 621 -7,30  
Gümüş.Ons 17,08 17,12 -0,01  
Gümüş Gr. 3,73 3,74 0,00  
B. Petrol 35,95 35,95 -0,12