***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sigorta Finansal Rapor

31.07.2017 18:16***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sigorta Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
4.2, 14 820.826.786 665.210.904
Kasa
14 4.393 1.186
Bankalar
14 698.571.150 556.902.445
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 122.240.283 108.299.498
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
14 10.960 7.775
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
4.2, 12 339.380.493 395.166.808
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 342.083.269 399.041.568
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
4.2, 12 -6.706.270 -8.062.991
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 155.067.325 135.285.580
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
4.2, 12 -151.063.831 -131.097.349
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
DİĞER ALACAKLAR
4.2, 12, 47 3.990.324 3.708.745
Diğer Çeşitli Alacaklar
4.2, 12, 47 3.990.324 3.708.745
Şüpheli Diğer Alacaklar
403.151 403.151
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
-403.151 -403.151
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
111.358.017 99.188.353
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 102.533.196 91.138.398
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
17 8.824.821 8.049.955
DİĞER CARİ VARLIKLAR
5.554.511 8.631.893
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
4.2, 12 4.936.562 7.209.385
Personele Verilen Avanslar
4.2, 45 155.102 58.822
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
47 462.847 1.363.686
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
1.281.110.131 1.171.906.703
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 176.175 166.047
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12 176.175 166.047
FİNANSAL VARLIKLAR
9 377.089.830 356.886.871
Bağlı Menkul Kıymetler
394.806.786 374.603.827
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
-17.716.956 -17.716.956
MADDİ VARLIKLAR
196.612.194 198.655.368
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 14.951.000 15.205.000
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 176.095.000 176.095.000
Makine ve Teçhizatlar
6 7.299.635 7.299.635
Demirbaş ve Tesisatlar
6 6.243.157 5.776.796
Motorlu Taşıtlar
6 418.444 418.444
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 1.535.635 1.535.635
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 8.840.627 8.840.627
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -18.771.304 -16.515.769
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8.224.152 9.707.669
Haklar
8 8.592.069 8.530.812
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 16.507.653 16.507.653
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -16.972.036 -15.427.262
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
96.466 96.466
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
0 0
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21 18.516.513 18.713.702
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21 18.516.513 18.713.702
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
600.618.864 584.129.657
TOPLAM VARLIKLAR
1.881.728.995 1.756.036.360
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 634.570 1.658.420
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
4.2, 20 277.652
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.2, 20 363.308 1.739.714
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
4.2, 20 -6.390 -81.294
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
122.716.711 176.526.366
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
4.2, 19 122.716.711 176.526.366
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
4.2, 45 23.573 12.105
Personele Borçlar
4.2, 45 23.573 12.105
DİĞER BORÇLAR
19 27.724.735 20.339.837
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19 15.582.608 4.790.622
Diğer Çeşitli Borçlar
19 12.419.876 15.633.863
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
19 -277.749 -84.648
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 1.170.713.699 1.005.752.475
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 483.969.502 377.625.836
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.24, 17 2.353.418 1.778.282
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17 661.136.119 604.851.235
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
10, 17 23.254.660 21.497.122
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
13.426.684 22.672.388
Ödenecek Vergi ve Fonlar
11.654.781 21.071.396
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
1.771.903 1.600.992
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 3.741.117 3.763.879
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 3.741.117 3.763.879
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
10, 19 58.121.063 55.594.535
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
10, 19 58.121.063 55.594.535
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.397.102.152 1.286.320.005
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
DİĞER BORÇLAR
2.880.246 3.050.696
Alınan Depozito ve Teminatlar
2.880.246 3.050.696
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
2.26, 17 25.292.676 22.917.755
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
2.26, 17 25.292.676 22.917.755
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 10.613.982 10.552.843
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 10.613.982 10.552.843
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
38.786.904 36.521.294
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13, 15 270.000.000 270.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13, 15 270.000.000 270.000.000
SERMAYE YEDEKLERİ
15 79.059.074 78.403.322
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 654.992 654.992
Diğer Sermaye Yedekleri
15 78.404.082 77.748.330
KAR YEDEKLERİ
15 453.085.005 433.790.832
Yasal Yedekler
15 4.949.441 4.949.441
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15 305.346.545 286.146.708
Diğer Kar Yedekleri
15 142.789.019 142.694.683
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
-349.339.869 -298.236.645
NET DÖNEM KARI/ZARARI
37 -6.964.271 -50.762.448
Dönem Net Zararı ( -)
-7.050.821 -51.418.200
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
15 86.550 655.752
AZINLIK PAYLARI
0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
445.839.939 433.195.061
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
1.881.728.995 1.756.036.360


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
445.628.231 368.461.275 228.668.862 172.708.857
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
395.451.204 337.236.521 207.541.062 152.765.462
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17, 24 502.370.006 384.032.681 287.395.954 210.888.765
Brüt Yazılan Primler (+)
17, 24 816.007.578 658.235.006 419.168.521 319.223.708
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10, 17, 24 -289.468.881 -259.854.090 -116.189.960 -100.028.381
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
4, 17, 10, 24 -24.168.691 -14.348.235 -15.582.607 -8.306.562
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -106.343.666 -29.176.772 -79.733.599 -36.483.522
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17 -85.228.022 7.545.384 -33.173.639 17.342.242
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 -32.320.139 -41.221.548 -55.164.078 -57.689.186
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
17 11.204.495 4.499.392 8.604.118 3.863.422
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -575.136 -17.619.388 -121.293 -21.639.781
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
17 -7.575.332 -24.965.641 -3.090.796 -31.325.353
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 7.000.196 7.346.253 2.969.503 9.685.572
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
31.042.124 20.442.456 18.075.762 13.565.922
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
279.549 121.943 246.870 106.923
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
279.549 121.943 246.870 106.923
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
18.855.354 10.660.355 2.805.168 6.270.550
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-432.834.433 -425.705.457 -228.308.385 -218.661.503
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-322.165.476 -324.326.003 -170.995.915 -166.894.360
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-265.880.592 -284.138.482 -126.095.105 -131.240.643
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-383.444.975 -383.664.483 -187.999.739 -179.267.516
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 117.564.383 99.526.001 61.904.634 48.026.873
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -56.284.884 -40.187.521 -44.900.810 -35.653.717
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
17 -143.909.930 -94.101.424 -46.632.961 -79.776.667
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 87.625.046 53.913.903 1.732.151 44.122.950
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -2.374.921 -2.127.827 -1.249.939 -1.141.000
Faaliyet Giderleri (-)
32 -108.294.036 -99.251.627 -56.062.531 -50.626.143
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
12.793.798 -57.244.182 360.477 -45.952.646
HAYAT TEKNİK GELİR
0 0 0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
12.793.798 -57.244.182 360.477 -45.952.646
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
12.793.798 -57.244.182 360.477 -45.952.646
YATIRIM GELİRLERİ
78.961.981 29.029.840 29.466.597 14.587.247
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26 32.271.275 22.467.263 18.193.344 9.580.599
Finansal Yatırımların Değerlemesi
26 2.872.643 -324.931 1.831.629 956.144
Kambiyo Karları
26 40.262.197 5.898.140 7.575.836 3.303.933
İştiraklerden Gelirler
26 5.935 491.575 5.935 491.575
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
26 440.931 497.793 230.853 254.996
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
3.109.000 1.629.000
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-79.001.323 -41.087.973 -33.234.292 -19.097.847
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
4.2 -2.282.262 -2.027.932 -1.013.149 -1.134.604
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
-222 -222
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
4.2 -31.042.124 -20.442.456 -18.075.762 -13.565.922
Kambiyo Zararları (-)
-39.110.995 -13.062.928 -10.687.757 -1.666.445
Amortisman Giderleri (-)
4.2, 6, 8 -3.810.471 -3.331.809 -1.892.378 -1.656.212
Diğer Yatırım Giderleri (-)
4.2 -2.755.471 -2.222.626 -1.565.246 -1.074.442
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-19.718.727 -9.692.317 -4.442.055 -7.008.074
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -21.146.015 -14.502.897 -4.997.069 -11.827.034
Reeskont Hesabı (+/-)
-363.447 477.999 -360.171 -147.963
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35 852.636 4.419.895 368.612 4.693.729
Diğer Gelir ve Karlar
1.095.345 1.192.464 656.095 393.196
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-157.246 -1.279.778 -109.522 -120.002
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 -6.964.271 -78.994.632 -7.849.273 -57.471.320
Dönem Karı veya Zararı
37 -6.964.271 -78.994.632 -7.849.273 -57.471.320
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
-6.964.271 -78.994.632 -7.849.273 -57.471.320
Azınlık Payları
0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
1.011.860.333 867.489.165
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-889.142.128 -872.687.134
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
122.718.205 -5.197.969
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-4.840.691 -3.370.089
Diğer Nakit Girişleri
13.326.097 2.777.397
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-820.205 -1.747.007
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
130.383.406 -7.537.668
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
412.400 776.650
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6, 8 -537.780 -578.412
Mali Varlıkların Satışı
3.109.000 182.095
Alınan Faiz
32.271.275 22.493.565
Alınan Temettüler
45 5.935 491.575
Diğer Nakit Girişleri
781.549 1.413.370
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-2.282.262 -3.592.894
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
33.760.117 21.185.949
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
277.652 1.006.486
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
-1.301.502 -1.213.540
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-1.023.850 -207.054
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
1.854.318 -7.325.521
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
164.973.991 6.115.706
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 520.155.818 358.516.463
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 685.129.809 364.632.169


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
150.000.000 239.953.208 4.949.441 149.955.723 -162.568.880 -76.187.078 306.102.414 0 306.102.414
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0
Yeni Bakiye
0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
15 373.039 -285.136 87.903 0 87.903
Varlıklarda Değer Artışı
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
6 -192.192 222.537 30.345 0 30.345
Dönem Net Karı (Zararı)
-78.994.632 -78.994.632 0 -78.994.632
Yedeklere Transfer
59.925.762 162.568.880 -222.494.642 0
Dönem Sonu Bakiyesi
150.000.000 240.326.247 4.949.441 209.404.157 -78.994.632 -298.459.183 227.226.030 0 227.226.030
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
270.000.000 286.146.708 4.949.441 221.098.005 -50.762.448 -298.236.645 433.195.061 0 433.195.061
Yeni Bakiye
0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
15 19.199.837 364.812 19.564.649 0 19.564.649
Varlıklarda Değer Artışı
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
6 -270.476 314.976 44.500 0 44.500
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
-6.964.271 -6.964.271 0 -6.964.271
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Transfer
655.752 50.762.448 -51.418.200 0
Dönem Sonu Bakiyesi
270.000.000 305.346.545 4.949.441 221.848.093 -6.964.271 -349.339.869 445.839.939 0 445.839.939http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/621605


BIST
18:00105.360
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  105.556  
Önceki Kapanış :  105.360  
En Yüksek
106.292
En Düşük
104.535
BIST En Aktif Hisseler
KENT 520,90 15.733.199 % 9,99  
ARSAN 4,96 45.023.444 % 9,98  
HLGYO 1,67 75.423.436 % 9,87  
SAYAS 3,91 19.862.005 % 9,83  
GLBMD 4,47 5.800.721 % 9,83  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3697 8,4117 % 1,08  
Frank 7,0408 7,0832 % 1,03  
Riyal 1,8095 1,8186 % 0,64  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.720 1.720 1,54  
Altın Gr. 376 377 4,22  
Cumhuriyet 2.441 2.473 27,00  
Tam 2.513 2.549 39,10  
Yarım 1.226 1.241 13,60  
Çeyrek 613 621 6,80  
Gümüş.Ons 17,39 17,43 0,05  
Gümüş Gr. 3,81 3,82 0,01  
B. Petrol 35,63 35,63 -0,40