***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

22.02.2019 18:43***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 1.071.969.768 864.526.361
Kasa
14 1.744 2.291
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 920.893.658 739.177.481
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 151.074.366 125.333.334
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
14 0 13.255
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
4.2, 11 22.241.849 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
4.2, 12 531.686.102 449.611.942
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 535.712.640 451.780.574
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
4.2,12 -6.568.180 -5.080.848
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 194.276.881 165.728.014
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
4.2,12 -191.735.239 -162.815.798
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 14.447
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 14.447
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
4.2, 47 1.937.498 3.203.065
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar
4.2, 47 1.937.498 3.203.065
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
421.964 403.151
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
-421.964 -403.151
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 122.294.652 108.981.755
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 108.218.487 97.786.422
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
17 14.076.165 11.195.333
DİĞER CARİ VARLIKLAR
17.034.956 12.641.452
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
4.2, 12 16.140.828 12.243.662
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
0 0
Personele Verilen Avanslar
4.2 96.337 37.238
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
47 797.791 360.552
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
1.767.164.825 1.438.979.022
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
4.2, 12, 47 153.399 175.465
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
4.2, 47 153.399 175.465
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9 612.901.553 503.114.597
Bağlı Menkul Kıymetler
632.102.438 521.742.644
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
9 -19.200.885 -18.628.047
MADDİ VARLIKLAR
223.734.594 208.534.572
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 17.162.000 14.866.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 204.120.000 188.775.000
Makine ve Teçhizatlar
6 6.426.609 6.346.054
Demirbaş ve Tesisatlar
6 6.335.304 6.242.902
Motorlu Taşıtlar
6 414.561 414.561
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 1.535.635 1.535.635
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 8.819.487 8.840.627
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -21.079.002 -18.486.207
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
6.504.997 7.219.852
Haklar
8 10.713.906 8.862.556
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 16.507.653 16.507.653
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -20.813.028 -18.246.823
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
96.466 96.466
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
0 0
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21 0 9.665.934
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21 0 9.665.934
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
843.294.543 728.710.420
TOPLAM VARLIKLAR
2.610.459.368 2.167.689.442
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
0 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
4.2, 19 288.616.766 223.087.097
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
4.2, 19 288.616.766 223.087.097
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
4.2, 45 67.161 60.461
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
4.2 67.161 60.461
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
4.2 27.328.499 22.768.552
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19 7.496.588 4.969.138
Diğer Çeşitli Borçlar
19 20.097.291 17.914.046
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
19 -265.380 -114.632
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
2 1.334.195.872 1.103.754.961
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 514.508.898 447.462.845
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.24, 17 17.999.626 1.184.660
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
4.2, 17 757.657.673 629.914.752
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
10, 17 44.029.675 25.192.704
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
4.2 31.148.209 24.851.642
Ödenecek Vergi ve Fonlar
4.2 28.951.042 22.943.620
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
4.2 2.197.167 1.908.022
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
0 0
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 3.676.606 3.907.790
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 3.676.606 3.907.790
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
10, 19 70.519.558 68.769.403
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
10, 19 70.519.558 68.769.403
Gider Tahahkkukları
018:05108.097
Değişim :  0,77% |  831,08
Açılış :  107.788  
Önceki Kapanış :  107.266  
En Yüksek
108.484
En Düşük
107.099
BIST En Aktif Hisseler
EGGUB 80,30 32.903.145 % 10,00  
EMNIS 4,07 218.205 % 10,00  
FRIGO 16,30 2.152.611 % 9,99  
MRSHL 76,50 24.489.381 % 9,99  
YONGA 27,36 826.402 % 9,97  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3957 8,4378 % -0,98  
Frank 6,9504 6,9923 % -1,51  
Riyal 1,7825 1,7914 % -1,43  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.724 1.725 -15,02  
Altın Gr. 373 373 -8,15  
Cumhuriyet 2.416 2.456 -53,40  
Tam 2.487 2.519 -62,50  
Yarım 1.213 1.233 -30,60  
Çeyrek 607 617 -13,40  
Gümüş.Ons 17,80 17,84 -0,47  
Gümüş Gr. 3,84 3,85 -0,16  
B. Petrol 39,27 39,27 0,95