***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.04.2020 15:58***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 04.03.2020
Genel Kurul Tarihi 31.03.2020
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe GEBZE
Adres Gebze Organize Sanayi Bölgesi Mah. 700. Sokak No:711/1 41400 Gebze - KOCAELİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2019 yılı hesap dönemi "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun" okunması ve görüşülmesi,
4 - 2019 yılı hesap dönemi "Bağımsız Denetim Raporunun" okunması,
5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin 2019 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6 - 2019 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
7 - 2019 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetim kuruluşunun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
13 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,
14 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2019 Genel Kurul Cagri_Gundem ve Davet Yazısı.pdf - İlan Metni
EK: 2 2019 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketinin 31 Mart 2020 Tarihinde Yapılan
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketinin 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 31 Mart 2020 tarihinde, saat 12:00'da, şirket merkez adresi olan Gebze Organize Sanayi Bölgesi Mah. 700. Sokak No:711/1 41400 Gebze/Kocaeli adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2020 tarih ve 80122446-431.03-E-53413001 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Veysi UZUNKAYA 'nın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gün ve gündemi ihtiva edecek şekilde 05.03.2020 tarih ve 10030 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Türkiye çapında dağıtımı yapılan Dünya gazetesinin 05.03.2020 tarihli baskısında, Merkezi Kayıt Kuruluşu e-Genel Kurul sisteminde ve şirket internet sitesinde (www.hektas.com.tr) ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kamil DERECE'nin ve Bağımsız Denetim şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasını temsilen Ramazan YURTVERMEZ 'nın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.
Fiziki ve elektronik hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde, şirket paylarının 227.571.100,14 TL'lik sermayesinden 3.228.964 TL'lik payın asaleten, 122.458.564,44 TL'lik payın vekaleten toplamda 125.687.528,44 TL'lik payın temsil edildiği ve elektronik ortamda herhangi bir katılım olmadığı, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Uğur AKBAŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1- Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
Esas Sözleşme ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği verilen yazılı önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına 1 ret oya karşılık 125.687.527,44 TL oyla (katılanların oy çokluğu ile) Uğur AKBAŞ seçilmiştir.
Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Elif YILMAZ Tutanak Yazmanlığına Yağmur SUNA görevlendirilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
Toplantı Başkanı toplantıda hazır bulunanları Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları ile ebediyete intikal eden tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.
Toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle ve Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden yapılacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verdi. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul gündemi okutuldu, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, herhangi bir değişiklik önerisi olmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.
2- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
Gündemin 2 inci maddesine geçildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi için Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge oya sunuldu 1 ret oya karşılık 125.687.527,44 TL oyla (katılanların oy çokluğu ile) kabul edildi.
3- 2019 yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
Gündemin 3 üncü maddesine geçildi. 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ortaklarca önceden okunmuş olması nedeni ile tekrar okunmasına lüzum olmadığı yönünde Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge oya sunuldu, 1 ret oya karşılık 125.687.527,44 TL oyla (katılanların oy çokluğu ile) kabul edilerek onaylandı. Faaliyet raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2019 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oya sunuldu ve 1 ret oya karşılık 125.687.527,44 TL oyla (katılanların oy çokluğu ile) kabul edilerek onaylandı.
4- 2019 yılı Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisinin verdiği yazılı önerge ile 2019 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunmasını teklif etti. Teklif, yapılan oylama sonucunda 1 ret oya karşılık 125.687.527,44 TL oyla (katılanların oy çokluğu ile) kabul edilmiştir.
2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Kuruluşu Rapor özeti Tutanak Yazmanı Yağmur SUNA tarafından okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
5- 2019 yılı hesap dönemine ilişkin 2019 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
Gündemin 5 inci maddesine geçildi. 2019 yılı Hesap Dönemine ilişkin 2019 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanmış olması, şirket internet sitesinde yer alması ve önceden ortakların tetkikine sunulmuş olması nedeniyle tekrar okunmasına lüzum olmadığı yönünde Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge oya sunuldu, önerge 1 ret oya karşılık 125.687.527,44 TL oyla (katılanların oy çokluğu ile) kabul edildi.
2019 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesapları müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2019 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesapları oya sunuldu, 1 ret oya karşılık 125.687.527,44 TL oyla (katılanların oy çokluğu ile) kabul edilerek onaylandı.
6- 2019 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması
Gündemin 6 ıncı maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı Hesap Dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi yönünde Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge oya sunuldu, 1 ret oya karşılık 125.687.527,44 TL oyla (katılanların oy çokluğu ile) kabul edilerek onaylandı. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyeleri 1 ret oya karşılık 125.687.527,44 TL oyla (katılanların oy çokluğu ile) ayrı ayrı ibra edildi.
7- 2019 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
2019 yılı karının pay sahiplerine dağıtımı konusuna geçildi. Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisinin verdiği yazılı önerge ile Toplantı Başkanı, Şirketin 2019 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisinin Tutanak Yazmanı Yağmur SUNA tarafından okunmasını istedi. Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı Kâr Dağıtım teklifinin aşağıdaki şekilde olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi ve Kâr Dağıtım teklifi oya sunuldu.
"2019 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanunları hükümleri gereğince yapılan hesaplamalar sonucunda 146.562.823,76 TL Brüt Kar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği gereğince yapılan hesaplamalar sonucunda ise 145.386.308,00 TL. Brüt Kar elde edilmiştir. Kurumlar Vergisi ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ayrılması zorunlu olan 1.Tertip Yasal Yedek ayrıldıktan sonra, Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanunları hükümlerine göre 139.234.682,57 TL. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği gereğince ise 138.243.108,81 TL. Net Dağıtılabilir Kâr kalmaktadır.
2020 hesap döneminde büyüyen bilançomuzu desteklemesi amacıyla, Şirket kar dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle 2019 yılı hesap dönemi dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ve 2 Aralık 2020 tarihinde İmtiyazlı Pay Sahiplerine dağıtılacak Temettü ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere kaydedilmesine,
Bu şekliyle Kâr Dağıtım Teklifinin 31 Mart 2020 tarihinde yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına,''
Yapılan oylama sonucunda 1 ret oya karşılık 125.687.527,44 TL oyla (katılanların oy çokluğu ile) kabul edilmiştir.
8- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu Üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları ile Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üye Adaylarının adına hareket eden temsilcilerinin özgeçmişleri ilgili yasal mevzuat gereği süresi içinde şirket internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanmıştır.
Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda
3 (üç) adedinin bağımsız üye olmak üzere toplam 8 (sekiz) Yönetim Kurulu Üye adedinin belirlenmesine,
Tüzel Kişi Yönetim Kurulu üyeliklerine Akdeniz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş., Omsan Lojistik A.Ş., OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş., OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.,'nin 2023 yılında yapılacak olan 2022 yılı Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere 3 yıllık süre için seçilmelerini,
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise adaylık beyanları bulunan Kamil DERECE, Mahmut Cengiz AYDIN ve Bülent Şamil YETİŞ'in bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere,
seçilmelerine 2 ret oya karşılık 125.687.526,44 TL oyla (katılanların oy çokluğu ile) karar verildi.
Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Akdeniz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen Gebze 6.Noteri'nin 11922 yevmiye numaralı görev kabul beyanı ile Hamza Alper KARAÇOBAN (T.C. Kimlik No: 11243988758), OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.'yi temsilen Gebze 6.Noteri'nin 11923 yevmiye numaralı görev kabul beyanı ile Baran ÇELİK (T.C. Kimlik No: 41251138296), Omsan Lojistik A.Ş.'yi temsilen Gebze 6.Noteri'nin 11529 yevmiye numaralı görev kabul beyanı ile Yüksel YILMAZ (T.C. Kimlik No: 22940215498), OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'yi temsilen Ankara 49.Noteri'nin 02889 yevmiye numaralı görev kabul beyanı ile Volkan ÜNLÜEL (T.C. Kimlik No: 20797681954), OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.'yi temsilen Gebze 6.Noteri'nin 11530 yevmiye numaralı görev kabul beyanı ile İbrahim ERTAŞ (T.C. Kimlik No: 25543435102)'ın temsilci olarak seçilmelerine 2 ret oya karşılık 125.687.526,44 TL (katılanların oy çokluğu ile) karar verildi.
Elektronik ortamda katılan Sevda Alkan'ın Muhalefet şerhi vardır ve Toplantı Tutanağına eklenmiştir. Toplantı Başkanı ilgili şerh'e cevap vermiştir
9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
Gündemin 9 ncu maddesine geçilerek, Ordu Yardımlaşma Kurumu'nca verilen yazılı önerge ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 01 Nisan 2020 tarihinden bir sonraki olağan genel kuruluna kadar geçerli olmak üzere aylık peşin net 6.900 TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesine ilişkin verilen yazılı önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2.927.873 ret oya karşılık 122.759.655,44 TL (katılanların oy çokluğu ile) kabul edilmiştir.
10- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
Gündemin 10 uncu maddesine geçilerek, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi yönündeki Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge oya sunuldu, 300.019 ret oya karşılık 125.387.509,44 TL oyla (katılanların oy çokluğu ile) kabul edildi.
11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetim kuruluşunun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
Gündemin 11 inci maddesine geçilerek, Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Yönetim Kurulu'nca Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı Mali Tablolarının denetimi için teklif edilen, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi isimli bağımsız dış denetleme kuruluşu oya sunuldu ve 3.227.891 ret oya karşılık 122.459.637,44 TL oyla (katılanların oy çokluğu ile) kabul edilerek onaylandı.
Elektronik ortamda katılan Gürsoy Hafızoğlu'nun Muhalefet şerhi vardır ve Toplantı Tutanağına eklenmiştir. Toplantı Başkanı ilgili şerh'e cevap vermiştir.
12- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
Gündemin 12 inci maddesine geçildi. 2019 yılında verilen teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2019 mali tabloların 17 No'lu dipnotunda yer aldığı ve Şirketin, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaati olmadığı ortakların bilgisine sunuldu.
13- 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,
Toplantı Başkanı tarafından 2019 yılında herhangi bir bağış ve yardım bulunmadığı bilgisi verilmiştir.
2020 yılında yapılacak olan bağış ve yardım sınırının Şirket net satış hasılatının on binde beşine (5/10.000'ine) kadar belirlenmesine yönelik Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge oya sunuldu ve 3.227.891 ret oyuna karşılık 122.459.637,44 TL oyla (katılanların oy çokluğu ile) kabul edilerek onaylandı.
14- Kapanış
Bakanlık temsilcisi söz aldı, toplantıya asaleten ve temsilen katılanlara ayrıca alınan kararlara itirazı veya muhalefet şerhi olan var mı diye sordu, itiraz eden olmadı.
Toplantı Başkanı Uğur AKBAŞ yapılan genel kurula ve alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığını gördüğünden ve gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıyı 12:48'de kapatmıştır.
Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.
Bakanlık Temsilcisi
Toplantı Başkanı

Veysi UZUNKAYA
Uğur AKBAŞ

Oy Toplama Memuru
Tutanak Yazmanı

Elif YILMAZ
Yağmur SUNAHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 08.04.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2019 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2019 Hazırda Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 2019_Kar_Dağıtım_Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 31.03.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 08.04.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836514


BIST
18:051.124
Değişim :  0,41% |  4,61
Açılış :  1.129  
Önceki Kapanış :  1.120  
En Yüksek
1.135
En Düşük
1.124
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISBIR 2.852,00 3.192.890 % 10,00  
YBTAS 18.813,30 1.900.717 % 10,00  
MERKO 9,02 48.810.511 % 10,00  
CEMTS 14,96 245.603.747 % 10,00  
ATSYH 2,75 1.729.279 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6561 7,6604 % 0,46  
Euro 8,9002 8,9266 % 0,26  
Sterlin 9,7452 9,7941 % 0,59  
Frank 8,2234 8,2730 % 0,36  
Riyal 2,0386 2,0488 % 0,58  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.861 1.861 -6,79  
Altın Gr. 459 459 0,89  
Cumhuriyet 3.052 3.098 8,00  
Tam 3.036 3.112 9,33  
Yarım 1.467 1.505 4,51  
Çeyrek 736 753 2,26  
Gümüş.Ons 22,88 22,91 -0,25  
Gümüş Gr. 5,64 5,65 -0,03  
B. Petrol 41,84 41,84 -0,10