***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

08.02.2019 21:50***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
0
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
0
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667697
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Böyle bir işlem yok
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Böyle bir işlem yok
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Aşan işlem yok
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Yok
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
https://www.hektas.com.tr/sayfa/Bagis-ve-Yardim-Politikasi/285
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672002
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Yok
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Menfaat sahiplerinin Genel Kurula katılması hakkında herahngi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Yok
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 53,8
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Yok
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.hektas.com.tr/sayfa/Kar-Dagitim-Politikasi/282
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
"7- 2017 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 2017 yılı kârının pay sahiplerine dağıtımı konusuna geçildi. Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisinin verdiği yazılı önerge ile Toplantı Başkanı, Şirketin 2017 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu kâr dağıtılmaması önerisinin Tutanak Yazmanı Ebru DURMAZ tarafından okunmasını istedi. Yönetim Kurulu’nun 2017 hesap döneminde büyüyen bilançomuzu desteklemesi amacıyla, 2017 yılı kârından hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının dağıtılmayarak, olağan üstü yedeklere kaydedilmesi ile ilgili teklifinin aşağıdaki şekilde olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi ve 2017 Yılı Kârının Dağıtılmaması teklifi oya sunuldu. “2017 yılı hesap dönemi sermaye piyasası mevzuatı gereğince Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan konsolide finansal tablolara göre 49.239.871,00 TL net dönem kârı, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş solo finansal tablolara göre ise 50.049.708,66 TL net dönem kârı ile sonuçlanmış olup, 2017 hesap döneminde büyüyen bilançomuzu desteklemesi amacıyla, Şirket kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle, 2017 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, Katılımcılardan Yiğit Sezercan söz almış ve Şirket Yönetimimizden yatırımlar ile ilgili bilgi talep etmiştir. Şirketin Genel Müdürü Musa Levent Ortakçıer söz almış ve çeşitli yatırımlarımızın olduğu, bunun sadece makine değil, aynı zamanda bina ve çeşitli yatırımlardan oluştuğunu belirtmiştir. Diğer taraftan mevcut piyasa yapısı içerisinde ve içinde bulunduğumuz süreçte gerekli finansmanı borçlanmak yerine öz kaynaklarımızdan karşılamamızın daha uygun olacağını değerlendiriyoruz diye belirtmiştir. Karın dağıtılmadan olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin yapılan oylama sonucunda 44.122.710,48TL oyla (katılanların oy birliğiyle) kabul edilmiştir. "
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672002
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
30/03/2018 0 % 58,17 % 3,29 % 1,06 3-2017 yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi 4- 2017 yılı Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 10- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 14- 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2018 yılı hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması, 7- 2017 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 0 402


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://www.hektas.com.tr/sayfa/Komite-Yonergeleri/286
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://www.hektas.com.tr/sayfa/Komite-Yonergeleri/286
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://www.hektas.com.tr/uploads/resimyukle/Yatirimci/KurumsalYonetimYonergesi.pdf
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://www.hektas.com.tr/sayfa/Komite-Yonergeleri/286
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://www.hektas.com.tr/uploads/resimyukle/Yatirimci/KurumsalYonetimYonergesi.pdf
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
E- FİNANSAL DURUM
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
https://www.hektas.com.tr/sayfa/Ucret-Politikasi/284
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
B- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 1. Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kar Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 66 % 66 4 4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 100 6 6


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Yoktur
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
"Akdeniz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., Oyak Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. , Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş, Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. , Omsan Lojistik A.Ş, Mahmut Cengiz AYDIN (Bağımsız), Kamil DERECE (Bağımsız) Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 7- Yönetim kurulu, kanun ve Esas Sözleşme uyarınca genel kurula ait olan veya bu iç yönerge uyarınca Şirket Yönetimine devredilmiş bulunanlar dışında, Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. TTK’nun 375.Maddesi çerçevesinde Yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkilerinden başlıcaları şunlardır: • Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi, • Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi, • Muhasebe, finans denetimi ve Şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması, • Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları, • Yönetimle görevli kişilerin, özellikle mevzuata, Esas Sözleşmeye, iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi, • Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi, • Sermayenin kaybı veya borca batıklık durumlarının varlığı halinde TTK m.376 hükmünde öngörülen önlemlerin alınması. "
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
13
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
2. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri
Yönetim kurulu başkanının adı
Akdeniz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş (temsilci: Hamza Alper KARAÇOBAN)
İcra başkanı / genel müdürün adı
Musa Levent ORTAKÇIER
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Yoktur
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Yoktur
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Yoktur
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
1 kişi, 1/7
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Akdeniz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 07/06/2018 Yok Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Oyak Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 03/04/2017 Yok Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/01/2019 Yok Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 12/04/2018 Yok Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Omsan Lojistik A.Ş İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/01/2019 Yok Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Mahmut Cengiz AYDIN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 31/03/2017 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/659319 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Kamil DERECE İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 28/03/2016 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/659319 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.hektas.com.tr/sayfa/Tazminat-Politikasi/283
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
4
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Etik Komite
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
(262) 751 12 54-1610
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Yoktur
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Yoktur
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
https://www.hektas.com.tr/sayfa/Kariyer-Planlama/320
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
https://www.hektas.com.tr/sayfa/Insan-Kaynaklari-Politikamiz/318
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ay18:051.103
Değişim :  0,33% |  3,64
Açılış :  1.101  
Önceki Kapanış :  1.099  
En Yüksek
1.105
En Düşük
1.097
BIST En Aktif Hisseler18:05
DNISI 6,82 2.724.699 % 10,00  
GOLTS 26,40 43.497.769 % 10,00  
VERUS 39,38 85.496.692 % 10,00  
UFUK 9,35 438.915 % 10,00  
SODSN 15,07 593.909 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4734 7,4766 % 0,37  
Euro 8,8491 8,8628 % 0,65  
Sterlin 9,5436 9,5915 % 0,33  
Frank 8,1954 8,2448 % 0,60  
Riyal 1,9879 1,9978 % 0,41  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.940 1.940 -6,19  
Altın Gr. 467 467 0,70  
Cumhuriyet 3.106 3.153 -10,00  
Tam 3.098 3.175 -3,44  
Yarım 1.497 1.536 -1,67  
Çeyrek 751 768 -0,83  
Gümüş.Ons 26,70 26,74 -0,17  
Gümüş Gr. 6,43 6,44 -0,01  
B. Petrol 39,75 39,75 -0,31