HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Şeker Yatırım, Kardemir için hedef fiyatını 1,20 TL'ye yükseltti, tavsiye 'TUT'

04.05.2017 17:00Şeker Yatırım, Kardemir için hedef fiyatını 1,10 TL'den 1,20 TL'ye
yükseltti.
Şeker Yatırım'ın ( http://www.sekeryatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda Kardemir için 'TAT' tavsiyesinin korunduğu belirtildi.
Değerlendirmede şöyle denildi:
"Kardemir, 1Ç17’de, TL5.6mn tutarında net zarar açıklamıştır
(1Ç16 net kar: TL0.2mn). Şirket’in 1Ç17 net zararı, geniş bir
aralıkta olan piyasa tahminleri (TL-35mn–TL13mn) dahilinde, ve
görünüşe göre bu dönemde kaydedilmiş olan TL15.1mn tutarındaki
ertelenmiş vergi gelirleri nedeniyle, bu beklentilerin ortalaması
olan TL-9.5mn’un (Seker Yatırım T.: TL-13.3mn) üzerinde
gerçekleşmiştir. Kardemir’in operasyonel performansı genel olarak
piyasa beklentilerine paralel olarak gerçekleşmiştir. Şirket,
1Ç17’de yıllık %72.4 ve bir önceki çeyreğe göre %13.5 artışla piyasa
ortalama beklentisi olan TL828mn’a (Şeker Yatırım T.: TL826mn)
yakın olarak, TL867mn tutarında satış geliri kaydetmiştir.
Kardemir’in FAVÖK’ü de yıllık %426 ve bir önceki döneme göre %6.4
artış ile piyasa beklenti aralığı TL68mn-TL142mn dâhilinde, ve bu
beklentilerin ortalaması TL114mn’un hafif altında, TL108mn olarak
gerçekleşmiştir. KRDMD payları, son 1 haftada, Şirket’in 1ç17
operayonel performansının görece olarak sağlıklı olabileceği
beklentileriyle %4.0 oranında yükselerek BIST100’ün %4.9 üzerinde
performans göstermişlerdir. Böylelikle, sonuçların Şirket payları
performansı üzerinde belirgin bir etkisinin olmamasını beklemekte,
kar amaçlı satışların olasılığını da dikkate almaktayız.
1Ç17’de satış gelirleri %72 artmış, FAVÖK marjı büyük ölçüde
korunabilmiştir – Kardemir’in 1Ç17 satış hacmi, yıllık %15.1 artış
(bir önceki çeyreğe göre %-8.1 azalış) ile beklentilerimiz
doğrultusunda, 574bin ton olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in 1Ç17
satış hacmindeki artış, bu dönemde gerçekleştirdiği ve piyasa
tarafından son 1 ayda paylarında %10.2 artış ile pozitif olarak
fiyatlanmış olduğunu düşündüğümüz %32.6 oranındaki üretim hacmi
artışının altında gerçekleşmiştir. Kardemir’in 1Ç17 satış gelirleri,
satış hacmindeki artışın, çelik fiyatlarındaki hızlı yükselişin ve
TL’deki değer kaybının etkileriyle, yıllık %72.4 ve bir önceki döneme
göre %13.5 artarak TL867mn olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in
FAVÖK’ü, 1Ç17’de hesaplamalarımıza göre TL108mn’a ulaşarak,
zayıf bir dönem olan 1Ç16’nın oldukça üzerinde, ve FAVÖK marjı da
8.4 y.p. artarak (bir önceki döneme göre 0.8 y.p. azalış ile) %12.4
olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK’ündeki bu artışa rağmen, büyük
ölçüde US$ ve EUR cinsinden döviz açık pozisyonu, ve TL’nin bu para
birimleri karşısındaki değer kaybı ile artan kur farkı giderleri
nedeniyle Kardemir, 1Ç16’da elde edilen TL0.2mn net kara kıyasla
1Ç17’de TL5.6mn tutarında net zarar kaydetmiştir.
Kardemir D payları için hedef fiyatımızı pay başına TL1.20 olarak
revize ederek “TUT” tavsiyemizi korumaktayız. Kardemir, 1Ç17
sonuçlarının açıklanmasının ardından yarın saat 14:00’te bir
telekonferans düzenleyecektir. Şirket’in 2017 yılı için hedeflerine
herhangi bir değişiklik getirmesini beklememekte, ve bu noktada,
2017 yılı satış gelirleri ve operasyonel karlılık tahminlerimizde
herhangi bir revizyon uygulamamaktayız. Yurt dışı benzerlerine
göre değerlemesini güncellememiz ile, KRDMD payları için TL 1.20
hedef fiyata ulaşmaktayız. KRDMD payları, hâlihazırda 2017T 6.8x
ve 36.1x FD/FAVÖK ve F/K çarpanlarıyla, yurt dışı benzerleri ise,
sırasıyla 7.3x ve 14.9x çarpanlarıyla ile işlem görmektedirler.
Kardemir’in 1Ç17 satış hacmi, oldukça zayıf bir baz dönem etkisi ve kısmen de
2016 yılında ertelenmiş olan talebe bağlı olarak yıllık bazda %15.1 oranında artış
(bir önceki çeyreğe göre %8.1 azalış) göstermiştir. Şirket’in satış gelirleri, artan
satış hacmi, çelik fiyatlarındaki yükseliş ve TL’nin değer kaybının etkileri ile
önceki yılın aynı dönemine göre TL bazında %72.4 (bir önceki döneme göre %13.5)
artarak TL867mn olarak gerçekleşmiştir. Kardemir’in toplam satış hacmi, 1Ç17’de
beklentilerimize oldukça yakın olarak yıllık bazda %15.1 artışla (bir önceki çeyreğe
göre %8.1 azalışla) artışla 574bin ton olarak gerçekleşmiştir 2016 yılın ilk aylarında
yaşanan çelik fiyatlarındaki hızlı artış etkisiyle ertelenen talep zayıf bir baz dönemi
oluşturmuş ve bu döneme benzer bir etkinin 2016 yılının ikinci yarısında yaşanmasıyla
talebin sonraki dönemlere ertelenmesi de hacim artışında etkili olmuştur. Satış
hacmindeki bu artış, yükseliş gösteren ürün fiyatları ve ürün miksine bağlı olarak
Kardemir’in satış gelirleri US$ bazında yıllık %37.4 oranında artarak 1Ç17’de
US$235mn olarak gerçekleşmiştir. TL’nin bu dönemde US$ karşısındaki yaklaşık olarak
%26 oranındaki değer kaybının etkisiyle, Şirket’in TL bazındaki satış gelirleri ise, yıllık
bazda %72.4 artarak, piyasa ortalama beklentisi olan TL828mn’a yakın, TL867mn
olarak gerçekleşmiştir. Kardemir, 8 Aralık 2016 itibariyle, satışlarının tamamını TL
para birimi ile gerçekleştirmeye başlamıştır. Bu karar öncesinde, TL para birimi ile
yapılan satışlar, Şirket’in toplam satış gelirlerinin yaklaşık olarak %30’unu
oluşturmakta, satışların geri kalanı ise US$ (yaklaşık %60) ve EUR (yaklaşık %10) para
birimleri cinsinden fiyatlanarak gerçekleştirilmekte idi. Kardemir bu kararından sonra
fiyat listesini piyasa şartları ile birlikte, kur hareketlerini de gözeterek
paylaşmaktadır.
FAVÖK marjı büyük ölçüde korunmuştur – Çelik fiyatlarındaki hızlı artışın ve
piyasadaki fiyatlara görece olarak daha düşük fiyatlı hammadde alımlarının etkisiyle,
Kardemir’in brüt kar marjı (amortisman giderleri hariç tutulduğunda), oldukça zayıf
bir dönem olan 1Ç16’nın 7.9 y.p. üzerinde (bir önceki çeyreğe göre -1.2 y.p.)
gerçekleşmiştir. Şirket’in FAVÖK marjı da, brüt kar marjındaki gelişmenin paralelinde,
ve genel yönetim giderlerindeki görece azalış ile, önceki yılın aynı dönemine göre 8.4
y.p. artarak (bir önceki döneme göre 0.8 y.p. azalışla) 1Ç17’de hesaplamalarımıza
göre %12.4 olarak gerçekleşmiştir. Kardemir, böylelikle, 1Ç17’de hesaplamalarımıza
göre TL107.8mn FAVÖK yaratmıştır. Bu dönemde elde edilen FAVÖK, piyasa
beklentileri dahilinde olmakla birlikte, ortalama beklenti olan TL114.3mn’un (Şeker
Yatırım T.: TL110.7mn) hafif altında gerçekleşmiştir.
Kardemir, kur farkı giderlerinin etkisiyle, 1Ç17’de TL5.6mn net zarar kaydetmiştir
(1Ç16 net kar: TL0.2mn). Şirket’in 1Ç17 net zararı, geniş bir aralıkta olan (TL-
35mn – TL13mn) piyasa beklentileri dâhilinde ve bu tahminlerin ortalaması olan
TL-9.5mn’un üzerinde gerçekleşmiştir. Kardemir, 1Ç17’de yıllık bazda oldukça
belirgin bir artışla TL107.8mn tutarında FAVÖK elde etmiştir. Ancak bu dönemde
Şirket, 1Ç16’da kaydedilmiş olan TL5.3mn tutarındaki net diğer faaliyet giderlerinin
üzerinde, TL22.0mn tutarında bir net diğer faaliyet gideri kaydetmiştir. Kardemir,
1Ç17’de ayrıca, büyük ölçüde US$ ve EUR cinsinden açık pozisyonu ve TL’nin bu para
birimleri karşısındaki değer kaybı ile kaydedilen kur farkı zararları nedeniyle, net
olarak TL87.8mn tutarında finansal gider kaydetmiştir (1Ç16 net finansal gelirler:
TL2.2mn). Bu dönemde Şirket, TL15.1mn tutarında ertelenmiş vergi gelirleri
kaydetmiştir. Böylelikle, Şirket’in net zararı 1Ç17’de TL5.6mn olarak gerçekleşmiştir
(1Ç16 net kar: TL0.2mn).
Kardemir D payları için hedef fiyatımızı yukarı yönde revize ederek pay başına
TL1.20 olarak belirliyor ve tavsiyemizi “TUT” olarak koruyoruz. Kardemir’in 1Ç17
sonuçlarını açıklamasının takibinde, Şirket için yakın dönem tahminlerimizi büyük
ölçüde korumaktayız. Kardemir’in, Şirket hedefi olan 2.3mn ton’a göre daha
muhafazakar bir yaklaşım ile, 2017 yılında toplam 2.2mn ton ürün satışı
gerçekleştirmesini beklemekteyiz. Böylelikle Şirket’in 2017 satış gelirlerinin
TL3.3mlyr civarına ulaşacağını tahmin etmekteyiz. Kardemir’in maliyetlerinin,
piyasadaki demir cevheri fiyatlarına görece olarak daha düşük maliyetli demir cevheri
temini bahsini de dikkate alarak, 2016 yılına benzer oranlarda gerçekleşebileceğini
tahmin etmekte, ve Şirket’in 2017 yılında %14 civarında FAVÖK marjı elde
edebilmesini beklemekteyiz. Şirket’in görece olarak değerlemesini güncelleyerek,
KRDMD payları için 1.20 hedef fiyata ulaşmaktayız. KRDMD payları hâlihazırda 6.8x ve
36.1x FD/FAVÖK ve F/K çarpanları ile işlem görmekte, yurt dışı benzerleri ise, sırasıyla
7.3x ve 14.9x çarpanlar ile işlem görmektedirler."


******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:051.480
Değişim :  1,68% |  24,51
Açılış :  1.456  
Önceki Kapanış :  1.455  
En Yüksek
1.485
En Düşük
1.454
BIST En Aktif Hisseler18:05
DOBUR 41,14 9.388.721 % 10,00  
MRSHL 258,60 16.505.112 % 10,00  
NUHCM 43,86 59.865.104 % 9,98  
COSMO 11,68 1.407.674 % 9,98  
ERBOS 94,35 88.073.454 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,5897 9,6155 % 1,21  
Euro 11,1645 11,2278 % 1,34  
Sterlin 13,1580 13,2240 % 0,60  
Frank 10,4288 10,4916 % 1,10  
Riyal 2,5500 2,5628 % 0,87  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.793 9,54  
Altın Gr. 553 553 8,00  
Cumhuriyet 3.680 3.736 112,00  
Tam 3.666 3.758 117,77  
Yarım 1.772 1.818 56,97  
Çeyrek 889 909 28,49  
Gümüş.Ons 24,30 24,34 0,16  
Gümüş Gr. 7,49 7,51 0,11  
B. Petrol 85,88 85,88 1,27