HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Tacirler Yatırım, Yataş'ı 12,80 TL hedef fiyat ve 'AL' tavsiyesi ile araştırma kapsamına ekledi

16.07.2020 08:50Tacirler Yatırım, Yataş'ı 12,80 TL hedef fiyat ve 'AL'
tavsiyesi ile araştırma kapsamına ekledi.
Tacirler Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme
yapıldı:
"Güçlü büyüme potansiyeli henüz fiyatlanmadı
Yataş'ı güçlü iş modeli ve finansalları ile tüketim sektöründe çekici
büyüme hikayesine sahip bir şirket olarak olarak görüyoruz. Şirketin
değer yaratma sürecinin, güçlü satış büyümesi, iyileşen marjlar ve daha
düşük finansman maliyetleri sonucu gerçekleşeceğine inanıyoruz. Güçlü
büyüme beklentileri ve cari değerlemesi göz önüne alındığında, bu
beklentilerin tam olarak fiyatlandırılmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle,
Araştırma kapsamına AL tavsiyesi ve 12,80 TL 12 ay ileri hedef fiyat ile
dahil ediyoruz.
Covid-19 salgını sonrasında normalleşmeye paralel olarak Yataş
ürünlerine daha fazla talep olmasını bekliyoruz. Tüketici güvenindeki
iyileşme, uygun finansman koşulları ve tüketicilerin daha fazla evde kalma
yönelimi kısa ve orta vadede temel talep faktörleri olacaktır. Mobilya
sektöründeki parçalı yapı ve zayıf rekabet koşulları göz önüne alındığında,
Yataş'ın güçlü marka algısından ve pazar konumlandırmasından yararlanarak
canlanan yurtiçi tüketici talebinin en önemli adresi olacağını düşünüyoruz.
Divanev kısa vadede büyümeye önemli katkıda bulunacak - Yataş,
2019'un 3. çeyreğinde mobilya, ev tekstili ve dekoratif ürünleri satacağı ve C
segment tüketicileri hedefleyen Divanev faaliyetlerini başlattı. Yönetim
önümüzdeki üç yıl içinde hızlı bir mağaza açma programı uygulamayı
planlamaktadır. Divanev'in 2020 yılında 160 milyon TL net satış kaydetmesini
ve bu halde şirketin brüt yurtiçi satışlarının % 8'ini oluşturmasını ve 2021
yılında ise 342 milyon TL yurtiçi kaydetmesini, şirketin brüt satışlarının
%14'ünü oluşturmasını tahmin ediyoruz.
Önümüzdeki dönemde güçlü faaliyet karlılığı bekliyoruz - Covid-19
salgınının 2Ç20 satışlar üzerindeki olumsuz etkilerine rağmen, 3Ç20'den
başlayarak normalleşme süreci ve ertelenmiş müşteri talebinin yeniden
ortaya çıkması ve yeni açılan Divanev mağazalarının etkileriyle birlikte satış
büyümesinde hızlanma öngörüyoruz. 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla %20
ve %25 net satış büyümesi tahmin ediyoruz. Covid-19 salgının olumsuz
etkileri ve Divanev'in marjlar üzerindeki hafif azaltıcı etkisine rağmen,
FAVÖK'ün 2020 ve 2021'de sırasıyla %8 ve %30 artmasını tahmin ediyoruz.
Serbest nakit akışı yaratımı kuvvetli kalmaya devam edecek – Yataş’ın güçlü
faaliyet karlılığının yanı sıra, düşük yatırım ihtiyacı ve iyi yönetilen net işletme
sermayesi, şirketin serbest nakit akışı yaratımında kuvvetli kalmasını
sağlayacaktır. Serbest nakit akışı marjını 2020'de %0,7 (2019: %5,1) olarak
tahmin etmekle beraber, serbest nakit akışı marjının 2021 ve 2022'de sırasıyla
%5,2 ve %5,9'a yükselmesini tahmin ediyoruz.
Cazip değerleme – Yataş’ı değerlerken İNA metodu kullandık ve 12 aylık hedef
fiyatı pay başına 12,80 TL olarak belirledik. 2021 tahminlerimizi göre Yataş, 8,0
2021T F/K ve 4,8 2021T FD/FAVÖK çarpanlarından işlem görmektedir.
Yataş'ı güçlü iş modeli ve finansalları ile tüketim sektöründe çekici büyüme
hikayesine sahip bir şirket olarak olarak görüyoruz. Şirketin değer yaratma
sürecinin, güçlü satış büyümesi, iyileşen marjlar ve daha düşük finansman
maliyetleri sonucu gerçekleşeceğine inanıyoruz. Güçlü büyüme beklentileri ve
cari değerlemesi göz önüne alındığında, bu beklentilerin tam olarak
fiyatlandırılmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle, Araştırma kapsamına AL
tavsiyesi ve 12,80 TL hedef fiyat ile dahil ediyoruz.
Covid-19 salgını sonrasında normalleşmeye paralel olarak Yataş ürünlerine
daha fazla talep olmasını bekliyoruz. Haziran ayından itibaren tüketici güvenindeki
iyileşme, uygun finansman koşulları ve Covid-19 salgını nedeniyle daha fazla evde
vakit geçirilmesi sonucu olarak mobilya yenilemelerinin artması 2Y20’deki ana talep
unsurları olacaktır. Buna ek olarak, kamu bankalarının cazip konut kredisi
kampanyaları sayesinde gayrimenkul satışlarındaki kuvvetli artışlar ve Covid-19
salgını nedeniyle 2Ç20’de ertelenen evlilikler, 2Y20'deki diğer önemli talep faktörleri
olacaktır. Mobilya sektöründeki parçalı yapı ve zayıf rekabet koşulları göz önüne
alındığında, Yataş'ın güçlü marka algısı ve pazar konumlandırması sayesinde,
canlanan yurtiçi tüketici talebinin en önemli adresi olacağını düşünüyoruz.
Kısa vadede Divanev satış büyümesinde etkili olacak - Yataş, 2019 sonunda, 5.000
SKU'dan oluşacak mobilya, ev tekstili ve dekoratif ürünlerin satılacağı ve C segment
tüketicileri hedefleyen Divanev faaliyetlerini başlattı. Divanev, C segmenti tüketicileri
hedefleyeceğinden, ortalama fiyatlar Yataş'ın mevcut ürünlerinden daha düşük
olacaktır. Rekabet açısından incelediğimizde, bu segmentte önemli büyüme
fırsatlarının bulunduğunu düşünüyoruz. Bu görüşümüz, mobilya pazarının oldukça
parçalı bir yapıya sahip olması ve çok az sayıda markalı oyuncunun ülke çapında
faaliyet gösteriyor olmasına dayanmaktadır. Dolayısıyla, Yataş'ın güçlü marka
bilinirliği ve marka algısından faydalanarak Divanev'in bu pazarda, istenen pazar
payını yakalayabileceğine inanıyoruz. Divanev mağazaları, Enza Home mağazalarına
benzer şekilde, 1.500-2.000 m² satış alanına sahip olacak. COVID-19 salgını
nedeniyle, 2Ç20’de mağaza açılışları yavaşlamış olmasına rağmen normalleşme
sürecine paralel olarak, yönetim 2Y20’de daha hızlı mağaza açılışları planlamakta ve
2020 sonunda 65-70 mağazaya ulaşmayı hedeflemektedir. Yönetim ayrıca
önümüzdeki üç yıl boyunca yılda 100 mağaza açmayı planlamaktadır. Divanev
mağazaları ağırlıklı olarak büyük şehirlerde franchising sistemi ile açılacaktır.
Tahminlerimizde muhafazakar olmak amacıyla Divanev mağaza ağının 2020 sonuna
kadar 65 mağazadan oluşacağını ve 2020 ve 2021'de sırasıyla 60 ve 50 yeni mağaza
açılacağını varsaydık. Sonuç olarak, Divanev'in 2020 yılında 160 milyon TL satış geliri
elde ederek şirketin brüt yurtiçi satışlarının % 8'ini oluşturmasını ve 2021 yılında ise
342 milyon TL elde ederek, şirketin brüt yurtiçi satışlarının % 14'ünü oluşturmasını
tahmin ediyoruz.
Daha yüksek ihracat gelirleri gündemde - Yönetim, özellikle Avrupa, Rusya ve ABD
pazarlarına odaklanarak uluslararası pazarlardaki varlığını artırmayı planlamakta ve
2023 sonuna kadar 100 mağazadan oluşan bir mağaza ağına ulaşmayı
hedeflemektedir. Her ne kadar yönetim 2020'de ihracat gelirlerinin toplam net
satışlar içindeki payının %15 olarak hedeflese de (2019: %12), mevcut şartlar altında
bunun agresif bir hedef olduğunu düşünüyoruz. Bununla birlikte Yataş, ihracat
pazarlarına 12 yeni ülkeyi eklemeyi planlamakta olup, bu durum tahminlerimizde
yukarı yönlü risk oluşturmaktadır. 2020 yılında ihracat gelirlerinde, ABD Doları
bazında, %17 artış ve 2020 ile 2023 döneminde %16'lık yıllık bileşik büyüme
kaydedilmesini öngörüyoruz.
Önümüzdeki dönemde güçlü faaliyet karlılığı bekliyoruz - Covid-19 salgınının
2Ç20’deki satışlar üzerindeki olumsuz etkilerine rağmen, 3Ç20'den başlayarak
normalleşme süreci ve ertelenmiş müşteri talebinin yeniden ortaya çıkması ile yeni
açılan Divanev mağazalarının etkileriyle birlikte satışlarda ciddi artış öngörüyoruz.
COVID-19 salgını nedeniyle, 2020 yılında net satış büyümesinin Yataş'ın
standartlarında hafif bir büyüme olmasını ve yıllık %20 olarak kaydedilmesini
bekliyoruz. Geleceğe baktığımızda, Yataş'ın ağırlıklı olarak Divanev'e odaklanarak
mağaza açılışlarına devam etmesini bekliyoruz ve yurtiçi pazardaki toplam mağaza
sayısının 2023 yılına kadar 649 mağazaya ulaşmasını, bu mağazaların 225'inin de
Divanev operasyonlarına ait olmasını bekliyoruz. Tahminlerimiz, 2020-2023 yılları
arasındaki net satışlarda %23'lük yıllık büyüme olacağını göstermektedir. Divanev'in
ilk aşamadaki marjlar üzerindeki hafif azaltıcı etkisine rağmen, şirket tesislerinde
daha yüksek kapasite kullanım oranlarıyla çalışılmasına bağlı olarak Yataş'ın ölçek
ekonomisinden faydalanmasını bekliyoruz. COVID-19 salgınının olumsuz etkileri
nedeniyle FAVÖK'ün 2020 yılında %8 büyümesini bekliyoruz fakat 2020 ile 2023
arasında %25'lik yıllık bileşik büyüme gerçekleştirmesi öngörüyoruz. Bu noktada
şunu belirtmek isteriz ki, FAVÖK marj tahminlerimizde muhafazakar bir yaklaşım
izledik bu tahminlerdeki yukarı yönlü risklerin, Yataş'ın daha yüksek ciro büyümesi
kaydetmesiyle birlikte şirketin ölçek ekonomisinden daha fazla istifade etmesi ile
mümkün olabilecektir. Son olarak da, azalan TL borçlanma maliyetleri Yataş’ın daha
düşük net finansal gider kaydetmesine neden olacak ve bu durum da net kar
büyümesine katkıda bulunacaktır. 2020 yılında %20 net kar artışı tahmin ediyoruz ve
2020-2023 arasında net karda % 39 yıllık bileşik büyüme öngörüyoruz.
Serbest nakit akışı yaratımı kuvvetli kalmaya devam edecek – Yataş’ın güçlü
faaliyet karlılığının yanı sıra, düşük yatırım ihtiyacı ve iyi yönetilen net işletme
sermayesi, şirketin serbest nakit akışı yaratımında kuvvetli kalmasını sağlayacaktır.
Serbest nakit akışı marjını 2020'de %0,7 (2019: %5,1) olarak beklemekle, serbest nakit
akışı marjının 2021 ve 2022'de sırasıyla %5,2 ve %5,9'a yükselmesini tahmin ediyoruz.
Şirketin 2022 yılında net nakit pozisyonuna sahip olmasını bekliyoruz.
Potansiyel temettü ödemeleri ufukta - Geçmişte, Yataş yüksek büyüme kaydeden
bir şirket olarak, yarattığı içsel sermayeyi bünyesinde tutarak büyümesini rahatlıkla
finanse etti. Güçlü nakit akışının devam etmesiyle birlikte şirketin borcunu hızla
azaltacağını ve 2022'den başlayarak nakit temettü ödeyebileceğini tahmin ediyoruz
Cazip değerleme – Yataş’ı değerlerken İNA metodu kullandık ve 12 aylık hedef fiyatı
pay başına 12,80 TL olarak belirledik. Değerlemede AOSM %17,3 ve uç büyüme
oranını %5 kabul ettik. 2021 tahminlerimizi göre Yataş, 8,0 2021T F/K çarpanı ve 4,8
2021T FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir."

https://www.tacirler.com.tr/Pdfs/Arastirma/Dosyalar/Yatas_-_sirket_Raporu_-_16_Temmuz_2020.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:051.385
Değişim :  -1,20% |  -16,78
Açılış :  1.397  
Önceki Kapanış :  1.401  
En Yüksek
1.397
En Düşük
1.376
BIST En Aktif Hisseler18:05
ALBRK 1,65 77.517.940 % 10,00  
IEYHO 0,99 34.472.305 % 10,00  
PKENT 2.364,80 5.081.559 % 10,00  
TKURU 210,10 8.440.780 % 10,00  
YEOTK 73,20 163.854.042 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,8599 8,8617 % 1,14  
Euro 10,3806 10,3872 % 0,76  
Sterlin 12,0760 12,1366 % 0,76  
Frank 9,5356 9,5931 % 1,03  
Riyal 2,3548 2,3666 % 1,11  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.751 1.752 8,42  
Altın Gr. 499 499 8,22  
Cumhuriyet 3.293 3.343 39,00  
Tam 3.277 3.359 37,24  
Yarım 1.584 1.625 18,01  
Çeyrek 794 812 9,01  
Gümüş.Ons 22,42 22,46 -0,07  
Gümüş Gr. 6,39 6,39 0,05  
B. Petrol 77,83 77,83 0,60