***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

26.10.2022 18:10
***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 17.326 922 -4.543 402.700 51.067 90.931 1.417.816 1.417.816
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 17.326 922 -4.543 402.700 51.067 90.931 1.417.816 1.417.816
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 171 0 -3.080 0 0 197.741 194.832 194.832
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 3.535 0 3.535 3.535
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 88.898 2.033 -90.931 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 88.898 -88.898 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 90.931 -90.931 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 17.497 922 -7.623 491.598 56.635 197.741 1.616.183 1.616.183
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 29.086 -2.721 4.013 491.598 243.825 1.625.214 1.625.214
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 29.086 -2.721 4.013 491.598 243.825 1.625.214 1.625.214
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -232.033 0 0 1.273.932 1.041.899 1.041.899
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 185.748 -185.748 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 185.748 -185.748 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 29.086 -2.721 -228.020 677.346 58.077 1.273.932 2.667.113 2.667.113


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
6.191.483 36.128.894 42.320.377 2.423.686 21.926.199 24.349.885
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 1.342.433 12.963.686 14.306.119 811.755 9.691.300 10.503.055
Teminat Mektupları
1.342.433 4.132.470 5.474.903 811.755 3.926.614 4.738.369
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.342.433 4.132.470 5.474.903 811.755 3.926.614 4.738.369
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 4.152.777 4.152.777 0 1.379.096 1.379.096
Belgeli Akreditifler
0 1.080.754 1.080.754 0 480.184 480.184
Diğer Akreditifler
0 3.072.023 3.072.023 0 898.912 898.912
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 4.678.439 4.678.439 0 4.385.590 4.385.590
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.1) 219.366 145.841 365.207 324.503 233.544 558.047
Cayılamaz Taahhütler
219.366 145.841 365.207 324.503 233.544 558.047
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
95.353 145.841 241.194 212.880 233.544 446.424
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
29.128 0 29.128 30.958 0 30.958
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.977 0 5.977 6.261 0 6.261
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3 0 3 3 0 3
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
88.619 0 88.619 74.208 0 74.208
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
286 0 286 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 193 0 193
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
4.629.684 23.019.367 27.649.051 1.287.428 12.001.355 13.288.783
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
4.629.684 23.019.367 27.649.051 1.287.428 12.001.355 13.288.783
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.736.756 5.725.462 7.462.218 99.729 123.208 222.937
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.030.623 2.691.961 3.722.584 98.206 12.241 110.447
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
706.133 3.033.501 3.739.634 1.523 110.967 112.490
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.892.928 17.293.905 20.186.833 1.187.699 11.878.147 13.065.846
Swap Para Alım İşlemleri
156.190 10.041.796 10.197.986 0 6.619.622 6.619.622
Swap Para Satım İşlemleri
2.736.738 7.252.109 9.988.847 1.187.699 5.258.525 6.446.224
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
21.039.791 246.898.241 267.938.032 18.353.673 178.900.665 197.254.338
EMANET KIYMETLER
10.222.819 132.418.456 142.641.275 8.141.876 96.600.634 104.742.510
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.675.748 189.900 1.865.648 1.602.505 76.749 1.679.254
Tahsile Alınan Çekler
144.255 48.140 192.395 51.374 56.294 107.668
Tahsile Alınan Ticari Senetler
3.521 15.015 18.536 7.382 14.544 21.926
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
8.398.020 132.165.401 140.563.421 6.477.685 96.453.047 102.930.732
Emanet Kıymet Alanlar
1.275 0 1.275 2.930 0 2.930
REHİNLİ KIYMETLER
10.816.972 114.479.785 125.296.757 10.211.797 82.300.031 92.511.828
Menkul Kıymetler
28.860 0 28.860 18.709 0 18.709
Teminat Senetleri
921 185 1.106 921 133 1.054
Emtia
30.575 1.133 31.708 33.787 92.741 126.528
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
2.464.159 72.052.624 74.516.783 2.606.310 54.053.575 56.659.885
Diğer Rehinli Kıymetler
8.292.457 42.425.843 50.718.300 7.552.070 28.153.582 35.705.652
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
27.231.274 283.027.135 310.258.409 20.777.359 200.826.864 221.604.223


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.103.546 255.625
Alınan Faizler
1.738.522 801.877
Ödenen Faizler
-865.644 -525.760
Alınan Temettüler
2 201
Alınan Ücret ve Komisyonlar
242.719 125.159
Elde Edilen Diğer Kazançlar
738.580 116.799
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
3.144 4.759
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-418.908 -237.205
Ödenen Vergiler
-21.458 -93.164
Diğer
-313.411 62.959
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
4.464.028 -657.797
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-16.846 -11.556
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-2.948.115 -922.626
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-7.488.331 2.468.438
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.514.489 -411.404
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
382.421 89.689
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
12.539.525 2.957.245
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
6.938.313 -4.235.571
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-2.428.450 -592.012
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.567.574 -402.172
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-548.328 751.228
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-18.776 -8.797
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 2.529
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-38.390 -3.682
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
789.045 615.598
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3.342.492 -971.310
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.978.651 1.114.930
Diğer
83.634 1.960
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-15.586 -4.737
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-15.586 -4.737
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
866.941 227.713
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.870.601 572.032
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.728.475 3.750.867
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
10.599.076 4.322.899


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.273.932 197.741
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-232.033 -2.909
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 171
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 180
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -9
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-232.033 -3.080
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-308.823 -4.305
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
76.790 1.225
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.041.899 194.832


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
797.676 22.199.779 22.997.455 738.799 12.118.342 12.857.141
Nakit ve Nakit Benzerleri
581.201 16.303.980 16.885.181 344.676 7.735.190 8.079.866
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.1) 142.609 14.881.755 15.024.364 314.003 7.290.755 7.604.758
Bankalar
(5.I.3) 14.972 1.432.300 1.447.272 12.851 446.330 459.181
Para Piyasalarından Alacaklar
427.105 0 427.105 20.955 0 20.955
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-3.485 -10.075 -13.560 -3.133 -1.895 -5.028
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
61.412 29.856 91.268 41.530 25.694 67.224
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
99 29.856 29.955 69 25.694 25.763
Diğer Finansal Varlıklar
61.313 0 61.313 41.461 0 41.461
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 42.468 5.567.689 5.610.157 225.646 4.293.975 4.519.621
Devlet Borçlanma Senetleri
42.468 316.408 358.876 225.646 1.019.430 1.245.076
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 5.251.281 5.251.281 0 3.274.545 3.274.545
Türev Finansal Varlıklar
(5.I.2) 112.595 298.254 410.849 126.947 63.483 190.430
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
112.595 298.254 410.849 126.947 63.483 190.430
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10.946.289 24.694.163 35.640.452 7.526.949 18.412.071 25.939.020
Krediler
(5.I.5) 4.629.038 19.731.029 24.360.067 4.553.773 14.175.570 18.729.343
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.6) 6.398.651 5.640.758 12.039.409 3.065.166 4.932.278 7.997.444
Devlet Borçlanma Senetleri
6.398.651 4.842.789 11.241.440 3.065.166 4.254.512 7.319.678
Diğer Finansal Varlıklar
0 797.969 797.969 0 677.766 677.766
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-81.400 -677.624 -759.024 -91.990 -695.777 -787.767
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
160.457 0 160.457 123.237 0 123.237
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
22.251 0 22.251 11.437 0 11.437
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
22.251 0 22.251 11.437 0 11.437
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.12) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
501 0 501 504 0 504
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
450.825 0 450.825 300.614 0 300.614
DİĞER AKTİFLER (Net)
544.867 6.861 551.728 136.512 4.421 140.933
VARLIKLAR TOPLAMI
12.922.866 46.900.803 59.823.669 8.838.052 30.534.834 39.372.886
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.1) 5.240.766 24.096.049 29.336.815 2.233.408 14.073.145 16.306.553
ALINAN KREDİLER
(5.II.4) 1.986.603 18.217.904 20.204.507 11.041 12.963.603 12.974.644
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(5.II.2) 23.328 0 23.328 3.024.482 0 3.024.482
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.3) 79.982 127.445 207.427 11.820 4.503 16.323
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
79.982 127.445 207.427 11.820 4.503 16.323
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.6) 90.120 0 90.120 74.534 0 74.534
KARŞILIKLAR
(5.II.8) 396.655 108.098 504.753 337.859 96.948 434.807
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
78.971 0 78.971 43.773 0 43.773
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
317.684 108.098 425.782 294.086 96.948 391.034
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.9) 157.764 0 157.764 199.192 0 199.192
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 5.622.914 5.622.914 0 3.999.625 3.999.625
Krediler
0 5.622.914 5.622.914 0 3.999.625 3.999.625
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.5) 206.048 802.880 1.008.928 158.956 558.556 717.512
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.12) 2.894.621 -227.508 2.667.113 1.623.659 1.555 1.625.214
Ödenmiş Sermaye
860.000 0 860.000 860.000 0 860.000
Sermaye Yedekleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İhraç Primleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
26.365 0 26.365 26.365 0 26.365
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-512 -227.508 -228.020 2.458 1.555 4.013
Kar Yedekleri
677.346 0 677.346 491.598 0 491.598
Yasal Yedekler
36.271 0 36.271 26.983 0 26.983
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
583.012 0 583.012 406.552 0 406.552
Diğer Kar Yedekleri
58.063 0 58.063 58.063 0 58.063
Kar veya Zarar
1.332.009 0 1.332.009 243.825 0 243.825
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
58.077 0 58.077 56.636 0 56.636
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.273.932 0 1.273.932 187.189 0 187.189
Azınlık Payları
0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
11.075.887 48.747.782 59.823.669 7.674.951 31.697.935 39.372.886


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.1) 2.997.567 1.097.632 1.041.516 363.421
Kredilerden Alınan Faizler
1.330.408 575.512 543.154 171.440
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
8.738 19.558 1.280 8.044
Bankalardan Alınan Faizler
18.699 12.268 12.258 4.981
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
37.311 76.110 14.433 30.074
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.589.451 409.491 460.757 147.515
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
277 0 277 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
61.942 90.895 14.272 20.201
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.527.232 318.596 446.208 127.314
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
12.960 4.693 9.634 1.367
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.2) -1.265.510 -591.738 -580.555 -178.151
Mevduata Verilen Faizler
-748.265 -402.964 -338.195 -130.086
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-382.053 -171.275 -176.509 -43.776
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-30.734 -7.512 -1.575 -1.009
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-10.030 -8.434 -3.510 -2.731
Diğer Faiz Giderleri
-94.428 -1.553 -60.766 -549
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.732.057 505.894 460.961 185.270
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
166.170 154.996 59.168 29.763
Alınan Ücret ve Komisyonlar
193.797 168.309 71.593 34.560
Gayri Nakdi Kredilerden
54.144 24.340 16.630 9.015
Diğer
139.653 143.969 54.963 25.545
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-27.627 -13.313 -12.425 -4.797
Gayri Nakdi Kredilere
-50 -29 -16 -10
Diğer
-27.577 -13.284 -12.409 -4.787
TEMETTÜ GELİRLERİ
2 201 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.3) 425.730 114.664 191.454 24.015
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
5.602 17.563 4.037 2.749
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
740.025 104.095 298.810 36.902
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-319.897 -6.994 -111.393 -15.636
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.4) 101.449 75.277 32.540 23.218
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.425.408 851.032 744.123 262.266
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.5) 10.013 -161.397 193.654 -81.648
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.IV.5) -17.404 -1.683 -9.054 -383
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-454.106 -245.831 -187.512 -86.792
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.6) -303.478 -204.284 -87.373 -53.645
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.660.433 237.837 653.838 39.798
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.7) 1.660.433 237.837 653.838 39.798
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.8) -386.501 -40.096 -191.138 -16.089
Cari Vergi Karşılığı
-459.922 -76.447 -175.134 -27.954
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-337.260 -26.883 -25.809 -2.334
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
410.681 63.234 9.805 14.199
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.9) 1.273.932 197.741 462.700 23.709
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.7) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.8) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.10) 1.273.932 197.741 462.700 23.709
Grubun Karı (Zararı)
1.273.932 197.741 462.700 23.709
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,14810000 0,02300000 0,05380000 0,00280000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074396


BIST
'
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VKING 37,84 53.338.791 % 10,00  
FONET 40,08 352.952.225 % 9,99  
OTTO 390,75 7.618.362 % 9,99  
TGSAS 52,75 30.216.185 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.700.407.896 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,3635 31,3757 % 0,46  
Euro 34,0210 34,0458 % 0,53  
Sterlin 39,5937 39,7923 % 0,72  
Frank 35,3816 35,5948 % 0,58  
Riyal 8,3421 8,3839 % 0,47  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,14 23,17 % 0,66  
Platin 887,15 888,04 % 0,66  
Paladyum 952,90 959,01 % 0,66  
Brent Pet. 83,43 83,43 % 0,66  
Altın Ons 2.083,22 2.083,53 % 0,66