***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

26.10.2022 18:10
***ICBCT* *ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***ICBCT******ICB*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 17.325 1.768 -4.543 330.861 52.555 58.048 1.315.427 1.315.427
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 17.325 1.768 -4.543 330.861 52.555 58.048 1.315.427 1.315.427
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 171 -3.080 0 0 160.390 157.481 157.481
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 58.048 0 -58.048 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 58.048 0 -58.048 0
Diğer
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 17.496 1.768 -7.623 388.909 52.555 160.390 1.472.908 1.472.908
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 29.085 -1.192 4.013 388.909 168.449 0 1.448.677 1.448.677
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
860.000 -587 29.085 -1.192 4.013 388.909 168.449 0 1.448.677 1.448.677
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -232.033 0 0 1.214.353 982.320 982.320
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 115.894 -115.894 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 115.894 -115.894 0 0
Diğer
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 29.085 -1.192 -228.020 504.803 52.555 1.214.353 2.430.997 2.430.997


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
6.191.651 36.128.894 42.320.545 2.423.824 21.926.200 24.350.024
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 1.342.435 12.963.686 14.306.121 811.757 9.691.300 10.503.057
Teminat Mektupları
1.342.435 4.132.470 5.474.905 811.757 3.926.614 4.738.371
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.342.435 4.132.470 5.474.905 811.757 3.926.614 4.738.371
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0
Akreditifler
0 4.152.777 4.152.777 0 1.379.096 1.379.096
Belgeli Akreditifler
1.080.754 1.080.754 0 480.184 480.184
Diğer Akreditifler
3.072.023 3.072.023 0 898.912 898.912
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0
Diğer Cirolar
0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0
Diğer Garantilerimizden
4.678.439 4.678.439 0 4.385.590 4.385.590
Diğer Kefaletlerimizden
0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.1) 219.532 145.841 365.373 324.639 233.544 558.183
Cayılamaz Taahhütler
219.532 145.841 365.373 324.639 233.544 558.183
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
95.353 145.841 241.194 212.880 233.544 446.424
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
29.128 0 29.128 30.958 0 30.958
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.978 0 5.978 6.261 0 6.261
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3 0 3 3 0 3
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
88.784 0 88.784 74.344 0 74.344
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
286 0 286 193 0 193
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
4.629.684 23.019.367 27.649.051 1.287.428 12.001.356 13.288.784
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
4.629.684 23.019.367 27.649.051 1.287.428 12.001.356 13.288.784
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.736.756 5.725.462 7.462.218 99.729 123.208 222.937
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.030.623 2.691.961 3.722.584 98.206 12.241 110.447
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
706.133 3.033.501 3.739.634 1.523 110.967 112.490
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.892.928 17.293.905 20.186.833 1.187.699 11.878.148 13.065.847
Swap Para Alım İşlemleri
156.190 10.041.796 10.197.986 0 6.619.623 6.619.623
Swap Para Satım İşlemleri
2.736.738 7.252.109 9.988.847 1.187.699 5.258.525 6.446.224
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0
Diğer
0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
16.292.420 246.898.240 263.190.660 13.772.113 178.900.664 192.672.777
EMANET KIYMETLER
5.580.701 132.418.455 137.999.156 3.608.421 96.600.633 100.209.054
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
16.810 189.900 206.710 16.810 76.749 93.559
Tahsile Alınan Çekler
144.255 48.140 192.395 51.374 56.294 107.668
Tahsile Alınan Ticari Senetler
3.521 15.015 18.536 7.382 14.544 21.926
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
5.414.840 132.165.400 137.580.240 3.529.925 96.453.046 99.982.971
Emanet Kıymet Alanlar
1.275 0 1.275 2.930 0 2.930
REHİNLİ KIYMETLER
10.711.719 114.479.785 125.191.504 10.163.692 82.300.031 92.463.723
Menkul Kıymetler
72 0 72 90 0 90
Teminat Senetleri
921 185 1.106 921 133 1.054
Emtia
30.575 1.133 31.708 33.787 92.741 126.528
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
2.464.159 72.052.624 74.516.783 2.606.310 54.053.575 56.659.885
Diğer Rehinli Kıymetler
8.215.992 42.425.843 50.641.835 7.522.584 28.153.582 35.676.166
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
22.484.071 283.027.134 305.511.205 16.195.937 200.826.864 217.022.801


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.144.623 231.264
Alınan Faizler
1.709.622 788.687
Ödenen Faizler
-866.315 -527.165
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
172.492 86.443
Elde Edilen Diğer Kazançlar
734.840 99.255
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
3.144 4.759
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-369.104 -209.958
Ödenen Vergiler
-20.766 -80.087
Diğer
-219.290 69.330
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
3.945.475 -609.288
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 -3.579
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-2.948.115 -922.626
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-7.403.423 2.500.208
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.031.591 -418.994
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
382.421 89.689
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
12.147.504 3.209.296
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
6.429.818 -4.248.478
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-2.631.139 -814.804
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.090.098 -378.024
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-635.841 751.074
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-105.833 -9.135
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 2.529
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-38.390 -3.682
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
789.045 615.599
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3.341.577 -971.310
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.978.651 1.114.930
Diğer
82.263 2.143
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-15.586 -4.737
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-15.586 -4.737
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
866.941 227.713
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.305.612 596.026
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.637.904 3.509.493
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
9.943.516 4.105.519


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.214.353 160.390
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-232.033 -2.909
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 171
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
180
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-232.033 -3.080
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-308.821 -4.305
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
76.788 1.225
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
982.320 157.481


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
704.650 21.584.355 22.289.005 663.560 12.061.759 12.725.319
Nakit ve Nakit Benzerleri
549.549 15.688.556 16.238.105 310.935 7.678.607 7.989.542
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.1) 142.609 14.881.755 15.024.364 314.003 7.290.755 7.604.758
Bankalar
(5.I.3) 73 809.193 809.266 27 389.355 389.382
Para Piyasalarından Alacaklar
410.172 0 410.172 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-3.305 -2.392 -5.697 -3.095 -1.503 -4.598
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
38 29.856 29.894 32 25.694 25.726
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
38 29.856 29.894 32 25.694 25.726
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 42.468 5.567.689 5.610.157 225.646 4.293.975 4.519.621
Devlet Borçlanma Senetleri
42.468 316.408 358.876 225.646 1.019.430 1.245.076
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 5.251.281 5.251.281 0 3.274.545 3.274.545
Türev Finansal Varlıklar
(5.I.2) 112.595 298.254 410.849 126.947 63.483 190.430
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
112.595 298.254 410.849 126.947 63.483 190.430
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10.738.688 24.694.173 35.432.861 7.413.163 18.412.071 25.825.234
Krediler
(5.I.5) 4.422.190 19.731.039 24.153.229 4.439.824 14.175.570 18.615.394
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.6) 6.397.736 5.640.758 12.038.494 3.065.166 4.932.278 7.997.444
Devlet Borçlanma Senetleri
6.397.736 4.842.789 11.240.525 3.065.166 4.254.512 7.319.678
Diğer Finansal Varlıklar
0 797.969 797.969 0 677.766 677.766
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-81.238 -677.624 -758.862 -91.827 -695.777 -787.604
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
75.998 0 75.998 75.998 0 75.998
İştirakler (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağl 0 75.998 75.998 0 75.998
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
75.998 0 75.998 75.998 0 75.998
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
157.803 0 157.803 120.857 0 120.857
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
19.525 0 19.525 10.267 0 10.267
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
19.525 0 19.525 10.267 0 10.267
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.12) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
499 0 499 480 0 480
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
445.076 0 445.076 295.786 0 295.786
DİĞER AKTİFLER (Net)
79.434 6.860 86.294 72.064 4.420 76.484
VARLIKLAR TOPLAMI
12.221.673 46.285.388 58.507.061 8.652.175 30.478.250 39.130.425
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.1) 5.241.848 24.244.984 29.486.832 2.240.326 14.606.298 16.846.624
ALINAN KREDİLER
(5.II.4) 1.467.469 18.217.904 19.685.373 537 12.963.603 12.964.140
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(5.II.2) 23.328 0 23.328 3.024.482 0 3.024.482
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.3) 79.982 127.445 207.427 11.820 4.503 16.323
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
79.982 127.445 207.427 11.820 4.503 16.323
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.6) 90.120 0 90.120 74.534 0 74.534
KARŞILIKLAR
(5.II.8) 382.295 108.098 490.393 320.663 96.949 417.612
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
64.831 0 64.831 36.075 0 36.075
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
317.464 108.098 425.562 284.588 96.949 381.537
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.9) 143.738 0 143.738 184.013 0 184.013
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 5.622.914 5.622.914 0 3.999.625 3.999.625
Krediler
0 5.622.914 5.622.914 0 3.999.625 3.999.625
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.5) 109.251 216.688 325.939 82.550 71.845 154.395
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.12) 2.658.505 -227.508 2.430.997 1.447.122 1.555 1.448.677
Ödenmiş Sermaye
860.000 0 860.000 860.000 0 860.000
Sermaye Yedekleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İhraç Primleri
-587 0 -587 -587 0 -587
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
27.893 0 27.893 27.893 0 27.893
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-512 -227.508 -228.020 2.458 1.555 4.013
Kar Yedekleri
504.803 0 504.803 388.909 0 388.909
Yasal Yedekler
26.437 0 26.437 20.643 0 20.643
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
420.303 0 420.303 310.203 0 310.203
Diğer Kar Yedekleri
58.063 0 58.063 58.063 0 58.063
Kar veya Zarar
1.266.908 0 1.266.908 168.449 0 168.449
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
52.555 0 52.555 52.555 0 52.555
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.214.353 0 1.214.353 115.894 0 115.894
Azınlık Payları
gun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
61.942 90.895 14.272 20.201
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.527.232 318.596 446.208 127.314
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
2.291 287 1.555 7
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.2) -1.268.012 -593.130 -581.859 -178.612
Mevduata Verilen Faizler
-750.767 -404.356 -339.498 -130.548
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-382.053 -171.275 -176.510 -43.776
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-30.734 -7.512 -1.575 -1.009
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-10.030 -8.434 -3.510 -2.731
Diğer Faiz Giderleri
-94.428 -1.553 -60.766 -548
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.691.662 480.990 440.215 176.034
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
103.106 119.337 35.180 19.118
Alınan Ücret ve Komisyonlar
123.570 129.593 43.540 23.010
Gayri Nakdi Kredilerden
54.144 24.340 16.630 9.015
Diğer
69.426 105.253 26.910 13.995
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-20.464 -10.256 -8.360 -3.892
Gayri Nakdi Kredilere
-50 -29 -16 -10
Diğer
-20.414 -10.227 -8.344 -3.882
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.3) 380.303 89.439 173.678 19.195
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.406 1.739 1.652 -197
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
737.455 102.375 297.124 36.087
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-358.558 -14.675 -125.098 -16.695
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.4) 87.447 72.815 26.967 23.242
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.262.518 762.581 676.040 237.589
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.5) 17.444 -161.321 200.597 -81.537
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.IV.5) -17.404 -1.681 -9.054 -381
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-397.860 -217.171 -159.937 -76.722
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.6) -287.765 -193.571 -81.918 -49.944
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.576.933 188.837 625.728 29.005
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.7) 1.576.933 188.837 625.728 29.005
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.8) -362.580 -28.447 -182.238 -13.495
Cari Vergi Karşılığı
-435.082 -63.848 -164.259 -25.058
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-337.076 -26.883 -26.777 -2.334
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
409.578 62.284 8.798 13.897
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.9) 1.214.353 160.390 443.490 15.510
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.7) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.8) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.10) 1.214.353 160.390 443.490 15.510
Grubun Karı (Zararı)
1.214.353 160.390 443.490 15.510
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,14120000 0,01870000 0,05160000 0,00180000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074398


BIST
'
18:058.908
Değişim :  -2,08% |  -189,50
Açılış :  9.139  
Önceki Kapanış :  9.097  
En Düşük
8.908
En Yüksek
9.150
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TMSN 160,60 407.410.294 % 10,00  
MMCAS 12,87 4.605.422 % 10,00  
BANVT 181,50 147.792.539 % 10,00  
BSOKE 19,91 200.536.263 % 10,00  
CMENT 451,00 13.035.639 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,5685 31,5792 % 0,03  
Euro 34,3052 34,3343 % 0,04  
Sterlin 39,9607 40,1611 % 0,04  
Frank 35,5464 35,7606 % 0,03  
Riyal 8,3961 8,4382 % 0,03  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,89 23,92 % 0,66  
Platin 898,83 901,21 % 0,66  
Paladyum 960,68 966,13 % 0,66  
Brent Pet. 82,80 82,80 % 0,66  
Altın Ons 2.115,16 2.115,46 % 0,66