***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

27.04.2018 00:00
***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 311 11.646 0 -5.569 0 0 0 188.755 -3.316 42.484 1.093.724 0 1.093.724
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.626 0 8.626 0 8.626
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.626 0 8.626 0 8.626
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 311 11.646 0 -5.569 0 0 0 188.755 5.310 42.484 1.102.350 0 1.102.350
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -18.975 0 0 0 0 0 0 -18.975 0 -18.975
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.562 33.562 0 33.562
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.168 42.484 -42.484 39.168 0 39.168
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.168 0 0 39.168 0 39.168
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.484 -42.484 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 311 11.646 0 -24.544 0 0 0 227.923 47.794 33.562 1.156.105 0 1.156.105


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.865.614 3.367.535 5.233.149
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.IV.1) 363.694 1.398.676 1.762.370
Teminat Mektupları
363.694 1.181.284 1.544.978
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
363.694 1.181.284 1.544.978
Banka Kredileri
0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 205.257 205.257
Belgeli Akreditifler
0 145.219 145.219
Diğer Akreditifler
0 60.038 60.038
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 12.135 12.135
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.IV.1) 199.294 5.593 204.887
Cayılamaz Taahhütler
199.294 5.593 204.887
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
5.535 5.593 11.128
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
29.360 0 29.360
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
82.848 0 82.848
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
5 0 5
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
69.317 0 69.317
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
181 0 181
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
12.048 0 12.048
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.302.626 1.963.266 3.265.892
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.302.626 1.963.266 3.265.892
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
14.540 18.448 32.988
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
8.401 8.117 16.518
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
6.139 10.331 16.470
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.288.086 1.944.818 3.232.904
Swap Para Alım İşlemleri
0 1.622.601 1.622.601
Swap Para Satım İşlemleri
1.288.086 322.217 1.610.303
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
5.304.705 13.324.538 18.629.243
EMANET KIYMETLER
838.995 1.429.849 2.268.844
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
41.105 12.402 53.507
Tahsile Alınan Çekler
67.744 5.989 73.733
Tahsile Alınan Ticari Senetler
7.322 21.295 28.617
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
717.191 1.378.253 2.095.444
Emanet Kıymet Alanlar
5.633 11.910 17.543
REHİNLİ KIYMETLER
4.465.710 11.894.689 16.360.399
Menkul Kıymetler
5.635 2 5.637
Teminat Senetleri
1.020 60 1.080
Emtia
101.116 1.270.619 1.371.735
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
3.036.028 7.806.593 10.842.621
Diğer Rehinli Kıymetler
1.321.911 2.817.415 4.139.326
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
7.170.319 16.692.073 23.862.392


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
33.562
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-18.994
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-18.975
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-23.719
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.744
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-19
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-19
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.568


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.III.1) 227.460
Kredilerden Alınan Faizler
163.010
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
6.061
Bankalardan Alınan Faizler
1.651
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.704
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
55.016
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
43.512
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
11.504
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
18
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.III.2) -121.065
Mevduata Verilen Faizler
-68.215
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-43.387
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-9.424
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0
Diğer Faiz Giderleri
-39
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
106.395
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
4.830
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.075
Gayri Nakdi Kredilerden
2.146
Diğer
3.929
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.245
Gayri Nakdi Kredilere
-40
Diğer
-1.205
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.III.6) -31.851
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.III.3) -36.909
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
16
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
20.430
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-57.355
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.III.4) 23.025
FAALİYET BRÜT KÂRI
65.490
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(5.III.5) -2.674
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.III.6) -23.830
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
38.986
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.III.7) 38.986
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.III.8) -5.424
Cari Vergi Karşılığı
-1.091
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-8.532
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
4.199
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.III.9) 33.562
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.III.7) 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.III.8) 0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.III.9) 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.III.9) 33.562
Grubun Karı (Zararı)
33.562
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.258.651 3.225.174 4.483.825
Nakit ve Nakit Benzerleri
118.649 1.686.154 1.804.803
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.1) 118.630 1.380.243 1.498.873
Bankalar
(5.I.3) 19 305.911 305.930
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.2) 14 0 14
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
14 0 14
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 888.758 1.213.045 2.101.803
Devlet Borçlanma Senetleri
888.758 415.517 1.304.275
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 4.309 4.309
Diğer Finansal Varlıklar
0 793.219 793.219
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(5.I.6) 228.057 328.499 556.556
Devlet Borçlanma Senetleri
228.057 95.074 323.131
Diğer Finansal Varlıklar
0 233.425 233.425
Türev Finansal Varlıklar
24.758 1.089 25.847
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
24.758 1.089 25.847
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.585 -3.613 -5.198
KREDİLER (Net)
(5.I.5) 3.483.079 3.786.091 7.269.170
Krediler
3.507.992 3.795.686 7.303.678
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
3.507.992 3.795.686 7.303.678
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
94.144 0 94.144
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-119.057 -9.595 -128.652
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-7.015 -9.595 -16.610
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-24.217 0 -24.217
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-87.825 0 -87.825
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.14) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(5.I.8) 75.998 0 75.998
İştirakler (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
75.998 0 75.998
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
75.998 0 75.998
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
35.368 0 35.368
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.411 0 5.411
Şerefiye
0 0 0
Diğer
5.411 0 5.411
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.12) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
2 0 2
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.13) 26.577 0 26.577
DİĞER AKTİFLER
(5.I.15) 61.460 14.205 75.665
VARLIKLAR TOPLAMI
4.946.546 7.025.470 11.972.016
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.1) 1.799.357 2.635.612 4.434.969
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 3.836 5.844.557 5.848.393
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
383.560 0 383.560
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0
Bonolar
0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.2) 378 1 379
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
378 1 379
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.5) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.II.7) 31.663 1.353 33.016
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
14.255 0 14.255
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
17.408 1.353 18.761
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.8) 12.568 0 12.568
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.9) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.4) 73.640 29.386 103.026
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.11) 1.164.065 -7.960 1.156.105
Ödenmiş Sermaye
860.000 0 860.000
Sermaye Yedekleri
-276 0 -276
Hisse Senedi İhraç Primleri
-587 0 -587
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
311 0 311
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-4.938 -7.960 -12.898
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0
Kar Yedekleri
227.923 0 227.923
Yasal Yedekler
12.594 0 12.594
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
157.963 0 157.963
Diğer Kar Yedekleri
57.366 0 57.366
Kar veya Zarar
81.356 0 81.356
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
47.794 0 47.794
Dönem Net Kâr veya Zararı
33.562 0 33.562
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.469.067 8.502.949 11.972.016


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-176.591
Alınan Faizler
174.985
Ödenen Faizler
-112.901
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.958
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-190.992
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
2.831
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-31.852
Ödenen Vergiler
-2.698
Diğer
-20.922
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-348.965
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
128.089
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
382.649
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
8.741
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-104
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.071.495
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.909.718
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-30.118
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-525.556
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-135.361
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.339
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
-45.356
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-72.808
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
20.765
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-46.851
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
10.228
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
29.307
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-631.610
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.567.656
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
936.046http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679249


BIST'
18:058.908
Değişim :  -2,08% |  -189,50
Açılış :  9.139  
Önceki Kapanış :  9.097  
En Düşük
8.908
En Yüksek
9.150
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TMSN 160,60 407.410.294 % 10,00  
MMCAS 12,87 4.605.422 % 10,00  
BANVT 181,50 147.792.539 % 10,00  
BSOKE 19,91 200.536.263 % 10,00  
CMENT 451,00 13.035.639 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,5465 31,6047 % 0,11  
Euro 34,2664 34,3089 % -0,03  
Sterlin 39,9466 40,1469 % 0,01  
Frank 35,5258 35,7398 % -0,02  
Riyal 8,3908 8,4328 % -0,03  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,87 23,91 % 0,66  
Platin 897,56 899,69 % 0,66  
Paladyum 963,21 964,45 % 0,66  
Brent Pet. 82,84 82,84 % 0,66  
Altın Ons 2.114,03 2.114,90 % 0,66