***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

25.10.2018 21:29
***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
860.000 -587 0 311 11.646 0 0 0 -5.569 0 188.755 -3.316 42.484 1.093.724 0 1.093.724
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.794 0 47.794 0 47.794
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.794 0 47.794 0 47.794
Yeni Bakiye
860.000 -587 0 311 11.646 0 0 0 -5.569 0 188.755 44.478 42.484 1.141.518 0 1.141.518
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -108.149 0 0 0 0 -108.149 0 -108.149
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.438 50.438 0 50.438
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.168 3.316 -42.484 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.168 -39.168 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.484 -42.484 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
860.000 -587 0 311 11.646 0 0 0 -113.718 0 227.923 47.794 50.438 1.083.807 0 1.083.807


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
664.914 4.038.340 4.703.254
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.IV.1) 367.964 2.288.169 2.656.133
Teminat Mektupları
367.964 1.899.770 2.267.734
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
367.964 1.899.770 2.267.734
Banka Kredileri
0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 256.517 256.517
Belgeli Akreditifler
0 87.535 87.535
Diğer Akreditifler
0 168.982 168.982
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 131.882 131.882
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.IV.1) 123.223 27.289 150.512
Cayılamaz Taahhütler
123.223 27.289 150.512
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
7.204 27.289 34.493
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
29.857 0 29.857
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
8.906 0 8.906
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
144 0 144
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
68.576 0 68.576
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
192 0 192
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
8.344 0 8.344
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
173.727 1.722.882 1.896.609
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
173.727 1.722.882 1.896.609
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
4.237 4.682 8.919
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.237 439 4.676
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 4.243 4.243
Para ve Faiz Swap İşlemleri
169.490 1.718.200 1.887.690
Swap Para Alım İşlemleri
60.220 905.051 965.271
Swap Para Satım İşlemleri
109.270 813.149 922.419
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
5.948.800 26.866.977 32.815.777
EMANET KIYMETLER
964.312 5.076.180 6.040.492
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
41.105 18.363 59.468
Tahsile Alınan Çekler
59.226 5.695 64.921
Tahsile Alınan Ticari Senetler
10.128 8.633 18.761
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
844.617 5.037.809 5.882.426
Emanet Kıymet Alanlar
9.236 5.680 14.916
REHİNLİ KIYMETLER
4.984.488 21.790.797 26.775.285
Menkul Kıymetler
5.636 3 5.639
Teminat Senetleri
921 61 982
Emtia
95.619 330.934 426.553
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
3.818.409 14.544.675 18.363.084
Diğer Rehinli Kıymetler
1.063.903 6.915.124 7.979.027
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
6.613.714 30.905.317 37.519.031


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
50.438 -7.048
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-108.149 -42.376
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-108.149 -42.376
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-135.186 -52.970
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
27.037 10.594
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-57.711 -49.424


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.III.1) 826.967 327.021
Kredilerden Alınan Faizler
572.387 222.237
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
22.244 9.239
Bankalardan Alınan Faizler
4.937 1.811
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
10.084 4.543
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
217.227 89.171
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
161.761 62.029
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
55.466 27.142
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
88 20
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.III.2) -516.206 -224.604
Mevduata Verilen Faizler
-277.718 -119.696
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-193.725 -84.152
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-44.470 -20.587
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Diğer Faiz Giderleri
-293 -169
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
310.761 102.417
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
60.164 48.697
Alınan Ücret ve Komisyonlar
64.205 50.314
Gayri Nakdi Kredilerden
8.204 2.994
Diğer
56.001 47.320
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-4.041 -1.617
Gayri Nakdi Kredilere
-61 -3
Diğer
-3.980 -1.614
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.III.6) -113.936 -48.763
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.III.3) -23.408 11.715
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
65 30
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
229.096 144.550
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-252.569 -132.865
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.III.4) 75.753 1.390
FAALİYET BRÜT KÂRI
309.334 115.456
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(5.III.5) -160.224 -106.468
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.III.6) -78.691 -20.924
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
70.419 -11.936
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.III.7) 70.419 -11.936
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.III.8) -19.981 4.888
Cari Vergi Karşılığı
-6.696 9.042
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-13.285 -4.154
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.III.9) 50.438 -7.048
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.III.7) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.III.8) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.III.9) 50.438 -7.048
Grubun Karı (Zararı)
50.438 -7.048
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.970.096 3.650.527 5.620.623
Nakit ve Nakit Benzerleri
416.866 1.390.729 1.807.595
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.1) 265.068 1.159.136 1.424.204
Bankalar
(5.I.3) 86 231.593 231.679
Para Piyasalarından Alacaklar
151.712 0 151.712
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
9 0 9
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
9 0 9
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 992.714 1.754.394 2.747.108
Devlet Borçlanma Senetleri
992.714 598.394 1.591.108
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 8.219 8.219
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.147.781 1.147.781
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(5.I.6) 507.710 511.923 1.019.633
Devlet Borçlanma Senetleri
507.710 156.602 664.312
Diğer Finansal Varlıklar
0 355.321 355.321
Türev Finansal Varlıklar
(5.I.2) 55.400 529 55.929
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
55.400 529 55.929
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.603 -7.048 -9.651
KREDİLER (Net)
(5.I.5) 3.178.707 6.016.735 9.195.442
Krediler
3.186.409 6.104.100 9.290.509
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
3.186.409 6.104.100 9.290.509
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
111.100 0 111.100
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-118.802 -87.365 -206.167
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-12.307 -28.785 -41.092
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-13.343 -58.580 -71.923
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-93.152 0 -93.152
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.14) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(5.I.8) 75.998 0 75.998
İştirakler (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
75.998 0 75.998
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
75.998 0 75.998
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
33.314 0 33.314
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.089 0 5.089
Şerefiye
0 0 0
Diğer
5.089 0 5.089
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.12) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
7 0 7
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.13) 43.292 0 43.292
DİĞER AKTİFLER
(5.I.15) 40.263 30.740 71.003
VARLIKLAR TOPLAMI
5.346.766 9.698.002 15.044.768
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.1) 1.869.637 4.541.256 6.410.893
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 1.555.324 5.331.737 6.887.061
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
184.152 275.083 459.235
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0
Bonolar
0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.2) 719 3.637 4.356
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
719 3.637 4.356
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.5) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.II.7) 36.700 4.337 41.037
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
13.706 0 13.706
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
22.994 4.337 27.331
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.8) 29.932 0 29.932
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.9) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.II.10) 0 0 0
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.4) 56.788 71.659 128.447
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.11) 1.161.249 -77.442 1.083.807
Ödenmiş Sermaye
860.000 0 860.000
Sermaye Yedekleri
-276 0 -276
Hisse Senedi İhraç Primleri
-587 0 -587
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
311 0 311
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-24.630 -77.442 -102.072
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0
Kar Yedekleri
227.923 0 227.923
Yasal Yedekler
12.594 0 12.594
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
157.963 0 157.963
Diğer Kar Yedekleri
57.366 0 57.366
Kar veya Zarar
98.232 0 98.232
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
47.794 0 47.794
Dönem Net Kâr veya Zararı
50.438 0 50.438
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
4.894.501 10.150.267 15.044.768


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-351.413
Alınan Faizler
637.530
Ödenen Faizler
-473.024
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
61.394
Elde Edilen Diğer Kazançlar
46.501
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
6.404
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-113.936
Ödenen Vergiler
-22.636
Diğer
-493.646
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.295.149
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
692.620
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.606.550
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-28.935
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
223.781
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
2.810.424
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-817.282
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
21.092
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
943.736
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.258.415
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.576
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
422.746
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-491.066
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-492.545
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
-694.974
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
246.846
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-67.833
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.567.656
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.499.823http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715630


BIST'
18:058.908
Değişim :  -2,08% |  -189,50
Açılış :  9.139  
Önceki Kapanış :  9.097  
En Düşük
8.908
En Yüksek
9.150
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TMSN 160,60 407.410.294 % 10,00  
MMCAS 12,87 4.605.422 % 10,00  
BANVT 181,50 147.792.539 % 10,00  
BSOKE 19,91 200.536.263 % 10,00  
CMENT 451,00 13.035.639 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,5655 31,5774 % 0,68  
Euro 34,3172 34,3460 % 0,90  
Sterlin 39,9632 40,1636 % 0,98  
Frank 35,5556 35,7698 % 0,53  
Riyal 8,3931 8,4352 % 0,66  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,75 23,78 % 0,66  
Platin 896,70 902,15 % 0,66  
Paladyum 964,72 968,13 % 0,66  
Brent Pet. 82,73 82,73 % 0,66  
Altın Ons 2.116,76 2.117,06 % 0,66